Nieuwsberichten maart 2024

1. Corrigeer uw btw 2023 vóór 1 april 2024
Heeft u nog niet alle btw over 2023 op de juiste wijze afgedragen aan de Belastingdienst? U kunt dit dan corrigeren met een suppletie. Als u dit vóór 1 april 2024 doet, brengt de Belastingdienst geen rente in rekening. Dat scheelt weer, want de belastingrente bedraagt vanaf 1 januari 2024 7,5%. Dient u uw suppletie btw 2023 na 31 maart 2024 in, dan berekent de Belastingdienst de 7,5% belastingrente vanaf 1 januari 2024. Is uw suppletie btw 2023 een te ontvangen bedrag? Dan ontvangt u in principe geen belastingrente van de Belastingdienst, behalve als de Belastingdienst vanaf 1 april 2024 niet binnen acht weken na het indienen van de suppletie btw 2023 hierover een beslissing neemt. U kunt een suppletie alleen digitaal doen. Moet u nog maximaal € 1.000 btw afdragen over 2023 of krijgt u nog maximaal € 1.000 btw terug over 2023, dan mag u dit ook in uw eerstvolgende btw-aangifte verwerken.

2. Afbouw salderingsregeling zonnepanelen voorlopig van de baan
Een wetsvoorstel om de salderingsregeling van zonnepanelen vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen, is niet aangenomen door de Eerste Kamer. Daarmee lijkt deze afbouw van de salderingsregeling voorlopig van de baan. Dit betekent dat de energie die u met uw zonnepanelen teruglevert aan uw energieleverancier ook vanaf 2025 nog volledig verrekend wordt met de energie die u afneemt van uw energieleverancier. Neemt u meer af dan u teruglevert, dan bent u over het meerdere de met uw energieleverancier afgesproken prijs per kWh verschuldigd. Levert u meer terug dan u afneemt, dan krijgt u over het meerdere de met uw energieleverancier afgesproken prijs per kWh voor de meer teruggeleverde kWh. Die afgesproken prijs lijkt wel steeds lager te worden en ligt gemiddeld nog maar tussen de 4 en 9 cent per kWh, een en ander afhankelijk van de energieleverancier.

3. Welke rente en kosten voor de eigen woning mag of moet u aftrekken?
De Belastingdienst heeft de volgende standpunten ingenomen over de aftrek van rente en kosten van een eigen woning in uw aangifte inkomstenbelasting. De advies- en afsluitkosten die u betaalt als uw rentevastperiode afloopt of u tussentijds uw rente wilt wijzen van een lening met betrekking tot uw eigen woning, zijn aftrekbaar. De advies- en afsluitkosten zijn niet aftrekbaar als deze betrekking hebben op een lening met betrekking tot een eigen woning die uiteindelijk toch niet wordt afgesloten. Dat geldt ook als de advieskosten betrekking hebben op de aanpassing van zo’n lening, als die aanpassing uiteindelijk niet plaatsvindt. Als u een geldlening heeft afgesloten met betrekking tot een eigen woning en deze geldlening voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek in de aangifte inkomstenbelasting, dan moét u die renteaftrek ook toepassen. U kunt er dus niet voor kiezen om de rente niet in aftrek te brengen.

4. Nieuwe regels voor incassodienstverleners vanaf 1 april 2024
Het beroep van incassodienstverleners wordt vanaf 1 april 2024 gereguleerd. Het doel hiervan is onder meer dat mensen met schulden beter beschermd worden tegen mogelijke wanpraktijken van incassobureaus. De dienstverleners moeten daarom vanaf 1 april voldoen aan eisen op het gebied van vakbekwaamheid, omgang met schuldeisers en schuldenaren, informatievoorziening en klachtbehandeling. Daarnaast moeten incassodienstverleners die hun werkzaamheden starten op of na 1 april 2024 zich meteen in het incassoregister registreren. Bestaande incassodienstverleners hebben hiervoor tot en met 31 maart 2025 de tijd. Vanaf 1 oktober 2024 gaat bovendien een bepaling in die het stapelen van incassokosten bij terugkerende vorderingen beperkt. Is de maandelijkse vordering of het termijnbedrag lager dan € 266,67, dan mogen vanaf die datum de incassokosten maximaal € 140 per zes maanden zijn.

5. Commissariaatvergoeding via bv belast bij commissaris in inkomstenbelasting?
De Belastingdienst is van mening dat bij het uitvoeren van één commissariaat vanuit een bv de vergoeding rechtstreeks bij de commissaris belast is in de inkomstenbelasting. De Belastingdienst voert daarvoor onder meer aan dat alleen een natuurlijk persoon een commissariaat kan vervullen. Het fiscale gevolg van dit standpunt is dat de commissaris in zijn aangifte inkomstenbelasting de vergoeding die voor zijn commissariswerkzaamheden worden betaald aan de bv, moet aangeven als resultaat uit overige werkzaamheden. Hierover is dan ook inkomensafhankelijke bijdrage Zvw verschuldigd (een en ander afhankelijk van de overige inkomsten van de commissaris). Het standpunt van de Belastingdienst kan anders worden als sprake is van meer dan één commissariaat. Bespreek daarom uw situatie met een van onze adviseurs.

6. Zwangerschapsuitkering zelfstandige is loon en geen winst
Zelfstandige ondernemers die zwanger zijn, hebben recht op een ZEZ-uitkering (zelfstandige en zwanger). Dit geldt ook voor een zwangere dga. De hoogte van de uitkering is gebaseerd op het inkomen in het voorafgaande jaar, maar bedraagt nooit meer dan 100% van het wettelijk minimumloon. Een dergelijke uitkering is belast als loon en valt niet in de winst. De zelfstandig ondernemer kan dus niet de mkb-winstvrijstelling op de uitkering in mindering brengen. Dat heeft rechtbank Den Haag beslist.

Onze nieuwste
artikelen