Nieuws

 • Let op juiste toepassing taxatiewijzer (16-08-2019) - Gebruik van vervangingswaarde Wettelijk is bepaald dat de WOZ-waarde van een bedrijfsgebouw gelijk is aan de vervangingswaarde als deze hoger is dan de prijs bij verkoop. De vervangingswaarde van een bedrijfspand is de waarde van de grond plus die van de opstallen. Taxatiewijzers Bij het berekenen van de vervangingswaarde kunnen gemeentes taxatiewijzers gebruiken. Deze bevatten kengetallen van diverse bedrijfsgebouwen. Daarbij moet ook rekening worden gehouden met de technische en functionele… >
 • Advieswijzer Scholing en Personeel 2019 (15-08-2019) - Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen te bieden. U ontvangt een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Tevens kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot… >
 • Profiteer als transportsector van de milieu- en energie-investeringsaftrek (14-08-2019) - Milieulijst Op de site rvo.nl kunt u de Milieulijst vinden. Op de Milieulijst kunt u zien voor welke bedrijfsmiddelen u de milieu-investeringsaftrek krijgt. Ook ziet u hoeveel extra aftrek u krijgt, 13,5%, 27% of 36%. Let op! Het bedrijfsmiddel waarin u investeert, moet op het moment waarop u de investeringsverplichting aangaat op de Milieulijst van dat jaar staan. Tip! De Milieulijst wordt jaarlijks aangepast. Zo zijn bijvoorbeeld de eisen die… >
 • Fiscale controle? Vergaande bevoegdheden Belastingdienst (13-08-2019) - Kopieën geweigerd In de betreffende zaak ging het om een dga van meerdere bv's die medewerking weigerde tijdens een boekenonderzoek. Tijdens het boekenonderzoek had de inspecteur diverse malen verzocht om kopieën beschikbaar te stellen van bepaalde stukken van een van de bv's. Dit werd geweigerd, waarna een informatiebeschikking volgde. Wettelijk recht Het verzoek om kopieën was gebaseerd op het wettelijke recht op inzage in stukken die voor de belastingheffing van… >
 • Moet meerwerk altijd worden uitgevoerd? (12-08-2019) - Bestek Bij grotere opdrachten is er vaak een architect die in het bestek en met bijvoeging van tekeningen een bouwproject heeft beschreven en uitgewerkt. Vragen en opmerkingen kunnen worden gesteld en worden nader toegelicht in een ‘nota van inlichtingen’, waarvan de uitkomsten dan worden verwerkt in het bestek en de aanneemsom. Afwijkingen Het komt voor dat er lopende de uitvoering toch nog bestekwijzigingen zijn of dat er bestekafwijkingen worden doorgevoerd.… >
 • Zware bewijslast voor fiscus bij werkkostenregeling (9-08-2019) - Werkkostenregeling Volgens de WKR zijn vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemer belastingvrij. Vergoedingen en verstrekkingen die in omvang niet uitgaan boven een bedrag van 1,2% van de loonsom van het betreffende bedrijf, blijven ook voor de werkgever belastingvrij. Let op! Bij overschrijding van de grens van 1,2% van de loonsom betaalt de werkgever 80% belasting via de eindheffing. Gebruikelijkheidstoets Vergoedingen en verstrekkingen die in de WKR worden ondergebracht, moeten ook… >
 • Nieuwe arbeidsvoorwaarden voor alle uitzendkrachten (8-08-2019) - Wat verandert er? Het plan is om per 1 september a.s. al aanpassingen door te voeren in de huidige cao’s wat betreft toeslagen, inschaling en periodieken en opbouw van rechten in de verschillende fasen. Let op! Payrollovereenkomsten vallen per 1 januari 2020 buiten de werkingssfeer van de CAO voor Uitzendkrachten. Gelijk loon voor gelijk werk In de nieuwe cao’s is de inlenersbeloning verbeterd. Zo moet u uitzendkrachten straks ook toeslagen… >
 • Wat is kunst volgens de fiscus? (7-08-2019) - Voorwaarden Het lage btw-tarief is alleen van toepassing op kunst die uit een niet-EU-land wordt geïmporteerd, of die is ontworpen en wordt geleverd door de kunstenaar zelf of zijn erfgenamen, of die door een ondernemer wordt geleverd die geen wederverkoper is en de btw zelf heeft afgetrokken. Kunstenaar in de bv Ook de kunst van een kunstenaar met een bv is belast tegen 9% btw, op voorwaarde dat hij het… >
 • Minder griffierechten bij kleine vorderingen (6-08-2019) - Let op! Het betreft nog een conceptwetsvoorstel. Griffierecht beter in verhouding tot vordering Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat het te betalen griffierecht meer in verhouding komt te staan met de hoogte van de geldvordering. Dit betekent dat het griffierecht voor civiele procedures voor geldvorderingen van € 500 tot € 5000 daalt en dat het griffierecht voor geldvorderingen van € 5.000 en meer stijgt. Het griffierecht voor geldvorderingen tot € 500… >
 • Inkomsten uit verhuur deel woning onbelast (5-08-2019) - Airbnb Het verhuren van een deel van de woning gaat vaak via organisaties als Airbnb. Vooral toeristen maken hiervan gebruik. De vraag was of dergelijke inkomsten belast zijn. Verhuurt u uw gehele woning? Dan is wettelijk bepaald dat uw inkomsten hiervan voor 70% belast zijn. Niet bij gedeeltelijke verhuur Betreft het de verhuur van een deel van uw woning, dan is volgens het gerechtshof de opbrengst niet belast. Het Hof… >
 • Massaal bezwaar heffing box 3 afgewezen (1-08-2019) - Massaal bezwaar De ingediende bezwaren tegen de heffing in box 3 tot 2017 werden aangewezen als massaal bezwaar. Dit betekende dat niet iedere individuele belastingplichtige tegen de heffing hoefde te procederen. Geen taak voor rechter om in te grijpen De Hoge Raad was van mening dat er voor de rechter geen taak is weggelegd om in te grijpen. Dit ondanks het feit, dat het veronderstelde rendement zonder veel risico niet… >
 • Formele eisen zijn er niet voor niets! (31-07-2019) - Elektronisch bezwaar? Wettelijk is bepaald dat bestuursorganen, zoals een gemeente, de mogelijkheid kunnen bieden om een bezwaar elektronisch in te dienen. Het bestuursorgaan kan hieraan wel extra eisen stellen. Bezwaar per email niet mogelijk In een zaak die speelde voor de rechtbank Oost-Brabant ging het om een per e-mail ingediend bezwaarschrift. De betreffende gemeente had het indienen van bezwaar per e-mail niet als mogelijkheid voor zijn burgers beschikbaar en dus… >
 • Eenvoudige douaneaangifte voor zendingen tot 22 euro (30-07-2019) - Standaard douaneaangifte Standaard douaneaangiften voor het plaatsen van goederen onder een douaneregeling bevatten alle gegevens die nodig zijn voor de toepassing van de bepalingen die gelden voor de douaneregeling waarvoor de goederen worden aangegeven. Dit betekent dan ook dat per douaneregeling specifieke gegevens nodig zijn. Minder gegevens De vereenvoudigde douaneaangifte betekent dat er voor goederen tot € 22 minder gegevens vermeld hoeven te worden bij de aangifte. Niet voor verboden… >
 • Beschikking tegemoetkomingen Wtl? Check deze! (29-07-2019) - Wet Tegemoetkomingen Loondomein De Wtl omvat tegemoetkomingen voor werkgevers die kwetsbare groepen werknemers in dienst hebben, zoals arbeidsgehandicapte werknemers. Daarnaast is de Wtl van toepassing op werknemers met een laag loon, tot ca. 125% van het minimumloon. Een tegemoetkoming kan maximaal oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. De tegemoetkoming wordt verstrekt aan de werkgever. Aangifte loonheffingen De tegemoetkomingen zijn gebaseerd op uw aangiften voor de loonheffingen. Correcties in… >
 • 500 km zijn bepalend of auto zakelijk is (25-07-2019) - Keuzevermogen Bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé gebruikt worden, behoren voor ondernemers in de inkomstenbelasting tot het zogenaamde keuzevermogen. Dit betekent dat de ondernemer in beginsel de keuze heeft het bedrijfsmiddel als privé- of ondernemingsvermogen aan te merken. Deze keuze moet blijken uit de administratie. Redelijkheid Bij de keuze om een bedrijfsmiddel als privé- of ondernemingsvermogen aan te wijzen, moet de ondernemer wel redelijk blijven. Uitgangspunt hierbij is dat er… >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2019 (24-07-2019) - Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding. Het zijn complexe zaken die om deskundige begeleiding vragen. Met behulp van deze advieswijzer inventariseert u uw persoonlijke situatie… >
 • Nieuwe testmethode voor vaststellen BPM (23-07-2019) - Aanpassen BPM-tarieven De gemeten CO2-uitstoot komt volgens de nieuwe methode hoger uit. De BPM-tarieven worden hierop echter aangepast, zodat de nieuwe methode niet tot een hogere BPM leidt. Dit neemt niet weg dat in individuele gevallen de BPM wel hoger, maar ook lager kan uitvallen. Gemiddeld blijft de BPM echter gelijk. Tot nu toe geen stijging door nieuwe metingen Ook dit jaar en vorig jaar is de BPM niet gestegen… >
 • Kosten aanschaf airco aftrekbaar? (22-07-2019) - Woning ondernemingsvermogen Is de woning ondernemingsvermogen, dan zijn de kosten van een airco aftrekbaar. U kunt bij aanschaf van uw woning de woning als ondernemingsvermogen aanmerken, als u minstens 10% van de woning zakelijk gebruikt. U moet wel rekening houden met een eventueel privévoordeel als u de werkkamer ook deels privé gebruikt, maar dat zal op een werkkamer te verwaarlozen zijn. Woning is privévermogen Het komt vaker voor dat zzp'ers… >
 • Heeft uw kantoor al energielabel C? (19-07-2019) - Uitzonderingen De verplichting geldt niet voor alle kantoren. Zo zijn kantoren tot 100 m2 van de verplichting vrijgesteld. Ook geldt de verplichting niet als minder dan de helft van de gebruiksruimte een kantoorfunctie heeft. Daarnaast zijn monumenten vrijgesteld, tenzij het stads- of dorpsgezichten zijn. Ook kantoren die binnen twee jaar worden gesloopt, onteigend of verbouwd tot woning, vallen niet onder de verplichting. Energiebesparingsverkenner De overheid heeft een energiebesparingsverkenner ontwikkeld waarmee… >
 • Advieswijzer Overstappen naar een bv 2019 (18-07-2019) - Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt u 19%, over het meerdere 25%. Deze tarieven zullen de komende jaren verder dalen (zie kopje 'Tarieven in de toekomst'). Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet over de uitgedeelde winst aanvullend 25% belasting worden betaald.… >
 • Payrollen gaat veranderen per 1 januari 2020 (18-07-2019) - Payrolling? Kenmerkend voor payrolling is volgens de definitie in de WAB dat (a) de payrollwerkgever geen ‘allocatiefunctie’ op arbeidsmarkt vervult en (b) dat de arbeidskracht exclusief aan de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld. Wat brengt de WAB? Als we kijken naar de wijzigingen die de WAB voor payrolling in petto heeft, ziet het ernaar uit dat het gebruik van payrolling duurder zal worden. Wat verandert er? Gelijke arbeidsvoorwaarden Geldt voor… >
 • Btw-tip! Maatschap voor verrekenen btw? Mag dat? (16-07-2019) - Let op! De Belastingdienst bestrijdt deze constructies, zodat ondernemers opnieuw moeten bekijken of zij aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw voldoen en of zij, waar nodig, actie moeten ondernemen. Wat is een fiscale eenheid? Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer voor de btw. Een fiscale eenheid bestaat vaak uit een moedermaatschappij (holding) en een of meer dochtermaatschappijen (werk-bv’s). Gevolgen fiscale eenheid voor… >
 • Brengt bijverdienste studiefinanciering in gevaar? (16-07-2019) - Voor wie geldt de grens? De inkomensgrens geldt voor mbo'ers. Daarnaast geldt de inkomensgrens ook voor hbo'ers en studenten aan een universiteit die nog onder het oude stelsel van studiefinanciering vallen (van voor 1 september 2015). Waar ligt de grens? De studiefinanciering komt pas in gevaar als in 2019 meer dan € 14.682,96 wordt bijverdiend. Dreigt een student over deze grens heen te schieten, dan kan de studiefinanciering stopgezet of… >
 • Wanneer is afkoopsom leaseauto aftrekbaar? (15-07-2019) - Afkoop leasecontract Dat het leasecontract moet worden afgekocht, hangt samen met het verlies aan inkomsten voor de leasemaatschappij. De hoogte van de afkoopsom is afhankelijk van de resterende looptijd van het contract en de hieraan verbonden omvang van de gemiste inkomsten. Relatie met privégebruik Van belang is dat de afkoopsom aantoonbaar verschuldigd is vanwege het privégebruik dat van de auto gemaakt wordt. Leg dit bij het verstrekken van een auto… >
 • Parkeren bij attractiepark, hoeveel btw? (15-07-2019) - 21% of 9% btw? Of over het parkeren het normale tarief van 21% moet worden berekend of het verlaagde tarief van nu 9%, hangt volgens het hof af van de vraag of het parkeren gezien kan worden als een bijkomende dienst. Een bijkomende dienst is een dienst die geen doel op zich is, maar een dienst die erop gericht is de hoofdprestatie, in dit geval het bezoeken van een attractiepark,… >
 • Hoge Raad: welke eisen voor fiscale eenheid btw? (12-07-2019) - Fiscale eenheid voor de omzetbelasting Bij een fiscale eenheid worden meerdere ondernemers samen gezien als één ondernemer voor de btw. De fiscale eenheid doet ook één btw-aangifte voor alle ondernemingen samen. Daarnaast betaalt een fiscale eenheid geen btw over leveringen van goederen en diensten tussen de verschillende ondernemingen. Aparte bv voor schoonmaak en inhuren leerkrachten In de betreffende zaken hadden scholengemeenschappen aparte bv's opgericht voor schoonmaakdiensten en voor het uitlenen… >
 • Factuurtips voor de horecaondernemer (11-07-2019) - 1. Factuur- of kasstelsel? Als horecaondernemer bent u verplicht om over uw omzet het kasstelsel toe te passen. Het kasstelsel houdt in dat u uitgaven en ontvangsten verwerkt in de periode waarin u ze daadwerkelijk uitgeeft of ontvangt. U kunt afzien van het gebruik van het kasstelsel. Dit moet dan duidelijk blijken uit uw administratie. Het kasstelsel geldt niet voor de aftrek van voorbelasting. Voorbelasting wil zeggen dat de btw die… >
 • Vakantiewoning in buitenland belast? (11-07-2019) - Tweede woning Een vakantiewoning is meestal een tweede woning. Deze valt niet in box 1 maar in box 3. De hypotheekrente is dus ook niet aftrekbaar, ook niet voor de vakantiewoning in het buitenland. Belast in box 3 De vakantiewoning in Nederland is belast in box 3 voor de WOZ-waarde. De te betalen belasting is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen u bezit, hoe meer belasting… >
 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2019 (11-07-2019) - Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Is uw instelling een ANBI of SBBI? ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als… >
 • Wat te doen met de leaseauto bij ontslag werknemer? (10-07-2019) - Afkoop aftrekbaar De afkoopsom van de leaseauto is voor de werknemer aftrekbaar als is vastgelegd dat deze voor zijn rekening komt vanwege het privégebruik dat hij van de auto maakt. Ook moet hij de afkoopsom aan u betalen en niet aan de leasemaatschappij. Geen negatieve bijtelling Door de verrekening van de afkoopsom met de bijtelling vanwege het privégebruik wordt de bijtelling in het laatste jaar minder. Maar deze kan niet… >
 • Recht op KIA bij investering buiten samenwerking? (9-07-2019) - KIA bij investeringen De KIA stimuleert investeringen tot een bedrag van € 318.449 (cijfer 2019). Voor dergelijke investeringen kan een extra bedrag ten laste van de winst worden gebracht. De KIA verloopt stapsgewijs  Tot een bedrag van € 57.321 bedraagt de KIA 28%. Bij een bedrag aan investeringen tussen € 57.321 en € 106.150 bedraagt de KIA een vast bedrag van € 16.051. Bij een hoger bedrag aan investeringen loopt… >
 • Wilt u een laadpaal voor uw klanten? (8-07-2019) - Zelf laten plaatsen Voor het plaatsen van een laadpaal heeft u een elektro-installatiebedrijf nodig. Het kan zijn dat u extra kosten kwijt bent voor het aanpassen van de meterkast en voor het leggen van de voedingskabel naar de laadpaal toe. Alles uitbesteden U kunt ook alles aan een exploitant uitbesteden. U koopt of leaset dan de laadpalen en de exploitant doet de rest. De exploitant plaatst de palen en rekent… >
 • Vraag op tijd eHerkenning UWV aan! (8-07-2019) - Wat is eHerkenning? EHerkenning is een digitaal hulpmiddel dat als toegangsmiddel dient tot diverse overheidsorganisaties en bedrijven. Door gebruik te maken van eHerkenning hoeft u voor de aangesloten organisaties en bedrijven geen aparte wachtwoorden en inlogcodes meer te onthouden. U heeft daarvoor dan nog maar één wachtwoord nodig. Inmiddels gebruiken al meer dan 400 overheidsbedrijven eHerkenning. Het UWV maakt hier al sinds vorig jaar gebruik van. Extra kosten EHerkenning is… >
 • Zelfstandigenaftrek niet naar keuze toepassen? (5-07-2019) - Afzien van zelfstandigenaftrek In een zaak die onlangs speelde voor de rechtbank Noord-Nederland wilde een ondernemer achteraf alsnog afzien van de zelfstandigenaftrek die in de voorgaande jaren was toegekend. De reden was dat hij op deze manier als starter aangemerkt wilde worden, zodat hij in het betreffende jaar willekeurig op zijn bedrijfsmiddelen kon afschrijven. Als starter kunt u dat namelijk. Zelfstandigenaftrek niet optioneel Volgens de inspecteur kan echter niet voor… >
 • Biedt u uw kind vakantiewerk op uw bedrijf? (4-07-2019) - Kind is werknemer Voor de fiscus is uw meewerkende kind gewoon een werknemer. De inkomsten zijn dus gewoon belast, maar door de algemene heffingskorting en de arbeidskorting hoeft uw kind in veel gevallen geen belasting te betalen. Tip! Alleen al door de algemene heffingskorting hoeft een werknemer over een inkomen tot € 6.758 bruto per jaar geen belasting te betalen. Loonkosten De verdiensten van uw kind zijn voor u echter… >
 • Gecombineerde opgave klaar? Er is nog meer te doen. (3-07-2019) - Natuurterrein en dijken Bij de Gecombineerde Opgave (GO) heeft u moeten opgeven welke percelen natuurterrein of dijken (primaire waterkeringen) zijn. Deze percelen tellen beperkt mee in de mestboekhouding. Dijken tellen beperkt mee De mestplaatsingsruimte op een dijk telt mee binnen de gebruiksnormenberekening, mestverwerkingsplicht en grondgebondenheid. Echter de normen zijn afwijkend, namelijk maximaal 170 kg stikstof en 80 kg fosfaat per hectare. Als het contract aangeeft dat de maximale bemesting/beweiding lager… >
 • Is toekomstige ontslagvergoeding al aftrekbaar? (3-07-2019) - Einde arbeidsovereenkomst U moet als werkgever aan uw werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst op uw initiatief na meer dan 24 maanden wordt beëindigd. Hetzelfde geldt als hier verwijtbaar handelen van uw kant aan ten grondslag ligt. Wat speelde er eerder bij de rechter? Tijdens een recente rechtszaak voor Rechtbank Noord-Nederland is de vraag opgekomen of een werkgever een voorziening in zijn jaarcijfers mag opnemen voor een nog te… >
 • Op vakantie met auto van de zaak? Bijtelling loopt door (2-07-2019) - Vakantieritten In de betreffende uitspraak was een auto van de zaak ter beschikking gesteld aan een werknemer. De werknemer betaalde tijdens de vakantieperiodes voor die auto een verhuurvergoeding aan zijn werkgever. Hij was van mening dat de auto tijdens deze periodes daarom niet ter beschikking stond, kennelijk met de bedoeling het privégebruik van de auto op deze manier niet boven de 500 kilometer uit te laten komen en daardoor de… >
 • New Quality Certificate for Migrant Worker Accommodation (1-07-2019) - Trade unions and leading agricultural and horticultural organizations have set up the Flexible Accommodation Agricultural Quality Certificate to guarantee the quality of housing for migrant workers. Annual reports from the SZW inspection service report regular issues with temporary accommodation for transient labor. It is estimated that every year around a hundred thousand such migrants require accommodation while working in the agricultural sector. Certificate for Quality and Safety The Flexible Accommodation… >
 • Gebruikelijk loon dga € 45.000 of lager? (1-07-2019) - Gebruikelijk loon Als dga moet u minstens een gebruikelijk loon uit uw bv opnemen. Dit is per jaar in beginsel het hoogste van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking óf het hoogste loon van de werknemers die bij een van uw bv's in dienst zijn óf € 45.000. Let op! Als u aannemelijk kunt maken dat een lager loon voor een vergelijkbare functie gebruikelijk… >
 • Klimaatakkoord: bijtelling elektrische auto fors hoger (29-06-2019) - Hogere bijtelling De bijtelling voor nieuwe elektrische auto’s verdubbelt in 2020 naar 8% over de eerste € 45.000 van de cataloguswaarde. Dit is nu 4% over de eerste € 50.000. De bijtelling wordt daarna in stappen opgehoogd naar 12% over de eerste € 40.000 van de cataloguswaarde in 2021, 16% in 2022 en 17% in 2025. Vanaf 2026 geldt voor een elektrische auto dezelfde bijtelling van 22% als voor een… >
 • Geen toeristenbelasting personeel champignonkwekerij (28-06-2019) - Aanslag toeristenbelasting voor champignonkwekerij De zaak ging om een champignonkwekerij waaraan aanslagen toeristenbelasting waren opgelegd van in totaal ruim € 54.000. De kwekerij ontving de aanslag omdat het de buitenlandse champignonplukkers van het bedrijf onderdak bood. Champignons en plukkers in één koopcontract De opvang van de buitenlandse champignonplukkers maakte onderdeel uit van het koopcontract inzake de champignons. De opvang van de plukkers geschiedde immers in het kader van de champignonpluk… >
 • Minimumtarief van € 16 voor zzp’er (27-06-2019) - Te lage tarieven voorkomen Het minimumtarief is bedoeld om te voorkomen dat zzp'ers tegen te lage tarieven moeten werken. Zzp'ers aan de onderkant van de arbeidsmarkt hebben namelijk vaak een beperkte onderhandelingspositie ten opzichte van de opdrachtgever. Verantwoordelijkheid bij opdrachtgever Om die reden is besloten de verantwoordelijkheid voor het controleren en het betalen van het minimumtarief neer te leggen bij de opdrachtgever. De opdrachtnemer wordt verantwoordelijk voor het aanleveren van… >
 • Verlies op rekening-courant aftrekbaar? (27-06-2019) - Zakelijk of niet? Tot dit oordeel komt het gerechtshof in Den Bosch in een recent arrest. Een analyse van de leningen door het hof leert dat een deel ervan zakelijk is en een ander deel niet. Alleen de zakelijke leningen leiden tot een aftrek in box 1. Eigen vermogen? Op de bankafschriften is bij sommige leningen de vermelding 'EV' geplaatst. Het hof gaat ervan uit dat dit duidt op 'eigen… >
 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2019 (26-06-2019) - Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij… >
 • ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli (25-06-2019) - Wanneer ANBI? ANBI's, in de volksmond ook wel organisaties voor goede doelen genoemd, moeten zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Of dit ook gebeurt, moet onder meer blijken uit de jaarcijfers, die verplicht gepubliceerd moeten worden. Welke cijfers? Het betreft de balans en de staat van baten en lasten, inclusief een toelichting. De cijfers moet u op uw eigen of gemeenschappelijke website publiceren. Intrekking ANBI status Als… >
 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2019 (25-06-2019) - Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen (verzamelterm voor loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage… >
 • Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart (24-06-2019) - Deze zogenaamde Green Deal bevat tientallen afspraken om de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden. Ook kunnen ze het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Geld voor subsidieregeling en onderzoek Om innovaties… >
 • Declare your Global Income (24-06-2019) - Who receives a Declaration Form? You will only be asked to declare your global income if either you or your partner live outside the Netherlands and receive a tax allowance, such as the healthcare or childcare allowance. You will also receive this form if you or a family member has lived outside the Netherlands and paid a ZVW foreign contribution to the Central Administration Office (CAK). What is Global Income?… >
 • Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien (21-06-2019) - Landbouwregeling In de betreffende zaak paste een agrariër tot een bepaalde datum de landbouwregeling toe. Dit betekende dat geen btw verschuldigd was over zijn leveringen, maar dat ook de aan hem in rekening gebrachte btw niet verrekend kon worden. Overstap naar belaste leveringen De agrariër besloot op een zeker moment over te stappen op belaste leveringen en de landbouwregeling niet meer toe te passen. In dit verband wilde hij daarom… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden