Nieuws

 • Top vijf tips voor de werkgever per 1 juli (18-06-2018) - 1. Wijzigingen minimumloon De bedragen van het wettelijk minimumloon gelden voor een volledige werkweek. Meestal is dat 36, 38 of 40 uur per week. Dit hangt af van de sector waarin u werkt en mogelijke cao-afspraken voor die sector. Per 1 juli is het minimumloon 1,03% hoger dan in de eerste helft van 2018. Dat brengt het brutominimumloon op € 1.594,20 per maand, € 367,90 per week en € 73,58 … >
 • Europese standaard voor tolheffing in transportsector (18-06-2018) - De Nederlandse minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat en haar Europese collega’s bespraken tijdens de Transportraad op donderdag 7 juni in Luxemburg enkele onderdelen van het zogeheten Mobility Package, een pakket aan Europese regels voor de transportsector. Tolheffingssystemen met elkaar communiceren De ministers willen dat transporteurs uiteindelijk voor heel de Europese Unie maar één contract met één tolaanbieder en één tolkastje nodig hebben. Daarvoor moeten de bestaande Europese tolheffingssystemen … >
 • Nieuwe maatregelen tegen opstapeling van zorgkosten (15-06-2018) - Deze en meer maatregelen neemt het kabinet om de zorg en ondersteuning betaalbaar te houden voor mensen die te maken hebben met verschillende soorten van eigen bijdragen in de zorgwetten. Veel mensen die een eigen bijdrage betalen voor maatschappelijke ondersteuning of langdurige zorg, maken ook het eigen risico geheel of gedeeltelijk op. Of moeten bijbetalen voor onder andere geneesmiddelen. Deze stapeling van zorgkosten kan soms oplopen tot honderden euro’s per … >
 • Subsidie Praktijkleren nu aanvragen! (15-06-2018) - Aanvragen via RVO.nl De aanvraag voor subsidie moet u digitaal indienen via het eLoket van RVO.nl. Hiervoor heeft u minimaal een eHerkenning niveau 1 nodig. Hieraan zijn kosten verbonden en u moet rekening houden met een levertijd. Als u het aanvraagformulier indient, verklaart u dat u aan de voorwaarden van de regeling voldoet. Ook geeft u aan de noodzakelijke administratie in bezit te hebben, zodat u deze bij een eventuele … >
 • Vakantiedagen 2017 in juni opnemen? (14-06-2018) - Wettelijke vakantiedagen Iedereen heeft volgens de wet recht op vakantiedagen. Het aantal hangt af van het aantal dagen en uren per week dat je werkt. Dit aantal moet je vermenigvuldigen met vier om aan het aantal wettelijke vakantiedagen te komen. Voorbeeld: Een werknemer werkt twee dagen per week, acht uur per dag. Hij heeft recht op 2 x 4 = 8 dagen vakantie van acht uur. Vervallen wettelijke vakantiedagen Wettelijke … >
 • Verreken niet op eigen houtje btw (13-06-2018) - Uitstel Wanneer u nog btw verwacht terug te krijgen en u zit bijvoorbeeld krap bij kas, kunt u de inspecteur om uitstel van betaling vragen. Uitstel is mogelijk als u nog btw uit een voorgaand tijdvak  terug krijgt. Let op! Voor uitstel van betaling moet u een verzoek indienen bij uw belastingkantoor. Voorwaarden U moet wel voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo moet de aangifte waarvoor u uitstel verzoekt wel … >
 • Europarlement stopt concurrentie Oost-Europese trucker (12-06-2018) - Truckers vallen buiten de herziene detacheringsrichtlijn die straks bouwvakkers, werkers in de land- en tuinbouw en zorgpersoneel gelijk loon voor gelijk werk op dezelfde werkplek garandeert. Op internationale ritten blijven ze dus goedkoper, maar zodra ze binnenlandse ritten rijden moet dat wel tegen een gelijk loon. Net als in de bouw en verpleging is er dan alleen nog een premieverschil. Bovendien zijn die binnenlandse ritten (cabotage) straks ook aan strikte … >
 • AVG-regels als uw werknemer vertrekt (12-06-2018) - Hoe vaak gebeurt het niet dat als een werknemer uit dienst is, hij nog kan inloggen op het ICT-systeem van een bedrijf? Heeft u de login van de bedrijfspagina voor deze werknemer op social media geblokkeerd? Heeft u ook gedacht aan de login van ICT-netwerken van bedrijven waarmee u samenwerkt? Maak goede afspraken Maak daarom afspraken en tref de benodigde maatregelen als uw werknemer uit dienst gaat. Als werkgever dient … >
 • Geen naheffingen na verhoging btw-tarief (11-06-2018) - Afwijkend beleid Normaal gesproken wordt er over het deel van de prestatie dat geleverd wordt, nadat een tariefsverhoging van kracht is geworden, btw nageheven. In zoverre is hier dus sprake van afwijkend, begunstigend beleid. Seizoenskaart De staatssecretaris noemde als voorbeeld een seizoenskaart van FC Den Haag. Hetzelfde geldt echter voor abonnementen en dergelijke. Alle goederen en diensten Volgens een persbericht van het ministerie geldt het begunstigende beleid voor alle goederen … >
 • Ontslag op staande voet: toch transitievergoeding? (11-06-2018) - Reden van ontslag Een dringende reden die een ontslag op staande voet rechtvaardigt, hoeft niet automatisch te betekenen dat de werknemer ook ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. De Hoge Raad heeft in een recente zaak geoordeeld dat het niet zo is dat er nooit een transitievergoeding verschuldigd is bij een ontslag op staande voet. Of u een transitievergoeding moet betalen, hangt dan namelijk af van het feit of de werknemer ernstig … >
 • Eerst vragen, dan cookies (8-06-2018) - Toestemming cookies De AVG stelt specifieke eisen aan het vragen van toestemming voor het plaatsen van tracking cookies. De toestemming voor cookies moet 'vrij', 'ondubbelzinnig', 'specifiek' en 'geïnformeerd' zijn. Hieraan voldoet slechts ruim 30%, aldus de Consumentenbond. Niet weigeren Sites plaatsen niet alleen tracking cookies zonder toestemming. Het ontbreekt ook vaak aan een duidelijke keuze waarbij je ze kan weigeren en toch de site kan bezoeken. Sommige sites plaatsen niet … >
 • Belastingdienst schendt privacy huurders (8-06-2018) - Huurverhoging Een woningcorporatie kan een extra huurverhoging toepassen indien het inkomen van een huurder van een sociale huurwoning te hoog is in relatie tot de huur. Een huurder die een extra huurverhoging voor zijn kiezen kreeg, ontdekte dat de Belastingdienst inkomensgegevens had verstrekt aan de verhurende woningcorporatie en stapte daarop naar de rechter. Schending geheimhoudingsplicht De Belastingdienst heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht. Daarvan mag alleen bij wet worden afgeweken. Inmiddels is … >
 • Zo gaat de fiscus om met uw cryptovaluta (7-06-2018) - Box 3 Duidelijk is in ieder geval dat het bezit van cryptovaluta moet worden opgegeven in box 3. De waarde op 1 januari van het betreffende jaar is beslissend. Cryptovaluta kunnen enorm fluctueren in waarde, wat betekent dat er enorme risico's aan verbonden zijn. Belastingplichtigen moeten er dan ook rekening mee houden dat een bezit aan cryptovaluta op 1 januari van een jaar 'zomaar' grotendeels verloren kan zijn op het … >
 • Publicatieplicht jaarcijfers anbi vóór 1 juli (7-06-2018) - Vóór 1 juli 2018 Een anbi is verplicht de balans en de staat van baten en lasten van een jaar binnen zes maanden te publiceren. Voor 2017 betekent dit dat de cijfers vóór 1 juli 2018 gepubliceerd moeten zijn. Ook moet een toelichting hierop worden gepubliceerd. Let op! De gegevens moeten gepubliceerd worden op een internetsite. Wat nog meer? Naast de jaarlijkse cijfers, moeten ook de volgende gegevens standaard op … >
 • Salaris dga? Zorg voor een goede onderbouwing! (6-06-2018) - Op 23 april 2018 heeft de Staatssecretaris van Financiën naar aanleiding van een WOB-procedure de interne documenten gepubliceerd van de Belastingdienst over de toepassing van de gebruikelijk loonregeling van artikel 12a Wet op de Loonbelasting 1964. Hierna gaan wij verder in op wat deze documenten voor u als dga betekenen. Hoe werkt de gebruikelijkloonregeling? Per 1 januari 2015 is de gebruikelijkloonregeling zodanig gewijzigd dat het de Belastingdienst makkelijker moet maken … >
 • Geen btw bij overdracht onderneming (5-06-2018) - Over de toepasselijkheid van deze regeling worden vaak procedures gevoerd, soms met fatale afloop voor een betrokkene. Aandacht voor de risico's is dan ook zeer aan te bevelen bij dergelijke transacties. Overgang onderneming In de dagelijkse praktijk wordt de regeling ook wel een 'artikel 37d-overdracht' genoemd. In de wet spreekt men van 'overgang van een algemeenheid van goederen', waarbij er van rechtswege geen btw is verschuldigd. De regeling is overigens … >
 • Wetgeving franchising, wat en waarom? (5-06-2018) - Economisch belangrijk Franchising is een economisch belangrijke vorm van samenwerking tussen ondernemingen en zelfstandigen. Nederland kent ongeveer 750 franchiseformules, die met name veel voorkomen in de detailhandel, dienstverlening en zorg. Bij franchising wordt veelal gewerkt volgens vaste formules, bijvoorbeeld op het gebied van reclame. Vier deelgebieden De voorgenomen wetgeving zal zich vooraf richten op vier deelgebieden. Dit is het gevolg van overleg met franchisegevers en -nemers. Deze deelgebieden zijn de … >
 • Teveel belasting over uw vermogen? Maak nu bezwaar! (4-06-2018) - Tijdig wil zeggen binnen 6 weken na dagtekening aanslag. Voor aanslagen welke reeds opgelegd zijn voor eind mei, dagtekening brief inzake wijziging,  geldt een verlenging termijn zodat het bezwaar vóór 15 juli binnen moet zijn. Dit heeft de Rijksoverheid laten weten. De heffing over ons vermogen in box 3 wordt gebaseerd op een forfaitair rendement. Of u dat rendement in werkelijkheid ook behaalt, is niet van belang. Individueel bezwaar nodig? … >
 • Proefrit is geen gratis rit voor vervoer spullen (4-06-2018) - Handelarenkenteken Gebruik van een handelarenkenteken is aan een aantal voorwaarden verbonden. Zo mag het alleen worden gebruikt voor voertuigen die behoren tot de bedrijfsvoorraad van de betreffende ondernemer. Proefrit Onlangs bracht een autohandelaar zijn zaak voor de rechter omdat aan hem een naheffing MRB was opgelegd. De naheffing had betrekking op een auto uit zijn handelsvoorraad waarmee een langdurige proefrit was gemaakt waarbij gebruik was gemaakt van een handelarenkenteken. Dit, … >
 • Ben je wel of niet aan het werk voor een ander? (1-06-2018) - Specifieke deskundigheid Onlangs ging het in een rechtszaak om een chemicus die voor minstens vier en halve dag per week werkzaamheden verrichte voor een vennootschap. De inspecteur vond dat er sprake was van een dienstbetrekking, maar de chemicus voerde aan dat hij te specifiek deskundig was, zodat er van een gezagsverhouding geen sprake was. Ook had hij een adviserende en vrije rol naar de vennootschap. Deze feiten stonden naar zijn … >
 • Water of ijs op kosten van de zaak? (31-05-2018) - Extra pauzes en tropenrooster Een eenvoudige maatregel is het invoeren van extra pauzes. Of als het lukt met de werkzaamheden van uw organisatie: de introductie van een zogenaamd tropenrooster. Uiteraard doet u dit laatste in overleg met uw werknemers. Niet iedereen kan zijn werktijden immers zomaar aanpassen, bijvoorbeeld als je afhankelijk bent van het openbaar vervoer. Voorkom uitdrogen Een gevaar bij extreme warmte is de kans op uitdroging. Zorg voor … >
 • Belasting bij overdracht aandelen onroerendgoed-bv? (31-05-2018) - Vrijstelling overdrachtsbelasting De wet bevat een vrijstelling van overdrachtsbelasting voor goederen die behoren tot een onderneming en hieraan dienstbaar zijn. Voorwaarde is wel dat die onderneming in zijn geheel moet worden voortgezet. Voor wie geldt de vrijstelling? De vrijstelling geldt voor kinderen, kleinkinderen, broers, zusters, of hun echtgenoten, van de ondernemer. Hiertoe behoren ook pleegkinderen, halfbroers, halfzusters, pleegbroers en pleegzusters. Ook voor aandelen? Naar de letter van de wet geldt … >
 • Zonnepanelen verhogen WOZ-waarde (30-05-2018) - Zonnepanelen onroerend De zonnepanelen werden als onroerend aangemerkt. In deze zaak betrof het niet-geïntegreerde zonnepanelen, ze lagen los op het dak. Ook voor wel-geïntegreerde zonnepanelen mag daarom worden aangenomen dat deze als onroerend worden aangemerkt. Verhuizing niet van belang Dat de technische mogelijkheid bestond dat de zonnepanelen bij verhuizing mogelijk zouden worden meegenomen, achtte het Hof niet van belang. Gevolgen In de betreffende zaak was de conclusie dat de WOZ-waarde … >
 • Strong revenue growth for SME. Profit growth slows. (30-05-2018) - On balance, more companies saw profits stabilize or increase, but the overall size of the profit increase decreased again last year. This has primarily been caused by the strong increase in personnel costs. 27% of the total SME revenue was spent on staffing costs. These are the findings of the new SRA report 'Overview of Sectors in 2018: the hard data of Dutch companies'. Increase in personnel costs In 2017 … >
 • Lijfrente verlaagt belasting stakingswinst (29-05-2018) - Stakingswinst Als u als ondernemer uw onderneming staakt, maakt u mogelijk stakingswinst. Bijvoorbeeld omdat er reserves in uw bedrijf zitten of omdat u uw bedrijf boven de boekwaarde kunt verkopen. Zo zijn bedrijfspanden in de loop der jaren vaak in waarde gestegen. Over deze stakingswinst betaalt u belasting. Belastingheffing uitstellen U kunt de belastingheffing over deze stakingswinst uitstellen. Dit kan onder meer door de aankoop van een lijfrente. Het gevolg … >
 • Dga krijgt geen overgangsregeling vennootschapsbelasting (28-05-2018) - Tariefsverlaging De tarieven in de vennootschapsbelasting gaan de komende jaren omlaag. De tarieven in box 2 gaan daarom omhoog, om zodoende te bereiken dat de belastingdruk voor ondernemers met en zonder bv niet teveel uiteen gaat lopen. Tarief vennootschapsbelasting Het tarief in de vennootschapsbelasting (Vpb) bedraagt thans 20% tot een winst van €200.000. Over het meerdere betaalt een bv 25%. Stappenplan tarief Vpb Genoemde tarieven gaan in 2019 met 1%-punt … >
 • Bereken btw op voorraad dieren en agro-producten (28-05-2018) - Afschaffing landbouwregeling Door de afschaffing van de landbouwregeling moet u als agrarisch ondernemer voortaan gewoon btw berekenen. Dit betekent in beginsel ook dat betaalde btw weer verrekend kan worden met de af te dragen btw. De betaalde btw op een landbouwmachine die u bijvoorbeeld op 1 januari 2017 heeft gekocht, kunt u nog voor 80% aftrekken. Hoeveel btw op voorraden? Om te bepalen hoeveel btw alsnog teruggevraagd kan worden over … >
 • Toch een datalek! Wat nu? (25-05-2018) - In sommige situaties dient u ook de betrokkene(n) bij het datalek te informeren. Deze verplichting is niet nieuw in de AVG en was ook al voorgeschreven in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP).  Wat is een datalek? Een datalek wordt in de AVG (artikel 4) omschreven als een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking … >
 • Sportraad doet fiscale aanbevelingen (25-05-2018) - Vrijwilligersregeling Sportclubs maken veel gebruik van vrijwilligers. In het advies stelt de Sportraad dat de huidige vrijwilligersregeling tekort schiet. Met name het maandelijkse maximum van €150 aan onbelaste vergoedingen is onvoldoende, vooral omdat bij sportevenementen veel wordt gewerkt in een beperkte tijd. Btw Ook de btw zorgt voor sportclubs en bij sportevenementen voor verschillende problemen. Dit betreft met name beloningen in natura en bijdragen van lokale overheden, waarbij van belang … >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2018 (24-05-2018) - Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten Versterking rechten oproepkrachten Ketenbepaling Duur WW per 1 januari 2016 verlaagd Ontslagregels Ontslagroute Er is één vaste ontslagroute: bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV; ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de kantonrechter. De procedure bij het UWV en de kantonrechter kost tijd. Deze proceduretijd kan volledig in mindering worden gebracht op de … >
 • Hypotheek in 40 jaar aflossen? (24-05-2018) - Concurrentie De concurrentiestrijd op de hypotheekmarkt maakt hypotheekverstrekkers inventief. Zo is er een aanbieder die hypotheken verstrekt met een aflossingstermijn van 40 jaar. Daarbij wordt ook de leeftijd van de potentiële koper bij het al dan niet verschaffen van een hypotheek betrokken. Voordeel langere looptijd Het voordeel van een langere looptijd is dat de maandlasten lager zijn, omdat de aflossing over een grotere periode kan worden gespreid. Dit is vooral … >
 • AVG: ‘Kleine ondernemer of organisatie niet meteen beboet’ (24-05-2018) - Niet direct boete De Autoriteit Persoonsgegevens moet toezien op de handhaving van de wet. Minister Dekker denkt niet dat er direct boetes worden uitgedeeld bij kleine organisaties. Er bestaan bij hen namelijk nog veel vragen over de gevolgen van de Europese wet. "Als je er nu mee bezig bent, zal het echt niet zo zijn dat op 26 mei de autoriteit op de stoep staat bij een voetbalclub", zegt Dekker. … >
 • Sterke omzetontwikkeling voor het mkb, winstgroei neemt af (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Sterkere stijging personeelskosten De totale personeelskosten zijn in 2017 met 8% opnieuw harder gestegen ten opzichte van voorgaande jaren (6% in 2016, 3% in 2015 en 2% in 2014). De loonkosten stegen met ruim 9% (t.o.v. bijna 6% in 2016) en de kosten voor sociale zekerheid zelfs met ruim 10% (6% in 2016). De … >
 • Winst- en omzetgroei daalt voor specialistische zakelijke diensten (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Winstgroei gekelderd De netto-omzet nam toe met bijna 5%, versus ruim 14% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche aanzienlijk achter bij het mkb-gemiddelde van 8% in 2017. De winstgroei zakte van bijna 30% in 2016 tot ruim 14% in 2017, versus 15,5% voor het mkb als geheel. De brutomarge nam met 6% toe, … >
 • Medische zorg zet opgaande lijn voort (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Grotere verschillen Opvallend was dat het percentage zorgondernemers dat de omzet zag stabiliseren of toenemen, licht is afgenomen ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2016 was dat ruim 67%, vorig jaar bijna 65%. Het percentage zorgondernemers met een stabiele of hogere winst nam eveneens iets af van 58% tot bijna 55%. Hoewel de … >
 • Logistiek: winstgroei trekt aan, brede maar beperkte omzetgroei (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Meer ondernemers zien winst verbeteren De omzet is in de logistieke branche in 2017 met 4,4% toegenomen, versus 5,6% een jaar eerder. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 14,3% hoger uit. Dit was een forse verbetering ten opzichte van 2016 (+6,3%), maar nog wel beneden het mkb-gemiddelde (+15,5%). Er waren in 2017 meer logistieke … >
 • De groei in de industrie trekt weer aan (23-05-2018) - Dit komt naar voren in het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Groei breed gedragen De ontwikkeling van de omzet, de winst en de brutomarge waren in de industrie beduidend sterker dan voor het mkb als geheel. De groei werd binnen de branche ook breed gedragen. Zo nam het deel van de industriële bedrijven met een hogere of stabiele omzet toe tot ruim 70% … >
 • Horeca laat sterke winstontwikkeling zien (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Hotels blinken uit De groei in de horeca werd breed gedragen, maar de verschillen binnen de branche waren opnieuw groot. Vooral de logiesverstrekking (hotels en hotel-restaurants) kenden een goed jaar. De omzet, de brutomarge en de winst voor belasting gingen hier in de dubbele cijfers omhoog. Hotels profiteerden sterk van de toestroom van buitenlandse … >
 • De detailhandel kent een relatief matig jaar (23-05-2018) - Dit komt naar voren in het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Sterke daling winstgroei Het nog altijd sterke consumentenvertrouwen is een pré voor de detailhandel, maar de branche had het in 2017 toch behoorlijk lastig. De omzet en de winst namen weliswaar toe, maar veel minder dan gemiddeld in het mkb. Bovendien steeg het percentage detaillisten met een krimpende omzet tot ruim 43%, … >
 • De bouwsector laat een bovengemiddelde groei zien (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Financieel gezonder De financiële positie van bouwbedrijven is in 2017 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam ruim 13% hoger uit dan een jaar eerder, terwijl de langlopende schulden met bijna 2% omlaag gingen. De solvabiliteit is met een stijging van 5,6% opnieuw verbeterd ten opzichte van 2016. Verduurzaming en automatisering sterke impulsen Binnen de … >
 • Automotive trekt zich op aan stijging autoverkopen (23-05-2018) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2018, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'.  Sterke winstontwikkeling garages Net als in het voorgaande jaar waren de verschillen binnen de autobranche groot. De verkoop van nieuwe personenauto’s is in 2017 opgekrabbeld en dat is terug te zien in de cijfers voor de handel (garages). In dit segment groeide de winst voor belasting bovengemiddeld sterk. De verkoop van occasions nam licht … >
 • Laatste btw-aangifte bij beëindiging onderneming (22-05-2018) - Kamer van Koophandel Ondernemers die stoppen met hun bedrijf, dienen zich uit te laten schrijven bij de Kamer van Koophandel. Deze geeft de beëindiging door aan de Belastingdienst. Zodra de beëindiging is doorgegeven, ontvangen de betreffende ondernemers genoemde brief. Uitschrijving als ondernemer voor de btw Pas als de laatste aangifte is ingediend, volgt een bevestiging van de uitschrijving als ondernemer voor de btw. Wanneer laatste btw-aangifte? De laatste btw-aangifte moet … >
 • Zorg voor bewijs bij bezwaar per fax (22-05-2018) - Bewijs van ontvangst Het belangrijkste nadeel van een bezwaar per fax, is dat u moet bewijzen dat de fax ook door de Belastingdienst ontvangen is. Het gebruiken van een onjuist faxnummer of het niet ontvangen als gevolg van een storing, is dus in beginsel uw risico. Hoe bewijs je dat? Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij de belastingafdeling van een gemeente ontkende een per fax gestuurd bezwaar ontvangen … >
 • Minder jubileumuitkeringen, minder fiscaal voordeel (18-05-2018) - Liever scholing De AWVN geeft aan dat werkgevers liever investeren in om- en bijscholing. Toch is in Nederland nog bijna één op drie werknemers tien jaar of langer werkzaam bij dezelfde werkgever. Een jubileumuitkering die niet is opgenomen in de cao kan ook niet zomaar geschrapt worden, aangezien het een arbeidsvoorwaarde is. Via de cao kan de uitkering wel worden vervangen door iets anders. Tip: Fiscaal voordelig Een jubileumuitkering is … >
 • Loopfiets invaliden en mindervaliden tegen 6% btw (18-05-2018) - Loopfietsen Loopfietsen worden gebruikt door personen die slecht ter been zijn. Ze kunnen zich op deze manier voortbewegen zonder de benen te hoeven belasten. Dit kan door op de fiets zittend met de benen een loopbeweging te maken. Invalidenwagens Ook invalidenwagens en krukken zijn belast tegen het btw-tarief van 6%. Het tarief voor de loopfiets is dus logisch, omdat een loopfiets hiermee is te vergelijken. Let op! Loopfietsen zijn alleen … >
 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2018 (17-05-2018) - Als u (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteedt aan een onderaannemer, is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen over het aangenomen werk niet betaalt, alle aannemers in de keten … >
 • AVG: hoe beveilig ik mijn persoonsgegevens? (16-05-2018) - Zijn er zaken die minimaal geregeld moeten worden? Hoe ga ik met deze verplichting om richting mijn leveranciers en serviceproviders? Want uw onderneming is volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), die de Wet bescherming persoonsgegevens vervangt, verantwoordelijk voor het nemen van passende technische én organisatorische maatregelen om een adequaat beveiligingsniveau te waarborgen voor de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens goed beveiligen Hoe moet ik volgens de AVG die persoonsgegevens dan goed … >
 • Aantal vakantiedagen voor horecapersoneel (15-05-2018) - Vakantie wettelijk geregeld Voor werknemers is het minimum aantal vakantiedagen wettelijk geregeld. Dit aantal dagen bedraagt vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week. Werkt u dus bijvoorbeeld drie dagen per week, dan heeft u wettelijk recht op vier maal drie is twaalf vakantiedagen per jaar. Bovenwettelijke dagen Veel bedrijfstakken hebben een cao afgesloten, waarin vaak meer vakantiedagen zijn geregeld. Dit is ook het geval in de horeca. Volgens deze afspraken … >
 • Bereken vakantiegeld over het juiste uurloon! (15-05-2018) - Uitzonderingen Dat is alleen anders in twee situaties: wanneer een voor de werknemer van toepassing zijnde cao afwijkt van deze regel; of voor zover het loon hoger is dan drie keer het wettelijk minimumloon per jaar en de werkgever schriftelijk afgesproken heeft dat hij over het meerdere geen vakantiegeld betaalt. Ook over opgebouwd vakantiegeld in 2017 Zijn deze uitzonderingen niet aan de orde? Dan moet u het vakantiegeld dus berekenen … >
 • Zijn kosten dyslexie aftrekbaar? (14-05-2018) - Aftrek zorgkosten Zorgkosten zijn alleen onder voorwaarden en dan nog slechts gedeeltelijk aftrekbaar. Er geldt namelijk altijd een drempel, ofwel een bedrag dat op de kosten in mindering moet worden gebracht voordat de aftrek berekend wordt. Hoe hoger het inkomen, hoe hoger ook deze drempel. Dyslexie en dyscalculie Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter, omdat hij de opleidingskosten van zijn zoon die leed aan dyslexie en dyscalculie, … >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden … >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden