Nieuws

 • Tijdelijke bijstand zzp’er? Doe de Tozo-check! (2-04-2020) - Tozo De tegemoetkoming volgens de Tozo bestaat uit een tijdelijke inkomensaanvulling voor maximaal drie maanden tot het sociaal minimum. Daarnaast kunt u een lening afsluiten voor bedrijfskapitaal, bij een acuut liquiditeitsprobleem. Tozo-check De check treft u aan op krijgiktozo.nl. De check betreft een aantal ja/nee vragen. Na invulling ervan weet u of u al dan niet recht heeft op de tegemoetkomingen van de Tozo. Zo ja, dan kunt u door… >
 • Uitstel aanvraag en mededeling WBSO (1-04-2020) - Uitstel aanvraag Wilt u WBSO-aanvragen met startmaand april 2020, dan moet u normaal gesproken uiterlijk 31 maart een aanvraag indienen. Deze termijn is verlengd tot en met zondag 5 april 2020. WBSO Ondernemers kunnen een tegemoetkoming aanvragen voor kosten die verband houden met innovatieve activiteiten. Dit betreft een korting op de loonheffing voor werkgevers en een extra aftrek voor zelfstandig ondernemers die WBSO-activiteiten ontplooien. Uitstel mededeling 2019 Werkgevers die in… >
 • Ondernemers kunnen loonmaatregel NOW 6 april aanvragen (31-03-2020) - Omzetverlies minstens 20% gedurende drie maanden De belangrijkste voorwaarde voor de compensatie is dat een bedrijf gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies boekt. Bepaling omzetverlies Het omzetverlies wordt bepaald op 25% van de omzet van 2019. Dit moet worden vergeleken met de omzet in de periode maart tot en met mei 2020. Werkgevers kunnen echter ook kiezen voor een omzetverlies in een periode die één of twee maanden later start.… >
 • Huisarts krijgt extra 10 euro per patiënt door corona (31-03-2020) - Verder ontvangen huisartsen die nu extra op huisartsenposten worden ingeroosterd, een opslag van € 15 per uur. Dat meldt de landelijke huisartsenvereniging (LHV). Lege wachtkamers De wachtkamers zijn veel leger, aldus een zegsman, omdat mensen juist nu niet naar de dokter willen of kunnen. Dat betekent inkomstenderving. Dat laatste dreigt ook speciaal voor huisartsen die in buurten praktijk houden waar doorgaans veel toeristen komen en expats wonen, die nu afwezig… >
 • Compensatie ouders voor kosten kinderopvang (31-03-2020) - Rekening blijven betalen Door de compensatie kunnen ouders de rekening van de kinderopvang ook blijven betalen. Belangenorganisaties in de kinderopvang en de overheid hebben hiertoe opgeroepen. Dit voorkomt tal van uitvoeringsproblemen en bovendien behoudt het kind dan recht op zijn of haar kinderopvangplaats. Recht op kinderopvangtoeslag gehandhaafd Ook blijft het recht op kinderopvangtoeslag op deze manier gehandhaafd. Er hoeven dan ook geen wijzigingen aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Let… >
 • Corona: moet u wel of niet het loon doorbetalen? (31-03-2020) - Niet op het werk verschijnen door ziekte Een werknemer die als gevolg van corona ziek is, heeft gewoon recht op loon bij ziekte. De werknemer zal zich bij u ziek moeten melden. Ook zal hij de bij u geldende voorschriften in acht moeten nemen. De hoogte van de loondoorbetaling is afhankelijk van wat er hierover tussen partijen is afgesproken, maar bedraagt in ieder geval 70% van het (maximum)dagloon. Gedurende het… >
 • Ontslag vanwege corona (30-03-2020) - Ja, dat kan, want een structurele werkvermindering kan een reden zijn voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen. De werkgever kan natuurlijk proberen om met medewerkers afspraken te maken over beëindiging van hun dienstverband in onderling overleg. Dergelijke afspraken kunnen worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst. Ontslagvergunning Lukt dat niet, dan zal de werkgever bij het UWV een ontslagvergunning aan moeten vragen. Uiteraard gelden hierbij de normaal geldende regels, zoals het… >
 • Aanvraag steunmaatregel € 4.000 gestart (28-03-2020) - Specifieke sectoren De tegemoetkoming is bedoeld voor specifieke sectoren. Het betreft eet- en drinkgelegenheden, bioscopen, haar- en schoonheidsverzorging (onder andere kappers, pedicures, visagisten), reisbemiddeling en reisorganisaties, rijschoolhouders, sauna’s, solaria, zwembaden, fitnesscentra, sportclubs en sportevenementen en bepaalde private culturele instellingen zoals musea, circussen, theaters, schouwburgen en muziekscholen. Extra groepen ondernemers in de non-food-sector, zoals winkeliers, kunnen vanaf maandag 30 maart 2020 ook gebruikmaken van de regeling. De lijst met branches en… >
 • Inkomensnood? Nieuwe regels tijdelijke bijstand zzp’er (28-03-2020) - Vorige week werd de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo) al aangekondigd, nu is de precieze uitwerking ervan bekend. Levensonderhoud Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor levensonderhoud voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Dit wil zeggen dat eventueel aanwezig vermogen en/of inkomen van de partner de bijstand niet in de weg staat. Ook blijft de toets op levensvatbaarheid van het bedrijf achterwege. Voorschot Gemeenten (aanvraag in… >
 • Geen Nederlandse bijstand voor in buitenland wonende zzp’er (28-03-2020) - Grensstreek Nederland kent volgens de Kamer van Koophandel anno 2020 zo’n 2,5 miljoen zzp'ers. Een deel hiervan woont buiten Nederland, meestal in de grensstreek. Hierdoor hebben ze geen recht op inkomensondersteuning van de Nederlandse overheid vanwege de coronacrisis. Voorwaarden De inkomensondersteuning voor zzp'ers loopt via de gemeente waarin men woont en kent een aantal voorwaarden. Zzp'ers in het buitenland voldoen niet aan de voorwaarde dat men woonachtig in Nederland is… >
 • Exportkredietverzekering verruimd vanwege coronacrisis (27-03-2020) - Exportkredietverzekering De exportkredietverzekering biedt een garantie vanuit de overheid voor een afgesloten exportkrediet. De verzekering betreft de export van kapitaalgoederen en diensten. Lijdt u inderdaad schade omdat een afnemer uw rekening niet voldoet, dan kunt u of uw verzekeraar de schade op de overheid verhalen. Versoepeling voorwaarden De verruiming van het exportkrediet betekent onder andere dat exportkredietverzekeringen die korter lopen dan twee jaar, kunnen worden gedekt. Dit was eerst niet… >
 • Belastinguitstel en NOW? Doe op tijd aangifte loonheffingen! (27-03-2020) - Uitstel van betaling U hoeft de verschuldigde loonheffing nog niet te betalen. Dat hoeft pas eind april voor aangifte van maart, maar vanwege het coronavirus is daarna uitstel van betaling mogelijk voor een periode van drie maanden. De NOW-regeling Werkgevers die vanwege het coronavirus minimaal 20% aan omzetverlies verwachten, krijgen met de  NOW-regeling de loonkosten vergoedt. Denkt u hiervoor in aanmerking te komen? Het UWV is er vanwege deze regeling… >
 • Kosten en uren WBSO doorgeven vóór 1 april (26-03-2020) - Geen S&O-uren gemaakt? Ook als er geen S&O-uren zijn gemaakt, dient u dit door te geven aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO). Let op! Heeft u bij uw aanvraag gekozen voor 'werkelijke kosten en uitgaven' en niet voor het forfait, dan moet u ook de in 2019 gemaakte kosten en uitgaven doorgeven. Zelfstandige ondernemers Zelfstandige ondernemers die in 2019 innovatieve activiteiten ontplooiden en hiervoor de WBSO hebben aangevraagd, hebben… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2020 (26-03-2020) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en laat u de concurrent achter u. Een rondje op internet leert ons dat… >
 • Mag u als werkgever het vakantiegeld uitstellen? (25-03-2020) - Wat zegt de wet? Een werknemer heeft uiterlijk in de maand juni recht op uitbetaling van vakantiegeld, zo staat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (WMM). In veel cao’s en individuele arbeidsovereenkomsten is echter bepaald dat de uitbetaling in de maand mei plaatsvindt. Voor werknemers met een klein contract en oproepkrachten is het vakantiegeld vaak een apart onderdeel van het salaris en wordt per betaalperiode van een maand of vier… >
 • Regeling Borgstellingskrediet Landbouw verruimd (25-03-2020) - Overbruggingskrediet Door de regeling BL te verruimen kunnen gezonde bedrijven die in liquiditeitsproblemen komen een beroep doen op overheidsborgstelling voor een overbruggingskrediet (BL-C). Deze extra module is ingegaan op 18 maart 2020 en geldt tot 1 april 2021. Hoe werkt de BL-C Met BL-C kan een overbruggingskrediet worden gefinancierd tot het maximale borgstellingskrediet per bedrijf van € 1,2 miljoen (€ 2,5 miljoen bij BL-Plus leningen). Wordt het maximale borgstellingskrediet bijna… >
 • Corona: kan ik mijn werknemers verplichten vakantiedagen op te nemen? (24-03-2020) - Uitzonderingen Dit is slechts anders als in een cao of individuele arbeidsovereenkomst een voorbehoud is gemaakt ten aanzien van verplichte bedrijfsvakanties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de bouw of aan bedrijven die een bedrijfssluiting kennen tussen Kerst en Oud en Nieuw. Opname verlofstuwmeren? Dit neemt niet weg dat u uw werknemers natuurlijk wel kunt vragen of ze akkoord gaan met opname van vakantie. Het kan immers ook een mooi moment zijn… >
 • Corona: recht op kortdurend zorgverlof? (24-03-2020) - Maximaal 2 weken Dit verlof bedraagt maximaal 2 weken op jaarbasis. Gedurende de periode van het verlof heeft de werknemer recht op 70% van zijn (gemaximeerde) loon. Meer nodig? Heeft de werknemer niet genoeg aan deze vormen van verlof, dan dient hij in overleg met u te treden en eventueel vakantiedagen op te nemen. >
 • Corona: coulance betalen pensioenpremie en waterschappen (23-03-2020) - Pensioenuitvoerders Pensioenuitvoerders komen ondernemers zoveel mogelijk tegemoet bij moeilijkheden met het betalen van pensioenpremies. Omdat per sector en werkgever de problemen verschillend zijn, zal maatwerk geleverd worden op basis van de volgende mogelijkheden: Pensioenuitvoerders treffen met werkgevers waar nodig een betalingsregeling. De individuele werkgever dient zich in dat geval te melden bij het pensioenfonds, de verzekeraar of de premiepensioeninstelling. Betalingstermijnen van pensioenpremies worden binnen de wettelijke mogelijkheden verruimd. Pensioenuitvoerders voeren… >
 • Kan ik al tegemoetkoming in de loonkosten (NOW) aanvragen? (23-03-2020) - Let op! De tegemoetkomingsregeling NOW is nog niet tot in detail uitgewerkt. Dat zal zo snel mogelijk gebeuren. We houden u hiervan op de hoogte. Voorwaarden NOW Wat weten we al van de regeling NOW? Heel even in het kort de voorwaarden. De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, met een maximum van 90% van de loonsom: als 100% van de omzet… >
 • Geen derdenverklaring bij uitstel belastingbetaling door corona (23-03-2020) - Belastingen Ondernemers kunnen uitstel van betaling krijgen voor de betaling van loonbelasting, inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting en btw. Uitstel was al mogelijk, maar moest tot nog toe begeleidt gaan van een accountantsverklaring. Hieruit moest duidelijk worden dat het uitstel verband hield met het coronavirus. Een accountantsverklaring is nu niet meer nodig. Als u uitstel vraagt, krijgt u dit automatisch voor drie maanden. Let op! U kunt ook voor langere tijd uitstel aanvragen.… >
 • Versoepeling transportregels bevoorrading supermarkten en apotheken (20-03-2020) - Cruciale beroepen Om de bevoorrading van supermarkten in deze tijd van de coronacrisis op orde te houden moeten chauffeurs soms langer en meer rijden. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom tijdelijk de rij- en rusttijdenregeling versoepelt.  De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. De aangepaste regeling Concreet betekent de versoepeling het volgende: De dagelijkse rijtijdlimiet gaat van 9 naar 11… >
 • Versoepeling regels bij bevoorrading supermarkten (20-03-2020) - Cruciale beroepen Om de bevoorrading van supermarkten in deze tijd van de coronacrisis op orde te houden moeten chauffeurs soms langer en meer rijden. Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat heeft daarom tijdelijk de rij- en rusttijdenregeling versoepelt.  De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het vervoer van voedingsproducten zoals levensmiddelen, valt hieronder. De aangepaste regeling Concreet betekent de versoepeling het volgende:… >
 • Tijdelijke versoepeling rij- en rusttijden voor bevoorrading apotheken (20-03-2020) - Cruciale beroepen De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Hieronder valt uiteraard ook de medische zorg om hen zo van medicinale en farmaceutische producten te kunnen voorzien. De aangepaste regeling Concreet betekent het tijdelijk versoepelen van de rij- en rusttijdenregeling het volgende: De dagelijkse rijtijdlimiet gaat van 9 naar 11 uur De wekelijkse rijtijdlimiet is verhoogd van 56 uur naar 60 uur  De… >
 • Wijzigingen premiedifferentiatie WW (20-03-2020) - Voorwaarden De voorwaarden voor de administratieve vereisten voor de lage WW-premie houden in dat u verplicht bent om op de loonstrook te vermelden of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst (of schriftelijk addendum bij de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst) is overeengekomen en in de loonaangifte met een indicatie ‘Ja/Nee’ moet aangeven of hiervan sprake is. Via het digitaal verzekeringsbericht van het UWV kan de werknemer controleren of de aard van het contract juist in… >
 • Bedrijven krijgen extra ondersteuning vanwege coronavirus (19-03-2020) - Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid In plaats van werktijdverkorting kunnen werkgevers gebruik maken van een nieuwe ondersteuningsmaatregel met betrekking tot de loonkosten. Deze maatregel, het Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid, NOW, vergoedt tot 90% van de loonkosten in verband met een verminderde omzet. Let op! Voorwaarde is dat het personeel voor 100% wordt doorbetaald. Het UWV verstrekt als voorschot 80% van de tegemoetkoming. Noodloket: € 4.000 Voor ondernemers die direct getroffen worden door de… >
 • Schuld dga bij bv aangemerkt als winstuitdeling (19-03-2020) - Onvoldoende inkomen Als een bv een lening verstrekt waarvan aannemelijk is dat deze niet kan of zal worden afgelost, moet deze worden aangemerkt als een uitdeling. Het is niet van belang of de lening kan worden verrekend met toekomstige dividenden. Bewijslast inspecteur Voor het in aanmerking nemen van een uitdeling, zal de inspecteur feiten en omstandigheden moeten aanvoeren waaruit volgt dat deze lening niet kan of zal worden afgelost. Tevens… >
 • Ontslagreden verplicht vermelden op loonaangifte (18-03-2020) - Voorwaarden uitkering De ontslagen werknemer kan bij het aanvragen van een uitkering aangeven dat hij aan alle voorwaarden voldoet, terwijl dit niet het geval is. Denk bijvoorbeeld aan de situatie waarbij een werknemer zelf ontslag heeft genomen. Waarschijnlijk heeft hij of zij dan geen recht op een uitkering. Door het vermelden van de ontslagreden op de loonaangifte kan deze vorm van fraude worden beperkt. Breder kader De maatregel is er… >
 • Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf-regeling verhoogd (17-03-2020) - Uitbreiding type krediet Bovendien zal de regeling ook toepasbaar zijn op overbruggingskredieten en rekening-courantkredieten met een looptijd tot twee jaar. Wat houdt de regeling in? Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat staat via de BMKB-regeling borg voor kredieten aan ondernemers, zodat zij makkelijker geld kunnen lenen. Ondernemers kunnen hiervoor terecht bij kredietverstrekkers, in de regel hun eigen bank. In de reguliere regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet… >
 • Btw-regels voorraad op afroep gewijzigd! (17-03-2020) - Vier quick fixes btw De wijzigingen om het btw-stelsel te harmoniseren betreffen vier zogeheten quick fixes. De eerste quick fix is het verplicht stellen van het btw-identificatienummer van de afnemer op de factuur voor toepassing van het btw-nultarief. De andere drie quick fixes gaan over de vereenvoudiging van ketentransacties, van de bewijsvoering voor intracommunautaire leveringen en van de zogeheten voorraden op afroep. Hier volgt uitleg over de nieuwe regels rond… >
 • Strikte voorwaarden bij lenen van eigen pensioen-bv (17-03-2020) - Bouwondernemer in financiële moeilijkheden In de betreffende zaak had een bouwondernemer zijn pensioen ondergebracht in een pensioen-bv. De pensioen-bv beschikte slechts over vorderingen op de ondernemer. Vanwege belastingschulden werd een deel van de activa van de bv door de fiscus verkocht. Het restant van € 60.000 vloeide in de kas van de pensioen-bv. Lening op lening De ondernemer besloot de overgebleven € 60.000 van zijn pensioen-bv te lenen. De inspecteur… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Compensatie transitievergoeding vanaf 1 april aanvragen (16-03-2020) - Ontslag na twee jaar ziekte Voor werknemers die meer dan twee jaar ziek zijn, kan een werkgever ontslag aanvragen. Bij ontslag is een werkgever verplicht een transitievergoeding te betalen. Compensatie vanwege kosten Om extra kosten vanwege het ontslag van de werknemer te voorkomen, kan de werkgever de transitievergoeding gecompenseerd krijgen. Deze moet de werkgever aanvragen bij het UWV. Wanneer compensatie? De compensatie is alleen mogelijk als de transitievergoeding op of… >
 • Huis gekocht? Wat mag je nou wel en niet fiscaal aftrekken? (13-03-2020) - Oversluitkosten, boeterente en bouwrente De oversluitkosten van een hypotheek, een eventuele boeterente bij vervroegd aflossen en bouwrente zijn fiscaal aftrekbaar. Wordt hiervoor een lening aangegaan, dan is de rente hierop echter niet aftrekbaar, behalve de rente voor de oversluitkosten. Bijleenregeling Voor de mogelijke overwaarde bij verkoop van de eigen woning geldt de zogenaamde bijleenregeling. Dit houdt in dat voor het bedrag van die gerealiseerde overwaarde geen hypotheekrente meer kan worden… >
 • Extra coronamaatregelen: uitstel van belasting (12-03-2020) - Uitstel betalen belasting Door het coronavirus zien sommige bedrijven hun omzet en winst teruglopen, terwijl de kosten en uitgaven gewoon doorgaan. Deze ondernemers kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting, zo schrijft NU.nl. Het verzoek moet schriftelijk worden onderbouwd, bij toekenning zet de Belastingdienst vervolgens de invordering stop. De beoordeling vindt achteraf plaats, aldus NU.nl. Daarbij zal de fiscus de zogenoemde… >
 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2020 (12-03-2020) - Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van de dienstbetrekking 56 jaar of ouder zijn en voor de overige LKV moet het gaan om een werknemer met een arbeidsbeperking. Verschillende soorten LKV Er zijn… >
 • Fout in belastingaanslagen percentages box 3 (11-03-2020) - Belasting box 3 De te betalen belasting in box 3 over vermogen wordt berekend aan de hand van veronderstelde rendementen op sparen en op beleggen. Over dit veronderstelde rendement betaalt men 30% belasting. Foute percentages Voor 2019 is het forfaitaire rendement op beleggen vastgesteld op 5,6%. Dit had 5,59% moeten zijn. In 2020 is het forfaitaire rendement op beleggen op 5,33% vastgesteld, waar het 5,28% had moeten zijn. Het forfaitaire… >
 • Extra geboorteverlof vanaf 1 juli 2020 (11-03-2020) - Uitkering Voor deze periode van vijf weken krijgen partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximumdagloon. In de eerste verlofweek moet u als werkgever het loon gewoon doorbetalen. Let op! Het UWV betaalt het geboorteverlof over de extra vijf weken rechtstreeks aan de werknemer of via u als werkgever. Wat betaalt u? Betaalt u de UWV-uitkering zonder aanvulling door aan uw werknemer, dan is… >
 • Wellicht krijgt u toch huurtoeslag (10-03-2020) - Huurtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor personen die in verhouding tot hun inkomen veel huur betalen. Goedkope huurwoningen zijn immers weinig beschikbaar. Recht op toeslag? Wie wil weten of er recht bestaat op huurtoeslag, kan op de site van de Belastingdienst een proefberekening maken. Hieruit blijkt ook dat meer mensen dan vorig jaar recht hebben op huurtoeslag. Naar schatting betreft het zo’n 115.000 personen. Voorbeeld: uit de proefberekening blijkt… >
 • Check berekening LIV en LKV (9-03-2020) - Lage-inkomensvoordeel (LIV) Voor werknemers met een gemiddeld uurloon tussen € 10,05 en € 12,58 in 2019 kunt u recht hebben op het lage-inkomensvoordeel. Bij een uurloon van € 10,05 t/m € 11,07 bedraagt de tegemoetkoming € 1,01 per uur en maximaal € 2.000 per werknemer per jaar. Bij een uurloon van € 11,08 t/m € 12,58 is de tegemoetkoming € 0,51 per uur, met een maximum van € 1.000 per… >
 • Winstvrijstelling vereniging of stichting pas bij vijf jaar bestaan (9-03-2020) - Ook belastingplicht voor verenigingen en stichtingen Genoemde vrijstelling heeft met name betrekking op verenigingen en stichtingen. Die zijn belastingplichtig voor zover ze ondernemersactiviteiten uitoefenen. Vrijstelling De wet kent echter een vrijstelling voor geringe winsten. Dit om verenigingen en stichtingen met behulp van kleinere commerciële activiteiten in staat te stellen hun eigen broek op te houden, zonder dat dit leidt tot belastingheffing. Wanneer vrijstelling? De winst is vrijgesteld als deze in… >
 • KOR voor school? Geen btw-aftrek zonnepanelen (6-03-2020) - Kleine ondernemersregeling (KOR) De nieuwe KOR is dit jaar ingevoerd. Volgens de regeling kunnen ondernemers met een belaste omzet tot € 20.000 op jaarbasis kiezen voor een btw-vrijstelling. Ze kunnen dan echter ook de aan hen in rekening gebrachte btw niet aftrekken. Ook scholen kunnen kiezen voor KOR Anders dan onder de oude regeling, kunnen ook scholen ervoor kiezen om de KOR te gebruiken. Als ze dit doen, is de… >
 • Werktijdverkorting vanwege coronavirus? (5-03-2020) - Coronavirus Het coronavirus heeft ook gevolgen voor bedrijven, en niet alleen voor die in ‘besmette’ gebieden. Ook afnemers en toeleveranciers kunnen hun omzet zien dalen als gevolg van het virus. Werktijdverkorting Als u tijdelijk minder werk heeft voor uw werknemers en ontslag niet aan de orde is, kan werktijdverkorting mogelijk een oplossing bieden. Uw werknemers krijgen dan voor de niet-gewerkte uren een uitkering via het UWV. Let op! Werktijdverkorting is… >
 • Beperk commerciële schade door coronavirus (4-03-2020) - Check op kwetsbaarheid Volgens de organisatie is het van belang uw productie- en het in- en verkoopproces te checken op mogelijke kwetsbaarheid voor het coronavirus. U kunt denken aan schaarste van producten, personeel en vervoer, of aan het afsluiten van en oponthoud bij grenzen of bepaalde gebieden. Denk ook aan insolventie, toenemende kosten en schommelende wisselkoersen. Controleer contracten Controleer bestaande en nieuw af te sluiten contracten waarvan de uitvoering mogelijk… >
 • Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2020 (4-03-2020) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van goederen. Let op! Dit geldt op voorwaarde… >
 • Strenger toezicht Belastingdienst op zzp’ers bouw en zorg (3-03-2020) - Handhaving verscherpt Hoewel het uitgangspunt is dat de Belastingdienst tot 2021 slechts beperkt handhaaft, is dit sinds 1 januari van dit jaar wel verscherpt. Zo kan de Belastingdienst handhaven als een opdrachtgever kwaadwillend is, maar ook wanneer opdrachtgevers na controle door de Belastingdienst hun werkwijze niet binnen een redelijke termijn aanpassen. Niet alleen controle In een brief geeft staatssecretaris Vijlbrief aan dat er niet alleen sprake is van controle. De… >
 • Advieswijzer Estate planning 2020 (2-03-2020) - Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het… >
 • Een buitenlandse werknemer in dienst nemen? Drie voorbeelden (2-03-2020) - Personeel gezocht... Uw onderneming groeit en de opdrachten stromen binnen. Helaas lukt het u niet om de vacatures te vullen met de juiste mensen. Een buitenlandse werknemer kan dan de perfecte oplossing zijn. En gevonden U besluit er werk van te maken, en het lukt u om drie nieuwe werknemers te vinden. Een Zwitser gaat aan de slag als lasser.  Een Egyptenaar komt twee maanden werken als magazijnmedewerker.  Een technisch… >
 • Akkoord over verplichte AOV voor zzp’er (28-02-2020) - Uitkering vast, premie inkomensafhankelijk De uitkering bij arbeidsongeschiktheid wordt een vast bedrag en bedraagt € 1.650 bruto, gelijk aan het minimumloon. De verzekeringspremie wordt echter wel inkomensafhankelijk. Deze gaat naar schatting maximaal € 200 bruto per maand bedragen. De premie is fiscaal aftrekbaar. Wachttijd Er gaat bovendien een wachttijd gelden. Een zzp’er kan kiezen voor een wachttijd van zes maanden, een jaar of twee jaar. Standaard bedraagt de wachttijd een… >
 • Invoering UBO-register laat nog langer op zich wachten (28-02-2020) - UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden in juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren ervan hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Doel van het register is ook het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Adviesaanvraag? De commissie Financiën van de Eerste Kamer overweegt om, voorafgaand aan de behandeling van het wetsvoorstel, eerst advies te vragen… >
 • Nieuwe mkb-scholingssubsidie SLIM vanaf 2 maart aanvragen (27-02-2020) - Ontwikkeling werknemers Als mkb-ondernemer kunt u dit subsidiegeld aanwenden voor initiatieven die zijn gericht op leren en ontwikkelen van uw personeel. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften of het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor uw werknemers. Leermethoden De regeling biedt ook ruimte voor initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld voor… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden