Nieuws

 • Reclame voor de markt verrekenen via marktgelden? (23-10-2020) - Marktgelden Gemeentes kunnen op grond van de Gemeentewet belasting heffen voor het verrichten van gemeentelijke diensten. Bekende voorbeelden zijn de heffing van leges voor een paspoort. Maar ook marktgelden behoren tot dergelijke heffingen. Promotiegelden? Onlangs bracht een ondernemer zijn zaak voor de rechter, omdat hij niet alleen een aanslag marktgelden had ontvangen, maar ook een aanslag voor met de markt samenhangende promotionele activiteiten. Volgens hem was dit geen taak voor… >
 • Franse woning: al een schenking of niet? (22-10-2020) - Vruchtgebruik? Als één van de ouders overlijdt, krijgt de erfgenaam vaak een vordering op de langstlevende ouder, die pas opeisbaar is als die ouder ook overlijdt. Over zo’n niet opeisbare vordering hoeft de erfgenaam geen vermogensbelasting te betalen. Daarnaast kent de wet een uitzondering voor goederen waarop een vruchtgebruik rust en ten behoeve is van een echtgenoot van de overleden ouder van een belastingplichtige. Zo’n vruchtgebruik moet dan wel het… >
 • VAT-related consequences of a no-deal Brexit on 1 January 2021 (22-10-2020) - Business to business Providing services Netherlands - United Kingdom According to the general rule, after a no-deal Brexit a service provided to a VAT-registered business in the United Kingdom will be taxed in the customer’s country: the United Kingdom. The VAT-registered seller does not include any VAT on the invoice and instead states 'VAT Out of Scope'. This turnover is not entered on the VAT return. United Kingdom - Netherlands… >
 • Kabinet beperkt aftrek liquidatie- en stakingsverliezen (21-10-2020) - Buitenlandse verliezen ten laste van Nederland De beperking is ingegeven vanuit de wens om verliezen die in het buitenland zijn ontstaan, niet langer ten laste van de Nederlandse Staat te laten komen. De bestaande fiscale regelingen zijn naar de mening van het kabinet op dat punt te royaal. Liquidatieverliesregeling Indien een bv een belang van minimaal 5% bezit in een binnen- of buitenlandse deelneming, is hierop doorgaans de deelnemingsvrijstelling van… >
 • Nieuwe UWV-uitvoeringsregels ontslagprocedure en ontslag (20-10-2020) - Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen of wegens langdurige arbeidsongeschiktheid is het UWV de aangewezen instantie om een ontslagaanvraag in te dienen. Bij het aanvragen van dit ontslag is het van belang dat de ontslagprocedure goed wordt gevolgd. Daarbij moet u bijvoorbeeld denken aan de termijn voor het aanvullen van een incompleet verzoek, de termijnen voor hoor en wederhoor en wanneer uitstel kan worden verleend. Deze regels zijn vastgelegd in de… >
 • Lichte stijging minimumloon per 1 januari 2021 (20-10-2020) - De nieuwe minimumbedragen vanaf 1 januari 2021 Het wettelijk minimumloon is wat u minimaal moeten betalen aan werknemers van 21 jaar en ouder bij een fulltime dienstverband. Voor jongeren onder de 21 jaar gelden aangepaste bedragen. Voor het wettelijk minimum uurloon deelt u het minimumloon per week door het aantal uur dat in uw organisatie een fulltime werkweek is. De brutominimumlonen per 1 januari 2021: Leeftijd  Staffeling  Per maand  Per… >
 • Dit jaar nog belastingvrij schenken? (19-10-2020) - Schenking aan kinderen Een schenking aan de kinderen komt het meest voor. Hiervoor bestaan verschillende vrijstellingen. Eén ervan kunt u ieder jaar opnieuw benutten. In 2020 bedraagt deze jaarlijkse belastingvrije schenking aan kinderen € 5.515 per kind. Specifieke vrijstellingen Daarnaast bestaan er voor uw kinderen eenmalige specifieke vrijstellingen. Zo kunt u aan ieder van uw kinderen tussen 18 en 40 jaar eenmalig € 26.457 schenken. Wordt het geld aantoonbaar gebruikt… >
 • Rechter tikt oneerlijke overheid op de vingers (19-10-2020) - Belastingdienst vangt bot In de betreffende zaak had de Belastingdienst informatie opgevraagd aan de autoriteiten in Hongkong over de inkomsten die een dga verkreeg vanuit een aldaar gevestigde bv. Hongkong weigerde deze info te verstrekken, aangezien de gevraagde info betrekking had op een periode waarin dit nog niet via een verdrag tussen Nederland en Hongkong was geregeld. Openbaar Ministerie breekt afspraak Het Openbaar Ministerie vroeg vervolgens dezelfde info aan Hongkong,… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2020 (16-10-2020) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake is… >
 • Verliezen bv’s vanaf 2022 nog beperkt verrekenbaar (15-10-2020) - Verliesverrekening Bedrijven kunnen zowel in de inkomstenbelasting als in de vennootschapsbelasting verliezen verrekenen. Dit betekent dat een verlies in een bepaald jaar verrekend wordt met behaalde winst in een ander jaar. Op die manier hoeft minder belasting te worden betaald. Achter- en voorwaarts Verliesverrekening in de vennootschapsbelasting kan momenteel één jaar achterwaarts en zes jaar voorwaarts. Kan een geleden verlies na zes jaar nog steeds niet of niet volledig verrekend… >
 • Welke btw kunt u in uw werkruimte thuis aftrekken? (14-10-2020) - De btw van de bouwkosten op een woon-werkpand is slechts aftrekbaar in de mate waarin het pand zakelijk gebruikt wordt. Dat geldt ook voor de btw op de gemengde kosten voor de werkruimte, zoals energiekosten. De btw op die kosten zijn dus slechts aftrekbaar voor het gedeelte van de kosten dat wordt aangewend ten behoeve van de exploitatie van de onderneming. De btw op de kosten voor de inrichting van… >
 • Subsidie bij overstap op schone bestelbus of vrachtwagen (13-10-2020) - Voor de overstap naar een schone bestelbus of vrachtwagen zijn er fiscale voordelen en komen subsidies beschikbaar. Ondernemers kunnen tussen 2021 en 2025 hiervoor al in aanmerking komen. Ook voor vrachtwagens zijn er subsidiemogelijkheden. Daarnaast zijn er diverse fiscale regelingen die investeren in een schone bedrijfswagen voordeliger maken. De meest vervuilende bestelbussen en vrachtauto’s gaan er met deze overgangsregeling het eerst uit. Staatssecretaris Stientje Van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) heeft… >
 • Btw-gevolgen harde Brexit per 1 januari 2021 (13-10-2020) - Business to business Verrichten van diensten Nederland - Verenigd Koninkrijk Een dienst verricht aan een btw-ondernemer in het Verenigd Koninkrijk is volgens de hoofdregel na een harde Brexit belast in het land van de afnemer, het Verenigd Koninkrijk. De btw-ondernemer vermeldt geen btw op de factuur maar de woorden 'VAT Out of Scope'. Deze omzet komt niet in de btw-aangifte. Verenigd Koninkrijk - Nederland Diensten die door een Nederlandse btw-ondernemer… >
 • Nieuwe wet voor snellere oplossing schulden (12-10-2020) - Unanimiteit niet meer vereist Door de WHOA is niet meer vereist dat voor een akkoord over een herstructurering van schulden unanimiteit vereist is. Het is dus niet meer mogelijk dat één of enkele schuldeisers een akkoord kunnen tegenhouden, om zodoende een betere positie af te kunnen dwingen. Voorwaarden De WHOA kent wel enkele voorwaarden. Zo moet bijvoorbeeld bij een akkoord de wettelijk vereiste informatie worden opgenomen, zodat voor de schuldeisers… >
 • Welke gegevens kan men in het UBO-register opvragen? (12-10-2020) - Voor iedereen toegankelijk Het UBO-register geeft inzicht in de belanghebbenden van een juridische entiteit zoals een dga van een bv. Gegevens van die belanghebbenden die door iedereen kunnen worden opgevraagd, zijn: de geboortemaand, het geboortejaar, de nationaliteit, de woonstaat en de aard en omvang van het door de uiteindelijk belanghebbende gehouden economische belang. Het economisch belang wordt uitgedrukt in bandbreedtes van bepaalde percentages. Er worden geen geldbedragen genoemd. Extra gegevens… >
 • Doorschuiven subsidieaanvraag elektrische auto stopt (9-10-2020) - Subsidie elektrische auto’s Sinds juli dit jaar is er subsidie beschikbaar voor particulieren die een nieuwe of gebruikte elektrische auto aanschaffen. De subsidie bedraagt € 4.000 voor een nieuwe elektrische auto en € 2.000 voor een gebruikte. Subsidiepot leeg De subsidiepot voor nieuwe elektrische auto’s was vanwege het grote aantal aanvragen in no-time leeg. Subsidieaanvragen die daarna nog werden ingediend, werden automatisch doorgeschoven naar volgend jaar. Doorschuiven niet meer mogelijk… >
 • Extra verlaging Aof-premie voor kleine werkgever in 2022 en 2023 (8-10-2020) - Gedifferentieerde Aof-premie De verlaging komt bovenop de geplande verlaging als gevolg van de in 2018 aangekondigde invoering van de gedifferentieerde Aof-premie. Dat is een tegemoetkoming aan kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte. Het wetsvoorstel daarvoor is begin september ingediend. Met het wetsvoorstel wordt de Aof-premie gedifferentieerd naar een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. De wet moet op 1 januari 2022… >
 • Verplichte administratie zorgbonus voor niet-werknemers (7-10-2020) - Subsidieregeling bonus zorgprofessional COVID-19 Deze subsidieregeling is bedoeld om zorgprofessionals die in hun werk direct of indirect de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus hebben ondervonden, een bonus te geven van € 1.000 netto. Bij werknemers is het verstrekken van een nettobedrag van € 1.000 zonder gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Dat geldt nu dus ook voor niet-werknemers, zoals zelfstandigen en extern ingehuurd personeel. Verder… >
 • Verdere voorwaarden BIK bekend (7-10-2020) - Verrekenen met loonheffing De BIK kan verrekend worden met de loonheffing en is daardoor alleen interessant voor bedrijven met personeel. Door deze systematiek is het voordeel van de regeling ook niet afhankelijk van de winst. Voordeel voor mkb Via de BIK kan 3% van het investeringsbedrag tot € 5 miljoen worden verrekend met de loonheffing. Bij een hoger investeringsbedrag is van het meerdere 2,44% te verrekenen. Dit pakt dus gunstig… >
 • Aftrekposten in 2021 verder verlaagd (6-10-2020) - Lagere tarieven De beperking van de aftrek hangt samen met de verlaging van de tarieven in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en woning). Deze verlaging is vorig jaar ingezet en loopt ook in 2021 nog door. Zo daalt het tarief van de eerste schijf van 37,35% naar 37,1%. Ook hangt de beperking van de aftrekposten samen met de verhoging van de heffingskortingen (dat zijn kortingen op de belasting, waardoor… >
 • Kabinet verduidelijkt regels investeringsaftrek KIA (6-10-2020) - Soms meer KIA dan maximum De KIA kent een maximum van € 16.307, dat voor 2020 ligt bij een investeringsbedrag tussen € 58.238 en € 107.848. Door een recent arrest van de Hoge Raad kon in bepaalde situaties een hogere KIA verkregen worden dan dit maximum. Deze situaties konden zich voordoen als er naast investeringen door een samenwerkingsverband, zoals een vof, ook buitenvennootschappelijk geïnvesteerd werd. Het kabinet beperkt met de… >
 • Aanvraag definitieve vaststelling NOW 1.0 vanaf 7 oktober (5-10-2020) - NOW 1.0 De NOW 1.0 is de eerste tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die vanwege de coronacrisis de omzet met minstens 20% zagen dalen. De tegemoetkoming heeft betrekking op de maanden maart tot en met mei 2020 en bedraagt maximaal 90%. Gegevens aanleveren Voor de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming moet de werkgever diverse gegevens aanleveren. Onder meer het definitieve omzetverlies, zodat de juiste omvang van de tegemoetkoming kan… >
 • Ook zorgbonus in 2021 (2-10-2020) - Extra € 500 bonus De bonus van € 1.000 was al eerder toegezegd. De extra € 500 die in 2021 wordt uitbetaald nog niet. Naar verwachting wordt de bonus van € 1.000 nog vóór kerst uitbetaald en de bonus van € 500 vóór 1 juli 2021. Bonus is netto De zorgbonus is netto. Dit betekent dat de belasting voor rekening komt van de werkgever. Dit geldt ook voor zzp’ers die… >
 • NOW 3.0: wat zijn de voorwaarden? (1-10-2020) - Omzetverlies en omvang tegemoetkoming De NOW 3.0 strekt zich uit over een periode van drie keer drie maanden, in totaal de periode oktober 2020 tot en met juni 2021. Er bestaat in de eerste periode (oktober t/m december 2020) recht op een tegemoetkoming bij een omzetdaling van minimaal 20%. Vanaf periode twee (januari 2021) bestaat dit recht bij een omzetdaling van 30%. Het vergoedingspercentage bedraagt in de eerste periode (oktober… >
 • Vermogenstoets zzp’er voorlopig van tafel (1-10-2020) - Tozo 3 De Tozo 3.0-regeling, de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers, wordt verlengd tot 1 juli 2021 en krijgt voorlopig toch geen vermogenstoets. Vanaf 1 april volgend jaar gaat de vermogenstoets wel gelden. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat zelfstandigen met een vermogen van meer dan € 46.520 niet voor de Tozo 3.0 in aanmerking zouden komen, maar dit voorstel is dus uitgesteld. >
 • Versoepeling voor aflossing belastingschulden (30-09-2020) - Startdatum 1 juli 2021 Door de aflosperiode te verlengen hoopt het kabinet dat ondernemers hun schulden makkelijker terug kunnen betalen. Naast deze verlenging is eveneens voorgesteld dat de terugbetaling pas op 1 juli 2021 start in plaats van 1 januari, zoals eerder was beslist. Uitstel extra verlengen Ondernemers die al uitstel hebben aangevraagd voor betaling van hun belastingschulden, kunnen dit uitstel verlengen tot 1 januari 2021. Oorspronkelijk was dit mogelijk… >
 • Scholingsvrijstelling ook voor ex-werknemer (30-09-2020) - Scholingsvrijstelling De belastingwetgeving kent nu ook een vrijstelling voor scholingskosten, maar deze is beperkt tot werknemers. Het voorstel is om de vrijstelling uit te breiden tot ex-werknemers. Wel blijven de huidige voorwaarden deels van kracht. Zo mag een vergoeding niet worden gebruikt voor dekking van de kosten van een studeerkamer thuis. Scholingsbudgetten De vrijstelling voor de ex-werknemer geldt ook voor scholingsbudgetten. Tal van cao’s bevatten afspraken over de vorming van… >
 • Speel in op hogere belasting over innovatiewinst (29-09-2020) - Innovatiebox Ondernemingen in de vennootschapsbelasting kunnen een verlaagd belastingtarief toepassen over winst die behaald is met innovatieve activiteiten. Deze activiteiten worden in de zogenaamde innovatiebox belast tegen een tarief van 7%. Vanaf 2021 wordt dit tarief verhoogd naar 9%, waardoor over de behaalde innovatiewinst ruim 28% meer belasting moet worden afgedragen. Tip! In verband hiermee is het van belang de winst in de innovatiebox vanaf 2021 zo laag mogelijk te… >
 • UBO-register vanaf 27 september open (28-09-2020) - Voor wie? Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s, vof’s en nv’s. UBO's (Ultimate Beneficial Owners) zijn personen die meer dan 25% van het economisch belang in een organisatie hebben. Welke gegevens? In het UBO-register moeten onder meer de volgende gegevens vermeld worden: het Burgerservicenummer indien dat aan hem (de UBO) is toegekend een fiscaal identificatienummer van een ander land dan… >
 • Let op deadline 1 oktober voor coronamaatregelen (28-09-2020) - Tozo 2.0 U kunt tot 1 oktober 2020 de Tozo 2.0 aanvragen als uw inkomen door de coronacrisis onder het bestaansminimum is gedaald. De Tozo 2.0 heeft betrekking op de periode 1 juni tot 1 oktober en kunt u eventueel met terugwerkende kracht aanvragen tot 1 juni. De Tozo 2.0 bestaat uit een tegemoetkoming voor levensonderhoud en de mogelijkheid tot een lening voor bedrijfskapitaal. Bijzonder uitstel van betaling U kunt… >
 • Premies zorgverzekeringswet in 2021 flink omhoog (25-09-2020) - Werknemers Door de verhoging zijn werkgevers volgend jaar voor hun werknemers een premie verschuldigd van 7,0% van het premieloon in plaats van 6,7% nu. Dit betekent een premiestijging van 4,5%. Zelfstandigen en dga’s Zelfstandigen en dga’s gaan ook 0,3%-punt meer Zvw-premie betalen. Voor hen komt de Zvw-premie daarmee op 5,75% in plaats van 5,45% nu. Dit is een premiestijging van 5,5%. Zelfstandigen en dga’s betalen de Zvw-premie zelf door middel… >
 • Kabinet gaat investeringen aanjagen via BIK (24-09-2020) - Coronacrisis De BIK is bedoeld als extra stimulans voor bedrijven, aangezien er vanwege de coronacrisis minder wordt geïnvesteerd. De BIK is dan ook tijdelijk en zal na twee jaar vervangen worden door een andere maatregel ten gunste van het bedrijfsleven. Uitwerking ontbreekt De uitwerking van de regeling volgt later. Dit betekent dat nog niet bekend is hoe de regeling er exact komt uit te zien. Wel zijn al sommige aspecten… >
 • Wat zijn de nieuwe plannen voor arbeids- en heffingskorting? (23-09-2020) - Arbeidskorting extra verhoogd De algemene heffingskorting stijgt iets en de arbeidskorting wordt extra verhoogd. Deze verhoging bedraagt maximaal € 386 en bereikt daarmee een maximum van € 4.205. Op deze manier wordt werken beloond. Ouderen ontzien Om de ouderen te ontzien wordt voor hen de speciale ouderenkorting met € 81 verhoogd. De maximale ouderenkorting wordt daardoor € 1.703. Co-ouderschap Bij een echtscheiding met kinderen worden de zorgtaken vaak onderling verdeeld.… >
 • Bpm voortaan gebaseerd op inschrijving kentekenregister (22-09-2020) - Tenaamstelling niet meer bepalend Tot nu toe is de tenaamstelling bepalend voor de bpm. Dit leidt tot ongewenste effecten als dat tijdstip afwijkt van de inschrijving in het kentekenregister. Deze effecten worden met de wetswijziging weggenomen. Import niet langer goedkoper Het importeren van gebruikte auto’s is op dit moment fiscaal gunstiger dan inkoop op de binnenlandse markt. Bij inkoop op de binnenlandse markt betaalt de koper een prijs inclusief bpm.… >
 • Minder vrije ruimte WKR vanaf 2021 (22-09-2020) - Werkkostenregeling Werkgevers kunnen via de werkkostenregeling allerlei zaken aan hun personeel belastingvrij vergoeden en verstrekken. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket of een bonus. Verruiming in 2020 In het belastingplan is ook de eerdere verruiming voor het jaar 2020 opgenomen. Dit moest nog wettelijk worden vastgelegd. Vanwege de coronacrisis werd eerder de vrije ruimte voor dit jaar (2020) bepaald op 3% voor de eerste € 400.000 van de loonsom. Vanaf 2021… >
 • Minder overdrachtsbelasting voor jonge starter (21-09-2020) - Woning beter betaalbaar Door de vrijstelling voor jonge starters op de woningmarkt wordt een woning voor hen beter betaalbaar. Het scheelt jonge starters immers 2% op de koopsom. Bij een koopsom van bijvoorbeeld € 300.000 betekent de vrijstelling dus een lastenvermindering van € 6.000. Voorwaarden De vrijstelling is niet alleen van toepassing voor starters op de woningmarkt maar is wel eenmalig. De koper moet bovendien minstens 18 jaar oud zijn… >
 • Lage bijtelling zonnecelauto’s zonder maximum (21-09-2020) - Lage bijtelling Voor auto’s zonder CO2-uitstoot geldt dit jaar een bijtelling van 8%. De lage bijtelling geldt tot een cataloguswaarde van € 45.000. Daarboven geldt de gewone bijtelling van 22%. Uitzondering zijn auto’s op waterstof, die een lage bijtelling over de gehele cataloguswaarde hebben. Auto’s op zonnecellen Vanaf 2021 zouden ook auto’s op zonnecellen leverbaar zijn, al zal de prijs van zo’n € 150.000 voor velen nog een probleem vormen.… >
 • Top 10 tax proposals in the 2021 Tax Plan (18-09-2020) - 1. Introduction of transfer-tax exemption for first-time buyers To make it easier for first-time buyers to access the housing market, an exemption from transfer tax will be introduced from 1 January 2021. This exemption will apply to buyers aged between 18 and 35 who are purchasing their own home. If the buyer has already benefited from the transfer-tax exemption or is 35 years of age or older, the current rate… >
 • Aanpassing box 3 ontziet kleine vermogens (18-09-2020) - Ook hoger tarief Om de verhoging van het vrijgestelde bedrag deels te financieren gaat het tarief in box 3 met 1%-punt omhoog naar 31%. Over het belastbare bedrag, dus alles boven de € 50.000 of € 100.000, moet hierdoor effectief 3â…“ % meer belasting worden betaald. Schijfgrenzen aangepast In het nieuwe voorstel zijn ook de schijfgrenzen aangepast door deze af te ronden op € 100.000 voor het begin van de… >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Verlaging winstbelasting 2021 met name voor het mkb (17-09-2020) - Tarief eerste schijf daalt De vennootschapsbelasting voor nv’s en bv’s kent twee tarieven. Tot een winst van € 200.000 bedraagt dit tarief nu 16,5%, daarboven geldt een tarief van 25%. De tarieven zouden volgend jaar dalen naar respectievelijk 15% en 21,7%, maar laatstgenoemde verlaging gaat niet door. Schijf verlengd Wel wordt de komende twee jaar de schijf verlengd waarover het lage Vpb-tarief van 15% geldt. Vanaf 2021 bedraagt het tarief… >
 • Zelfstandigenaftrek tot 2036 extra afgebouwd (17-09-2020) - Eerdere plannen De zelfstandigenaftrek werd de komende jaren volgens schema al afgebouwd tot € 5.000 in 2028. Dit zou gebeuren in acht stapjes van € 250 en één keer € 280. Extra afbouw tot 2036 Hier komt de komende 16 jaar nog een extra vermindering bovenop van € 110 per jaar. Per saldo betekent dit dat de zelfstandigenaftrek tot 2028 met € 360 per jaar wordt verminderd en in 2028… >
 • Top 10 fiscale voorstellen Belastingplan 2021 (16-09-2020) - 1. Invoering startersvrijstelling overdrachtsbelasting Om de toegang tot de woningmarkt voor starters te verbeteren, wordt per 1 januari 2021 een vrijstelling voor overdrachtsbelasting ingevoerd. De vrijstelling geldt voor de aankoop van een eigen woning door een koper tussen de 18 en 35 jaar. Is al eerder gebruikgemaakt van de overdrachtsbelastingvrijstelling, of is de koper 35 jaar of ouder, dan geldt het huidige tarief van 2% voor de aanschaf van een eigen… >
 • Transitievergoeding kan toeslagen verminderen (15-09-2020) - Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer tegenwoordig als uitgangspunt recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is onder meer aan te merken als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft. De hoogte ervan is afhankelijk van het aantal dienstjaren. De transitievergoeding is vanaf 1 januari 2020 maximaal € 83.000 of een jaarsalaris, als dat meer is dan € 83.000. Minder toeslag Wanneer iemand… >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2020 (15-09-2020) - Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij aankoop Koopt u een nieuwe – nog niet eerder gebruikte – vakantiewoning, dan zal hierover… >
 • Detachering buitenlandse arbeidskracht? Voorkom boete (14-09-2020) - Tijdelijke buitenlandse arbeidskrachten De WagwEU is van belang voor ondernemingen waarbij via een buitenlandse werkgever tijdelijk een buitenlandse werknemer wordt gedetacheerd. De nieuwe wet is ook van belang voor ondernemers die voor een tijdelijke opdracht gebruikmaken van een buitenlandse zelfstandige. Let op! De wet is niet van toepassing op buitenlandse werknemers die tijdelijk in dienst treden van een Nederlandse werkgever. Meldingsplicht Op basis van de WagwEU geldt voor buitenlandse werkgevers… >
 • Vraag buitenlandse btw vóór 1 oktober terug! (13-09-2020) - Buitenlandse btw Bij btw die u in de EU betaald heeft, kunt u denken aan de btw op een zakelijk boek dat u tijdens een congres in België gekocht heeft, de btw op de factuur van het hotel waar u tijdens het congres verbleef of de btw op de brandstof die u op weg ernaar toe in België getankt heeft. Let op! Groot-Brittannië heeft inmiddels de EU verlaten, maar ook… >
 • Fiscus maakt spelregels schuldsanering bekend (11-09-2020) - Schuldsanering Voor hulp bij uw schulden kunt u zich melden bij de gemeente die de schuldsanering uitvoert. U kunt daar terecht voor een advies of een aanvraag voor schuldbemiddeling of schuldsanering. Bij een minnelijk traject probeert de gemeente de schulden te regelen met alle schuldeisers. Als de schuldeisers niet willen meewerken, kan een ondernemer een beroep doen op het wettelijke traject via de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP). Let op!… >
 • NOW 1.0: wat heeft u nodig voor de eindafrekening? (10-09-2020) - Tip! Bedrijven kunnen vanaf 7 oktober de eindafrekening aanvragen, zo is het streven van het UWV. De minister heeft bekendgemaakt of een onderneming een verklaring van een accountant nodig heeft en aan welke eisen die accountantsverklaring dan moet voldoen van bedrijven die de tegemoetkoming NOW 1.0 hebben aangevraagd. De eisen zijn in samenwerking met de NBA, de beroepsorganisatie van accountants, opgesteld. Onderscheid De eisen zijn niet voor ieder bedrijf gelijk.… >
 • Wanneer kunt u een beroep doen op de legessanctie? (10-09-2020) - Bestemmingsplan In een bestemmingsplan legt de gemeente vast welke gebieden in de gemeente voor welke taken bestemd zijn. Denk aan recreatie, wonen of industrie. Afwijken van een bestemmingsplan kan slechts onder voorwaarden. Herzien of verlengen Een bestemmingsplan moet actueel blijven en dus is wettelijk vastgelegd dat een bestemmingsplan iedere tien jaar moet worden herzien. Is herziening niet nodig, dan moet het bestemmingsplan worden verlengd. Legessanctie Is een bestemmingsplan niet tijdig… >
 • Dans- en toneelcao met minimumtarief zzp’er (9-09-2020) - Minimumtarief 140% Volgens de cao moeten zzp’ers tenminste 140% van het cao-loon verdienen. De opslag van 40% is bedoeld om extra kosten van de zzp’er, zoals een arbeidsongeschiktheidsverzekering en pensioen, te dekken. Geen prijsafspraken Eerdere afspraken over een minimumtarief werden bemoeilijkt door het feit dat ondernemers geen prijsafspraken mogen maken. Toezichthouder ACM (Autoriteit Consument en Markt) heeft op dit punt de teugels echter wat laten vieren. Waar zzp’ers samen met… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden