Nieuws

 • Denk aan deadline subsidie coronabanen zorg (22-06-2021) - Coronabanen in de zorg Coronabanen zijn tijdelijke banen waarmee zorgprofessionals worden ondersteund. De Subsidieregeling coronabanen in de zorg is verlengd van 1 juli 2021 tot en met 31 december 2021. Subsidieaanvragen over deze tweede periode (1 juli tot en met 31 december) kunnen tot en met 25 juni 17.00 uur worden ingediend. De regeling geldt voor werknemers die vóór 1 oktober 2021 bij de zorgaanbieder worden ingezet. U mag eerst… >
 • Vraag vóór 1 juli uitstel van betaling aan (22-06-2021) - Aflossen vanaf 1 oktober 2022 Onlangs is beslist dat opgebouwde schulden pas vanaf 1 oktober 2022 hoeven te worden afbetaald. Bovendien krijgt u hiervoor vijf jaar de tijd. Let op, wel aangifte doen Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheid tot uitstel van betaling is het van belang dat u wel gewoon aangifte blijft doen. Voor welke belastingsoorten? U kunt uitstel aanvragen voor schulden inzake bijvoorbeeld de inkomstenbelasting, Zorgverzekeringswet,… >
 • Aanvragen evenementensubsidie nu mogelijk (21-06-2021) - Hoeveel subsidie? De subsidie bedraagt maximaal 100% van de kosten. Als meer dan 80% van de kosten vergoed wordt, betreft het deel boven de 80% een lening. Wanneer aanvragen? Een aanvraag voor een evenement dat voor 1 oktober 2021 zou moeten plaatsvinden, moet u uiterlijk op 30 juni 2021 indienen. Voor evenementen na deze datum, moet u minstens drie maanden voor de geplande datum van het evenement uw aanvraag indienen.… >
 • Betaling transitievergoeding in termijnen? Mag dat? (21-06-2021) - In een aan de kantonrechter in Amsterdam voorgelegde zaak ging het om een werknemer die claimde al vanaf 1993 bij de werkgever werkzaam te zijn. Zijn huidige werkgever had de zaak overgenomen in 2017 en was van mening dat hij pas vanaf dat moment een transitievergoeding hoefde te betalen. Bijkomend punt was dat de werkgever aangaf vanwege de slechte financiële situatie de transitievergoeding niet te kunnen betalen. Opvolgend werkgeverschap De… >
 • Per 1 juli wijzigt termijn aanvaarding arbeidsovereenkomst (17-06-2021) - Als een werkgever in de dertiende maand verplicht is een aanbod te doen voor een arbeidsovereenkomst, geldt dat deze uren minimaal gelijk moeten zijn aan het gemiddelde aantal verloonde uren over de af gelopen twaalf maanden. Alleen de uren die elkaar binnen zes maanden tijd opvolgen, tellen mee. Aanvaarding aanbod Zoals aangegeven moeten werkgevers dus na twaalf maanden een aanbod te doen voor een vaste arbeidsomvang. Hoe zit het nu… >
 • Bij zonnepanelen ook aftrek btw deel woning? (16-06-2021) - Btw zonnepanelen Dat ook particulieren de btw op hun zonnepanelen kunnen terugvragen, staat vast. Dit vanwege het feit dat ze een deel  van de opgewekte energie aan het energiebedrijf verkopen en daarvoor dus ook als ondernemer aangemerkt kunnen worden. Ook de btw op de woning? In een uitspraak uit 2017 had het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden voor een ondernemer beslist dat deze wel een deel van de btw op zijn ook zakelijk… >
 • Aanvragen zorgbonus per 15 juni gestart (16-06-2021) - Omvang afhankelijk van aantal aanvragen De omvang van de zorgbonus voor 2021 is afhankelijk van het aantal aanvragen. Naar verwachting zal de bonus tussen de € 200 en € 240 netto bedragen. Uitzonderlijke prestatie Voorwaarde voor de bonus is dat de medewerker in de zorg in de periode 1 oktober 2020 tot 15 juni 2021 een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd vanwege corona, door onder uitzonderlijke omstandigheden zorg te bieden. Het… >
 • Eénloketsysteem btw niet voor fiscale eenheid (15-06-2021) - Uitleg OSS-systeem Het OSS-systeem (One Stop Shop) kan gebruikt worden wanneer e-commerce diensten en afstandsverkopen aan consumenten en ondernemers die geen btw-aangifte doen en wonen in andere lidstaten van de EU, samen een omvang hebben van meer dan € 10.000. Komen de afstandsverkopen boven dit bedrag uit, dan berekent de ondernemer de btw van het land waar de afnemer woont. De ondernemer moet de btw daar ook afdragen en er… >
 • Kabinet maakt premieverlaging AWf bekend (14-06-2021) - Schrappen BIK Eerder maakte het kabinet bekend dat de BIK met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar geschrapt wordt. Dit vanwege het feit dat de Europese Commissie waarschijnlijk niet met de regeling akkoord zal gaan. De BIK was bedoeld om in de huidige coronatijd de investeringen aan te jagen. Zelfde doelgroep Met de verlaging van de AWf-premie zorgt het kabinet ervoor dat het voordeel van de BIK bij… >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2021 (14-06-2021) - Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt – en met de gevolgen van de coronacrisis voor de meeste ondernemers duidelijk merkbaar – is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te staan.… >
 • Alsnog NOW voor eerdere kwartalen? Deadline 16 juli! (11-06-2021) - Derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) De derde aanvraagperiode NOW (vanaf oktober 2020) sloot al eind december 2020. Op dat moment was de regel nog dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) meetelde als omzet. Ondernemers die daardoor het benodigde omzetverlies van minimaal 20% niet haalden, vroegen voor deze periode waarschijnlijk geen NOW aan. TVL telt niet meer mee als omzet Onlangs is echter bekendgemaakt dat de TVL alsnog vanaf de… >
 • Uiterlijk 31 juli berekening tegemoetkomingen Wtl (10-06-2021) - Wet tegemoetkomingen loondomein De Wet tegemoetkomingen loondomein bestaat uit een drietal tegemoetkomingen voor werkgevers. Deze tegemoetkomingen in de loonkosten hebben betrekking op werknemers met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Het betreft het loonkostenvoordeel (LKV) voor gehandicapte en oudere werknemers, het lage inkomensvoordeel (LIV) en het lage inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV). Voorlopige berekening U heeft uiterlijk 14 maart een voorlopige berekening van de tegemoetkomingen gehad. Dit betreft de tegemoetkomingen over… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2021 (10-06-2021) - In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Let op! Vanwege de coronacrisis kunnen ondernemers tot en met 30 juni 2021 online om uitstel van betaling vragen voor de betaling van onder andere de verschuldigde omzetbelasting. U krijgt dan automatisch uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Heeft u al bijzonder uitstel van betaling,… >
 • Wat wilt u weten over de digitale bewaarplicht? (9-06-2021) - Gegevens raadplegen De bewaarplicht houdt ook in dat de bewaarde gegevens te raadplegen moeten zijn. Dit betekent dat bijvoorbeeld oude apparatuur bewaard moet blijven als bepaalde digitale bestanden alleen op die manier te raadplegen zijn. Denk bijvoorbeeld aan de oude floppydisk of een eerdere Windows-versie. Niet alleen Auditfile De Auditfile Financieel is een uittreksel van het grootboek en wordt door de meeste boekhoudpakketten in Nederland ondersteund. Het is echter niet… >
 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2021 (8-06-2021) - Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens… >
 • Vraag tijdig de Subsidie praktijkleren aan! (8-06-2021) - Begeleiding De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van degenen die een praktijk- of werkleerplaats volgen. U vraagt de subsidie na afloop van de begeleiding aan. Omvang subsidie Het maximale subsidiebedrag is € 2.700 per gerealiseerde praktijk- of werkleerplaats. Bij overschrijding van het budget wordt de subsidie evenredig over de aanvragers verdeeld. Geen korting vanwege corona Het kabinet heeft maatregelen genomen in… >
 • Andere berekeningsmethode btw bloemist (7-06-2021) - Meerdere btw-tarieven Bloemisten hebben te maken met zowel het 9% btw-tarief als met het 21% btw-tarief. Is op grond van de bedrijfsadministratie niet vast te stellen welk tarief op welke goederen betrekking heeft, dan kan dit vanaf 1 januari 2021 op drie manieren forfaitair worden vastgesteld.  Drie methodes Methode 1: de ontvangsten worden naar de verschillende tarieven gesplitst. De inkopen moeten dan naar de winkelwaarde worden herleid. Dit geldt ook… >
 • Woningcorporatie? Per 1 juli 2021 weer subsidie voor verduurzamen (7-06-2021) - Voorbeeld van verduurzamen van sociale huurwoningen is ze aardgasvrij te maken. U kunt de vermindering verhuurderheffing aanvragen bij de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) via mijn.rvo.nl. De verhuurderheffing is een heffing die zich richt op verhuurders van 50 of meer huurwoningen in de gereguleerde sector. Tip! Een voorgenomen investering al vóór 1 juli 2019 aangemeld? En is deze inmiddels gerealiseerd? Dan is het mogelijk om deze aan te melden via… >
 • Bovengemiddelde winstontwikkeling in de industrie (4-06-2021) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzet en winst over de jaren De daling van de omzet in 2020 is voor de industrie bijzonder, want in de afgelopen vijf jaar was elk jaar een stijging van de omzet te zien ten opzichte van het voorgaande jaar. Desondanks is de winsttoename van 15 procent in het afgelopen jaar fors hoger… >
 • Bovengemiddelde groei voor specialistische zakelijke diensten (4-06-2021) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Relatief sterke groei De branche als geheel zag de netto-omzet in 2020 met ruim 3 procent toenemen. Dit was een minder sterke groei dan in de voorgaande twee jaren, maar aanmerkelijk beter dan het mkb-gemiddelde van 0,6 procent. Ook de winstontwikkeling was duidelijk bovengemiddeld: 15,8 procent, versus 9,3 procent voor het mkb als geheel.… >
 • Vermindering administratieve lasten rond NOW-controles (3-06-2021) - Derdenverklaring In de brief geeft de minister aan dat de controle op een zestal punten zal worden verlicht. De belangrijkste lastenreductie vloeit voort uit het verhogen van de drempel voor het vereiste van een zogenaamde derdenverklaring. Die is nu nog vereist bij een voorschot van minstens € 20.000 en een definitieve subsidie van minstens € 25.000. Voor de NOW 3 en 4 wordt deze drempel verhoogd naar € 40.000, zodat… >
 • Winstgroei medische zorg trekt aan, grote onderlinge verschillen (3-06-2021) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Grote verschillen in omzet en winst De medische zorg heeft in 2020 een verdere groei laten zien, maar per saldo iets minder sterk dan in de voorgaande vier jaren. De omzetgroei kwam uit op bijna 6 procent, tegenover 0,6 procent voor het mkb als geheel. De groei werd iets minder breed gedragen… >
 • Kabinet schrapt BIK in ruil voor lagere Awf-premie (2-06-2021) - BIK De BIK was bedoeld om in de coronacrisis ondernemers te motiveren om extra te investeren. Daarom kon een korting op de afdracht van loonheffingen worden verkregen. Deze bedroeg 3% voor de eerste € 5 miljoen aan investeringen en 2,44% over het meerdere aan investeringen. Lagere Awf-premie Omdat het kabinet de voor de BIK gereserveerde middelen toch aan het bedrijfsleven wil doen toekomen, is het plan om de Afw-premie (werkloosheidsfonds)… >
 • Vanaf 1 juni € 200 miljoen voor extra MKB-kredieten (2-06-2021) - Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) Via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord kunnen bedrijven zonder instemming van alle schuldeisers toch een akkoord bereiken op een schuldregeling. De WHOA helpt bedrijven die door hoge schulden failliet dreigen te gaan, terwijl ze nog wel levensvatbare bedrijfsactiviteiten hebben, deze schulden te reorganiseren. Maximum De MKB-kredieten kennen een maximum van € 100.000. De leningen kunnen gebruikt worden voor het herstarten, uitbreiden of aanpassen van de… >
 • Bouw profiteert van extra aandacht voor de woning (2-06-2021) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Winst over de jaren De winsttoename is in het perspectief van de afgelopen vijf jaar zeer matig. In 2019 noteerde de bouw nog een verdubbeling van de winst en ook de jaren daarvoor nam de winst jaarlijks met 26 tot 81 procent toe. De branche heeft dus jaren achtereen gepiekt, met de hoogste winststijgingen… >
 • Startersregeling TVL nu aan te vragen (1-06-2021) - TVL De regeling is vrijwel gelijk aan de normale tegemoetkoming vaste lasten (TVL). Starters konden hier echter geen gebruik van maken, omdat ze in het tweede kwartaal van 2019 nog niet over omzet beschikten. Eerste kwartaal 2021 De startersregeling is een tegemoetkoming voor de vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men in dit kwartaal minstens 30% minder omzet hebben gehad dan… >
 • Stevige krimp van de omzet en brutomarge in de automotive (1-06-2021) - Dit blijkt uit het nieuwe Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’.  Omzet over breed front gedaald Binnen de branche werd de daling van de omzet over een breed front gevoeld. Meer dan de helft van de autobedrijven (51,8 procent) heeft de omzet in 2020 zien afnemen. Voor de winst is dit net iets minder dan de helft (47 procent). Het gaat wel relatief vaak (22,9 procent)… >
 • Steunpakket met drie maanden verlengd: wat wijzigt er? (31-05-2021) - Steunmaatregelen De steunmaatregelen worden ook in het derde kwartaal van 2021 vrijwel ongewijzigd voortgezet. Zo blijven de loonkosten voor maximaal 85% gecompenseerd via de NOW en de vaste lasten voor maximaal 100% via de TVL. Ook de Tozo en TONK worden via de gemeenten gecontinueerd. Wijzigingen NOW De referentiemaand voor de NOW wordt wel gewijzigd. Voor de NOW 4 voor de periode juli t/m september 2021 geldt nu februari 2021… >
 • Vrij snel herstel voor groot deel logistiek (31-05-2021) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Brutomarge onder druk De omzet is in de logistiek in 2020 met 0,2 procent afgenomen, versus een bescheiden groei in het mkb als geheel. Het gewone resultaat voor belastingen kwam 5,9 procent hoger uit, versus ruim +9 procent voor het mkb als geheel. Dit betekende voor de logistiek een aanzienlijke teruggang ten… >
 • Winst en omzet horeca keihard geraakt door de coronacrisis (28-05-2021) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzetkrimp breed gedragen De omzet is in de horeca in 2020 per saldo met 21,5 procent gekrompen, tegenover een lichte groei voor het mkb als geheel (0,6 procent). De krimp in de horeca werd breed gedragen: het aandeel van bedrijven met een lagere omzet steeg hard naar bijna 76 procent; 16 procent zag de… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2021 (27-05-2021) - Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1. Let op! Bij… >
 • De detailhandel groeit stevig, maar er zijn ook grote verliezers (27-05-2021) - De verschillen binnen de detailhandel waren dus opnieuw groot. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2021, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Enorme verschillen in omzet en winst Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2020 uitgekomen op bijna 10 procent, een behoorlijke versnelling ten opzichte van het voorgaande jaar. De winstgroei bedroeg ruim 42 procent. Zowel qua winst als wat betreft omzet blijft de… >
 • Sterke inkomensdaling door corona? Gebruik de middelingsregeling (26-05-2021) - Middelingsregeling De middelingsregeling is een regeling in de inkomstenbelasting waarbij belasting wordt betaald over een gemiddeld inkomen in plaats van het daadwerkelijke inkomen. Dat gemiddelde wordt berekend over een periode van drie aaneengesloten jaren. Omdat het gemiddelde inkomen bij sterk wisselende jaarlijkse inkomens lager ligt resulteert dat in een lager bedrag aan te betalen inkomstenbelasting. Hoe werkt middeling? Is het te betalen bedrag over het gemiddelde over een periode van… >
 • Financiële cijfers mkb over 2020 hoopvol (26-05-2021) - Gemiddeld steeg de omzet in 2020 met 0,6 procent, versus +6 procent een jaar eerder. De winstgroei kwam uit op ruim 9 procent, tegenover ruim 14 procent in het voorgaande jaar. De winstgroei van ruim 9 procent is wel het laagste percentage in jaren. In de afgelopen vijf jaar nam de winst elk jaar tussen de 14 en 30 procent toe (zie de grafiek). Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2021 (25-05-2021) - Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u eerst voor uzelf in kaart brengt wat uw persoonlijke en financiële wensen zijn. Dit kan… >
 • TVL Q2 verruimd: kiezen tussen twee kwartalen voor bepalen omzetverlies (25-05-2021) - Omzetverlies minstens 30% De keuze kan een belangrijk verschil maken, omdat ondernemers alleen in aanmerking komen voor de TVL bij een omzetverlies van minstens 30%. Ondernemers bij wie het omzetverlies in het tweede kwartaal van 2019 te gering was, kunnen hiermee dus geholpen zijn. Let op! De extra keuzemogelijkheid heeft wel een keerzijde. Door de extra  uitvoeringswerkzaamheden kan de tegemoetkoming waarschijnlijk pas in de tweede helft van juni worden aangevraagd.… >
 • Corona soms reden voor versoepeling re-integratieverplichting (21-05-2021) - Wet verbetering poortwachter De Wet verbetering poortwachter is bedoeld om het aantal langdurig zieke werknemers terug te dringen. De wet kent diverse verplichtingen voor werkgever en werknemer. Zo moet bijvoorbeeld na zes weken ziekte door de arbodienst of bedrijfsarts een probleemanalyse worden gemaakt. Hierin staat waarom de werknemer niet meer kan werken, wat zijn mogelijkheden tot herstel zijn en wanneer hij weer aan het werk denkt te gaan. Corona verhindert… >
 • Meer duidelijkheid over berekenen btw bij commissaris (20-05-2021) - Zelfstandig of niet? Of btw berekend moet worden hangt af van de vraag of er sprake is van zelfstandigheid van de commissaris of andere toezichthouder ten aanzien van de toezichthoudende werkzaamheden. Dit is vaak niet het geval, wat betekent dat dan geen btw in rekening hoeft te worden gebracht. Eerdere uitspraken Het besluit ligt in het verlengde van eerdere uitspraken van het Europese Hof en de Hoge Raad. In deze… >
 • Scholingskosten in 2022? Gebruik het nieuwe STAP-budget (20-05-2021) - Let op! De definitieve subsidieregeling STAP-budget wordt rond de zomer van 2021 verwacht. Subsidieregeling  De STAP-budget regeling is een subsidieregeling van de Rijksoverheid en wordt uitgevoerd door het UWV. STAP staat voor Stimulans Arbeidsmarkt Positie. Met de subsidieregeling kunnen mensen aanspraak maken op een persoonlijk ontwikkelbudget. Dat budget is voor les-, cursus-, college- of examengeld en kosten van verplicht gestelde leer- of beschermingsmiddelen. Ook kosten voor een procedure waarbij eerder… >
 • Formulier vrijwilligersverklaring beschikbaar (19-05-2021) - Giftenaftrek Giften aan ANBI’s zijn onder voorwaarden aftrekbaar. Daarvoor is onder meer vereist dat de ANBI voldoet aan een aantal voorwaarden, zoals het niet aanwezig zijn van een winstoogmerk. Vrijwilligersverklaring In de vrijwilligersverklaring geeft de ANBI aan dat een belastingplichtige vrijwilligerswerk voor de ANBI heeft verricht en daarvoor recht heeft op een vergoeding. Ook moet de ANBI verklaren bereid te zijn de vergoeding aan de vrijwilliger te betalen en in… >
 • Nieuwe meetmethode BPM niet strijdig met Europees recht (18-05-2021) - Zelfde auto, meer BPM In deze zaak ging het om twee auto’s die identiek waren aan een andere auto maar waarvoor toch een hogere aanslag BPM volgde. Volgens de importeur is dit in strijd met Europees recht, maar de rechter ging hier niet in mee. Overgangsfase De wijziging van de meetmethode voor de CO2-uitstoot ging gepaard met een overgangsfase. Tijdens deze overgangsfase werd de CO2-uitstoot op basis van de nieuwe… >
 • 1 juli: hoger niveau eHerkenning informatieplicht energiebesparing (18-05-2021) - Wanneer informatie- en energiebesparingsplicht? U bent in beginsel verplicht aan de informatie- en energiebesparingsplicht te voldoen als uw bedrijf jaarlijks 50.000 kWh elektra of 25.000 m3 aardgas of een gelijkwaardige hoeveelheid verbruikt. Er bestaan echter uitzonderingen. Informatieplicht Is uw bedrijf informatieplichtig, dan had u uiterlijk 1 juli 2019 via de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) digitaal moeten rapporteren welke energiebesparende maatregelen u heeft uitgevoerd. Heeft u nog niet gerapporteerd, doe… >
 • Ook vergoeding voor zelf betaalde kinderopvang (17-05-2021) - Sluiting kinderopvang Vanwege corona is de kinderopvang gedurende het voorjaar van 2020 en in de periode december vorig jaar tot februari van dit jaar gesloten geweest. Tijdens deze periodes moesten de kosten van opvang wel worden doorbetaald. De tegemoetkoming is bedoeld om deze kosten te compenseren. Doelgroep De compensatie komt vooral terecht bij gezinnen waarvan niet allebei de ouders werken. Dan bestaat in de regel namelijk geen recht op de… >
 • Geef vóór 1 juni omzetverlies voor TVL door (17-05-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL vergoedde destijds 50% van de vaste lasten, vanaf een omzetverlies van 30%. De vergoeding liep op, naarmate ook het omzetverlies toenam. Voor de bepaling van de vaste lasten werden branchecijfers gebruikt. Voorschot Ondernemers ontvingen destijds een voorschot van 80% op basis van het geschatte omzetverlies. Het werkelijke omzetverlies bepaalt de definitieve tegemoetkoming. Ondernemers ontvangen een e-mail om dit omzetverlies vóór 1 juni te melden.… >
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2021 verhoogd (12-05-2021) - Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 0,96 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken.  Leeftijd  %  Per maand  Per week  Per dag  21 jaar en ouder  100%  € 1701,00  € 392,55 € 78,51 20 jaar  80% € 1360,80 € 314,05 € 62,81 19 jaar  60%  € 1020,60 € 235,55 € 47,11 18 jaar  50%  € 850,50 € 196,30 € 39,26 17 jaar  39,5%  € 671,90 € 155,05 € 31,01 16 jaar  34,5% … >
 • Maak tijdig bezwaar tegen box 3 2020 (11-05-2021) - Achtergrond In 2019 oordeelde de Hoge Raad dat de box 3-heffing in 2013 en 2014 op stelselniveau te hoog was. Reparatie hiervan liet de Hoge Raad echter aan de wetgever. De Belastingdienst vindt dat de wetgever op stelselniveau aan de opdracht van de Hoge Raad heeft voldaan omdat vanaf 2017 de box 3-heffing is aangepast. Daar is niet iedereen het mee eens, zodat voor de jaren 2017 en later weer… >
 • Geen btw op goedgekeurde coronazelftestkits (10-05-2021) - Vaccins De levering van vaccins is normaal belast met 9% btw. Door een goedkeuring van de staatssecretaris van Financiën is de levering van COVID-19-vaccins vanaf 21 december 2020 tot 1 juli 2021 belast tegen 0% btw. Ook het vaccineren met deze vaccins kan gedurende die periode gebeuren tegen 0% btw. Normaal geldt hiervoor of het 21% btw-tarief of de medische btw-vrijstelling. Let op! Alleen vaccins die door het Europees Geneesmiddelenbureau… >
 • Verleng uw uitstel van betaling vóór 1 juli (10-05-2021) - Brief Na het einde van de drie maanden uitstel van betalingen, moet u alle belastingen waarvoor u aangifte doet op tijd betalen. Heeft u dat niet gedaan, dan heeft u 1 mei 2021 een brief gekregen waarin de Belastingdienst u erop wijst dat u verlenging van bijzonder uitstel kunt aanvragen. Het is verstandig om verlenging van het uitstel te vragen. De belastingen waarvoor u deze verlenging van bijzonder uitstel krijgt,… >
 • Deadline aanvraag TVL Q1: 18 mei! (7-05-2021) - TVL  Ondernemers die vanwege corona minstens 30% omzetverlies hebben, komen in aanmerking voor de TVL. De TVL moet u voor ieder kwartaal apart digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Meer compensatie De TVL vergoedt 85% van de kosten van vaste lasten in het eerste kwartaal van 2021. Dit percentage stijgt naar 100% voor de kosten van het tweede kwartaal. Branchecijfers Het percentage vaste lasten van een onderneming… >
 • Wijziging bijtelling meerdere auto’s pas vanaf 2022 (6-05-2021) - Meerdere auto’s ter beschikking Werknemers die de beschikking hebben over meerdere auto’s, moeten in beginsel voor iedere auto de bekende bijtelling toepassen.  Hoogste cataloguswaarde Er zijn echter uitzonderingen, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een alleenstaande werknemer of wanneer men in het gezin van de werknemer maar over één rijbewijs beschikt. Staan meerdere auto’s ter beschikking en hoeft niet voor iedere auto de bijtelling te worden toegepast, dan moet men nu… >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden