Nieuws

 • Verplichte rekenrente pensioen en lijfrente eigen bv blijft 4% (2-06-2023) - Eigendom Een van de argumenten in deze arresten tegen de 4% rekenrente was dat daardoor het eigendom van de belanghebbende wordt aangetast. Immers, er wordt uitgegaan van een verondersteld rendement van 4%, terwijl de marktrente aanzienlijk lager is. Daardoor moet er wel al belasting worden betaald, onder andere als gevolg van de vrijval ten gunste van de winst, terwijl het maar de vraag is of een rendement van 4% wel… >
 • Toch aftrek hypotheekrente voor Nederlander in België (2-06-2023) - Buitenlands belastingplichtige In genoemde zaak ging het om een buitenlands belastingplichtige. De vraag was of er ook sprake was van een ‘kwalificerend buitenlands belastingplichtige’. Dit is een inwoner van een EU-land, Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, Bonaire, Sint Eustatius of Saba, die over minstens 90% van zijn inkomen loon- of inkomstenbelasting in Nederland betaalt. Een kwalificerend buitenlands belastingplichtige heeft in beginsel namelijk recht op aftrek van zijn hypotheekrente. Inkomen in box… >
 • Gevolgen voor giften bij intrekking anbi-status (1-06-2023) - Schenkingsvrijstelling Voor een gift van een instelling met een anbi-status geldt een vrijstelling. Voorwaarde is dat de gift geheel of nagenoeg geheel (= 90%) ten gunste van het algemeen belang is gedaan. Deze vrijstelling is in het leven geroepen om onder meer te voorkomen dat mensen die in nood verkeren, belasting moeten betalen over gekregen hulpgoederen. Intrekking anbi-status Als een instelling niet meer aan de voorwaarden voldoet, kan de Belastingdienst… >
 • Wet toekomst pensioenen definitief! (1-06-2023) - Ingangsdatum De wet gaat per 1 juli 2023 in, maar er geldt wel een overgangsregime voor bestaande pensioenregelingen tot 2028 (dat was in het wetsvoorstel eerst nog 2027). Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het huidige pensioenstelsel zijn: Alle pensioenregelingen worden premieovereenkomsten, met een flatratepremie (= eenzelfde premie voor iedere werknemer, ongeacht de leeftijd) van maximaal 30%. Uiterlijk derhalve per 2028, eerder mag.  Bestaande beschikbare… >
 • Subsidieregeling praktijkleren vanaf 2 juni weer van start (31-05-2023) - De Subsidieregeling praktijkleren is een tegemoetkoming voor de kosten die u maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Ook de loon- of begeleidingskosten van een promovendus of technologisch ontwerper in opleiding (toio) komen voor subsidie in aanmerking. Doelgroep Subsidieregeling praktijkleren De subsidieregeling is bedoeld voor: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang tot de arbeidsmarkt een probleem is; studenten die een opleiding volgen in sectoren waar een… >
 • Bij zieke uitzendkrachten loon doorbetalen (30-05-2023) - Uitzendbeding Tot een arrest van de Hoge Raad van 17 maart jl. was in de beide uitzendcao's (de ABU cao en de NBBU cao) bepaald dat indien een uitzendbeding was overeengekomen in de uitzendovereenkomst deze overeenkomst ten einde kwam op het moment dat de uitzendkracht ziek werd. De uitzendkracht had dan recht op een Ziektewet-uitkering van het UWV. Er werd uitgegaan van de fictie dat de inlener bij ziekte een… >
 • Vraag btw zonnepanelen 2022 uiterlijk 30 juni terug (30-05-2023) - Btw zonnepanelen Als u in 2022 zonnepanelen kocht en op uw woning liet installeren, dan berekende de leverancier/installateur u 21% btw. Deze btw kunt u terugvragen. Hoeveel btw is afhankelijk van het soort zonnepanelen (niet-geïntegreerd of geïntegreerd), het opwekvermogen en het btw-bedrag dat u betaalde. Let op! Kocht u vóór 2022 ook al zonnepanelen, dan bestaat de kans dat u de btw over de zonnepanelen uit 2022 niet terug kunt… >
 • Aanvraag SLIM-subsidie voor samenwerking en grootbedrijf tot 27 juli (30-05-2023) - Doel SLIM-subsidie De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen.  De activiteit waarvoor subsidie wordt ontvangen, mag een looptijd van maximaal 24 maanden hebben. Deze periode van 24 maanden start de dag na toekenning van de subsidie. Subsidiabele activiteiten De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: het doorlichten van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen… >
 • Pgb-dienstverleners niet uitsluiten van WW (26-05-2023) - Casus Het ging om een pgb-dienstverlener bij wie het UWV weigerde om in haar arbeidsverleden de jaren 2015 tot en met 2018 op te nemen. Ze had in die periode als huishoudelijk hulp in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning gewerkt. Vervolgens verleende ze van januari 2019 tot september 2019 zorg in het kader van de Wet langdurige zorg. Toen zij werkloos werd, vroeg ze een WW-uitkering aan, die… >
 • Handhaving btw-vrijstelling zorg, jeugdhulp, maatschappelijk werk en schuldhulp (26-05-2023) - Instellingen van sociale en culturele aard Voor instellingen die leveringen en diensten van sociale en culturele aard aanbieden is in de wet een btw-vrijstelling opgenomen. Voorwaarde is onder meer dat zij geen winst beogen. Voor bepaalde instellingen die wel winst beogen, was in lagere regelgeving voor bepaalde diensten van sociale en culturele aard ook een btw-vrijstelling opgenomen. Het gaat hierbij om de leveringen en diensten verricht door: instellingen van wijkverpleging… >
 • Automatische incasso motorrijtuigenbelasting vrachtwagens (25-05-2023) - Paarse krokodil Eind 2006 trad een wet in werking met daarin een aantal maatregelen om de administratieve lasten te verminderen, ook wel bekend onder het Wijzigingsplan 'Paarse krokodil'. Eén van die maatregelen betrof de mogelijkheid om de motorrijtuigenbelasting (hierna: mrb) voor vrachtwagens automatisch te laten incasseren door de Belastingdienst. Vanaf 1 juni 2023 Oorspronkelijk zou deze maatregel per 1 januari 2008 in werking treden. Voor deze maatregel was echter een… >
 • Deadline 2 juni 2023 voor definitieve NOW 5 en 6 (24-05-2023) - NOW Werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend zijn, moet de definitieve NOW worden aangevraagd. De definitieve aanvraag dient u online in bij het UWV. Dit kan met en zonder eHerkenning. U heeft hiervoor nog maar iets meer dan een week… >
 • Afwijzing aanvraag betaalrekening en dan? (24-05-2023) - Witwassen en terrorismefinanciering Als u een betaalrekening wilt openen, dan kan een bank uw aanvraag afwijzen. Banken zijn namelijk wettelijk verplicht om witwassen en terrorismefinanciering te voorkomen. Zij kunnen uw aanvraag afwijzen als ze het risico op misbruik van de rekening te groot vinden en niet de juiste maatregelen kunnen nemen om dit te voorkomen. Bij ondernemers spelen daarnaast ook commerciële belangen. De bank kan om commerciële redenen besluiten om… >
 • Kom nu in actie bij achterstand aflossing coronabelastingschulden (23-05-2023) - Betalingsachterstanden Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind april 2023 liepen ongeveer 96.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 41.000 van hen liepen op dat moment ook achter met de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022. Ruim 60.000 ondernemers hebben nog helemaal geen aflossing gedaan, ongeveer 21.000 van hen hebben ook nog zogenaamde pre-coronaschulden (dat zijn schulden als… >
 • Sneller aflossen coronabelastingschuld scheelt invorderingsrente (23-05-2023) - Coronabelastingschuld De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks en heeft u hiervoor vijf jaar de tijd. Lukt dit niet, dan kunt u verzoeken de schuld in zeven jaar af te lossen. Ook kunt u verzoeken niet maandelijks, maar per kwartaal af te mogen lossen. U kunt ook eenmalig verzoeken om een betaalpauze van maximaal zes maanden. Het gevolg daarvan is wel dat uw… >
 • Hyperbare zuurstoftherapie aftrekbaar bij postcovidsyndroom (22-05-2023) - Hyperbare zuurstoftherapie Een patiënt met langdurige cognitieve klachten na een coronabesmetting (ook wel een patiënt met het postcovidsyndroom genoemd) kan baat hebben bij een hyperbare zuurstoftherapie. Hierbij krijgt de patiënt 100% zuurstof via een mond-neusmasker toegediend bij een druk die hoger is dan de normale omgevingsdruk. Door deze hogere druk wordt de hoeveelheid zuurstof die in het bloed oplost ongeveer 12,5 maal zoveel. Weefsels waar te weinig zuurstof komt, worden… >
 • Aangifte schenkbelasting 2023 nog niet online mogelijk (22-05-2023) - Voor 1 maart 2024 U hoeft nog geen haast te maken met het doen van aangifte schenkbelasting over het jaar 2023. U heeft namelijk tot en met 29 februari 2024 de tijd. Als u nu al aangifte wilt doen, kan dat alleen op papier. Tip! U kunt ook wachten tot de onlineaangifte schenkbelasting 2023 beschikbaar komt in Mijn Belastingdienst. Wanneer de onlineaangifte beschikbaar komt, is nog niet bekend. Geen aangifte… >
 • Elektriciteit vergoeden voor auto van de zaak (17-05-2023) - Auto van de zaak Als werkgever draagt u in principe de kosten van een auto van de zaak. Als een werknemer kosten voor u voorschiet, dan kunt u deze kosten als ‘intermediaire kosten’ vergoeden. Dit gaat buiten de loonheffing om, u hoeft dus geen loonheffing te berekenen hierover of uw vrije ruimte hiervoor te gebruiken. Thuis opladen auto van de zaak Laadt uw werknemer een elektrische of hybride auto van… >
 • Advieswijzer Dga-taks lenen bij vennootschap (Wet excessief lenen) 2023 (17-05-2023) - Voor wie geldt de nieuwe wet? De Wet excessief lenen bij eigen vennootschap kan van toepassing zijn op iedereen: die een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft in een of meer vennootschap(pen), én die schulden heeft aan die vennootschap(pen) en/of waarvan de partner of zogenaamde verbonden personen of hun partners schulden hebben aan die vennootschap(pen). Grofweg heeft iemand een aanmerkelijk belang als diegene: minimaal 5% van de aandelen bezit, en/of het recht… >
 • Beperking revisierente bij afkoop lijfrente wordt wettelijk vastgelegd (16-05-2023) - Afkoop lijfrente Een lijfrente wordt vaak aangeschaft om een pensioentekort aan te kunnen vullen. Onder voorwaarden zijn de betaalde premies van de lijfrente aftrekbaar. Bij afkoop van de lijfrente, u neemt uw lijfrente dus eerder op dan (fiscaal) is afgesproken, betaalt u belasting over de afkoopsom. Voor de te betalen belasting is bepalend welk deel van de premies u heeft afgetrokken. Daarnaast betaalt u ook revisierente, onder meer omdat u… >
 • Nabetaling te lage UWV-uitkering bij loonkostensubsidie (16-05-2023) - Compensatie door UWV bij no-riskpolis of zwangerschaps- en bevallingsverlof Als werkgever betaalt u bij ziekte of verlof van een werknemer het loon door. Als deze werknemer een no-riskpolis heeft of met zwangerschaps- en bevallingsverlof is, compenseert het UWV de werkgever met een uitkering op grond van de Ziektewet (ZW) of de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Krijgt u voor deze werknemer loonkostensubsidie van de gemeente, dan compenseert het UWV alleen… >
 • Wanneer bezit u fiscaal gezien een onderneming? (15-05-2023) - Urencriterium Om in aanmerking te komen voor een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, is het van belang dat u voldoet aan het urencriterium. U voldoet aan dit criterium als u minstens 1.225 uur per jaar in uw bedrijf werkt én minstens de helft van uw werkzame tijd aan uw bedrijf besteedt. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Let op! Om recht te hebben op de mkb-winstvrijstelling, hoeft u… >
 • Brief met betaalinformatie Belastingdienst (15-05-2023) - Betaalinformatie De brieven die de Belastingdienst stuurt, zien er anders uit dan u gewend bent. De titel van de brief is altijd ‘Betaalinformatie’. Daarnaast vindt u in de brief of u in 1 keer of in meerdere termijnen kunt betalen en ook of dit via een automatische incasso kan. In een blauw blok in de brief ziet u hoeveel u moet betalen, naar welk rekeningnummer u dit moet overmaken, welk… >
 • € 12 miljard toegekend aan projecten SDE++ (12-05-2023) - Werkelijke uitgaven lager De subsidie is toegekend aan ruim 1.600 projecten. De werkelijke uitgaven zullen naar verwachting lager uitvallen, omdat energie- en CO2-prijzen hoger kunnen uitvallen of projecten niet doorgaan.  Afvang en opslag CO2 De meeste SDE++ subsidie gaat naar projecten inzake de afvang en opslag van CO2. Ruim € 6,7 miljard gaat dan ook naar projecten die CO2 opslaan in lege gasvelden op de Noordzee.  SDE++ 2023 later van… >
 • Advieswijzer Scholing en Personeel 2023 (11-05-2023) - Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden. U ontvangt een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Tevens kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang… >
 • Btw over vergoeding voor waarneming tandarts? (11-05-2023) - Aparte factuur In een zaak die speelde voor de rechtbank Gelderland verrichtte een waarnemingspraktijk behandelingen voor spoedgevallen van een aantal tandartsen in de regio. Daartoe was de praktijk buiten de normale openingstijden geopend. De tandartsen waarvoor de waarnemingsdienst werd verricht, ontvingen hiervoor een aparte factuur. De patiënten betaalden na afloop van de behandeling zelf het voor de behandeling in rekening gebrachte bedrag. Wel of geen btw? Bij het antwoord op… >
 • Bewijslast WOZ geen wassen neus (10-05-2023) - Bewijslast gemeente Om aan de bewijslast te voldoen, hoeft een gemeente niet alle panden te taxeren. Voor woningen maakt men gebruik van recente verkoopcijfers en bij bedrijfspanden daarnaast ook van cijfers omtrent de huuropbrengst en andere waarderingsmethodes. Woningen niet vergelijkbaar In bovengenoemde rechtszaak was een belastingplichtige het niet eens met de vastgestelde WOZ-waarde van zijn woning. Hij stelde onder meer dat de woningen waarmee die van hem vergeleken was, hiervoor… >
 • Aftrek verblijfkosten eigen rijders voor 2023 fors hoger (9-05-2023) - Voorwaarden aftrek De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden: De rit duurt langer dan 24 uur. De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in het jaar. Het aantal gereden dagen moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met facturen en tachograafschijven. De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag. U geeft de winst aan in… >
 • Hoge of lage WW-premie na omzetting in bv (9-05-2023) - Herziening lage WW-premie In beginsel bent u als werkgever de lage WW-premie verschuldigd als sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met uw werknemer. Maakt deze werknemer in een kalenderjaar echter meer dan 30% extra uren dan de in de arbeidsovereenkomst opgenomen uren, dan bent u met terugwerkende kracht alsnog de hoge WW-premie verschuldigd (herziening). Let op! De hoge WW-premie bedraagt in 2023 7,64% en de lage WW-premie… >
 • Geen lager forfait verpachte landbouwgronden en obligaties box 3 (8-05-2023) - Forfait 6,17% Alle vermogensbestanddelen die niet kunnen worden aangemerkt als bank- of spaartegoed vallen in de categorie overige bezittingen, waarvoor in 2023 een forfaitair rendement van 6,17% geldt. Voor bepaalde vermogensbestanddelen, waaronder vermogensbestanddelen waarvoor een (veel) lager wettelijk maximum geldt en laag renderende beleggingen, wordt dit forfait als onrechtvaardig hoog ervaren. Daarom onderzocht het kabinet de mogelijkheid van aparte categorieën met een eigen forfaitair rendement. Verpachte landbouwgronden Voor verpachte landbouwgronden… >
 • Uiterlijk 2 juni definitieve NOW 5 en 6 aanvragen (8-05-2023) - De periodes De exacte periodes waar u nu de definitieve berekening voor moet aanvragen zijn:  NOW 5: november en december 2021 (zevende periode) NOW 6:  januari, februari en maart 2022 (achtste periode) NOW Werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen, konden destijds via de NOW een tegemoetkoming krijgen voor de loonkosten. De tegemoetkoming werd toegekend als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Nu de omzetverliezen bekend… >
 • Geen onderlinge vorderingen en schulden meer in box 3 (5-05-2023) - Verrekenbedingen Door verrekenbedingen in huwelijks- en partnerschapsvoorwaarden kunnen tussen partners onderlinge schulden en vorderingen ontstaan. In het box 3-stelsel geldend vanaf 2023 valt zo’n vordering op een partner onder de categorie overige bezittingen, terwijl de corresponderende schuld van die partner onder de categorie schulden valt. Verschillende forfaits Het forfaitaire rendement in de categorie overige bezittingen bedraagt in 2023 6,17%. Het forfaitaire rendement in de categorie schulden is voor 2023 voorlopig… >
 • Vrijstelling Vpb voor stichting en vereniging, zo werkt het (4-05-2023) - Vrijstelling bij relatief geringe winst De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld van vennootschapsbelasting als de winst niet meer dan € 15.000 bedraagt. Bedraagt de winst in een jaar meer dan € 15.000, dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf, opgeteld met de winsten van de vier voorafgaande jaren niet meer bedraagt dan € 75.000. Let op!… >
 • Lager forfait voor aandeel VvE en derdenrekening notaris in box 3 (3-05-2023) - Vermogensrechten tegen 6,17% Aandelen in het vermogen van een reservefonds van een VvE en in het vermogen op een derdengeldrekening bij een notaris zijn vermogensrechten. Deze vermogensrechten vallen onder de box 3-heffing vanaf 2023 in de categorie overige bezittingen. Hiervoor geldt in 2023 een forfaitair rendement van 6,17%. Meestal op bank- of spaarrekening Uit onderzoek in de systemen van de Belastingdienst komt naar voren dat 99,92% van de middelen van… >
 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2023 (3-05-2023) - Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens… >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2023 (2-05-2023) - Rekening-courant In de praktijk hebben veel dga’s een rekening-courantverhouding met de bv. Bij een rekening-courant met afwisselende debet- en creditstanden heeft de staatssecretaris van Financiën goedgekeurd dat er onder voorwaarden geen rente in box 1 in aanmerking hoeft te worden genomen als het saldo van de rekening-courantverhouding gedurende het kalenderjaar niet hoger is dan € 17.500 positief en niet lager is dan € 17.500 negatief. De bv mag in dat… >
 • Mogelijke aanpassingen box 3-heffing vanaf 2024 (2-05-2023) - Heffingskorting groen beleggen naar 1,1% Om groen sparen en groen beleggen te stimuleren, geldt hiervoor een box 3-vrijstelling van (in 2023) € 65.072 per persoon. Fiscale partners hebben beiden recht op deze vrijstelling. Daarnaast geldt een heffingskorting van 0,7% van het vrijgestelde bedrag. Deze fiscale stimulans is een tegemoetkoming voor het lagere rendement op dit soort groene producten. De regeling kan voor groen sparen minder aantrekkelijk worden omdat, gezien de… >
 • Extra klimaatmaatregelen: reductie CO2-uitstoot (2-05-2023) - Elektriciteitssector Het streven is de elektriciteitssector uitstootvrij te maken door zonne-energie op zee te realiseren, gascentrales om te bouwen voor gebruik van waterstof en een batterijverplichting voor zonneparken in te voeren. Voor de batterijverplichting wordt ruim € 416 miljoen uitgetrokken. Energie-intensieve industrie De energie-intensieve industrie moet verder vergroenen. Afvalverbrandingscentrales moeten minder afval verbranden en meer recyclen. Daarnaast komt een verbod op fossiele warmte-opwekking voor nieuwe en te vervangen industriële productie-installaties.… >
 • Top 5 fiscale maatregelen uit de Voorjaarsnota 2023 (1-05-2023) - 1. Aanpassingen in de BOR en DSR Al eerder kondigde het kabinet aan dat het de doelmatigheid en uitvoerbaarheid van de bedrijfsopvolgingsregeling in schenk- en erfbelasting (hierna: BOR) en de doorschuifregeling bij bedrijfsopvolgingen in de inkomstenbelasting (DSR) wil verbeteren. Ook wil het zo veel mogelijk knelpunten voor ondernemers wegnemen. Hiertoe is in de voorjaarsnota een aantal fiscale maatregelen genoemd: Vanaf 2024 worden aan derden verhuurde onroerende zaken standaard aangemerkt als… >
 • Minimumloon ruim 3% omhoog per 1 juli 2023 (1-05-2023) - Stijging van 3,13% Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 3,13 % op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Werkt een werknemer parttime, dan geldt logischerwijs ook een lager minimumloon. Dat is afhankelijk van wat uw organisatie als fulltime werkweek hanteert: Leeftijd  %  Per maand  Per week  Per dag  21 jaar en ouder  100%  € 1.995,00  € 460,40 € 92,08 20 jaar  80%  € 1.596,00  € 368,30 € 73,66… >
 • Wijziging uitvoeringsregels ontslagprocedure UWV (28-04-2023) - Waarom uitvoeringsregels? Wanneer u uw werknemer wilt ontslaan vanwege bedrijfseconomische redenen of langdurige arbeidsongeschiktheid, moet u aantonen dat u genoeg heeft gedaan om ontslag te voorkomen. Ook moet u de redenen voor ontslag onderbouwen volgens de regels van het UWV. Hiervoor heeft het UWV uitvoeringsregels opgesteld om naar werkgevers, werknemers en rechtshulpverleners transparant te zijn over hoe het de regels in de praktijk toepast. Welke drie belangrijke documenten zijn er… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2023 (28-04-2023) - In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd? Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heeft u te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is… >
 • Geen blijvende extra belasting overwinsten (26-04-2023) - Moties Het kabinet antwoord dit naar aanleiding van een aantal ingediende moties. Het kabinet acht het extra belasten van overwinsten juridisch onmogelijk en bovendien ongewenst. Creëren wettelijke grondslag onmogelijk Het kabinet geeft aan dat het onmogelijk is voor een extra heffing op overwinsten een wettelijke grondslag te creëren. Zonder dat duidelijk is welke doelgroep wordt belast, ten aanzien van welke overwinst en tegen welk tarief, is dit volgens het kabinet… >
 • Reisbureauregeling en btw bij annulering van de reis (26-04-2023) - U kunt de reisbureauregeling toepassen als u reizen samenstelt uit bij andere ingekochte goederen en diensten en deze zelf verkoopt aan reizigers. U bent bijvoorbeeld een reisorganisator of een touroperator, maar ook als u op eigen naam een vakantiewoning inhuurt en verhuurt aan een reiziger, kan de reisbureauregeling van toepassing zijn. Let op! De reisbureauregeling geldt niet voor doorverkoop van reizen die door een ander zijn samengesteld. Reisbureaus die reispakketten… >
 • Belastingvrij verhuiskosten vergoeden aan uw werknemer (25-04-2023) - Verhuizen voor het werk Als uw werknemer verhuist in het kader van zijn dienstbetrekking bij u, kunt u zijn verhuiskosten belastingvrij vergoeden. Hiervoor geldt namelijk een gerichte vrijstelling. Gerichte vrijstelling verhuiskosten Onder deze gerichte vrijstelling mag u belastingvrij een bedrag van maximaal € 7.750 aan verhuiskosten vergoeden. Daarnaast kunt u belastingvrij ook de werkelijke kosten voor het overbrengen van de inboedel vergoeden. Deze vergoeding komt dus bovenop het fiscaalvrije bedrag… >
 • Maatregelen om procedures WOZ en bpm te verminderen (25-04-2023) - No cure, no pay Met name in WOZ-zaken wordt vaak geprocedeerd op basis van ‘no cure, no pay’. Professionele organisaties die zich met name richten op WOZ-geschillen, bieden dan aan om de WOZ-waarde aan te vechten en alleen kosten te berekenen als de zaak geheel of deels wordt gewonnen. De belastingplichtige heeft in die situatie recht op een kostenvergoeding, waarmee de rekening kan worden voldaan. Meer inzicht De staatssecretaris stelt… >
 • Onderzoeksplicht belastinginspecteur beperkt, navordering terecht (24-04-2023) - Uitgaan van juistheid gegevens Als u uw aangifte inkomstenbelasting indient, mag de inspecteur ervan uitgaan dat die gegevens kloppen. Nader onderzoek is alleen noodzakelijk als de inspecteur in redelijkheid aan de juistheid van de gegevens behoort te twijfelen. Alleen als de omstandigheden zo sterk doen vermoeden dat de aangifte onjuist is, is het nalaten van onderzoek een ambtelijk verzuim en kan er niet worden nagevorderd. Extra activiteiten Voor de rechtbank… >
 • Eisen voor giften in natura aangescherpt (24-04-2023) - Gift in natura Bij een gift in natura kan bijvoorbeeld gedacht worden aan een duur schilderij. Voor de waarde ervan gaat de fiscus uit van de waarde in het economisch verkeer.  Bij giften in natura is het lastig aannemelijk te maken dat de gift is gedaan en wat deze inhield.  Bovendien is de waarde van de gift soms moeilijk vast te stellen en leidt nogal eens tot discussie tussen belastingplichtigen… >
 • Geen schadevergoeding bij zeer gering financieel belang (21-04-2023) - Uitstel van betaling Als u bezwaar aantekent tegen een belastingaanslag, verkrijgt u in veel gevallen automatisch uitstel van betaling. Dat vervalt zodra de inspecteur op uw bezwaar heeft beslist. Gaat u in beroep, dan vervalt het verleende uitstel van betaling dus. Let op! Dit is alleen anders als u in beroep gaat en hier apart om verzoekt. Aanmaningskosten Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter, omdat de inspecteur… >
 • Bezwaren en definitieve aanslagen box 3 aangehouden (21-04-2023) - Aanhouden tot arresten Hoge Raad Op dit moment lopen er meerdere procedures bij de Hoge Raad. Centrale vraag in deze procedures is of het rechtsherstel box 3 in lijn is met het Kerstarrest. De Belastingdienst houdt de bezwaren box 3 nu aan en legt geen definitieve aanslagen met box 3-inkomen op om te voorkomen dat iedere belastingplichtige met box 3-inkomen zelf moet procederen. Na de arresten van de Hoge Raad… >
 • BMKB-regeling met vier jaar verlengd (20-04-2023) - BMKB-regeling Vooral voor ondernemers met onvoldoende onderpand, kan de BMKB-regeling uitkomst bieden. Via de BMKB-regeling stelt de overheid zich garant voor een deel van een bij een financier afgesloten lening.  De regeling is alleen toegankelijk voor bedrijven met niet meer dan 250 werknemers (fte’s) en een jaaromzet tot € 50 miljoen of een balanstotaal tot € 43 miljoen. Ook BMKB-Groen verlengd Sinds november 2022 bestaat er ook een aparte BMKB-regeling,… >
 • Rechter biedt duidelijkheid over correctiebeleid fiscus (19-04-2023) - Correctiebeleid Het correctiebeleid komt er in beginsel op neer dat correcties bij de aangifte niet worden opgelegd als het te betalen bedrag niet meer dan € 225 bedraagt. De drempel bij een inkomenscorrectie bedraagt € 500. Negatieve correcties in het voordeel van de belastingplichtige worden altijd doorgevoerd. Bij navorderingen gaat het om een inkomenscorrectie van € 1.000 c.q. een te betalen belastingbedrag van € 450. Eén of beide voorwaarden? In… >
 • Deadline Gecombineerde opgave naar 15 juni! (19-04-2023) - De agrarische belangenorganisaties LTO en NAJK hadden het uitstel bepleit vanwege diverse moeilijkheden waarmee de Gecombineerde opgave dit jaar vergezeld gaat. Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave moeten agrariërs gegevens doorgeven voor de Landbouwtelling, de Meststoffenwet, meldt men zich aan voor GLB-regelingen, vraagt men de brede weersverzekering aan en meldt men fosfaatdifferentiatie aan. De Gecombineerde opgave bevat dit jaar ook een aantal nieuwe elementen. Geen sancties Vanwege deze nieuwe elementen… >
 • Wanneer bent u starter voor de NOW? (18-04-2023) - NOW Ondernemers met personeel die tijdens de coronacrisis forse omzetverliezen boekten, konden via de NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) financiële steun krijgen van de overheid. Voor starters golden speciale regels, omdat de steun onder andere afhankelijk was van de omzet in een bepaalde periode in het verleden, de referentieperiode. Aanvang bedrijfsuitoefening? Voor de referentieperiode is bij starters de aanvang van de bedrijfsuitoefening van belang. In dit geval was het betreffende… >
 • Europese Commissie keurt TEK-regeling goed (18-04-2023) - Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Dit betekent dat bedrijven voor de TEK minstens 7% van hun omzet aan energiekosten kwijt moeten zijn, de zogenaamde energie-intensiteitseis. Er gelden nog meer voorwaarden voor de TEK.  Wat krijgt u uitgekeerd? Heeft u recht op de TEK? Dan ontvangt u in eerste instantie een voorschot op… >
 • Bewijslast in WOZ-zaken, hoe zit dat nu? (17-04-2023) - WOZ-waarde De WOZ-waarde is nodig voor het vaststellen van de aanslag onroerende zaak belasting (OZB). De WOZ-waarde wordt daarnaast gebruikt voor tal van andere belastingen, zoals voor het vaststellen van het eigenwoningforfait bij de aangifte inkomstenbelasting. Bewijslast gemeente De bewijslast dat de vastgestelde WOZ-waarde juist is, rust op de gemeente. Die hoeft niet alle panden te taxeren, maar maakt voor woningen meestal gebruik van recente verkoopcijfers en bij bedrijfspanden ook… >
 • Subsidie energieadviseur weer aan te vragen (17-04-2023) - Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM) Met de SVM kunnen mkb-ondernemers een vergoeding krijgen voor de inhuur van een energieadviseur voor een energieadvies op maat en voor hulp bij het uitvoeren van het advies. De SVM is niet bedoeld voor de investeringen zelf. Daarvoor zijn vaak andere regelingen beschikbaar, zoals de energie-investeringsaftrek.  Omvang subsidie Het subsidiebedrag voor het SVM-advies bedraagt 80% van de advieskosten met een minimaal bedrag van € 400 en… >
 • Digitale berichtgeving naheffing parkeerbelasting is voldoende (14-04-2023) - Naheffing parkeerbelasting niet ontvangen Onlangs bracht een belastingplichtige zijn zaak voor de rechter, omdat hij aanmaningskosten moest betalen voor een naheffing parkeerbelasting. Naar eigen zeggen had hij zich niet voor digitale communicatie met de gemeente aangemeld en had hij de naheffing helemaal niet ontvangen. MijnOverheid Talloze gemeentes en andere overheidsorganen communiceren tegenwoordig digitaal met de burger via MijnOverheid. In bovengenoemde zaak was de naheffingsaanslag parkeerbelasting digitaal verstuurd via MijnOverheid. Omdat… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2023 (14-04-2023) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een fiscaal voordeel van private financiering kan zich voordoen als de door uw bedrijf betaalde en aftrekbare rente lager is dan het forfaitair vastgestelde rendement in box 3. Toch biedt dit persoonlijke… >
 • Belastingdienst start speciaal loket voor ANBI’s (13-04-2023) - ANBI De afkorting ANBI staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling. Dergelijke instellingen, ook wel ‘goede doelen’ genoemd, kennen tal van fiscale voordelen. Die gelden voor de ANBI zelf, maar ook voor degenen die de ANBI financieel willen steunen. Speciale site Het speciale loket is met name bedoeld voor degenen die een kleinere of middelgrote ANBI willen oprichten. De site is bedoeld om de aanvrager te helpen bij zijn aanvraag en… >
 • Aftrekpost in 2023 meestal naar partner met laagste inkomen (13-04-2023) - Aftrekposten tegen 36,93% De volgende aftrekposten zijn in 2023 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 36,93%: aftrekbare kosten (waaronder hypotheekrente) voor de eigen woning, aftrek van alimentatie, van ziektekosten en van giften. Tip! Het aftrektarief is maximaal 36,93%. Dit betekent dat de aftrek tegen 36.93% gaat als uw inkomen in 2023 onder het 49,50%-of het 36,93%-tarief valt. Een AOW-gerechtigde betaalt tot een inkomen van € 37.149 echter een tarief van 19,03%.… >
 • Schenden van privacy kan een werkgever veel geld kosten (12-04-2023) - In dienst bij vrienden Een werknemer treedt in 2019 in dienst bij een bevriend echtpaar. Na ongeveer een jaar verbreekt de werknemer het contact met zijn ouders. Zijn werkgever kent de ouders. De werknemer vraagt zijn werkgever zijn beslissing te respecteren en niet te reageren op verzoeken door zijn ouders om contact. De werknemer gaat rechtszaken aan met zijn ouders, ook wegens stalking omdat zij via zijn werkgever daadwerkelijk proberen… >
 • Voorkom intrekken betalingsregeling coronabelastingschulden (11-04-2023) - Flink aantal ondernemers Ruim 266.000 ondernemers moesten vanaf 1 oktober 2022 met de aflossing van de coronabelastingschulden starten. Eind maart 2023 liepen ongeveer 95.000 ondernemers achter met die aflossingen. Ongeveer 39.000 van hen liepen op dat moment ook achter op de betaling van de lopende verplichtingen vanaf 1 oktober 2022. Voorwaarden betalingsregeling coronabelastingschulden De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 in beginsel in maandelijkse, gelijke termijnen worden afgelost. U heeft… >
 • Box 3: wat gebeurde er afgelopen maand? (11-04-2023) - Forfaits 2022 bekend Zo maakte staatssecretaris Van Rij de definitieve forfaits voor bank- en spaartegoeden en schulden voor het jaar 2022 bekend. Voor het jaar 2023 worden deze definitieve forfaits pas begin 2024 vastgesteld, behalve voor de overige bezittingen. Dat forfait is al vastgesteld.    2022  2023  Bank- en spaartegoeden  0,00%  0,36%*  Schulden  2,28%  2,57%  Overige bezittingen  5,53%  6,17%  *Voorlopig percentage Belastingdienst houdt box 3-bezwaren 2017-2021 aan De Belastingdienst doet… >
 • Voorkom belastingrente inkomsten- en vennootschapsbelasting (11-04-2023) - Inkomstenbelasting De Belastingdienst berekent geen belastingrente over uw aanslag inkomstenbelasting 2022 als u voor 1 mei 2023 uw aangifte indient. Vaak is het niet mogelijk om zo snel al uw aangifte in te dienen. U kunt dan ook voor 1 mei 2023 om een voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2022 vragen bij de Belastingdienst. Ook dan berekent de Belastingdienst geen belastingrente. Let op! De belastingrente voor de inkomstenbelasting bedraagt 4%. Vennootschapsbelasting Over… >
 • Geen belastingkorting zonder beschikking verlies uit aanmerkelijk belang (7-04-2023) - Verlies uit aanmerkelijk belang U kunt bijvoorbeeld verlies uit aanmerkelijk belang lijden, als u een deel van uw aandelen onder de verkrijgingsprijs verkoopt. Verkoopt u later een deel weer met winst of keert de bv dividend uit, dan kunt u hiermee het verlies verrekenen. Heeft u geen aanmerkelijk belang meer, dan kan het verlies omgezet worden in een belastingkorting die u kunt verrekenen met inkomsten in box 1. Let op!… >
 • Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden 2023 (6-04-2023) - Wij gaan in op: Studiekostenbeding Loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten Verbod nevenactiviteitenbeding Uitbreiding informatieverplichting Nieuwe opzegverboden Verzoek meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden Studiekostenbeding Vanaf augustus 2022 is het in veel gevallen niet langer mogelijk een studiekostenbeding met een werknemer overeen te komen, inhoudende dat bij een voortijdig vertrek de werknemer gehouden is een deel van de gemaakte studiekosten terug te betalen. Voor wettelijke en bij cao verplicht door u als werkgever te verstrekken opleidingen… >
 • Nieuwe maatregelen voor de arbeidsmarkt (6-04-2023) - Zekerheid voor werkenden Het vaste contract moet weer de norm worden. Dit betekent onder meer dat nulurencontracten worden verboden. Werknemers met een oproepcontract dienen een vast basiscontract te krijgen voor het aantal uren waarvoor ze ten minste standaard worden ingeroosterd. Dit moet hun een stuk zekerheid gaan bieden. Ook uitzendkrachten krijgen dan sneller een contract met meer zekerheid. Onderbrekingstermijn naar vijf jaar De onderbrekingstermijn na drie tijdelijke contracten wordt opgerekt… >
 • Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2023 (5-04-2023) - Het proces: wat, wanneer en door wie Contract arbodienstverlening De Arbowet verplicht bedrijven zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dit kan door een arbodeskundige (zogeheten maatwerkregeling; onder voorwaarden bepaalt de werkgever zelf door wie hij zich laat ondersteunen) of door een arbodienst. Vangnetregeling Schakelt u een arbodienst in, dan spreken we over een zogeheten vangnetregeling. U sluit dan een contract af met een gecertificeerde arbodienst. Tip!… >
 • Nieuwe wet loontransparantie moet loonkloof dichten (5-04-2023) - Gebrek aan transparantie De loonkloof bedroeg in 2020 in de Europese Unie gemiddeld 13%. Dit komt erop neer dat vrouwen per uur gemiddeld 13% minder verdienen dan mannen. Een van de belangrijkste redenen hiervoor is het gebrek aan loontransparantie. Het beloningsverschil werkt op diverse fronten door, zoals op de levenskwaliteit van vrouwen, alsmede op het vergroten van het risico dat vrouwen in armoede terechtkomen. Nieuwe regels De nieuwe wet verplicht… >
 • Wet toezicht gelijke kansen werving en selectie aangenomen (4-04-2023) - Let op! Deze wet zal waarschijnlijk in mei 2024 in werking treden. Onbewuste vooroordelen Veel werkgevers selecteren kandidaten op basis van een eerste indruk. Dit betekent in veel gevallen dat de kandidaat gelijkenissen vertoont met degene die hem of haar aanneemt. Hierdoor neemt de kans op een organisatie met een divers personeelsbestand af. Daarom is het van belang stil te staan bij deze onbewust levende (voor)oordelen. Verplichte werkwijze opstellen Om… >
 • Wanneer zijn liquiditeiten duurzaam overtollig? (4-04-2023) - Box 1 of box 3? Als u vermogen moet overhevelen naar privé heeft dit mogelijk consequenties voor het totaal aan belasting dat u betaalt. . De opbrengst van uw ondernemersvermogen is namelijk belast in box 1, die van uw privévermogen in box 3. En dat kan een behoorlijk verschil uitmaken. Redelijkheid Als ondernemer mag u in beginsel zelf weten hoeveel liquiditeiten u in uw onderneming aanhoudt, zo lang u de… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2023 (3-04-2023) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Wanneer is rechtsvertraging vanwege corona gerechtvaardigd? (3-04-2023) - Verlenging door corona? Deze termijnen konden worden verlengd vanwege de coronacrisis. De Hoge Raad heeft onlangs bepaald wanneer dit het geval is. Termijnen De fiscale wetgeving bevat tal van termijnen. Op die manier wordt voorkomen dat u eindeloos moet wachten op antwoord van de inspecteur of behandeling van uw zaak voor de rechter. Bij overschrijding van de termijnen heeft u vaak recht op een schadevergoeding, die oploopt naarmate de termijn… >
 • NOW versoepeld bij 100% overname (3-04-2023) - Dit blijkt uit antwoord op Kamervragen. Geen omzet- en looncijfers Formeel heeft het overnemende bedrijf meestal geen recht op NOW, omdat er voor de referentieperiode geen omzet- en looncijfers beschikbaar zijn. De omzet- en looncijfers van het overgenomen bedrijf mogen hier immers niet voor worden gebruikt. Uitzondering bij 100% overname Omdat dit in de praktijk onbedoeld negatief kan uitwerken, stelt het UWV zich uitsluitend bij een 100% overname soepel op.… >
 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag en overige vergoedingen 2023 (31-03-2023) - Daarnaast komen in het arbeidsrecht nog diverse andere vergoedingen voor, zoals de aanzegvergoeding, de billijke vergoeding en de gefixeerde schadevergoeding. Ook daar zal kort bij stil worden gestaan. Transitievergoeding Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever liggen. Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij: opzegging door de werkgever… >
 • Belastingdienst houdt box 3 bezwaren aan (31-03-2023) - Automatisch rechtsherstel De Belastingdienst legt op dit moment volop definitieve aanslagen inkomstenbelasting op waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen over de jaren tot en met 2021. Later dit jaar volgen ook de aanslagen over 2022. Bij het opleggen van de aanslagen vergelijkt de Belastingdienst het box 3-inkomen berekend volgens de wet met het box 3-inkomen berekend volgens het rechtsherstel. Met de laagste uitkomst van deze twee wordt in… >
 • Rechter mag kosten naheffing parkeerbelasting niet verminderen (30-03-2023) - Dit volgt uit een uitspraak van het Hof Arnhem-Leeuwarden, die daarmee een eerdere uitspraak van de rechtbank Overijssel vernietigde. Kosten naheffing parkeerbelasting Als u geen of te weinig parkeerbelasting betaalt, loopt u het risico dat er een naheffing parkeerbelasting volgt. Als een dergelijke naheffing volgt, wordt het tarief voor de parkeerduur van één uur in rekening gebracht, tenzij aannemelijk is dat er langer geparkeerd is. Tevens moet de overtreder een… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2023 (30-03-2023) - De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag Overlijden werknemer Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: a. bedrijfseconomisch ontslag; en b. ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid. Andere, meer persoonlijk getinte redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende… >
 • Geen btw-aftrek voor herstel dak voor zonnepanelen (30-03-2023) - Btw zonnepanelen Tot dit jaar was de btw op zonnepanelen ook voor particulieren aftrekbaar, omdat ze voor de levering van energie als ondernemer kunnen worden aangemerkt. Sinds 2023 bedraagt het btw-tarief op zonnepanelen echter 0%.  Herstelkosten In bovenstaande zaak had een particulier het dak van zijn woning hersteld en een nieuw bijgebouw gerealiseerd om zonnepanelen te plaatsen. De btw op het herstel en de realisatie van het bijgebouw wilde hij… >
 • Coronavirus-related tax debts: what are your options? (29-03-2023) - If you are struggling to meet your payment obligations, there may be options available to you. On the other hand, if you can afford to loosen your belt a little, it may make financial sense to pay off your debts early. Payment scheme for coronavirus-related tax debts In October 2022 entrepreneurs had to start paying off any coronavirus-related tax debts that they had accrued. In principle, payments must be made… >
 • Let op bij verdeling aftrekposten in de aangifte inkomstenbelasting (28-03-2023) - Verdeling aftrekposten In de aangifte inkomstenbelasting is het mogelijk om bepaalde aftrekposten naar keuze tussen partners te verdelen. Vroeger was dit een simpele rekensom, bij toedeling aan het hoogste inkomen leverde dat over het algemeen het meeste voordeel op. Het hoogste inkomen betaalde immers ook het hoogste tarief en de aftrek was dan ook mogelijk tegen dit hoogste tarief. Tegenwoordig is dit echter niet meer zo vanzelfsprekend. Complexe tariefstructuur Dit… >
 • Vastleggen relatiebeding moet secuur (28-03-2023) - Casus Een werknemer ging werken bij een bedrijf dat gelieerd is aan een relatie van zijn voormalige werkgever. Die werkgever was van mening dat de werknemer daarmee het met hem overeengekomen relatiebeding overtrad. De kantonrechter zag dit anders. Relatiebeding versus concurrentiebeding De kantonrechter oordeelde dat een relatiebeding in het maatschappelijk verkeer een andere strekking heeft dan een concurrentiebeding in klassieke zin. Zo verbiedt het concurrentiebeding de werknemer om in dienst… >
 • Bezorgers Deliveroo zijn werkzaam op basis van arbeidsovereenkomst (28-03-2023) - Drie eisen van de arbeidsovereenkomst De Hoge Raad deed onlangs uitspraak in de zaak van de bezorgers van het inmiddels uit Nederland vertrokken platform Deliveroo. Volgens de Hoge Raad is voldaan aan de drie eisen die de wet aan het bestaan van een arbeidsovereenkomst verbindt, te weten: persoonlijke arbeidsverrichting door de werknemer; loonbetaling door de werkgever; en  het werken onder gezag van de werkgever. Dat de bezorgers de vrijheid hadden… >
 • Advieswijzer Belasting over overwerk, bonussen en andere extra’s (28-03-2023) - Werknemers klagen weleens dat overwerken niet loont, omdat er voor hun gevoel bijna niets overblijft. En dat geldt niet alleen voor de vergoeding voor overwerk. Ook bonussen en andere extra vergoedingen lijken extra belast te worden. Het gevoel is begrijpelijk. Het is echter uiteindelijk niet de vergoeding voor overwerk of de bonus die extra belast wordt, maar de belasting over het gehele loon stijgt. Het loon- en inkomstenbelastingtarief stijgt namelijk… >
 • Berekening legesheffing moet te achterhalen zijn (27-03-2023) - Kenbaarheidseisen Een belastingverordening moet duidelijkheid verschaffen over de te heffen belasting vanwege de zogenaamde kenbaarheidsvereisten. Wettelijk is bepaald dat een verordening de belastingplichtige moet vermelden, evenals het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en hetgeen verder voor de heffing en de invordering van belang is.  Let op! Aan de hand van bovengenoemde zaken moet u namelijk… >
 • Brochure fiscale aspecten opkoopregeling veehouders (27-03-2023) - Diverse belastingen De brochure gaat in op tal van belastingen die bij de opkoopregeling aan de orde komen. Deze zijn onderverdeeld in inkomstenbelasting, omzetbelasting, overdrachtsbelasting en schenk- en erfbelasting. Vraag en antwoord Via vraag en antwoord geeft de brochure inzicht in aspecten die bij de opkoopregeling van belang kunnen zijn, zoals de mogelijkheid om de herinvesteringsreserve toe te passen, de verschuldigdheid van omzetbelasting over de ontvangen vergoeding, en de gevolgen… >
 • Ondanks coronasluiting toch gebruikersheffing OZB (24-03-2023) - Gebruikersheffing OZB Aan de eigenaren van een pand wordt een eigenarenheffing OZB opgelegd. Daarnaast kan de gebruiker van een bedrijfspand een gebruikersheffing OZB opgelegd krijgen. Wie een bedrijfspand bezit en het zelf gebruikt, krijgt dus zowel de aanslag voor de eigenaar als voor de gebruiker. Voor woningen geldt alleen de eigenarenheffing. Gesloten vanwege corona Een exploitant van een restaurant kreeg een aanslag gebruikersheffing OZB opgelegd voor het door hem gehuurde… >
 • Box 3-stelsel op basis van werkelijk rendement weer uitgesteld (23-03-2023) - Behandeling nieuw wetsvoorstel duurt lang In mei van dit jaar wordt het nieuwe box-3 stelsel op basis van werkelijk rendement behandeld in de Tweede Kamer. Aansluitend wordt nog een internetconsultatie aangeboden over het wetsvoorstel. Als daarna nog ongeveer 1,5 jaar nodig is voor het wetgevingstraject, wordt het heel ingewikkeld om invoering per 1 januari 2026 te halen, aldus Van Rij. In september 2022 werd de invoering van het nieuwe box… >
 • Kabinet wil strafkorting op AOW schrappen (23-03-2023) - Let op! Het (mogelijk) schrappen van de korting doet niets af aan de betalingsverplichting van de premie. Kleine groep De korting betreft slechts een kleine groep van zo’n 15.000 AOW’ers. Vaak is er sprake of sprake geweest van gezondheidsproblemen, financiële problemen, huisvestingsproblemen of relatieproblemen.  Korting door verblijf in buitenland? Momenteel wordt voor ieder jaar dat iemand niet in Nederland woont of werkt en daardoor niet verzekerd is in Nederland, eveneens… >
 • Urencriterium is serieuze zaak! (22-03-2023) - Urencriterium Het urencriterium houdt in dat u als ondernemer minstens 1.225 uur in het jaar in uw bedrijf werkzaam bent. Ook moet u minstens de helft van uw werkzame tijd aan uw onderneming besteden. Deze laatste eis geldt overigens niet voor starters. Bewijslast ligt bij u Desgevraagd moet u aannemelijk kunnen maken dat u aan het urencriterium voldoet. De bewijslast ligt bij u. U zult dus via een urenverantwoording moeten… >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2023 (22-03-2023) - Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Van welke financiële gegevens moet worden uitgegaan bij het berekenen van alimentatie? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding. Het zijn complexe zaken, die om deskundige… >
 • Voorschot TEK gedaald naar 35%, start op 21 maart (21-03-2023) - Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb (TEK) De TEK is bedoeld als tegemoetkoming in de sterk gestegen energiekosten voor mkb-bedrijven die relatief veel energie verbruiken. Naast de energie-intensiteitseis, geldt er nog een aantal andere voorwaarden.  Terugwerkende kracht De tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd voor de periode 1 november 2022 tot en met 31 december 2023 bij de RVO. In eerste instantie wordt er bij toekenning een voorschot uitbetaald. Let op!… >
 • Ook dwangsom bij verzoek ambtshalve vermindering (21-03-2023) - Ambtshalve vermindering U kunt een verzoek tot ambtshalve vermindering indienen tot vijf jaar na het jaar waarover de aanslag gaat. U heeft bij zo’n verzoek wel minder rechten, want u kunt na afwijzing ervan bijvoorbeeld niet in bezwaar. In een zaak die voorlag bij de Hoge Raad ging het om een aanslag gemeentelijke heffingen. Dwangsom Reageert de fiscus niet tijdig op verzoeken waarvan is bepaald dat een beschikking moet worden… >
 • Subsidie CO2-besparing meer gericht op mkb (20-03-2023) - Waarvoor VEKI? De VEKI is bestemd voor investeringen die CO2 besparen en zonder subsidie een terugverdientermijn hebben die langer is dan vijf jaar. Investeringen met een kortere terugverdientermijn moeten bedrijven namelijk al verplicht uitvoeren. Het betreft onder meer energiebesparende investeringen en investeringen inzake de recycling van afval. Werking al bewezen De subsidie is voor investeringen in apparaten, systemen of technieken waarvan de werking al is bewezen in de industrie. Het… >
 • Vakantieloon? Ook structurele overuren en toeslagen tellen mee (20-03-2023) - Minimaal 4 weken vakantie met behoud van loon Werknemers hebben jaarlijks recht op minimaal vier weken aan wettelijke vakantiedagen (viermaal de wekelijkse arbeidsduur), waarin het loon wordt doorbetaald. Doorbetaling van loon heeft tot doel dat werknemers zich tijdens de jaarlijkse vakantie in een situatie bevinden die qua beloning vergelijkbaar is met de situatie tijdens gewerkte periodes. Minder loon tijdens vakantie Een werknemer ontving tijdens vakantiedagen minder loon dan tijdens werkdagen.… >
 • Forfaits spaartegoeden en schulden box 3 voor 2022 bekend (17-03-2023) - Box 3 in 2022 In 2022 wordt uw box 3-inkomen nog op twee manieren berekend: volgens de oude manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en een fictieve verdeling van uw vermogen, en volgens de nieuwe manier, waarbij wordt uitgegaan van forfaits en de daadwerkelijke verdeling van uw vermogen. Let op! 2022 is het laatste jaar waarin het box 3-inkomen nog op twee manieren berekend wordt. Vanaf 2023 wordt alleen nog… >
 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2023 (16-03-2023) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van… >
 • Dien uiterlijk 31 maart mededeling realisatie WBSO 2022 in (16-03-2023) - WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) voorziet in een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers met personeel die speur- en ontwikkelingswerkzaamheden verrichten en in een tegemoetkoming voor de hiermee verband houdende overige kosten. Zelfstandig ondernemers zonder personeel die zelf minstens 500 uren aan S&O-werkzaamheden besteden, krijgen via de WBSO een vaste aftrek op de winst voor de uren én overige kosten samen. Let op! Starters hebben recht op… >
 • Welke verplichtingen heeft u bij loonbeslag? (15-03-2023) - Verzoek om informatie van de deurwaarder Voordat er een beslag op het loon van de werknemer wordt gelegd, ontvangt u als werkgever van een deurwaarder een verzoek om informatie, een ‘verklaringsformulier derdenbeslag’. Dat is een vragenlijst over onder meer de arbeidsovereenkomst en het salaris van de werknemer. Als werkgever bent u verplicht om deze informatie te geven. U ontvangt bij het verzoek om informatie ook een ‘beslagexploot’ van de deurwaarder.… >
 • Kijk berekening (jeugd-)LIV en LKV 2022 goed na (14-03-2023) - LIV U heeft voor het jaar 2022 waarschijnlijk recht op lage-inkomensvoordeel (LIV) als u in 2022: een of meerdere werknemers in dienst had die gemiddeld minimaal € 10,73 tot en met maximaal € 13,43 per uur verdienden, en die werknemers in 2022 minimaal 1248 uren verloonde. Het LIV is voor het jaar 2022 verhoogd en bedraagt € 0,78 per verloond uur per werknemer met een maximum van € 1.520 per… >
 • Opgelet bij testrit geschorste auto (14-03-2023) - Kenteken schorsen Als u een auto tijdelijk niet gebruikt, kunt u het kenteken laten schorsen. U hoeft dan tijdelijk geen motorrijtuigenbelasting (MRB) te betalen. U mag de auto dan niet op de openbare weg gebruiken.  Uitzondering op dag van keuring Er geldt een uitzondering op de dag dat de auto APK gekeurd wordt. U moet dan de afspraakbevestiging met daarop het tijdstip van de keuring wel bij u hebben. Deze… >
 • Op 17 maart gaat loket STAP-budget weer open (13-03-2023) - Problemen Het STAP-budget kende de afgelopen tijd een aantal problemen. Zo bleken sommige opleidingsinstellingen de regeling oneigenlijk te gebruiken, waardoor deze drastisch werd herzien. Als gevolg hiervan werd de gebruikelijke aanvraagperiode van januari verplaatst naar 28 februari 2023. Het aantal aanmeldingen op die dag was toen echter dermate groot, dat de systemen crashten. Volgens het UWV was er, naast de extreme drukte, ook sprake van een technische fout. Daarop werd… >
 • Voorkom belastingrente met btw-suppletie (13-03-2023) - Btw-suppletie Als u te weinig btw heeft aangegeven in uw btw-aangiften, bent u verplicht dit te corrigeren met een btw-suppletie. Dit moet u doen zodra u constateert dat u te weinig btw heeft aangegeven. Tip! Als u te veel btw heeft aangegeven in uw btw-aangifte, corrigeert u dit ook met een btw-suppletie. Correctie € 1.000 of minder Is de correctie € 1.000 of minder, dan corrigeert u dit niet met… >
 • Verruiming huurtoeslag 2024: maximumhuur vervalt (10-03-2023) - Huurtoeslag Huurders met een laag inkomen kunnen onder voorwaarden in aanmerking komen voor huurtoeslag. De hoogte van de toeslag is afhankelijk van de betaalde huur en van het inkomen. Maximumhuur vervalt Momenteel kan alleen huurtoeslag worden verkregen als de huur niet meer bedraagt dan € 808,06 (2023). Dit maximum komt te vervallen. Hierdoor krijgen zo’n 116.000 extra huurders ook recht op de huurtoeslag. Leeftijdsgrens verlaagd De huurtoeslag is beschikbaar voor… >
 • Coronabelastingschulden: wat zijn uw mogelijkheden? (9-03-2023) - Als u moeite heeft om aan de aflossingsverplichting te voldoen, zijn er misschien mogelijkheden. Zit u wat ruimer in uw jas, dan kan het daarentegen financieel aantrekkelijk zijn om eerder af te lossen. Betalingsregeling coronabelastingschuld De opgebouwde coronabelastingschulden moeten sinds oktober 2022 worden afgelost. In beginsel moet dit maandelijks in gelijke termijnen. U heeft hiervoor vijf jaar de tijd. Voorwaarde voor deze betalingsregeling is dat u zich ook aan de… >
 • Inkomstenbelasting bij opvang Oekraïense vluchtelingen (9-03-2023) - Fiscale partner In de wet is opgenomen dat fiscaal partnerschap kan ontstaan door het samenwonen met iemand waarbij ook een minderjarig kind van één van beiden op hetzelfde adres woont. Door deze regel kan een vluchteling die u in 2022 in uw huis opving, uw fiscale partner worden, bijvoorbeeld omdat uw minderjarig kind of een minderjarig kind van de vluchteling bij u in huis woonde. Let op! Deze complicatie doet… >
 • Diensten voor tuchtcollege met btw belast? (8-03-2023) - Tuchtrechtspraak In de betreffende zaak handelde het om een stichting die de organisatie en coördinatie van de tuchtrechtspraak met betrekking tot de advocatuur op zich nam. De stichting ontving hiervoor bijdragen van de Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA). De vraag was of de stichting over deze bijdragen btw dient af te dragen. Optreden in economisch verkeer? Volgens de rechter worden er diensten verricht in het economisch verkeer. De stichting stelt… >
 • Forfait zonnepanelen verruimd: ook voor privéwoning ondernemer (7-03-2023) - Verhoging opwekvermogen Het forfait voor de af te dragen btw was tot nu toe alleen van toepassing als het opwekvermogen van de zonnepanelen niet hoger was dan 10.000 Wattpiek. Omdat het opwekvermogen ook hoger kan liggen, is besloten deze grens te verhogen naar 15.000 Wattpiek. Op die manier kan het forfait vaker worden gebruikt. Let op! De verruiming van het forfait geldt zowel voor losse zonnepanelen als voor zonnepanelen die geïntegreerd… >
 • Kabinet stelt € 8 miljard beschikbaar voor beperken CO2-uitstoot (7-03-2023) - 'Hekjes' in SDE++-regeling Dit jaar wordt binnen de regeling voor het eerst gewerkt met zogenaamde hekjes. Op die manier komen ook technieken voor de subsidie in aanmerking die op de korte termijn minder kosteneffectief zijn, maar op de langere termijn wel noodzakelijk zijn voor ander energiegebruik. Voortzetting De subsidie is voor de meeste vormen van uitstootbeperking hetzelfde als vorig jaar. Dit jaar is de lucht-water-warmtepomp, waarmee warmte uit de buitenlucht… >
 • Kabinet selecteert 14 nieuwe Regio Deals (6-03-2023) - Regio Deals Via Regio Deals wordt geprobeerd de kwaliteit van leven, wonen en werken van inwoners en ondernemers te verhogen. De Regio Deals zijn over het hele land verspreid. Het Rijk financiert de helft van de kosten. De bijdrages van het Rijk lopen in deze vierde ronde qua omvang uiteen van € 5 miljoen voor Mainstage Amsterdam, tot € 30 miljoen voor Zuid- en Oost-Drenthe. Selectiecriteria De keuze voor een… >
 • Kindgebonden budget verhoogd (6-03-2023) - Kindgebonden budget Het kindgebonden budget is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot 18 jaar. U krijgt het kindgebonden budget naast de kinderbijslag. Meestal hoeft u om het kindgebonden budget te ontvangen, niets te doen. Als u namelijk al een toeslag krijgt van de overheid, zoals bijvoorbeeld zorg- of huurtoeslag, krijgt u automatisch het kindgebonden budget als u hier recht op heeft.  Ontvangt u geen toeslagen, maar bent u… >
 • Check uw WOZ-waarde! (3-03-2023) - Peildatum 1 januari 2022 Voor wat betreft de WOZ-waarde van uw bedrijfspand of woning in 2023 gaat de gemeente in de regel uit van de waarde op 1 januari 2022. De waarde van uw woning zal waarschijnlijk zijn gestegen, want de gemiddelde waardestijging van woningen was op 1 januari 2022 maar liefst 8,6% ten opzichte van het jaar ervoor. Taxatie Het checken van de WOZ-waarde van uw woning kan met… >
 • Advieswijzer Hybride werken 2023 (3-03-2023) - Wet flexibel werken Bij hybride werken is allereerst de Wet flexibel werken (Wfw) van belang. De Wfw geeft werknemers niet alleen het recht de werkgever te verzoeken de arbeidsduur aan te passen, ook kunnen ze een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats en van de werktijden. In deze wet staan de volgende definitiebepalingen: arbeidsduur: het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer… >
 • Ondernemers krijgen alsnog schuldenoverzicht corona (2-03-2023) - Coronaschuld Ondernemers konden tijdens de coronacrisis uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Deze schulden moeten met ingang van oktober 2022 weer worden afgelost. Een aantal ondernemers ontving onlangs een aanmaning, omdat ze achter zouden lopen met hun aflossing.  Technische problemen Volgens een woordvoerder van de Belastingdienst ontbrak een specificatie van de schuld als gevolg van technische problemen. Die zouden inmiddels zijn opgelost en dus zullen betreffende ondernemers alsnog zo… >
 • Advieswijzer Fiscale eenheid 2023 (2-03-2023) - De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden… >
 • Tegemoetkoming in energie aanvragen vanaf 21 maart (1-03-2023) - Modelprijzen en energie-intensiteitseis U komt alleen in aanmerking voor de TEK als uw energiekosten minimaal 7% van uw omzet in 2022 bedragen. Dit wordt de energie-intensiteitseis genoemd. De energiekosten in deze eis worden berekend aan de hand van een standaardjaarverbruik en modelprijzen voor gas en elektra voor 2022. Deze modelprijzen voor 2022 zijn inmiddels bekendgemaakt en bedragen voor gas € 2,41 per kuub en voor elektra € 0,59 per kWh.… >
 • Aanvragen SLIM-subsidie in de maand maart (1-03-2023) - Let op! U heeft één maand de tijd voor uw aanvraag. Het loket is namelijk open van 1 maart tot en met 30 maart 17.00 uur. Waarvoor subsidie? U kunt de subsidie aanvragen voor: activiteiten voor leren en ontwikkelen (bijvoorbeeld loopbaanadvies of onderzoek naar behoefte aan scholing in uw bedrijf); een aanpak om uw medewerkers aan te moedigen hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen (bijvoorbeeld een bedrijfsschool); een… >
 • Terugbetaald starterskrediet niet aftrekbaar (28-02-2023) - Starterskrediet Bent u arbeidsongeschikt en wilt u een bedrijf starten, dan komt u welllicht in aanmerking voor een starterskrediet. Dit kan als een commerciële bank u geen lening wil verstrekken, terwijl het UWV wel borg voor u wil staan. Over de lening betaalt u rente. Hoelang u over het terugbetalen van de lening mag doen, hangt af van de hoogte van de lening.  Geen aftrekpost In een zaak die voorlag… >
 • Tegemoetkoming gemaakte kosten vanwege Brexit eenvoudiger (28-02-2023) - BAR Bedrijfslevenregeling De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling voorziet in een tegemoetkoming voor kosten vanwege de Brexit. De regeling bestond uit twee onderdelen: een regeling voor nog te maken kosten en een regeling voor gemaakte kosten. De regeling voor nog te maken kosten is inmiddels gesloten. U kunt daar dus geen aanvraag meer voor doen. Onder voorwaarden kan nog wel de subsidie voor gemaakte kosten worden aangevraagd door zowel het… >
 • 10,5% belastingrente Vpb voorlopig toch van de baan (27-02-2023) - Aanpassing Besluit Om het percentage op 8% te kunnen houden, wordt het Besluit Belasting- en invorderingsrente zo spoedig mogelijk gewijzigd. Totdat deze wijziging is doorgevoerd, hebben belastingplichtigen die belastingrente voor de Vpb ontvangen, wél recht op het hogere percentage. Zij ontvangen dit via een nabetaling, nadat genoemd Besluit in werking is getreden. Wanneer betaalt u belastingrente voor de vennootschapsbelasting? U betaalt belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op… >
 • Proceskostenvergoeding bij verlaging box 3 (27-02-2023) - Proceskostenvergoeding In de wet- en regelgeving is geregeld dat u onder bepaalde voorwaarden recht heeft op vergoeding van proceskosten als een beroep bij een rechter leidt tot een lagere aanslag. Ook als de Belastingdienst uw aanslag geheel of gedeeltelijk vermindert voordat een rechter beslist over uw beroep en u het beroep daarom intrekt, heeft u onder bepaalde voorwaarden recht op vergoeding van uw proceskosten. Box 3 Zo oordeelde een rechtbank… >
 • Advieswijzer Estate planning 2023 (24-02-2023) - Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het… >
 • Kabinet wil UBO-register niet publiektoegankelijk maken (24-02-2023) - UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Privacy Via de Kamer van Koophandel konden derden informatie uit het UBO-register opvragen. De bepaling die dit regelde is volgens het Hof echter onvoldoende onderbouwd, met name met het oog op… >
 • Maak tijdig bezwaar bij navorderingsaanslag 2017 of eerder (23-02-2023) - Navorderingsaanslag De Belastingdienst kan aan u of uw vennootschap een navorderingsaanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting opleggen als zij menen dat uw oorspronkelijke definitieve aanslag te laag was. De Belastingdienst moet dit over het algemeen doen binnen vijf jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Had u uitstel tot het indienen van uw aangifte, dan wordt deze vijf jaar met de uitsteltermijn verlengd. Voorbeeld Voor het jaar 2017… >
 • Basisregistratie Kadaster niet heilig voor WOZ (23-02-2023) - Basisregistratie Kadaster onjuist In een zaak die speelde bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant hadden de erfgenamen van de bezitster van een woning na haar dood verzocht om een WOZ-beschikking. De inspecteur weigerde dit, omdat uit de Basisregistratie Kadaster niet bleek dat zij de eigenaar van de woning was. Ze had de woning van haar man geërfd, maar dit was niet in de Basisregistratie Kadaster verwerkt. Nieuwe WOZ-beschikking De rechtbank stelt de… >
 • Tweede Kamer stemt in met afschaffen salderingsregeling zonne-energie (22-02-2023) - Salderingsregeling Eigenaren van zonnepanelen kunnen nu hun opgewekte energie nog salderen met de afgenomen energie. Op deze manier is energie die men op het moment van opwekken niet zelf nodig heeft, toch rendabel. Het plan is om deze salderingsregeling vanaf 2025 in etappes af te bouwen. Afbouw De afbouw betekent dat iedereen tot en met 2024 nog alle opgewekte stroom kan salderen met afgenomen stroom. In 2025 en 2026 mag… >
 • Advieswijzer Fiets van de zaak 2023 (22-02-2023) - Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets Eigendom van de werkgever Voor de bijtelling van de fiets van de zaak geldt een forfait van 7% van de consumentenadviesprijs als de werkgever ‘ook voor privégebruik’ een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit betekent dat de fiets eigendom blijft van de werkgever of door de werkgever wordt geleaset. De regeling geldt ook als de werknemer de fiets zelf leaset en… >
 • Zo voorkomt u 10,5% belastingrente (21-02-2023) - Wanneer betaalt u belastingrente voor de vennootschapsbelasting (Vpb)? Vanaf 1 maart van dit jaar betaalt u maar liefst 10,5% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar waarop de aanslag betrekking heeft. Voor het jaar 2022 is dit dus 1 juli 2023. U betaalt deze rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. Hoe te voorkomen? U betaalt geen… >
 • Akkoord over Wet bescherming klokkenluiders (21-02-2023) - Europese richtlijn Richtlijnen moeten in beginsel altijd worden omgezet in nationale wetgeving. Nederland is daarmee met betrekking tot deze richtlijn voor klokkenluiders te laat geweest. Dit heeft tot gevolg dat overheidswerkgevers al vanaf 17 december 2021 met terugwerkende kracht zijn gebonden aan de nieuwe bepalingen door de verticale doorwerking van de EU-richtlijn. Voor kleine werkgevers (50-249 werknemers) gelden vanaf 17 december 2023 de nieuwe bepalingen. De nieuwe wet gaat ook… >
 • Wetsvoorstel invoering wettelijk minimumuurloon aangenomen (20-02-2023) - Normale arbeidsduur  Nederland kent als een van de weinige EU-lidstaten wel een minimumloon per maand, maar niet per uur. Dit betekent dat de hoogte van het (niet wettelijk vastgelegde) minimumloon per uur afhankelijk is van het normale aantal uren dat in een sector als voltijd geldt, de zogenoemde normale arbeidsduur. Dit betekent dat het minimumloon dat een werknemer per uur verdient niet bij iedereen gelijk is, maar afhankelijk is van… >
 • Fiscus stuurt brief aan niet-bezwaarmakers box 3 (20-02-2023) - Heffing box 3 Eind 2021 heeft de Hoge Raad in het zogenaamde Kerstarrest beslist dat de belastingheffing over vermogen destijds in strijd was met het recht. De uitspraak had tot gevolg dat de bezwaren werden toegewezen aan degenen die mee hadden gedaan aan de massaalbezwaarprocedure hierover. Massaal bezwaar plus Naar aanleiding van het Kerstarrest dienden veel belastingplichtigen die niet aan de massaalbezwaarprocedure hadden meegedaan, alsnog bezwaar in. Ze deden dit… >
 • Belastingdienst biedt oplossing voor knelpunt overdrachtsbelasting (17-02-2023) - Verkrijgen economische eigendom De overdrachtsbelasting pakt soms nadelig uit voor mensen die al de beschikking krijgen over de woning, vóórdat de overdracht ervan bij de notaris plaatsvindt. Dit gebeurt soms om bijvoorbeeld al te kunnen starten met de verbouwing van de woning. Het op deze wijze verkrijgen van een woning is het verkrijgen van de economische eigendom en is belast met overdrachtsbelasting tegen het hoge tarief van 10,4%. Beleidsbesluit Binnenkort… >
 • Advieswijzer Werkkostenregeling 2023 (17-02-2023) - De regels op een rij Uitgangspunt van de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. U vergoedt dan de kosten die uw werknemer voorschiet voor zaken die: tot het vermogen van uw… >
 • Minder administratie rond fiets van de zaak (16-02-2023) - Fiets van de zaak Sinds 2020 geldt er een fiscale faciliteit wanneer aan werknemers een fiets van de zaak ter beschikking wordt gesteld. De faciliteit betekent dat er voor het privégebruik van de fiets slechts een bijtelling op het inkomen geldt van 7% van de consumentenadviesprijs van de fiets. Hierover moet de werknemer belasting betalen vanwege dat privégebruik. Hoe reist de werknemer? Voor een vaste onbelaste kilometervergoeding moet een werkgever… >
 • Reserves VvE waarderen op rendement spaartegoed (15-02-2023) - Rechtsherstel Dit is de uitkomst van een zaak die speelde bij het Hof Arnhem-Leeuwarden in het kader van het rechtsherstel voor box 3. In het kader van dit rechtsherstel moet worden aangesloten bij de werkelijke verdeling van vermogen in spaar- en banktegoeden, beleggingen en schulden. Voor het bieden van rechtsherstel is voor iedere categorie een forfaitair rendement bepaald. Aandeel VvE Bezitters van een appartement zijn automatisch lid van een VvE… >
 • Voorschot TEK-subsidie verlaagd naar 50% (15-02-2023) - Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb De TEK is een subsidie voor mkb-bedrijven die veel energie verbruiken en daardoor extra getroffen worden door de stijging van de energieprijzen. Bedrijven die voldoen aan de voorwaarden kunnen een voorschot krijgen dat dus 50% van de voorlopige tegemoetkoming bedraagt. Oorspronkelijk was dit 60%, maar vanwege de dalende energieprijzen probeert men zo te voorkomen dat bedrijven te veel voorschot ontvangen. Let op! Maakt uw bedrijf onderdeel… >
 • Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting (14-02-2023) - Wanneer aangifte schenkbelasting? U moet aangifte schenkbelasting doen als u: in 2022 een of meer schenkingen van uw ouder(s) kreeg met een totale waarde hoger dan € 5.677, en/of in 2022 een of meer schenkingen van dezelfde schenker (niet uw ouders) kreeg met een totale waarde hoger dan € 2.274. Let op! U moet ook aangifte schenkbelasting doen als u een beroep doet op een eenmalige verhoogde vrijstelling. Kreeg u… >
 • Nog een week voor de definitieve berekening NOW (14-02-2023) - Voorschot In eerste instantie heeft u 80 procent van de NOW als voorschot ontvangen op basis van een schatting van uw loonsom en omzetverlies. Nu uw definitieve loonsom en het werkelijke omzetverlies bekend zijn, moet u de definitieve berekening aanvragen.  Uiterste datum Voor de eerst en tweede aanvraagperiode (maart tot en met september 2020, NOW 1 en NOW 2) kunt u geen definitieve berekening meer aanvragen. Dit had uiterlijk 31… >
 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2023 (14-02-2023) - Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.  Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van… >
 • Andere berekening NOW door vrijwillig vertrek werknemer (13-02-2023) - NOW De NOW was tijdens de coronacrisis een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die een aanzienlijk omzetverlies leden. De NOW werd berekend op basis van de loonsom op de peildatum en het geleden percentage omzetverlies. Vrijwillig vertrek In een betreffende zaak bij de rechtbank Amsterdam was aan een bedrijf dat zich bezighield met reclame- en marketingadvies, softwareontwikkeling en grafisch ontwerp NOW toegekend op basis van de loonsom in januari.… >
 • Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023 (13-02-2023) - Eindheffing In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van uw werknemers en 1,18% over het meerdere. Was het bedrag aan  vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die u ten laste van de vrije ruimte bracht meer dan die vrije ruimte? Dan bent u over het meerdere 80% eindheffing (belasting verschuldigd). Voorbeeld Uw totale fiscale loonsom bedroeg in… >
 • Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens (10-02-2023) - Bedrag ineens Elke pensioengerechtigde kan straks op de pensioeningangsdatum maximaal 10% van het opgebouwde pensioen in één keer uit laten betalen. Let op! Door het uitstel van de beoogde ingangsdatum naar 1 januari 2024, komt deze mogelijkheid dus niet beschikbaar als de pensioeningangsdatum vóór 1 januari 2024 ligt. Uitstel uitbetaling De pensioengerechtigde kan er straks voor kiezen om de uitbetaling van de (maximaal) 10% pensioen later te laten uitbetalen dan… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2023 (10-02-2023) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar kan wel aannemen van werk aan de orde zijn.… >
 • Aanvragen ISDE-subsidie gestart (9-02-2023) - ISDE-regeling De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning die als hun hoofdverblijf dient. Via de ISDE kan subsidie verkregen worden voor onder meer isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet. Zakelijke gebruikers kunnen subsidie krijgen voor een (hybride) warmtepomp, zonneboiler, zonnepanelen en kleinschalige windturbines. Let op! Voorkom dat de ISDE-subsidie niet wordt toegekend en beoordeel daarom altijd of… >
 • Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari (9-02-2023) - STAP-subsidie De STAP-subsidie is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen die in het scholingsregister staan. Regeling aangescherpt Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik van de subsidie zijn de voorwaarden op een aantal punten aangescherpt, met name voor de opleiders. Zo is onder… >
 • Laag btw-tarief voor parkeren bij meerdaags festival (8-02-2023) - Zelfstandige prestatie? Voor het Hof is allereerst de vraag aan de orde of het bieden van parkeergelegenheid gezien moet worden als een zelfstandige prestatie. Als er sprake is van een bijkomende prestatie volgt deze namelijk het btw-tarief van de hoofdprestatie. Afzonderlijk belang? Volgens het Hof is parkeren aan te merken als een afzonderlijke prestatie en volgt deze hier dus niet automatisch het btw-tarief van 9%. Het Hof baseert dit onder… >
 • Controleverklaring accountant bij financiële zorgen ook naar OR (8-02-2023) - Faillissement voorkomen Door de verplichting moeten accountants hun verklaring in die gevallen ook ‘onverwijld’ naar de ondernemingsraad sturen. De bedoeling van de wetswijziging is om de ondernemingsraad tijdig te informeren, zodat een mogelijk faillissement eerder kan worden voorkomen. Vertrouwelijk! De nieuwe wet ontheft de accountant voor dit aspect van zijn geheimhoudingsplicht. De ondernemingsraad is echter wel verplicht om vertrouwelijk met de geleverde informatie om te gaan. Verplichtingen bestuurder De nieuwe… >
 • Is schadevergoeding bij een bedrijfsongeval belast? (7-02-2023) - Sportieve ondernemer legt het bijltje erbij neer In een rechtszaak handelde het om een ondernemer die op een aantal terreinen actief was. Ze verrichtte onder meer sportactiviteiten, fotografeerde en werkte in de horeca, totdat een vallende bijl haar voet ernstig blesseerde en ze de werkzaamheden niet meer kon uitvoeren.  Schadevergoeding Met de verzekeraar van haar klant werd na de nodige onderhandelingen een schadevergoeding overeen gekomen van € 480.000. Deze bestond… >
 • Rechter corrigeert gemeente inzake afvalstoffenheffing (6-02-2023) - Samenstelling huishouden Dat de rechter deze mogelijkheid heeft, bleek uit een uitspraak van de rechtbank Noord-Holland. De gemeente Haarlem hanteert voor de afvalstoffenheffing een verschillend tarief voor huishoudens bestaande uit maar één persoon en voor meerpersoonshuishoudens. De vaste peildatum hiervoor is 1 januari van het betreffende jaar. Evenredigheidsbeginsel geschonden? In de betreffende zaak woonde een vrouw op 1 januari 2021 samen met haar zoon in een woning. De zoon verhuisde… >
 • Na vier weken hersteld? Niet altijd nieuwe loonbetaling (6-02-2023) - Is de werknemer echter vier weken of langer hersteld voordat hij weer uitvalt, dan begint er weer een nieuwe periode van 104 weken loonbetaling, dan wel een nieuwe periode waarin recht op een Ziektewetuitkering ontstaat. Hernieuwde  loonbetaling Het mag voor zich spreken dat dit voor u als werkgever een kostbare zaak is omdat u opdraait voor de loondoorbetaling bij ziekte. Zeker in situaties waarin de werknemer na bijvoorbeeld een jaar… >
 • Terugbetalen toeslagen voortaan zonder acceptgiro (3-02-2023) - Let op! Per 1 juni 2023 vervalt de mogelijkheid om per acceptgiro te betalen geheel. Brief met betaalinformatie De acceptgiro wordt vervangen door een brief met betaalinformatie. Hierin staat alle informatie vermeld die u nodig heeft om uw terugbetaling te verrichten. Dit kan bijvoorbeeld met behulp van internetbankieren. Goed overnemen gegevens Het is in uw eigen belang dat u de toegestuurde gegevens goed overneemt. Vermeldt u bijvoorbeeld een fout rekeningnummer,… >
 • Uitstel opgaaf UBD ook telefonisch mogelijk (2-02-2023) - Renseigneringsverplichting/opgaaf UBD Het verplicht doorgeven aan de Belastingdienst van betaalde bedragen aan derden wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven (de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden, ook wel opgaaf UBD genoemd).  Uitzonderingen Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoeft u niet door te geven. Dit geldt bijvoorbeeld… >
 • Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting (2-02-2023) - Vrije ruimte werkkostenregeling in de loonbelasting Een werkgever kan een werknemer, onder voorwaarden, onbelaste vergoedingen geven door deze aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Deze vrije ruimte bedraagt in 2023 3% over de eerste € 400.000 van de totale loonsom van de werkgever en 1,18% over het bedrag daarboven. Aftrek vrije ruimte in inkomstenbelasting Om inwoners van Nederland met een Nederlandse werkgever hetzelfde te… >
 • Meldplicht buitenlandse zelfstandigen en detachering buitenlandse werknemers (1-02-2023) - EU, EER of Zwitserland De meldingsplicht geldt voor buitenlandse werkgevers of zelfstandigen uit de EU, EER of Zwitserland. Als zij tijdelijk een dienst of opdracht uitvoeren in Nederland moeten zij dit melden via het Nederlandse online meldloket.  Let op! De dienstontvanger of opdrachtgever moet controleren of de dienstverrichter of zelfstandige aan zijn meldplicht heeft voldaan en of de melding juist is. Dienstverrichter De dienstverrichter voor wie de meldplicht geldt, is… >
 • Hoeveel lage-inkomensvoordeel, LIV, in 2023? (31-01-2023) - Lage-inkomensvoordeel Het LIV is een tegemoetkoming voor werkgevers met werknemers in dienst die tussen de 100 en 125% van het minimumloon verdienen. Alle voorwaarden voor het LIV zijn:  De werknemer voldoet aan een vastgesteld gemiddeld uurloon (gebaseerd op minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon). De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Er is sprake van een substantiële baan (minimaal 1.248 verloonde uren per kalenderjaar). De werknemer heeft… >
 • Nieuwe milieu- en energielijst beschikbaar (30-01-2023) - Milieulijst De milieulijst bestaat uit milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen waarvan de overheid de aanschaf wil stimuleren. Omdat deze bedrijfsmiddelen in de regel duurder zijn dan minder milieuvriendelijke bedrijfsmiddelen, kunnen ondernemers hierop via de milieu-investeringsaftrek (MIA) extra afschrijven. Voor sommige bedrijfsmiddelen kan willekeurig worden afgeschreven via de Vamil (willekeurige afschrijving milieu-investeringen). Energielijst De energielijst bevat energievriendelijke bedrijfsmiddelen. Ook deze zijn in de regel duurder dan minder energievriendelijke bedrijfsmiddelen. Daarom kan ook op deze… >
 • Overzicht steunmaatregelen energie (30-01-2023) - Via deze site kunnen ondernemers onder meer aangeven dat ze blijvend geïnformeerd willen worden over eventuele ontwikkelingen inzake de TEK (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb). Wijzigingen 2023 De site bevat ook een link naar alle wijzigingen die sinds 2023 van kracht zijn. Dit betreft onder meer de introductie van het energieplafond en de aanscherping van de CO2-heffing voor de industrie. Fiscale regelingen Onderdeel van de site zijn ook een aantal fiscale… >
 • Meer subsidie emissieloze vrachtautos en bouwmachines (27-01-2023) - AanZet, SSEB, SEBA Via de Aanschafsubsidieregeling zero-emissie trucks (AanZET), Subsidieregeling schoon en emissieloos bouwmaterieel (SSEB) en de Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto’s (SEBA) kunnen ondernemers subsidie krijgen voor de aanschaf van emissieloze trucks, bouwmaterieel en bedrijfsauto’s. Op grond van de SSEB worden ook subsidies verstrekt voor de innovatie rondom emissieloos materieel en voor de ombouw naar emissiearm of emissieloos bouwmaterieel. Duurder dan diesel De subsidie SSEB komt tegemoet in de extra kosten… >
 • Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens (26-01-2023) - Betalingskorting Als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag u een betalingskorting op het te betalen bedrag in mindering brengen. De hoogte van deze korting wordt berekend over de helft van het bedrag dat u moet betalen, vermenigvuldigd met het percentage van de invorderingsrente. Dit percentage bedraagt momenteel 2%. De periode waarover de korting wordt berekend loopt… >
 • Meer duidelijkheid over belastbaarheid laadpaal (25-01-2023) - Auto van de zaak Een laadpaal die is geïnstalleerd bij de woning van de werknemer is onbelast als het een auto van de zaak betreft. Het is daarbij niet van belang of de bijtelling van toepassing is. Is deze niet van toepassing omdat de werknemer niet meer dan 500 kilometer privé met de auto rijdt, dan is de laadpaal dus eveneens onbelast. Elektra De vergoeding voor elektra voor de auto… >
 • Maak bezwaar tegen aanslag met box 3-heffing (25-01-2023) - Automatisch rechtsherstel De Belastingdienst legt op dit moment volop definitieve aanslagen inkomstenbelasting op waarin box 3-inkomen is opgenomen. Dit betreft aanslagen over de jaren tot en met 2021. Later dit jaar volgen ook de aanslagen over 2022.  Bij het opleggen van de aanslagen vergelijkt de Belastingdienst het box 3-inkomen berekend volgens de wet met het box 3-inkomen berekend volgens het rechtsherstel. Met de laagste uitkomst van deze twee wordt in… >
 • Verzoek uitstel renseigneringsverplichting/opgaaf UBD mogelijk (24-01-2023) - Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 zijn inhoudingsplichtigen en bepaalde collectieve beheersorganisaties verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven (de opgaaf Uitbetaalde Bedragen aan Derden, ook wel opgaaf UBD genoemd). Aan deze verplichting moet uiterlijk 31 januari 2023 worden voldaan als het gaat om betalingen in 2022. Uitzonderingen Voor… >
 • Rentevergoeding over te veel betaalde box 3-heffing (24-01-2023) - Kerstarrest box 3 De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 (hierna het Kerstarrest) dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM. Om die reden werd in dat geval geoordeeld dat het box 3-inkomen moest worden verlaagd en moest worden uitgegaan van het werkelijke lagere inkomen. Voor degenen die tijdig bezwaar maakten tegen de box 3-heffing en voor degenen van wie… >
 • Let op bij de schenking voor eigen woning (23-01-2023) - Schenking in 2023 van ouder aan kind De schenkingsvrijstelling voor een eigen woning, ook wel de jubelton genoemd, is in 2023 verlaagd. Schenkt u voor het eerst in 2023 een bedrag voor een eigen woning aan uw kind(eren), dan bedraagt de maximale schenkingsvrijstelling € 28.947. Het is dan echter slimmer om een beroep te doen op een andere eenmalige vrijstelling. Deze bedraagt in 2023 namelijk ook €  28.947 én deze… >
 • Aanvragen definitieve berekening NOW uiterlijk 22 februari (23-01-2023) - NOW De NOW (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid) is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers die tijdens de coronacrisis geconfronteerd werden met forse omzetverliezen. De NOW werd in eerste instantie verstrekt als voorschot, op basis van het geschatte omzetverlies.  Definitie omzetverlies Nu uw definitieve omzetverlies bekend is, moet de definitieve NOW aangevraagd worden. Dit moet voor de derde tot en met de zesde periode van de NOW uiterlijk op 22… >
 • Advieswijzer Auto en fiscus 2023 (23-01-2023) - Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2023 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik auto Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm).… >
 • Landbouwnormen 2022 gepubliceerd (20-01-2023) - Ondernemers moeten de normen gebruiken om de jaarwinst van het bedrijf te bepalen en moeten deze aangeven in de aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Uitzondering: Biologische land- en tuinbouw Voor de biologische land- en tuinbouw zijn er geen aparte normen. De reden hiervoor is dat de bedrijven in deze sector te verschillend zijn om normen voor te ontwikkelen.  Onderverdeling De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en agrarische… >
 • Belastingdienst: ook betalingen aan btw-vrijgestelde ondernemers opgeven (19-01-2023) - Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren vanaf 2022 bent u verplicht uit eigen beweging de betalingen aan natuurlijke personen door te geven. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen: inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's). Uitzondering bij uitreiking van factuur met btw Voor bepaalde betalingen geldt een uitzondering, die hoeft u… >
 • Duidelijkheid over loonbelastingtabel voor vluchteling uit Oekraïne (19-01-2023) - Wat is de fiscale woonplaats? Als iemand een verblijfplaats in Nederland heeft, betekent dit nog niet dat Nederland zijn fiscale woonplaats is. Daarvoor is bepalend of de werknemer een duurzame, persoonlijke band met Nederland heeft. Hij is alleen inwoner van Nederland als zijn sociale en economische leven zich hier afspeelt.  Feiten en omstandigheden Waar een werknemer woont, bepaalt u op basis van alle feiten en omstandigheden die bij u bekend… >
 • Advieswijzer Bestelauto 2023 (19-01-2023) - In deze advieswijzer: Wat valt onder de definitie bestelauto? Aanschaf: welke regelingen zijn er? Bijtelling: wat zijn de voorwaarden? Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm) Motorrijtuigenbelasting (mrb) Wat valt onder de definitie bestelauto? Niet elke auto die gebruikt wordt voor vervoer van goederen wordt fiscaal als een bestelauto aangemerkt. Er zijn verschillende soorten bestelauto’s, zoals met open laadbak, een verhoogd dak of dubbele cabine. Voor iedere soort bestelauto gelden andere… >
 • Maximale transitievergoeding verhoogd naar € 89.000 (18-01-2023) - Transitievergoeding Bij ontslag heeft een werknemer in de meeste gevallen recht op een transitievergoeding. Deze vergoeding is te zien als tegemoetkoming voor de periode waarin de werknemer als gevolg van het ontslag minder inkomen heeft. In bepaalde gevallen bestaat er geen recht op een transitievergoeding, bijvoorbeeld als een werknemer ontslagen wordt vanwege ernstig verwijtbaar handelen, zoals het plegen van fraude of diefstal. Nieuw maximum Het maximum wordt ieder jaar opnieuw… >
 • Advieswijzer Gebruikelijk loon dga 2023 (18-01-2023) - Wie moet een gebruikelijk loon ontvangen? De gebruikelijkloonregeling geldt voor iedereen: die een zogenaamd aanmerkelijk belang heeft in een vennootschap, én die ook werkzaamheden verricht voor die vennootschap.  Grofweg heeft iemand een aanmerkelijk belang als diegene: minimaal 5% van de aandelen bezit, en/of het recht heeft om 5% van de aandelen te verwerven, en/of winstbewijzen heeft die betrekking hebben op ten minste 5% van de jaarwinst of ten minste 5%… >
 • Grens startersvrijstelling naar € 510.000 (17-01-2023) - Startersvrijstelling De vrijstelling van overdrachtsbelasting bij aankoop van een eigen woning wordt ook wel de startersvrijstelling genoemd. Kopers van 18 tot 35 jaar kunnen een beroep doen op deze vrijstelling. Voorwaarden hiervoor zijn verder onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd de woning gaan bewonen en dat de waarde van de woning onder een bepaald bedrag blijft (de woningwaardegrens). Let op! Als een koper al eerder gebruikmaakte van… >
 • Deadline 28 januari 2023 voor btw-melding onroerende zaken (17-01-2023) - Btw-belaste levering onroerende zaak 2021 Kocht u in 2021 een onroerende zaak en koos u samen met de verkoper voor een btw-belaste levering van deze onroerende zaak? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2023 een schriftelijk verklaring afgeven aan de verkoper én de Belastingdienst dat u aan de zogenaamde 90%-norm (of in bepaalde gevallen de 70%-norm) heeft voldaan. De 90%-norm houdt in dat u de onroerende zaak zowel in 2021… >
 • Advieswijzer Per 2023 energielabel C voor kantoor verplicht (16-01-2023) - Niet wachten met energiebesparende maatregelen Het is van belang om niet meer te wachten met onderzoek naar de energiestatus van uw kantoor. Is het energielabel namelijk onvoldoende, dan zult u direct energiebesparende maatregelen moeten nemen. Omdat u niet de enige bent, verdient het aanbeveling hiermee niet meer te wachten. U loopt anders het risico dat uw kantoor niet meer bruikbaar is. Handhaver Over het algemeen is de gemeente waar uw… >
 • Belangrijke punten bij uw laatste btw-aangifte 2022 (16-01-2023) - Btw privégebruik auto De btw die betrekking heeft op auto's van de zaak trekt u gedurende het jaar af in uw btw-aangiften. In de laatste btw-aangifte van het jaar moet u daarom btw afdragen over het privégebruik van de auto's van de zaak. Dit geldt zowel voor personenauto's als bestelauto's. De btw-afdracht over het privégebruik van de auto berekent u in beginsel op basis van de verhouding tussen het zakelijk… >
 • Invorderingsrente vanaf 1 januari 2023 2% (16-01-2023) - Wanneer invorderingsrente? Heeft u op de uiterste betaaldatum uw belastingen nog niet betaald? Dan bent u invorderingsrente verschuldigd vanaf de dag na de uiterste betaaldatum tot de dag waarop uw betaling door de Belastingdienst ontvangen is. Hoogte invorderingsrente De invorderingsrente was in verband met de coronacrisis tot en met 30 juni 2022 verlaagd naar 0,01%. Vanaf 1 juli 2022 bedroeg de invorderingsrente 1%. Vanaf 1 januari 2023 is de invorderingsrente… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2023 (13-01-2023) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat, aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste tien weken, te vermeerderen met het aantal dagen… >
 • Extra durfkapitaal techsector (13-01-2023) - Seed Capital Via Seed Capital investeren private geldschieters en de overheid gezamenlijk in een fonds voor kansrijke technostarters en creatieve starters. De overheid geeft via de regeling een renteloze geldlening aan een investeringsfonds met een maximale looptijd van 12 jaar. De fondsmanager stelt via zijn netwerk kennis ter beschikking. Nieuwe fondsen Door de extra middelen kunnen er negen nieuwe Seed Capital-fondsen worden opgericht. Met het investeringsbudget investeert het fonds in… >
 • Vraag subsidie emissieloze bedrijfsauto aan (12-01-2023) - Koop of financial lease De subsidie is beschikbaar als een nieuwe elektrische bestelauto wordt gekocht of geleaset via financial lease. Bij operational lease kan de leasemaatschappij de subsidie aanvragen, waardoor de leaseprijs kan dalen. Voor welke bestelauto's? De regeling geldt alleen voor bedrijfsauto's die zijn gemaakt voor het vervoer van goederen in de voertuigcategorie N1 of N2 tot een maximumgewicht van 4.250 kg. De bedrijfsauto mag bij aanvraag van de… >
 • Top 10 changes for employers and directors/major shareholders in 2023 (11-01-2023) - 1. Fixed budget under work-related expenses scheme rising in 2023 With effect from 1 January 2023 the fixed budget under the work-related expenses scheme has been increased temporarily to 3% on the first € 400,000 of the wage bill. On the excess amount of your wage bill it amounts to 1.18%. This increase will apply for one year. The percentage will be reduced to 1.92% on the first € 400,000… >
 • Top 10-wijzigingen 2023 voor werkgever en dga (11-01-2023) - 1. Vrije ruimte WKR voor 2023 omhoog Per 1 januari 2023 wordt de vrije ruimte binnen de WKR tijdelijk verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom wordt de vrije ruimte 1,18%. Deze verhoging geldt voor één jaar. Vanaf 2024 gaat het percentage naar 1,92% over de eerste € 400.000 van de loonsom. 2. Gebruikelijk loon dga 2023 Het normbedrag in… >
 • Vast bedrag niet-aftrekbare gemengde kosten stijgt naar € 5.100 (11-01-2023) - Gemengde kosten Gemengde kosten zijn kosten met ten dele een privékarakter. Een bekend voorbeeld zijn de kosten van voedsel. Ondernemers die bijvoorbeeld met relaties dineren, besparen immers op hun kosten die ze in privé aan voedsel uitgeven. Welke kosten? De volgende kosten zijn als gemengde kosten aan te merken: voedsel, drank en genotmiddelen; representatie, daaronder begrepen recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak; congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Percentage of… >
 • Eind januari digitaal procederen inzake rijksbelastingen (11-01-2023) - 'Mijn Rechtspraak' Op 'Mijn rechtspraak' kunnen burgers inloggen met DigiD. Organisaties en juridische professionals moeten inloggen met eHerkenning, advocaten met de Advocatenpas. Uitbreiding De nieuwe mogelijkheid om digitaal te procederen betekent een uitbreiding van de huidige mogelijkheden. Rechtszoekenden kunnen nu namelijk ook al een beroepschrift en aanvullende stukken digitaal indienen in rijksbelastingprocedures bij de gerechtshoven. In het digitale dossier staat vanaf eind januari 2023 ook een actueel overzicht van de… >
 • Schenken, wat zijn in 2023 de mogelijkheden? (10-01-2023) - Algemene vrijstellingen De algemene vrijstelling voor schenkingen aan uw kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan uw kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure studie, is vrijgesteld tot € 60.298. Uw kind moet voor deze laatste schenking de leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Eigen woning of vrij besteedbaar? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook… >
 • Schenken: wat zijn in 2023 de mogelijkheden? (10-01-2023) - Algemene vrijstellingen De algemene vrijstelling voor schenkingen aan uw kind bedraagt dit jaar € 6.035. Voor schenkingen aan een ander is dit € 2.418. Een schenking aan uw kind die aantoonbaar gebruikt wordt voor een dure studie, is vrijgesteld tot € 60.298. Uw kind moet voor deze laatste schenking de leeftijd hebben tussen de 18 en 40 jaar. Eigen woning of vrij besteedbaar? De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning, ook… >
 • Willekeurig afschrijven mogelijk in 2023 (10-01-2023) - Welke bedrijfsmiddelen? U kunt willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen waarvoor u: de verplichting voor de aanschaf van deze bedrijfsmiddelen in 2023 aangaat, of de voortbrengingskosten in 2023 maakt. U kunt alleen willekeurig afschrijven op bedrijfsmiddelen die niet eerder al in gebruik zijn genomen. Bovendien moet het bedrijfsmiddel vóór 1 januari 2026 in gebruik worden genomen. Let op! De regeling voor de willekeurige afschrijving geldt zowel voor ondernemers in de inkomstenbelasting als… >
 • Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische auto (9-01-2023) - Voorwaarden Deze subsidie kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn dat de auto pas vanaf 1 januari 2023 op uw naam mag staan, dat de catalogusprijs tussen de € 12.000 en € 45.000 ligt en dat de auto een actieradius heeft van minstens 120 kilometer. Ook moet de koopovereenkomst op of na 1 januari 2023 zijn gesloten. Aanvragen Aanvragen van de subsidie kan vanaf 10 januari 9.00 uur digitaal via… >
 • Ook dit jaar subsidie aanschaf elektrische personenauto (9-01-2023) - Voorwaarden De Subsidieregeling Elektrische Personenauto’s Particulieren (SEPP) kent een aantal voorwaarden. De belangrijkste zijn dat de auto pas vanaf 1 januari 2023 op uw naam mag staan in het kentekenregister, dat de catalogusprijs minimaal € 12.000 en maximaal € 45.000 bedraagten dat de auto een actieradius heeft van minstens 120 kilometer. Ook moet de koopovereenkomst op of na 1 januari 2023 zijn gesloten. Let op! Om de subsidie aan te… >
 • Extra verhoging uurprijs kinderopvangtoeslag (9-01-2023) - Nieuwe prijzen Door de verhoging zullen de maximale uurprijzen van kinderopvang per 2023 met 1,74% extra stijgen. Hierdoor worden de uurprijzen voor dagopvang en buitenschoolse opvang in totaal met 7,32% verhoogd. De maximumuurprijzen komen daarmee op € 9,12 respectievelijk € 7,85. De maximumuurprijs voor gastouderopvang wordt met 5,06% verhoogd tot € 6,85. Tijdstip doorvoering onzeker De kinderopvangtoeslag over de maand januari 2023 is op 20 december 2022 al uitbetaald. Hierin… >
 • Andere rechtsvorm niet van invloed op LIV (6-01-2023) - LIV U heeft recht op het LIV voor werknemers die in 2022, gebaseerd op het wettelijk minimumloon, een gemiddeld uurloon tussen € 10,73 en € 13,43 verdienen. Het LIV bedraagt € 0,49 per uur, met een maximum van € 960 per werknemer per jaar. Vof wordt bv In de zaak die onlangs speelde voor de rechtbank Groningen ging een vof over in een bv. De overgang had plaats op 9… >
 • Zorg voor tijdige en juiste administratieve verwerking werkkostenregeling (5-01-2023) - Aanwijzen Binnen de WKR bestaat de mogelijkheid om vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen onder te brengen in de vrije ruimte. Dit is belastingvrij zolang het totaal binnen de vrije ruimte blijft. Daarboven bent u als werkgever 80% eindheffing verschuldigd. Om gebruik te maken van de vrije ruimte moet u desbetreffende vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen wel vooraf aanwijzen aan die vrije ruimte. Let op! Doet u dat niet, dan is uw werknemer… >
 • Dga: pas op pensioen bij forse lening bij uw bv (4-01-2023) - Onzakelijke lening In een zaak die speelde bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een dga bij zijn bv ruim € 2,3 miljoen aan schulden staan. De inspecteur was van mening dat de lening onzakelijk was. Onder meer omdat er aandelen verpand zouden worden als zekerheid, maar dit was niet gebeurd. Ook was het kredietplafond van € 2 miljoen ruim overschreden. Bovendien was het nog maar zeer de vraag of de dga… >
 • Diverse landbouwnormen 2022 bekend (4-01-2023) - Landbouwnormen btw-aangifte De Belastingdienst heeft de landbouwnormen voor onttrekkingen voor eigen gebruik en de richtlijnen voor het bepalen van het privégebruik voor het jaar 2022 bekendgemaakt. Het gaat om de normen voor het eigen verbruik van de meest gangbare agrarische producten en richtlijnen voor het privégedeelte van de kosten van energie en water. De cijfers zijn nodig zijn voor de laatste btw-aangifte over 2022. Soms geen normbedragen Bij sommige producten… >
 • Raadplegen UBO-register nog onzeker (3-01-2023) - UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor 'ultimate beneficial owner', ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Onvoldoende onderbouwing Via de… >
 • Geen STAP-aanvragen in januari (3-01-2023) - STAP-budget De subsidie STAP is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per jaar en kan worden aangevraagd bij het UWV.  Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Een STAP-subsidie aanvragen kan alleen voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Misbruik Het kabinet wil misbruik en oneigenlijk gebruik tegengaan door geen subsidie meer te verschaffen voor opleidingen die… >
 • Betalingen aan derden verplicht opgeven in januari 2023 (2-01-2023) - Renseigneringsverplichting Het verplicht doorgeven van de betaalde bedragen aan de Belastingdienst wordt ook wel de renseigneringsverplichting genoemd. Voor de jaren tot en met 2021 hoefde u alleen bedragen door te geven als de Belastingdienst daarom vroeg. Voor de jaren vanaf 2022 bent u verplicht dit uit eigen beweging te doen. De verplichting geldt voor twee groepen administratieplichtigen: inhoudingsplichtigen, ofwel (rechts)personen met een loonheffingennummer, en bepaalde collectieve beheersorganisaties (cbo's). Uitgesloten betalingen… >
 • Hoofdelijke aansprakelijkheid fiscale eenheid voor btw reikt ver (30-12-2022) - Fiscale eenheid btw Een fiscale eenheid voor de btw is een automatisme als bedrijven in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verweven zijn. Dit betekent dat meer dan 50% van de aandelen van elk van de ondernemingen in dezelfde handen is, dat er één overkoepelende leiding is en dat de ondernemingen in hoofdzaak hetzelfde economische doel hebben of de ene onderneming voor meer dan 50% aanvullende activiteiten uitoefent voor… >
 • Kan een renteloze lening aan een werknemer onbelast? (29-12-2022) - Rentevoordeel in principe belast Bij een lening aan een werknemer is het rentevoordeel in beginsel belast met loonbelasting. Is bijvoorbeeld het marktconforme rentepercentage op een lening van € 10.000 3% en berekent u geen rente? Dan moet u over het rentevoordeel van € 300 per jaar loonbelasting inhouden op het loon van uw werknemer. Lening aan werknemer voor (elektrische) fiets of elektrische scooter Dit geldt niet voor leningen die u… >
 • Lage AWf-premie corrigeren? (28-12-2022) - Premie Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) De AWf kent een lage AWf-premie van 2,7% en een hoge AWf-premie van 7,7% (cijfers 2022). Welke premie u als werkgever betaalt, is afhankelijk van het soort arbeidscontract dat u met uw werknemer heeft gesloten.  Wanneer lage  of hoge AWf-premie? U betaalt voor uw werknemer de lage AWf-premie wanneer de arbeidsovereenkomst aan de volgende voorwaarden voldoet: het gaat om een arbeidscontract voor onbepaalde tijd, het contract… >
 • Zonder rentenadeel geen belastingrente (28-12-2022) - Belastingrente In het genoemde arrest gaat de Hoge Raad ervan uit dat door een belastingplichtige belastingrente moet worden betaald als, als gevolg van zijn handelen, het vaststellen van een aanslag te lang op zich heeft laten wachten. Andersom moet de Belastingdienst belastingrente vergoeden als de schuld bij de Belastingdienst ligt. Geen rentenadeel In hetzelfde arrest acht de Hoge Raad het onaanvaardbaar als ook belastingrente in rekening wordt gebracht als de… >
 • Exacte rittenregistratie niet vereist bij bijtellingsregeling (27-12-2022) - Belastingdienst in de fout In een zaak voor de rechtbank Noord-Nederland ging de Belastingdienst bij de beoordeling van een rittenregistratie meermaals in de fout. Zo constateerde de Belastingdienst verschillen in de opgegeven aantallen kilometers van verschillende routes aan de hand van Google Maps. Deze verschillen bestonden in werkelijkheid niet. Exacte aantallen niet vereist Ook ging de Belastingdienst de fout in door ritten op honderden meters nauwkeurig te berekenen. Ook dit… >
 • Denk na over uw bedrijfsopvolging (23-12-2022) - Bedrijfsopvolgingsregelingen In de Successiewet is voor het fiscaal vriendelijke schenken of vererven van een onderneming een bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen, in de praktijk ook wel BOR genoemd. Deze regeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.205.871 (bedrag 2023). Voor het meerdere is de vermindering 83%. Daarnaast is in de inkomstenbelasting een doorschuifregeling opgenomen,… >
 • Wanneer mag u arbeidsvoorwaarden eenzijdig wijzigen? (22-12-2022) - Wijzigingsbeding In een arbeidsovereenkomst kan een zogeheten eenzijdig wijzigingsbeding worden opgenomen. Dit houdt in dat de werkgever expliciet schriftelijk bepaalt dat hij zich de bevoegdheid voorbehoudt de arbeidsovereenkomst eenzijdig aan te passen als hij daarvoor een zodanig zwaarwichtig belang heeft dat het belang van de werknemer daarvoor moet wijken. Er dient dan dus een belangenafweging plaats te vinden. Ontbreken eenzijdig wijzigingsbeding? Heeft u als werkgever geen eenzijdig wijzigingsbeding schriftelijk afgesproken… >
 • Nieuw borgstellingskrediet glastuinbouw (21-12-2022) - Borgstelling MKB-Landbouwkredieten De bestaande Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL) wordt hiervoor gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat banken ook voor glastuinbouwbedrijven met liquiditeitstekorten een borgstellingskrediet kunnen aanvragen.  Tekort aan zekerheden De nieuwe regeling richt zich op een borgstelling voor kredieten verstrekt door financiers aan land- en tuinbouwbedrijven die zijn bestemd voor nieuwe investeringen en omschakeling, maar waarbij een tekort aan zekerheden bestaat volgens de normale banknormen. De borgstelling bedraagt regulier 70%… >
 • Hoofdlijnen Tegemoetkoming Energiekosten bekend (21-12-2022) - 7% van de omzet Om in aanmerking te komen voor TEK moeten de energiekosten minstens 7% van uw omzet bedragen. Of dit het geval is, wordt vooraf getoetst. Deze voorwaarde was al bekend. Verbruik geschat Voor de TEK zullen de energiekosten van de ondernemer echter niet op basis van zijn daadwerkelijke gebruik en de actuele prijs berekend worden, maar worden geschat op basis van historische gegevens en een gemodelleerde prijs.… >
 • Brexitkosten? Extra tijd voor aanvragen BAR (20-12-2022) - Twee typen BAR Bedrijfslevenregeling De BAR Bedrijfslevenregeling bestaat uit twee delen. De tegemoetkoming voor nog te maken kosten en de tegemoetkoming voor al gemaakte kosten. De tegemoetkoming voor gemaakte kosten is aan te vragen tot 31 maart 2023 17:00 uur. Geen omzetverlies De BAR vergoedt niet de kosten van omzetverlies. Bij kosten die wél voor vergoeding in aanmerking komen, kan gedacht worden aan kosten als opleiding, voorlichtingscampagnes en ICT-aanpassingen. Let… >
 • Salariseisen 30%-regeling bekend (20-12-2022) - 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten. Ondergrens salaris In 2023 is sprake van een specifieke deskundigheid als uw werknemer een belastbaar jaarloon heeft dat meer is dan € 41.954, exclusief de gerichte vrijstelling. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs… >
 • Hoe zit het met vakantiedagen bij re-integratie? (19-12-2022) - Hoogte loon tijdens vakantie Inmiddels is duidelijk geworden dat ook al is de zieke werknemer in salaris teruggegaan naar bijvoorbeeld 70%, hij tijdens de opname van vakantie toch recht heeft op 100% van zijn salaris. Dit heeft het Europese Hof van Justitie expliciet bepaald. Zieke werknemers moeten namelijk een vergelijkbare positie hebben als werknemers die werken. Zou er uitgegaan worden van een lager loon, dan zou dit mogelijk een beletsel… >
 • Herinvesteringsreserve van toepassing op fosfaatrechten? (19-12-2022) - Herinvesteringsreserve (HIR) De HIR is een faciliteit waarbij u de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat u er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaalt u toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid. Bedrijfsmiddel of niet? In bovengenoemde zaak boog de rechtbank zich eerst… >
 • BOR vervalt niet per definitie door verhuur onderneming (16-12-2022) - Bedrijfsopvolgingsregeling In de Successiewet is voor het fiscaal vriendelijke schenken of vererven van een onderneming een bedrijfsopvolgingsregeling opgenomen, in de praktijk ook wel BOF of BOR genoemd. Deze regeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.134.403 (bedrag 2022). Voor het meerdere is de vermindering 83%. Voortzettingsvereiste Als de onderneming met toepassing… >
 • Controleer premiebeschikking Werkhervattingskas bij no-riskpolis (15-12-2022) - Ziektewet-uitkering in de no-risk polis Bij de no-riskpolis bestaat er voor een werknemer die medische beperkingen heeft, in bepaalde situaties recht op een Ziektewet-uitkering. Deze ZW-uitkering wordt vaak via de werkgever betaalbaar gesteld (werkgeversbetaling), zodat hij deze in mindering kan brengen op zijn loondoorbetalingsverplichting bij ziekte. Het is dus een schadebeperkende maatregel die werkgevers over de streep moet trekken om een werknemer met een beperking aan te nemen, dan wel… >
 • Btw-nultarief op (onbewerkte) groente en fruit? (15-12-2022) - Budgettaire dekking en afbakeningsvarianten De invoering van dit btw-nultarief kan leiden tot een budgettaire derving van zo’n € 1 miljard. Voor deze derving moet nog dekking worden gezocht. Daarnaast verricht onderzoeksbureau SEO op dit moment nog een onderzoek naar verschillende afbakeningsvarianten. Dit is nodig om invoering van het btw-nultarief zorgvuldig te laten plaatsvinden. Om het voor ondernemers en de Belastingdienst werkbaar te houden is het streven om de invoering in… >
 • Geen gebruikersheffing OZB vanwege corona (14-12-2022) - Gebruikersheffing OZB Eigenaren van woningen en niet-woningen, zoals kantoren, betalen de OZB-heffing  voor eigenaren. Daarnaast betalen de gebruikers van niet-woningen zoals huurders ook onroerende zaakbelasting, de zogenaamde gebruikersheffing. Voor woningen geldt geen gebruikersheffing. Gesloten wegens corona Vanwege de coronacrisis waren de afgelopen jaren gedurende langere periodes publiek toegankelijke ruimtes gesloten. Om het besmettingsgevaar te beteugelen waren bijvoorbeeld bioscopen en de horeca niet of maar beperkt toegankelijk. Bioscoop buiten gebruik Vanwege… >
 • Uitkeringen stijgen mee met minimumloon per 1 januari 2023 (13-12-2022) - Minimumjeugdloon ook omhoog Het wettelijk minimumloon stijgt met 10,15 procent. Ook de minimumjeugdlonen stijgen met hetzelfde percentage. Uitkeringsbedragen Daarnaast worden de bedragen van de volgende uitkeringen aangepast: Participatiewet Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Algemene Ouderdomswet (AOW) Algemene Nabestaandenwet (Anw) Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten (Wajong) Werkloosheidswet (WW) Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA) Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO)… >
 • Spreid de jubelton over 2022 en 2023 (13-12-2022) - Jubelton Ouders kunnen bijvoorbeeld aan hun kinderen via de jubelton in 2022 nog een belastingvrije schenking doen. De vrijstelling geldt overigens ook voor derden. U kunt deze schenking dus aan een willekeurig persoon doen. Er zijn echter wel voorwaarden. Zo dient de jubelton gebruikt te worden om: een eigen woning te kopen of te verbouwen; de hypotheek of restschulden van de eigen woning af te lossen; de rechten van erfpacht,… >
 • Oudejaarsborrel of nieuwjaarsborrel? (12-12-2022) - Werkkostenregeling De vraag is van belang, omdat een borrel met een hapje die u buiten de deur houdt met uw personeel belast is als loon. Waarschijnlijk wilt u niet dat uw werknemers hiervoor financieel benadeeld worden en brengt u de borrel onder in de werkkostenregeling (WKR). De borrel blijft dan onbelast voor uw werknemers. Meer vrije ruimte in 2023 Vergoedingen en verstrekkingen die u onderbrengt in de WKR zijn voor… >
 • Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023 bekend (12-12-2022) - Maaltijden Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie, geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 per maaltijd in 2023. Het normbedrag verminderd met een eventuele bijdrage van uw werknemer is loon voor uw werknemer. U kunt er echter ook voor kiezen om dit loon aan te wijzen als eindheffingsloon in de vrije ruimte. Tip!… >
 • Hoge Raad akkoord met verplichte aangifte loonheffingen via eHerkenning (9-12-2022) - EHerkenning EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met tal van overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Aangifte doen Het gebruik van eHerkenning is verplicht voor het doen van de aangiften vennootschapsbelasting en loonbelasting alsmede voor de aangifte omzetbelasting door rechtspersonen. Wettelijke basis? Volgens een uitspraak van de rechtbank Arnhem zou een wettelijke basis om eHerkenning… >
 • Normbedrag gebruikelijk loon dga naar € 51.000 (8-12-2022) - Berekening gebruikelijk loon 2023 Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een gebruikelijk loon ontvangen. Het gebruikelijk loon bedraagt in 2023 het hoogste bedrag van de volgende bedragen: het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of € 51.000. Tip! Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager zijn. De bewijslast… >
 • Advieswijzer Bestelauto 2022 (8-12-2022) - In deze advieswijzer: Wat valt onder de definitie bestelauto? Aanschaf: welke regelingen zijn er? Bijtelling: wat zijn de voorwaarden? Belasting voor Personenauto’s en Motorrijwielen (bpm) Motorrijtuigenbelasting (mrb) Wat valt onder de definitie bestelauto? Niet elke auto die gebruikt wordt voor vervoer van goederen wordt fiscaal als een bestelauto aangemerkt. Er zijn verschillende soorten bestelauto’s, zoals met open laadbak, een verhoogd dak of dubbele cabine. Voor iedere soort bestelauto gelden andere… >
 • Belasting over broodfonds (8-12-2022) - Broodfonds Grofweg werkt een broodfonds als volgt. De deelnemende ondernemer legt maandelijks een bedrag in. Daarnaast betaalt de deelnemer eenmalig inschrijfkosten en een maandelijkse contributie. Als een ondernemer ziek wordt, krijgt deze – over het algemeen na een wachttijd van een maand –gedurende maximaal twee jaar schenkingen van de andere aangesloten ondernemers. Het bedrag van de schenking is afhankelijk van de maandelijkse inleg van de ondernemer. Inkomstenbelasting box 1: uitkeringen… >
 • Meer bijtelling voor duurdere elektrische auto (7-12-2022) - Maximale verhoging € 300 De hogere bijtelling kan een automobilist maximaal € 300 extra aan bijtelling kosten. Over maximaal € 5.000 extra cataloguswaarde wordt de bijtelling immers 6% hoger. Over deze € 300 moet de belastingplichtige extra belasting betalen. Hoeveel dit is, hangt af van zijn belastingtarief. Let op bij elektrische auto’s ouder dan vijf jaar De verhoging gaat ook de automobilist geld kosten met een elektrische auto die ouder… >
 • Meer bijtelling voor nieuwe duurdere elektrische auto (7-12-2022) - Maximale verhoging € 300 De hogere bijtelling kan een automobilist die een nieuwe elektrische auto gaat rijden in 2023 maximaal € 300 extra aan bijtelling kosten. Over maximaal € 5.000 extra cataloguswaarde wordt de bijtelling immers 6% hoger. Over deze € 300 moet de belastingplichtige belasting betalen. Hoeveel dit is, hangt af van zijn belastingtarief. Let op bij elektrische auto’s ouder dan vijf jaar De verhoging gaat ook de automobilist geld… >
 • Strengere voorwaarden STAP-subsidie (6-12-2022) - STAP-subsidie De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) is in de plaats gekomen van de scholingsaftrek. Deze subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per persoon per kalenderjaar en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met de subsidie kunnen mensen een opleiding, training of cursus volgen. Een STAP-subsidie aanvragen kan alleen voor scholingsactiviteiten die in het scholingsregister staan. Strengere controle scholingsregister Inmiddels is gebleken dat ook opleidingen die niet arbeidsmarktgericht zijn, toch in… >
 • Verzoek vóór 16 december om verrekening loonheffing met btw (6-12-2022) - Verrekening loonheffingen met teruggaaf btw Een verzoek om verrekening van loonheffingen met teruggaaf btw is mogelijk als het aangiftetijdvak van de aangifte loonheffingen eindigt in dezelfde maand als het aangiftetijdvak van de aangifte btw. Zo kan bijvoorbeeld de aangifte loonheffingen september verrekend worden met een teruggaaf btw over de maand september of het 3e kwartaal. Voorwaarden verrekening Om in aanmerking te komen voor verrekening van de loonheffingen met de teruggaaf… >
 • Deadline vaststelling NOW5 verlengd (5-12-2022) - NOW De NOW was een financiële tegemoetkoming voor de loonkosten van ondernemingen die vanwege de coronacrisis met een aanzienlijke omzetdaling werden geconfronteerd. De NOW werd in eerste instantie uitgekeerd als voorschot op basis van een geschat omzetverlies. Pas als het werkelijke omzetverlies bekend is, ontvangt de ondernemer de definitieve tegemoetkoming. Hiertoe moet het definitieve omzetverlies worden vastgesteld. NOW5 De zevende NOW-periode heeft betrekking op aanvragen van de NOW in de… >
 • Onderzoeksrapport rekeningrijden naar Tweede Kamer (2-12-2022) - Varianten Het rapport heeft verschillende varianten van BnG onderzocht. Er is gewerkt met drie hoofdvarianten. In de eerste is een gelijk tarief voor alle voertuigen gehanteerd, in de tweede wordt voor het tarief onderscheid gemaakt naar gewicht en gebruikte brandstof, terwijl in de derde variant het tarief afhankelijk is van de CO2-uitstoot. Ook is een aantal subvarianten onderzocht, waarbij bijvoorbeeld over de eerste 3.000 km een nihiltarief wordt gehanteerd. Bestelauto's… >
 • Inhouding minimumloon Zorgverzekeringswet 2023 (1-12-2022) - Minimaal minimumloon overmaken aan werknemer U kunt geen inhoudingen op het loon doen als de werknemer daardoor minder dan het minimumloon overhoudt. U moet minimaal het wettelijk minimumloon overmaken aan uw werknemer. Een uitzondering is als uw werknemer u een schriftelijke volmacht verleent om in zijn naam betalingen te verrichten aan de zorgverzekeraar voor de nominale premie (verschuldigde premie voor een zorgverzekering) en de premie voor het herverzekeren van het… >
 • Vier uw sinterklaasfeest fiscaal vriendelijk (1-12-2022) - Waar is het feest? Een belangrijke vraag hierbij is waar u het feest organiseert. Is dit bij u op de werkplek? Dan is dit fiscaal het voordeligst. De inhuur van sint en zijn pieten is dan namelijk belastingvrij, net zoals de versnaperingen zoals een stuk banketletter, koffie, thee en strooigoed dat zijn. Ruim begrip De ‘werkplek’ is overigens een ruim begrip en niet beperkt tot de plek waar daadwerkelijk gewerkt… >
 • Terugdraaien anoniementarief vanaf 2023 toegestaan (30-11-2022) - Anoniementarief Vóór de eerste werkdag of op de eerste werkdag vóór aanvang van de werkzaamheden, moet een werknemer u onder meer de volgende gegevens verstrekken: naam, adres, woonplaats en BSN. Verstrekt een werknemer deze gegevens niet volledig of niet juist, dan past u in plaats van het regulier tarief het anoniementarief van 52% toe. Dit doet u ook als de werknemer geen geldige verblijfs- of tewerkstellingsvergunning heeft. Let op! U… >
 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding naar € 1.900 in 2023 (29-11-2022) - Jaarlijkse indexering U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. Deze maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 werd echter hetzelfde maximale bedrag gehanteerd als in 2021.  Hogere vergoeding? Per 1 januari 2023 gaat dit bedrag wel omhoog. Het nieuwe bedrag is maximaal € 1.900 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. Betaalt… >
 • Voorlopig geen info meer uit UBO-register (29-11-2022) - UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Onvoldoende onderbouwing Via de… >
 • Urencompensatie als feestdag op parttime dag valt? (28-11-2022) - Onderscheid arbeidsduur Indien een vaste vrije dag van een parttimer op een feestdag  valt, dan heeft hij een vrije dag minder dan andere werknemers. Compenseert u hem als werkgever hier niet voor, dan maakt u zich schuldig aan ongelijke behandeling, wat niet is toegestaan. Dit heeft het College voor de Rechten van de Mens (CRM) herhaaldelijk bepaald. Let op! Verhoudingsgewijs vallen veel feestdagen op een maandag, sowieso Tweede Paasdag en… >
 • Aftrek btw alleen bij afgescheiden ruimtes? (25-11-2022) - Voorbelasting Als ondernemer mag u de door u betaalde btw op zakelijke uitgaven, de voorbelasting, in beginsel in aftrek brengen als u zelf ook belaste prestaties verricht. Verricht u ook vrijgestelde prestaties, dan mag dit maar ten dele.  Omzet als uitgangspunt Uw omzetverhouding is voor wat betreft de verdeling in ‘aftrekbaar’ en ‘niet-aftrekbaar’ het uitgangspunt. Is het werkelijke gebruik aantoonbaar een betere indicatie, dan wordt de aftrek gebaseerd op het… >
 • Moet ik als ondernemer de CBS-enquêtes verplicht invullen? (24-11-2022) - Waarom enquêtes? Het CBS stuurt bedrijven enquêtes toe om cijfermatig inzicht te krijgen over talloze zaken die de overheid nodig heeft voor het bepalen van haar beleid. Denk daarbij aan inzicht in de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld aan de vraag of er mogelijke tekorten zijn of dreigen te ontstaan aan personeel in bepaalde sectoren. Wettelijke verplichting Een bedrijf is wettelijk verplicht de enquêtes van het CBS binnen de gestelde termijnen te beantwoorden. … >
 • Onbelaste vergoeding thuiswerken 2023 iets hoger (24-11-2022) - Niet ten laste van vrije ruimte De vergoeding voor thuiswerken komt niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling (WKR). Via de WKR kan een werkgever tal van zaken belastingvrij vergoeden. Dit kan tot het bedrag van de vrije ruimte, die dit jaar 1,7% van de loonsom tot € 400.000 bedraagt en 1,18% over het meerdere. In 2023 bedraagt de vrije ruimte 3% van de loonsom tot €… >
 • Oppassen met vergoeden studiekosten kind dga (23-11-2022) - Voorbehoud Het voorbehoud houdt in dat het bovenstaande niet van toepassing is als de personal holding van een dga overwegend op grond van de aandeelhoudersrelatie een studietoelage uitkeert aan de kinderen van de dga. Dan kan de vergoeding niet worden aangemerkt als loon uit een bestaande dienstbetrekking van een ander omdat de vergoeding vanuit de rol van aandeelhouder wordt uitgekeerd. De Belastingdienst wil hier mee aangeven dat er dan sprake… >
 • Subsidie coronabanen weer aan te vragen (23-11-2022) - Coronabanen Door deze subsidie ontstonden er banen voor mensen die in sectoren werkten waar door corona tijdelijk minder werk was. Zo werd tijdens de coronacrisis de zorg ontlast. De banen waarop de subsidie betrekking had betroffen bijvoorbeeld gastvrouwen, zorg-assistenten, ADL–ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid. Extra maatregelen De subsidieregeling werd begin 2022 opgeschort, nadat duidelijk werd dat er met de regeling werd gefraudeerd. Om verder misbruik te voorkomen zijn er extra… >
 • Ook transitievergoeding over overuren? (22-11-2022) - Overuren In een zaak ontsloeg een werkgever een langdurig arbeidsongeschikte vrachtwagenchauffeur en betaalde hem vervolgens een transitievergoeding uit. Hij richtte zich daarna tot het UWV om daar compensatie te krijgen. Het UWV compenseerde echter niet het hele bedrag aan uitbetaalde transitievergoeding. Het UWV ging namelijk uit van de contractueel overeengekomen arbeidsduur van 40 uur per week en hield in tegenstelling tot de werkgever geen rekening met de door de werknemer… >
 • Aandachtspunten WW-premie 2023 (22-11-2022) - BBL-leerlingen Vanaf 1 januari 2023 mogen werkgevers niet langer de lage WW-premie toepassen voor BBL-leerlingen met een uitzendbeding.  Een uitzendbeding is een ontbindende voorwaarde in een uitzendovereenkomst die bepaalt dat de terbeschikkingstelling van een werknemer aan een inlener op verzoek van de inlener ten einde komt. Het uitgangspunt is dat in de situatie wanneer geen sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, zoals bij een uitzendbeding, de hoge WW-premie… >
 • Eigenwoningforfait en arbeidskorting 2023 bekend (21-11-2022) - Eigenwoningforfait daalt naar 0,35% Het eigenwoningforfait daalt voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.130.000 van 0,45% naar 0,35%. Deze neerwaartse aanpassing is enerzijds het gevolg van de stijging van de huren en die van de prijs van koopwoningen, en anderzijds een in het Belastingplan 2019 al aangekondigde daling van het percentage met 0,05%. Voordeel afhankelijk van stijging WOZ-waarde Welk voordeel van de aanpassing per saldo oplevert,… >
 • Relaxation of Dutch Energy Cost Contribution Scheme (TEK) (21-11-2022) - Change linked to energy tax The change to the energy-intensity percentage is linked to energy tax. On reflection, the government does not think it is fair to make energy tax a variable rather than a fixed element of the calculation used to determine energy intensity under the TEK. Consumption threshold removed Another condition of the TEK was that an entrepreneur had to consume more than 5,000 m³ of gas or… >
 • Welke rechter is bevoegd bij echtscheiding of ouderlijk gezag? (18-11-2022) - Daarnaast geeft deze verordening regels over erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen uit andere lidstaten. Oude regeling Voorheen gold de verordening Brussel IIbis. Deze verordening blijft nog relevant voor procedures die gestart zijn voor 1 augustus 2022. Ook blijft de oude verordening relevant voor erkenning van oude beslissingen. Veranderingen De veranderingen ten opzichte van de oude verordening zijn vooral tekstueel. Inhoudelijk is er weinig gewijzigd. Voorkomen van scheidingstoerisme Zo is het… >
 • Subsidie Waardevermeerdering verlengd tot 1 juni 2023 (18-11-2022) - Voorwaarden De subsidie heeft als belangrijkste voorwaarde dat er minstens € 1.000 erkende schade is geleden. Dit kan blijken uit bijvoorbeeld een erkend schaderapport of een rechterlijke uitspraak. Panden moeten ook een woonbestemming hebben om voor de subsidie in aanmerking te komen. Omvang subsidie De subsidie bedraagt 100% van de kosten met een maximum van € 4.000. Subsidiabele kosten zijn bijvoorbeeld de kosten van zonnepanelen, muurisolatie of een warmtepomp. SNN… >
 • Aantal gewerkte uren niet meer bepalend voor toeslag kinderopvang (17-11-2022) - Kalendermaanden bepalend In plaats van het aantal uren, is voortaan het aantal kalendermaanden bepalend. Het aantal uren kinderopvang dat op jaarbasis in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag neemt evenredig toe met het aantal kalendermaanden waarin arbeid is verricht. De koppeling tussen arbeid en kinderopvangtoeslag blijft dus wel behouden, maar zonder directe koppeling aan het aantal gewerkte uren. Tegemoetkoming met name voor ondernemers De tegemoetkoming is met name bedoeld voor ondernemers. Zij… >
 • Termijn vaststellingsverzoek TVL Q4 2021 verlengd (16-11-2022) - TVL Via de TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) kon u tijdens de coronacrisis een tegemoetkoming krijgen voor uw vaste lasten. De TVL werd als voorschot van 80% uitgekeerd op basis van uw geschatte omzetverlies. Zodra uw definitieve omzetverlies bekend is, dient u een vaststellingsverzoek in te dienen met de vermelding van uw werkelijke omzetverlies. Verrekening Op basis van uw werkelijke omzetverlies wordt uw definitieve TVL toegekend. Dit kan resulteren in een… >
 • Praktijkondersteuner huisarts niet langer zelfstandige (16-11-2022) - Praktijkondersteuner Huisarts (POH) De POH ondersteunt de huisarts. De taken zien met name op ondersteuning en begeleiding van patiënten met chronische aandoeningen. Dienstbetrekking? De POH wordt in beginsel niet langer als zelfstandige aangemerkt, omdat er in de meeste gevallen sprake zal zijn van een dienstbetrekking. In de oorspronkelijke Modelovereenkomst werd ervan uitgegaan dat de POH beschikt over een BIG-registratie, zelf eindverantwoordelijk is en geen instructies of aanwijzingen op hoeft te… >
 • Financiële situatie werknemers ook voor werkgevers van belang (15-11-2022) - Impact op de werkgever Als werknemers schulden hebben, kan dit ook werkgevers raken, zo blijkt uit onderzoek. Werknemers die kampen met financiële zorgen hebben een lagere productiviteit, een hoger ziekteverzuim, zijn minder betrokken en er bestaat een risico op fraude of diefstal.  Impact op de werknemer Ook op werknemers zelf hebben schulden veel impact. Ze kampen met een slechtere mentale gezondheid als gevolg van stress en depressie, een slechtere fysieke… >
 • Aandeel in VvE, verpachte landbouwgronden en geen tegenbewijsregeling in box 3 (15-11-2022) - Aandeel in VvE Het vermogen van een VvE kan onder meer bestaan uit contant geld en banktegoeden. Desondanks geeft de staatssecretaris aan dat een aandeel in een VvE een vermogensrecht is dat in het geheel in box 3 ingedeeld moet worden in de categorie overige bezittingen. In 2023 geldt hiervoor een rendementspercentage van 6,17%. Verpachte landbouwgronden Ook verpachte landbouwgronden waarbij het pachtpercentage wettelijk gemaximeerd is op 2%, vallen volgens de… >
 • Akkoord Tweede Kamer belastingplannen 2023: ondernemers en werkgevers (14-11-2022) - Ondernemers Voor ondernemers in de inkomstenbelasting is 2022 het laatste jaar waarin gedoteerd kan worden aan de fiscale oudedagsreserve. Voor alle tot en met 31 december 2022 opgebouwde bedragen in de FOR blijft de huidige regeling wel bestaan. Verder gaat voor hen de zelfstandigenaftrek de komende jaren in stappen omlaag tot € 900 in 2027. Vanaf 2024 komen er voor houders van een aanmerkelijk belang, waaronder dga’s, twee tarieven in… >
 • Belastingplannen 2023 particulieren en box 3: akkoord Tweede Kamer (14-11-2022) - Particulieren De eenmalige schenkingsvrijstelling met betrekking tot een woning, ook bekend als de ‘jubelton’, wordt in 2023 verlaagd en in 2024 helemaal afgeschaft. Wie in 2022 al schenkt onder de jubelton, kan dit in 2023 nog nader aanvullen. De ontvanger van deze schenking moet deze uiterlijk in 2024 in overeenstemming met het doel van de jubelton besteden. Het laatste tijdvak waarin een sterk wisselend inkomen gemiddeld kan worden, is 2022… >
 • Btw-aangifte betalen via iDEAL (14-11-2022) - Gebruik iDEAL neemt toe Ondernemers betalen hun af te dragen omzet- en loonbelasting al steeds vaker via iDEAL. Hierbij was men tot nu toe afhankelijk van de mogelijkheden die hun boekhoud- en salarissoftware boden. Door betalingen van omzetbelasting via ‘Mijn Belastingdienst Zakelijk’ mogelijk te maken, zullen betalingen via iDEAL naar verwachting nog verder toenemen. Betaalgemak IDEAL biedt met name betaalgemak. Men hoeft namelijk geen gegevens meer over te typen, maar… >
 • Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband (11-11-2022) - Binnen twee maanden uit dienst? Zo moet u de lage premie voor de Werkloosheidswet (WW) herzien als een werknemer uiterlijk twee maanden na de start van zijn dienstverband uit dienst gaat. Het maakt geen verschil of de uitdiensttreding plaatsvindt binnen of buiten de proeftijd. Ook is niet van belang of dit gebeurt op initiatief van u of van de werknemer. Let op! De WW-premie moet ook worden herzien als de… >
 • BMKB-Groen nieuwe garantstelling verduurzaming mkb (11-11-2022) - Borgstelling MKB-krediet (BMKB) De BMKB-regeling bestaat al langer. Dit betreft een borgstellingskrediet waarbij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat garant staat voor een gedeelte van de lening die een ondernemer wil afsluiten voor een investering. Dit geeft de financier uiteindelijk meer zekerheid om de lening te kunnen afsluiten. BMKB-Groen (BMKB-G) Met de uitbreiding van de regeling met BMKB-G wordt het mkb gestimuleerd te verduurzamen. De borgstelling is dan ook… >
 • Versoepeling TEK: energiekosten verlaagd naar 7% van omzet (10-11-2022) - Aanpassing vanwege energiebelasting De aanpassing van het percentage energie-intensiviteit heeft te maken met de energiebelasting. Het kabinet acht het bij nader inzien niet terecht om de energiebelasting een variabel in plaats van een vast onderdeel te laten zijn van de berekening waarmee de energie-intensiviteit in de TEK wordt bepaald. Voorwaarden TEK De TEK is alleen bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet een bedrijf… >
 • Meer duidelijkheid over waardering verhuurde woning vanaf 2023 (10-11-2022) - Leegwaarderatio Door toepassing van de leegwaarderatio wordt rekening gehouden met de verhuurde staat van uw woning. Hierdoor wordt de WOZ-waarde verlaagd. Deze waarde is van belang voor uw vermogen in box 3 en bij erven en schenken in de erf- en schenkbelasting. Tijdelijke huurcontracten Op dit moment geldt als voorwaarde voor toepassing van de leegwaarderatio al dat voor de verhuurde woning wettelijke huurbescherming moet gelden. Vanaf 2023 komt daar als… >
 • Subsidie elektrische bestelauto voor 2022 op (9-11-2022) - Meer subsidie in 2023 De speciaal hiervoor in het leven geroepen Subsidieregeling Emissieloze Bedrijfsauto’s (SEBA) loopt tot en met 2025. Dit jaar was er voor de SEBA € 22 miljoen beschikbaar. Via de regeling kwamen er volgens het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat dit jaar 5.500 elektrische bestelauto’s meer op de weg. Voor 2023 heeft het ministerie € 33 miljoen beschikbaar gesteld.  Voorwaarden De SEBA kent een aantal voorwaarden. Ten… >
 • Betaald ouderschapsverlof in aangifte loonheffingen (9-11-2022) - Werkgeversbetaling Sinds 1 juli 2020 is het recht op aanvullend geboorteverlof ingevoerd en sinds 2 augustus 2022 ook het recht op betaald ouderschapsverlof. Dit is geregeld in de Wet Arbeid en Zorg (WAZO). Werknemers kunnen dan een uitkering krijgen van het UWV. U kunt als werkgever deze uitkering ontvangen van het UWV en uitbetalen aan de werknemer. Dat is de ‘werkgeversbetaling’.  De uitkering moet u verwerken in de aangifte loonheffingen.… >
 • Verlaagde accijnzen brandstoffen ook in 2023 (8-11-2022) - Hoge brandstofprijzen Met de accijnsverlaging wil het kabinet iets doen aan de hoge brandstofprijzen. De accijnsverlaging bedraagt voor ongelode benzine 17,3 cent per liter, voor diesel 11,1 cent en voor lpg 4,1 cent. Vanaf 1 juli 2023 zullen de prijzen aan de pomp dus weer gaan stijgen, met name voor diesel. Ondanks dat de accijnsverlaging dan nog voor de helft van kracht blijft, stijgt de accijns op diesel dan toch… >
 • Extra lastenverlichting voor mkb (7-11-2022) - MIA en EIA Het pakket aan maatregelen is er vooral op gericht investeringen in het mkb aan te jagen. Zoals al aangegeven in de Miljoenennota wordt onder meer het budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) verhoogd, in totaal met € 150 miljoen.  Willekeurige afschrijving Daarnaast mogen investeringen in nieuw aangewezen bedrijfsmiddelen in 2023 willekeurig worden afgeschreven. Welke investeringen dit betreffen, is nog niet bekendgemaakt. Indexatie WBSO Onderdeel… >
 • Toch massaalbezwaarprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3 (7-11-2022) - Heffing box 3 in strijd met het recht De Hoge Raad heeft eind vorig jaar vastgesteld dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het recht.  De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen in deze zaak moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement.  Naar aanleiding van deze uitspraak wordt voor de heffing in box 3 thans uitgegaan van de werkelijke samenstelling… >
 • Massaalbezwaarplusprocedure voor niet-bezwaarmakers box 3 (7-11-2022) - Heffing box 3 in strijd met het EVRM De Hoge Raad heeft eind vorig jaar geoordeeld dat de wijze van belastingheffing in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen in deze zaak moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Het oordeel van de… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2022 (4-11-2022) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een zogeheten kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake… >
 • Update fiscale handleiding fiets van de zaak (3-11-2022) - Fietsregeling Volgens de fietsregeling moet voor een ter beschikking gestelde fiets die ook privé kan worden gebruikt, jaarlijks 7% van de consumentenadviesprijs als loon worden aangemerkt en belast. Volgens de update geldt dit ook als de werkgever de fiets leaset en ter beschikking stelt of als de werknemer de fiets zelf leaset en alle kosten vergoed krijgt. Ter beschikking stellen De fietsregeling geldt alleen bij het ter beschikking stellen van… >
 • Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk (2-11-2022) - Schriftelijk informeren Gaat u met een werknemer een contract aan voor een bepaalde tijd met een looptijd van een half jaar of langer? Dan moet u als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over: a. het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst; b. bij een voortzetting, de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. Het doel hiervan is… >
 • Wie komen er in aanmerking voor de TEK? (2-11-2022) - De voorwaarden De TEK is uitdrukkelijk bedoeld voor energie-intensieve mkb-bedrijven. Om voor de TEK in aanmerking te komen, moet een bedrijf dan ook voldoen aan een aantal eisen. Een mkb-bedrijf: heeft maximaal 250 medewerkers, maximaal € 50 miljoen omzet en/of balans totaal van maximaal € 43 miljoen, staat ingeschreven in het Handelsregister van de KvK, verbruikt jaarlijks meer dan 5.000m³ gas of 50.000 kWh elektriciteit, én is energie-intensief, waarbij minimaal… >
 • Bestelauto voor ondernemer vanaf 2025 fors duurder (1-11-2022) - Meer bpm De bpm is een belasting op nieuwe personen- en bestelauto’s en op motoren. Voor ondernemers geldt echter een vrijstelling van bpm op bestelauto’s, voor zover een bestelauto meer dan 10% zakelijk wordt gebruikt. In het Belastingplan wordt voorgesteld deze vrijstelling per 2025 af te schaffen. Geen bpm voor elektrische bestelauto Voor elektrische bestelauto’s verandert er per 2025 niets. Voor de aanschaf hiervoor hoeft ook vanaf 2025 geen bpm… >
 • Subsidie voor omzetverlies door hoogwater (1-11-2022) - Materiële schade In de zomer van 2021 werden delen van Limburg en Noord-Brabant getroffen door hoogwater. Veel bedrijven en winkelpanden hebben hierdoor enorme schade geleden. Voor een tegemoetkoming van materiële schade heeft het kabinet in het najaar 2021 de Wet tegemoetkoming schade bij rampen (WTS) ingezet. Op grond van deze wet is een tegemoetkoming voor omzetverlies echter niet mogelijk. Daarom is hiervoor een aparte regeling opgezet. Welke periode? Voor in… >
 • Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen (1-11-2022) - Twee regelingen Er zijn twee regelingen, een voor gemaakte kosten vanwege de Brexit en een tweede voor nog te maken kosten vanwege de Brexit. Geen omzetverlies De BAR compenseert u niet voor verlies aan omzet. Wel kunt u een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld de kosten van opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies of voor de tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. Voorwaarden Er gelden voor de BAR verschillende voorwaarden. Zo moet u… >
 • Versoepeling betalingsregeling coronaschuld digitaal aan te vragen (31-10-2022) - Versoepeling De mogelijkheden voor uitstel van de afbetalingsregeling waar u uit kunt kiezen zijn: een betaalpauze van maximaal zes maanden, of de mogelijkheid om de schuld per kwartaal in plaats van per maand af te lossen, of een verlenging van de betalingsregeling van vijf naar zeven jaar. Digitaal Staatsecretaris Van Rij heeft toegezegd dat verzoeken vanaf november 2022 via een digitaal loket bij de Belastingdienst kunnen worden ingediend. Hij gaf… >
 • Gratis VOG voor vrijwilligersorganisaties (28-10-2022) - eHerkenning 2+ en Digid Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat eerder gedrag van een persoon een aanstelling in een specifieke functie niet in de weg staat. Het screenen van de aanvragen is in handen van Justis, een onderdeel van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Om een gratis VOG aan te vragen moet u beschikken over eHerkenning met betrouwbaarheidsniveau 2+ (EH2+). De vrijwilliger moet beschikken over Digid. Voorwaarden… >
 • Speciale regeling gebruikelijk loon start-up verdwijnt (27-10-2022) - Gebruikelijk loon Een aandeelhouder met een aanmerkelijk belang die ook werkzaamheden verricht voor de bv (waaronder de dga) moet een zogenaamd gebruikelijk loon ontvangen. Dit bedraagt in 2022 nog het hoogste bedrag van 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer of € 48.000. Tip! Onder bepaalde voorwaarden mag het gebruikelijk loon lager zijn. De bewijslast hiervan ligt wel bij de bv.… >
 • Vragen en antwoorden over 0% btw op zonnepanelen (27-10-2022) - Wat is een woning? Voor toepassing van 0% btw moeten de zonnepanelen geïnstalleerd worden op of in de onmiddellijke nabijheid van een woning. Elke onroerende zaak die bestemd is voor permanente bewoning door een particulier is een woning. Ook elk pand dat niet voldoet aan deze definitie, maar welke volgens de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) mede een woonfunctie heeft of een vakantiewoning is, wordt voor het 0% btw-tarief echter… >
 • Extra subsidie voor energiebesparende maatregelen (26-10-2022) - ISDE-regeling De Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) is een subsidie voor eigenaren van een koopwoning waarbij die woning als hoofdverblijf dient. Via de ISDE kan subsidie verkregen worden voor isolatiemaatregelen, (hybride) warmtepompen, zonneboilers en aansluitingen op een warmtenet. U kunt de ISDE aanvragen via RVO.nl. Zakelijke gebruikers Daarnaast is er binnen de ISDE in 2022 specifiek voor zakelijke gebruikers € 30 miljoen beschikbaar voor kleinschalige windturbines en… >
 • 3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek (25-10-2022) - Voor wie? De Subsidieregeling omscholing naar kansrijke beroepen in de ICT en techniek geldt voor werknemers die al bij u in dienst zijn of voor nieuwe werknemers. Er geldt een maximum van zes trajecten per werkgever.  Subsidie aanvragen De aanvraag verloopt via RVO.nl. Hiervoor heeft u het digitale inlogmiddel eHerkenning nodig met een machtiging voor RVO-diensten op minstens betrouwbaarheidsniveau 2+. U kunt de subsidie aanvragen tot en met 1 december… >
 • Sticker of O-document 1 november verplicht voor werkende Oekraïner (25-10-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken zou u een werkvergunning moeten aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen vanaf 1 april 2022 al te werk stellen zonder vergunning. Bewijs Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning moet de Oekraïner met een… >
 • Onderbouw uw vaste kostenvergoeding (24-10-2022) - Belast loon of vrije ruimte In principe vormt een vaste kostenvergoeding belast loon voor uw werknemer. Hij of zij is daarover loonheffing verschuldigd. U kunt dit voorkomen door de vaste kostenvergoeding aan te wijzen in de vrije ruimte van de werkkostenregeling. U betaalt dan pas 80% eindheffing vanaf het moment dat u met alle aangewezen vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen boven de jaarlijkse vrije ruimte uitkomt. Let op! De vaste kostenvergoeding… >
 • Datum vaststelling TVL starters verlengd (24-10-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Voor starters gold een speciale TVL-subsidie. Deze was bedoeld voor bedrijven die na 30 juni 2020 en uiterlijk 30 september 2021 zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Voorschot De TVL is destijds uitbetaald als voorschot op basis van het verwachte omzetverlies. Pas als het definitieve omzetverlies bekend… >
 • Meer geld voor energie- en milieuvriendelijk ondernemen (21-10-2022) - EIA, MIA Via de EIA en MIA mogen ondernemers een extra percentage van hun energie- of milieuvriendelijke investering in aftrek brengen op de winst. Hierdoor betaalt men minder belasting. De EIA kent thans één percentage, 45,5%. De MIA kent drie percentages: 45%, 36% en 27%. Vamil Via de Vamil kunnen ondernemers 75% van de investering versneld ten laste van de winst brengen. De ondernemer kan de winst daardoor in een… >
 • Grens aan aftrek periodieke giften (20-10-2022) - Periodieke giften Als u jaarlijks eenzelfde bedrag doneert aan dezelfde ANBI en u doet dat minimaal vijf jaar achter elkaar, dan is er sprake van een periodieke gift. Is deze periodieke gift vastgelegd in een notariële of schriftelijke overeenkomst waarin vastgelegd is wanneer de jaarlijkse gift stopt (uiterlijk bij uw overlijden), dan kunt u het volledige bedrag van de gift in uw aangifte inkomstenbelasting aftrekken. U hoeft dan dus geen… >
 • Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen (20-10-2022) - Let op! De startdatum van het afgelaste evenement moet in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022 vallen. Voorwaarden De subsidie kent tal van voorwaarden. Zo geldt onder andere dat de subsidie alleen beschikbaar is voor publiek toegankelijke evenementen. Een buurtfeest of bruiloft valt hier dus bijvoorbeeld niet onder. Had u een vergunning voor uw evenement nodig, dan moet deze zijn afgegeven door de gemeente of… >
 • Straks geen BOR/BOF meer voor verhuurd vastgoed (19-10-2022) - Bedrijfsopvolgingsregeling In de Successiewet is voor het fiscaal vriendelijke schenken of vererven van een onderneming een bedrijfsopvolgingsfaciliteit opgenomen, in de praktijk ook wel BOF of BOR genoemd. Deze regeling voorziet in een voorwaardelijke vrijstelling van 100% van de waarde van de onderneming, voor zover de waarde van de onderneming niet meer bedraagt dan € 1.134.403 (2022). Voor het meerdere is de vermindering 83%. Naast deze regeling is in de inkomstenbelasting… >
 • Lagere Aof-premie voor kleine werkgever vanaf 2023 (18-10-2022) - Gedifferentieerde Aof-premie Met ingang van 1 januari 2022 is de basis-Aof-premie vervangen door een gedifferentieerde premie. Vanaf deze datum betalen kleine werkgevers een lagere gedifferentieerde Aof-premie dan middelgrote en grote werkgevers. Kleine werkgever Een werkgever is klein als de premieloonsom van de werkgever maximaal 25 keer het gemiddelde premieloon per werknemer per jaar bedraagt. Let op! Het gemiddelde premieloon wordt jaarlijks door het UWV vastgesteld en bedraagt voor 2023 €… >
 • Saldering terug geleverde elektriciteit zonnepanelen op jaarbasis (18-10-2022) - Salderingsregeling Door de salderingsregeling is de prijs van door de zonnepanelen teruggeleverde elektriciteit gelijk aan de prijs van de van de energieleverancier afgenomen elektriciteit. Let op! Voorgesteld is om de salderingsregeling vanaf 2025 geleidelijk af te bouwen. Door deze afbouw ontvangt u vanaf 2025 over een deel van de door u teruggeleverde elektriciteit een lagere vergoeding dan u betaalt over de door u afgenomen elektriciteit. Vanaf 2031 geldt dat voor… >
 • Vrije ruimte in 2023 naar 3% over fiscale loonsom van € 400.000 (17-10-2022) - Werkkostenregeling De vrije ruimte in de werkkostenregeling (WKR) kunt u gebruiken om onbelast vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen (hierna: vergoedingen) aan uw werknemers te geven. U betaalt geen loonheffingen als uw totale vergoedingen de vrije ruimte in een jaar niet overstijgen. Let op! Bij overschrijding betaalt u als werkgever 80% belasting over het gedeelte boven de vrije ruimte. Hoogte vrije ruimte In 2022 bedraagt de vrije ruimte 1,7% over uw fiscale… >
 • Voorwaarden tegemoetkoming energiekosten (TEK) bekend (17-10-2022) - Voorwaarden energieverbruik Omdat de TEK alleen bedoeld is voor energie-intensieve mkb-bedrijven, moeten de energiekosten van een bedrijf minstens 12,5% van de omzet bedragen. Ook moet het jaarlijks verbruik minstens 5.000 kuub gas of 50.000 kWh elektriciteit zijn. Een bedrijf mag verder minder dan 250 werknemers in dienst hebben en een jaaromzet hebben van minder dan € 50 miljoen om voor de TEK in aanmerking te kunnen komen. Let op! Uw… >
 • Vanaf 2024 twee tarieven in box 2 (14-10-2022) - Twee tarieven De voorgestelde tarieven vanaf 2024 bedragen 24,5% voor inkomsten tot € 67.000 en 31% over het meerdere. Nu kent box 2 nog één tarief van 26,9%. Het voorstel betekent dat over een dividend tot € 67.000 vanaf 2024 bijna 9% minder belasting hoeft te worden betaald. Wordt meer dividend uitgekeerd, dan betaalt men ruim 15% méér belasting in box 2 over het meerdere. Voordeel partners Belastingplichtigen met een… >
 • Top 10 Eindejaartips (13-10-2022) - Let op! Een aantal van deze tips komt uit het Belastingplan 2023 en moeten nog door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd. Ook worden er door het kabinet steeds nieuwe plannen bekendgemaakt of worden plannen herzien, derhalve is het belangrijk om altijd even contact op te nemen met uw adviseur om te overleggen. 1. Koop dit jaar nog een elektrische auto Was u al van plan op korte termijn… >
 • Top-10 Year-End Tips (13-10-2022) - Please note: Some of these tips relate to proposals in the 2023 Tax Plan that still have to be approved by the Lower and Upper House. The government also frequently announces new plans or revises its plans. It is therefore important to always contact your advisor to discuss the situation. 1. Buy an electric car this year If you were already planning to buy an electric car costing more than… >
 • STAP-subsidie focust meer op mbo 4 (12-10-2022) - Meer richten op mbo In het Coalitieakkoord is € 500 miljoen gereserveerd voor een leven lang leren. Het doel nu is om de doelgroep praktisch geschoolden meer toegang tot scholing te bieden ten behoeve van Leven Lang Ontwikkelen. Daarom wordt er met deze middelen een compartiment ingericht binnen de huidige STAP-regeling voor scholingsaanvragen van mensen tot en met mbo 4. Let op! De € 500 miljoen wordt over vier jaren… >
 • Groene beleggingen? Mogelijk (meer) recht op rechtsherstel box 3 (11-10-2022) - Groene beleggingen: banktegoed of overige bezittingen? Groene beleggingen kunnen bestaan uit groene spaartegoeden en groene beleggingen. In het verleden was het onderscheid hiertussen niet van belang. Dit is anders bij het berekenen van het rechtsherstel box 3. Voor banktegoeden geldt namelijk in de berekening van het rechtsherstel een veel lager forfaitair rendement dan voor overige bezittingen. U betaalt daardoor mogelijk minder belasting.  Geautomatiseerd rechtsherstel box 3 Het rechtsherstel box 3… >
 • Verdere versoepeling aflossen belastingschuld corona (11-10-2022) - Aflossen Het aflossen van de belastingschuld moet in beginsel plaatsvinden vanaf 1 oktober 2022 in zestig maandelijks gelijke termijnen. Dat betekent dat de schuld in vijf jaar moet zijn afgelost. Tip! Voor sommige bedrijven staat de Belastingdienst, onder voorwaarden, een termijn van zeven jaar toe. Versoepelingen Op verzoek is het, onder voorwaarden, ook mogelijk om de schuld per kwartaal af te lossen. Daarnaast kan de ondernemer eenmalig schriftelijk verzoeken om… >
 • Laatste tijdvak voor middeling is 2022-2024 (10-10-2022) - Hoe werkt de middelingsregeling? Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de werkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is? Dan… >
 • 0% btw voor zonnepanelen op woningen vanaf 2023 (10-10-2022) - Administratieve lastenvermindering voor particulier en Belastingdienst Een particulier die zonnepanelen op zijn woning laat plaatsen en de opgewekte energie (deels) teruglevert aan een energiemaatschappij, wordt aangemerkt als ondernemer voor de btw. Om die reden kan die particulier in veel gevallen ook de btw over de zonnepanelen terugvragen bij de Belastingdienst. In praktijk blijkt dat particulieren niet altijd de btw op de zonnepanelen (kunnen) terugvragen. Dat ze de btw niet terugvragen,… >
 • RDW in actie tegen onverzekerde landbouw- en bouwvoertuigen (7-10-2022) - Kenteken verplicht Voor genoemde voertuigen, zoals graafmachines en tractoren, is sinds 2022 ook een kenteken verplicht als ze op de openbare weg gebruikt worden. Toch zijn veel voertuigen hiervan nog niet voorzien. Brief RDW De RDW gaat in eerste instantie de eigenaren per brief benaderen. Hierin wordt gewezen op de verzekeringsplicht. Van de voertuigen zijn er waarschijnlijk veel via een bedrijfspolis of op chassisnummer verzekerd, maar ze dienen op kenteken… >
 • Soepeler regulier uitstelbeleid Belastingdienst (6-10-2022) - Vervallen 100%-zekerheidseis Tot 1 oktober 2022 gaf de Belastingdienst bij betalingsproblemen alleen uitstel van betaling en een betalingsregeling als de ondernemer zekerheid kon geven, bijvoorbeeld met een bankgarantie of een hypotheekrecht. Vanaf 1 oktober 2022 heeft de Belastingdienst de mogelijkheid om af te zien van deze zekerheidseis. Vooral kleine ondernemingen De mogelijkheid om af te zien van de zekerheidseis betekent niet dat de Belastingdienst nooit meer om zekerheid zal vragen.… >
 • Minder jubelton in 2023, afgeschaft in 2024 (6-10-2022) - Een lager bedrag in 2023 De jubelton bedraagt nu nog € 106.671, maar wordt in 2023 beperkt tot een bedrag van € 28.947. Per 2024 verdwijnt de jubelton helemaal. Jubelton Ouders kunnen bijvoorbeeld aan hun kinderen via de jubelton in 2022 nog deze belastingvrije schenking doen. Deze vrijstelling geldt echter ook voor derden. U kunt deze schenking dus aan een willekeurig persoon doen. Er zijn echter wel voorwaarden. De jubelton… >
 • Lagere energierekening vanaf november 2022 (5-10-2022) - Doelgroep energieplafond Het energieplafond geldt voor alle kleinverbruikers. Dit zijn huishoudens, maar ook zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Tip! Voor het energie-intensieve mkb komt een aparte gerichte compensatieregeling: de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Prijsplafond elektriciteit en gas Vanaf 1 januari 2023 geldt voor elektriciteitsverbruik tot 2.900 kWh op jaarbasis een maximumtarief van € 0,40 per kWh. Voor gasverbruik tot 1.200 kuub op jaarbasis… >
 • Let op de peildatumarbitragebepaling box 3-stelsel 2023 (5-10-2022) - Let op! Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan, kan deze peildatumarbitrage per 1 oktober, dus nu al, werking hebben. Nieuwe berekening box 3 in 2023 Als de plannen door de Tweede en Eerste Kamer worden aangenomen, geldt per 1 januari 2023 een nieuwe berekening van de box 3-heffing. Grofweg betekent dit dat het vermogen wordt verdeeld in drie categorieën: banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Elke categorie kent haar… >
 • TEK: financiële steun voor energie-intensief mkb (5-10-2022) - Energieverbruik en omzet uitgangspunt De TEK is gebaseerd op het energieverbruik en de omzet van een ondernemer. De ondernemer die voor de TEK in aanmerking komt, krijgt een deel van de kostenstijging dit jaar en in 2023 gecompenseerd. De steun bestaat uit een nader te bepalen percentage van de stijging van de prijs van gas en elektra en hangt af van het energieverbruik tot een vast te stellen maximum per… >
 • Laatste mogelijkheid voor opbouw FOR (4-10-2022) - Bestemming Als u als ondernemer in de inkomstenbelasting, IB-ondernemer, een dotatie doet aan de FOR, heeft u een aftrekpost op de winst. U bespaart hiermee op dat moment belasting en bouwt tegelijkertijd een potje op voor het pensioen. Uiteindelijk moet u in beginsel altijd belasting gaan betalen over dit potje. Dit moet in één keer als u de FOR niet volgens de voorwaarden inzet of in termijnen als de FOR… >
 • Forse stijging tarief box 3 (4-10-2022) - Box 3 In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad eind vorig jaar wordt vanaf 2023 uitgegaan van de werkelijke verdeling van het vermogen in spaargeld, overige bezittingen en schulden. Daarbij wordt voor de belastingheffing in box 3 uitgegaan van verschillende forfaitaire rendementen. Dit is de zogenaamde spaarvariant. De rendementen voor 2023 zijn nog niet bekend. Voor 2022 wordt… >
 • Kosten naheffing parkeren volgend jaar bijna 10% hoger (3-10-2022) - Naheffing plus kosten Wettelijk is bepaald dat de naheffingsaanslag wordt berekend over een parkeerduur van een uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig langer dan een uur zonder betaling geparkeerd heeft gestaan. Het bedrag aan kosten dat in rekening wordt gebracht, is hiervan vaak een veelvoud. Veel gemeentes gaan daarbij uit van het toegestane maximum bedrag. Maximum fors omhoog Het maximum bedrag aan kosten dat gemeentes in 2023 in rekening… >
 • Inkomensafhankelijke combinatiekorting vervalt per 2025 (3-10-2022) - Hoogte IACK De IACK bedraagt in 2022 11,45% (x arbeidsinkomen minus € 5.219) met een maximum van € 2.534. De hoogte van de IACK in 2023 is op dit moment nog niet bekend. Voorwaarden IACK Als een kind op 1 januari 2023 jonger is dan 12 jaar en ten minste zes maanden staat ingeschreven op hetzelfde woonadres als een belastingplichtige, krijgt deze belastingplichtige, meestal de ouder of verzorger, in 2023… >
 • Deurwaarder bij niet terugbetalen TVL (30-09-2022) - TVL De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) is een subsidieregeling voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met aanzienlijk omzetverlies te maken hadden. Deze ondernemers konden een deel van hun vaste lasten vergoed krijgen. De subsidie werd in eerste instantie verstrekt als voorschot van 80%, op basis van een schatting van de omzetdaling. Terugbetalen Zodra de definitieve omzetcijfers bekend zijn, kan blijken dat het omzetverlies te royaal of te krap is ingeschat.… >
 • Vrije ruimte werkkostenregeling verruimd (29-09-2022) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling, de WKR, kunnen werkgevers allerlei zaken belastingvrij aan hun personeel vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Een bekend voorbeeld is het kerstpakket. Een werkgever kan hieraan dit jaar fiscaal vrij 1,7% van zijn loonsom tot € 400.000 besteden. Over het meerdere kan hieraan 1,18% besteed worden.  Het voornemen van het kabinet betekent dat over een loonsom van maximaal € 400.000 een extra vrije ruimte van 0,22%… >
 • Belastingdienst soepel bij vertraging BSN (29-09-2022) - Nieuw personeel Het aannemen van nieuw personeel brengt een aantal verplichtingen met zich mee. Zo moet u onder meer de identiteit van uw nieuwe werknemer vaststellen en een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs bij de loonadministratie bewaren. Ook moet u beschikken over zijn of haar BSN. Geen BSN, wat nu? Door de vertraging bij gemeentes kan het voorkomen dat uw nieuwe personeelslid nog niet over een BSN beschikt. Normaal… >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2022 (28-09-2022) - Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij aankoop Koopt u een nieuwe – nog niet eerder gebruikte – vakantiewoning, dan zal hierover… >
 • Mag u de zakelijke e-mail van uw werknemers controleren? (28-09-2022) - Legitiem doel? In een recente zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden werd onder meer stilgestaan bij de vraag in hoeverre een werkgever gerechtigd is zakelijke e-mail van zijn werknemers te controleren.  Belangrijk daarbij is dat de werkgever hiervoor een gerechtvaardigd belang of legitiem doel kan aangeven. Denk bijvoorbeeld aan het kunnen controleren van een eventueel bovenmatig privégebruik van zakelijke e-mail. Een beperkt privégebruik van zakelijke e-mail is immers toegestaan. Daarbij komt… >
 • Niet-bezwaarmakers box 3 krijgen geen rechtsherstel (27-09-2022) - Box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet bieden. Dit… >
 • Wellicht verder uitstel van betaling fiscale coronaschulden (27-09-2022) - Uitstel van betaling Vanwege de financiële problemen waarmee veel ondernemers tijdens de coronacrisis worstelden, konden zij uitstel van betaling van hun belastingschulden aanvragen. Het uitstel ging gepaard met een forse verlaging van de hierover verschuldigde rente naar 0,01%. Deze schulden moeten echter vanaf 1 oktober van dit jaar in 60 maandelijkse termijnen weer worden afgelost. Let op! Dit betekent dat de eerste termijn uiterlijk op 31 oktober 2022 op de… >
 • Bezitten, schenken en erven verhuurde woning vanaf 2023 hoger belast (26-09-2022) - Leegwaarderatio De leegwaarderatio houdt rekening met de verhuurde staat van een woning. In de regel heeft een verhuurde woning namelijk minder marktwaarde dan een woning in vrij opleverbare staat. Door de WOZ-waarde van een woning te verminderen met de korting vanwege de verhuurde staat, resulteert de leegwaarderatio. Deze leegwaarderatio geldt bij de bepaling van de waarde van de verhuurde woning in box 3 in de inkomstenbelasting en bij erven en… >
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2022 (26-09-2022) - 1. Increase of more than 10% in minimum wage With effect from 1 January 2023 the minimum wage will increase by more than 10% in one step. As the old-age pension and social assistance benefits are linked to this, they will also rise proportionately. 2. Increase in fixed budget under work-related expenses scheme The work-related expenses scheme allows you as an employer to grant your employees all kinds of allowances… >
 • Vermogen (23-09-2022) - In het Kerstarrest van 24 december 2021 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de belastingheffing op sparen en beleggen in strijd is met Europees recht. Voor de jaren 2017 tot en met 2020 wordt rechtsherstel geboden aan belastingplichtigen die bezwaar hadden gemaakt of waarvan de aanslag nog niet onherroepelijk vaststond. Naar aanleiding van het Kerstarrest wordt het Box 3-stelsel aangepast. Vanaf 1 januari 2023 wordt bij alle belastingplichtigen uitgegaan van… >
 • Belastingvrije kilometervergoeding omhoog in 2023 én 2024 (23-09-2022) - Forse prijsstijging vervoer De kilometervergoeding is voor het laatst in 2006 verhoogd, van € 0,18 naar € 0,19 per km. Uit cijfers blijkt dat de kosten van vervoer sindsdien fors zijn gestegen. Zo is alleen al de benzineprijs sinds 2010 met bijna 20% gestegen. Daarom is de verhoging van de onbelaste vergoeding gerechtvaardigd, aldus het kabinet. Verdere verhoging in 2024 De onbelaste kilometervergoeding wordt in 2024 verder verhoogd naar €… >
 • Zelfstandigenaftrek komende jaren fors omlaag (22-09-2022) - Verlaging betekent meer belasting De eerste extra verlaging is volgend jaar al en betekent dat de zelfstandigenaftrek in 2023 daalt naar € 5.030. Door de lagere aftrek gaat u bij een gelijk inkomen meer belasting betalen. Vanaf 2027 is de aftrek € 5.410 lager dan op dit moment en betalen zelfstandig ondernemers bij een gelijk inkomen dus een hoger bedrag (€ 5.410) belasting. Zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is een extra aftrekpost… >
 • Volgend jaar tarief box 1 verder omlaag (22-09-2022) - Box 1 In box 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast. Dit betekent dat vrijwel iedereen van de tariefsverlaging profiteert. De verlaging geldt bijvoorbeeld dus ook voor AOW’ers en uitkeringsgerechtigden. Wat scheelt dat nu? Wat de tariefsverlaging met 0,14%-punt per saldo oplevert, hangt af van de hoogte van het inkomen in box 1. Bedraagt dit bijvoorbeeld € 50.000, dan is het netto voordeel € 70 op jaarbasis. Bij… >
 • Top 10 Prinsjesdag 2022 (21-09-2022) - 1. Verhoging minimumloon met ruim 10% Het minimumloon wordt in één keer met ruim 10% verhoogd per 1 januari 2023. Omdat ook de AOW en de bijstand hieraan gekoppeld zijn, zullen deze evenredig meestijgen. 2. Verhoging vrije ruimte werkkostenregeling Door middel van de werkkostenregeling kunt u als werkgever uw personeel onbelast allerlei zaken vergoeden en verstrekken. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verruimd van 1,7% tot een loonsom van… >
 • Verruimde betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen (20-09-2022) - Terugbetalen toeslagen Wie toeslagen aanvraagt, ontvangt altijd eerst een voorschot op basis van het te verwachten bedrag. Na afloop van het jaar wordt exact berekend op hoeveel toeslag men recht heeft. Een te veel ontvangen bedrag moet dan worden terugbetaald, een te weinig ontvangen bedrag wordt alsnog uitgekeerd. Pauze vanwege corona Sinds maart 2020 is de invordering van te veel ontvangen toeslagen stilgelegd vanwege de coronamaatregelen. De invordering is inmiddels… >
 • Geen aftrek btw zonnepanelen bij onbelaste verhuur (20-09-2022) - Bijkomende prestatie Levert u verschillende prestaties, dan moet voor de btw in beginsel voor iedere prestatie het daarvoor geldende btw-tarief worden toegepast. Is er echter sprake van een ‘bijkomende prestatie’, dan volgt het btw-tarief van deze prestatie het btw-tarief van de hoofdprestatie. Is de hoofdprestatie vrijgesteld, dan geldt dat ook voor de bijkomende prestatie. Verhuur tennisbanen In een rechtszaak bij de rechtbank Noord-Nederland ging het om de verhuur van tennisbanen… >
 • Maxima 2023 topinkomens WNT bekend (19-09-2022) - WNT De WNT heeft als doel bovenmatige beloningen en ontslagvergoedingen voor topfunctionarissen bij instelling in de (semi) publieke sector tegen te gaan. Deze beloningen en ontslagvergoedingen worden door de WNT gemaximeerd. Let op! De beloningen van niet-topfunctionarissen bij WNT-instellingen zijn niet gemaximeerd. Maxima De WNT kent een algemeen bezoldigingsmaximum en normbedragen voor topfunctionarissen zonder dienstbetrekking tijdens de eerste twaalf maanden van hun functievervulling. Deze bedragen worden jaarlijks per 1 januari… >
 • Hogere verlofuitkering door bijzondere minimumloonsverhoging (19-09-2022) - Bijzondere minimumloonsverhoging Een bijzondere minimumloonsverhoging kan alleen met een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Als gevolg daarvan stijgen alle (volledig) aan het minimumloon gekoppelde regelingen mee. Dat geldt ook voor de loongerelateerde uitkeringen voor het aanvullend geboorteverlof en betaald ouderschapsverlof.  Voor uw werknemer die het minimumloon verdient en die na 1 januari 2023 een loongerelateerde uitkering ontvangt, werkt een minimumloonsverhoging door in het dagloon en daarmee ook in de uitkering.… >
 • 9%, 21% of geen btw bij verhuur opvanglocaties Oekraïense vluchtelingen (16-09-2022) - Verhuur accommodatie voor kort verblijf: 9% btw Hotels, pensions of vakantiebestedingsbedrijven die gemeubileerde accommodaties verhuren aan personen die daar kort verblijven zijn 9% btw verschuldigd over de verhuurprijs. Op basis van het huidige beleid is dit btw-tarief ook van toepassing bij verhuur aan het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) of het Ministerie van Justitie en Veiligheid voor de opvang van asielzoekers. De Belastingdienst meldt nu dat hetzelfde beleid ook van… >
 • Aanvraag of beëindiging eigenrisicodragerschap voor 1 oktober (16-09-2022) - Minstens 13 weken vooraf Het eigenrisicodragerschap voor de Ziektewet of de regeling WGA kan ingaan per 1 januari of per 1 juli van enig jaar. Dit geldt ook voor het stopzetten hiervan. De aanvraag voor beiden moet ten minste 13 weken voor de beoogde ingangsdatum bij de Belastingdienst binnen zijn, dus vóór 1 oktober of vóór 1 april. Een eigenrisicodrager is niet alleen verantwoordelijk voor de betaling van de uitkeringen,… >
 • Tweede Kamer neemt wetsvoorstel lenen bij eigen bv aan (15-09-2022) - Ontmoedigen lenen bij eigen bv Met het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’ wil het kabinet het lenen bij de eigen bv vanaf 2023 ontmoedigen. In het wetsvoorstel is daartoe opgenomen dat de dga bij leningen boven € 700.000 over het meerdere belasting moet betalen in box 2 (tarief in 2022 is 26,9%). Eerste afrekenmoment 31 december 2023 Als het wetsvoorstel ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen, is het… >
 • Tot eind september weer aanvraag SLIM mogelijk (15-09-2022) - SLIM De SLIM-subsidie is bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Individuele mkb-ondernemingen konden in maart 2022 al een aanvraag indienen. De tweede, tevens laatste aanvraagmogelijkheid voor 2022, loopt tot en met 30 september 2022, 17.00 uur. Let op! Het beschikbare budget voor de aanvraagperiode in september bedraagt € 14,2 miljoen. Wordt meer subsidie aangevraagd, dan vindt toewijzing plaats door middel van loting. Hierbij is het… >
 • Ook KIA voor Bed & Breakfast? (14-09-2022) - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is een aftrek op de winst die wordt toegekend bij kleinschalige investeringen. De KIA bedraagt maximaal 28% bij investeringen tot € 59.939. Boven dit bedrag loopt de KIA af en bij investeringen van meer dan € 332.994 krijgt u geen KIA meer (cijfers 2022). Bed and Breakfast In een zaak die onlangs voor de rechtbank Zeeland-West-Brabant werd uitgevochten, had een VOF in een pand waarin de… >
 • Voorwaarden versoepeling aflossen belastingschuld corona (14-09-2022) - Aflossen schuld in zeven jaar Vanaf 1 oktober 2022 moeten bedrijven hun opgebouwde belastingschuld aflossen, in beginsel in vijf jaar. Als gevolg van een aangenomen motie eerder dit jaar mogen onder voorwaarden sommige bedrijven op verzoek hun schuld in zeven jaar aflossen. Voorwaarden Er is een aantal voorwaarden opgesteld waar bedrijven aan moeten voldoen om in aanmerking te komen voor de verlenging naar zeven jaar: zij moeten de noodzaak van… >
 • Vakantie is ook ‘herhalend ritme’ bij bepaling IACK gescheiden partners (13-09-2022) - IACK De IACK is een extra heffingskorting voor alleenstaande ouders met een kind dat aan het begin van het jaar jonger is dan 12 jaar. Ook ouders die niet alleenstaand zijn maar minder verdienen dan hun partner, hebben recht op de IACK. De IACK bedraagt in 2022 maximaal € 2.534. Ook voor co-ouders Co-ouders kunnen, onder voorwaarden, allebei recht hebben op de IACK. Hierover is in het verleden al regelmatig… >
 • Overstap pensioen dga van kapitaaldekkings- naar omslagstelsel toegestaan? (13-09-2022) - Kapitaaldekkingsstelsel versus omslagstelsel Bij een kapitaaldekkingsstelsel bouwt een werknemer via premies zijn eigen pensioen op. Met de ingelegde premies probeert de uitvoerder van het pensioen een zo hoog mogelijk rendement te maken. Bij het omslagstelsel betalen de werkenden het pensioen van degenen die op dat moment de pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Zodra de werkende zelf met pensioen gaat, betalen degenen die dan werken weer zijn pensioen. Stelselwijziging toegestaan? De vraag… >
 • Meer belasting bij schenken of erven verhuurde woning (12-09-2022) - Korting wegens verhuurde staat Voor verhuurde woningen die geschonken worden of die men erft, geldt nu nog een korting vanwege de verhuurde staat. Volgens het kabinet is die korting te hoog, waardoor bij schenking of erven van een verhuurde woning te weinig belasting wordt betaald. Korting afschaffen? Het kabinet zou de korting het liefst afschaffen, maar gaat ervan uit dat dit niet mogelijk is omdat het in strijd is met… >
 • Compensatie voor eHerkenning verlengd (12-09-2022) - EHerkenning EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Verplicht of niet? Het gebruik van eHerkenning is in een aantal gevallen verplicht voor het doen van belastingaangifte. Het gaat dan om de aangiftes vennootschapsbelasting en loonbelasting, alsmede om de aangiftes omzetbelasting door rechtspersonen. Volgens een uitspraak van de… >
 • Extra mogelijkheid aanvraag voorschot GLB-subsidies (9-09-2022) - Voorwaarden Genoemde subsidies kennen wel diverse voorwaarden. Zo moet u een actieve landbouwer zijn en met uw bedrijf met een landbouwactiviteit staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit zijn van uw bedrijf. Omvang voorschot basis- en vergroeningsbetaling 2022 Het voorschot bedraagt € 270 per hectare met een betalingsrecht. Heeft u meer betalingsrechten dan landbouwgrond, dan kijkt de RVO (Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland) bij uw voorschot… >
 • Auto van de zaak vóór aanvang dienstbetrekking (8-09-2022) - Bijtelling auto Als aan een werknemer een auto van de zaak ter beschikking wordt gesteld, is de bekende bijtelling van toepassing. Dat is in beginsel niet anders voor de werknemer waarvan de dienstbetrekking nog niet is begonnen. Het is namelijk een voordeel uit toekomstige dienstbetrekking. Loon in natura De bijtelling vanwege het privégebruik van de auto wordt aangemerkt als loon in natura. U verwerkt de bijtelling in de aangifte loonheffingen… >
 • Naheffing parkeerbelasting mag niet tegen volledig dagtarief (7-09-2022) - Naheffing parkeerbelasting Als u fout parkeert, dus ergens waar dit niet mag, riskeert u een strafrechtelijke sanctie. Betaalt u te weinig parkeergeld, dan riskeert u een naheffing parkeerbelasting. Deze sanctie ontvangt u van de gemeente. Naheffing plus kosten De naheffing bestaat uit de verschuldigde parkeerbelasting plus een bedrag aan kosten. Wettelijk is bepaald dat de naheffingsaanslag wordt berekend over een parkeerduur van één uur, tenzij aannemelijk is dat het voertuig… >
 • Box 3-heffing op basis van werkelijke rendement pas in 2026 (6-09-2022) - Nieuw box 3-stelsel Medio april 2022 is het plan gepresenteerd om de belasting in box 3 te heffen over het werkelijke rendement. Het voorstel is om dit te doen in de vorm van een vermogensaanwasbelasting. Dat betekent dat belasting betaald wordt over: de inkomsten uit vermogen - denk aan rente, dividend en huur - na aftrek van de kosten, én de waardeontwikkeling van het vermogen, bijvoorbeeld koerswinsten of verliezen op… >
 • Met terugwerkende kracht de bv in of uit? (6-09-2022) - De bv in Of het verstandig is om uw onderneming in een bv in te brengen, is afhankelijk van de feiten en omstandigheden van uw onderneming. Zo kunnen aansprakelijkheid of toekomstige bedrijfsoverdracht een reden zijn om uw onderneming in te brengen in een bv. De bv uit Bij de beslissing om de onderneming weer uit de bv te halen, spelen vaak de kosten voor het in stand houden van de… >
 • Fusie zonder belastingheffing met ingang van 2022? Onderneem actie (6-09-2022) - Bedrijfsfusie Van een fusie is sprake als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan. Een fusie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. Een daarvan is de bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u niet uw aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding ontvangt uw bv dan aandelen in de overnemer. Bedrijfsfusie zonder belastingheffing In beginsel is de bv bij een… >
 • Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers box 3 (5-09-2022) - Box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijke behaalde rendement. Rechtsherstel box 3 Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel… >
 • Tegemoetkoming bij beroepsziekten per 1 januari 2023 (5-09-2022) - Maatschappelijke erkenning Voor werkenden die tijdens hun werk gezondheidsschade opliepen door blootstelling aan gevaarlijke stoffen is het moeilijk de schade te verhalen. Dit is vaak een langdurig proces en dat leidt niet altijd tot de erkenning die men zoekt. Deze nieuwe regeling biedt deze slachtoffers nu door middel van een eenmalige financiële tegemoetkoming maatschappelijke erkenning voor hun beroepsziekte. Geleidelijke uitbreiding van lijst beroepsziekten De regeling start op 1 januari 2023… >
 • Bijsluiter met uitleg bij naheffing btw (2-09-2022) - Naheffing btw Een naheffing btw kan worden opgelegd als een ondernemer bijvoorbeeld vergeten is om over een bepaald tijdvak aangifte te doen. Ook kan het zijn dat er niet of onvoldoende btw is afgedragen aan de Belastingdienst of dat er bij de betaling iets fout is gegaan. Bijsluiter Om duidelijkheid over de naheffing te bieden, ontvangt de ondernemer voortaan een bijsluiter. Hierin staat vermeld: de reden van de naheffing, de… >
 • Koopkrachtreparatie in 2023, maar lastenverzwaring voor het mkb (1-09-2022) - Welke maatregelen worden verwacht om de koopkracht te verbeteren? Stijging minimumloon met 10% De voorgenomen verhoging van het minimumloon wordt naar voren gehaald. In plaats van de voorgenomen verhoging van 7,5% gespreid over drie jaren zou het gaan om een verhoging van 10% ineens in 2023. Deze maatregel levert de minimumloners uiteraard meer financiële armslag op, maar de lasten zijn voor de werkgevers. Ook de AOW en de bijstand gaan… >
 • Onbelaste thuiswerkvergoeding in 2023 omhoog (1-09-2022) - Gerichte vrijstelling kosten thuiswerken Vanaf 1 januari 2022 heeft een werkgever de mogelijkheid om maximaal € 2 per dag aan een werknemer te vergoeden voor de kosten van thuiswerken. Het bedrag van € 2 geldt als een werknemer de hele dag thuiswerkt, maar ook als een werknemer slechts een deel van de dag thuiswerkt. Let op! Werkt een werknemer op één dag zowel thuis als op kantoor, dan moet de… >
 • Toch recht op TLTO vanwege bijzondere omstandigheid (31-08-2022) - TLTO De TLTO was een coronagerelateerde subsidie voor de sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw. De subsidie voorzag erin de gevolgen van een omzetdaling van meer dan 30% vanwege corona deels te compenseren. Omzetdaling De omzetdaling moest vanwege het specifieke karakter van de regeling berekend worden over de periode van 12 maart tot en met 11 juni 2020. Daarbij moest de omzet in deze periode over het jaar 2020 vergeleken… >
 • Tax plans for 2023 – what do we already know? (31-08-2022) - 1. Lower corporation tax rate to apply up to maximum of € 200,000 From 2023 companies and other legal entities whose profits exceed € 200,000 will pay significantly more corporation tax. This is because the lower rate of corporation tax of 15% will apply to the first € 200,000 of their profits instead of the first € 395,000 at present. 2. Allocation to tax-deferred retirement reserve (FOR) removed Entrepreneurs whose… >
 • Afkoop deel pensioen half jaar vertraagd (30-08-2022) - Wanneer deels afkopen? Werknemers die met pensioen gaan in de maand waarin zij de AOW-leeftijd bereiken of op de eerste dag volgend op de maand waarin zij deze leeftijd bereiken, kunnen het bedrag uit laten keren in januari van het jaar erop. In alle andere gevallen kan het bedrag worden uitgekeerd op de ingangsdatum van het pensioen. Bestedingsdoel vrij Wat een gepensioneerde met het bedrag ineens wil gaan doen, staat… >
 • Mag ik mijn gebruikelijk loon verlagen? (29-08-2022) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000 (2022). Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 48.000, dan kan het gebruikelijk loon worden vastgesteld op dit bedrag. In… >
 • Inspecteur mag verzoek voorlopige aanslag niet zomaar weigeren (29-08-2022) - Voorlopige aanslag Hoeveel inkomstenbelasting u over een jaar verschuldigd bent, kan pas na afloop van het jaar exact worden vastgesteld. De inspecteur kan u daarom in de loop van het jaar al een voorlopige aanslag opleggen. U kunt hier ook zelf om verzoeken, om zo belastingrente te beperken. Belastingrente Doet u aangifte vóór 1 mei volgend op het belastingjaar, dan moet u soms belastingrente betalen als de berekening van de… >
 • Advieswijzer Eigen woning 2022 (26-08-2022) - Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek Voor een eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Dit betekent dat de maandelijkse som van rente plus aflossing tijdens de rentevaste periode hetzelfde blijft. Naast de aflossingseis geldt de voorwaarde dat… >
 • Oordeel inspecteur niet nodig bij collectief bezwaar (26-08-2022) - Collectief bezwaar Bij massaal of collectief bezwaar legt de Belastingdienst een aantal soortgelijke zaken voor aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met deze massaalbezwaarprocedure. Doet een bezwaar van een belastingplichtige mee, dan hoeft deze dus niet zelf te procederen. Box 3 Een belangrijk recent voorbeeld van een collectief of massaalbezwaarprocedure is de heffing van… >
 • Vraag uiterlijk 30 september btw EU-landen terug (25-08-2022) - Digitaal verzoek U vraagt de btw uit EU-landen online terug via de Nederlandse Belastingdienst. Zij sturen uw verzoek vervolgens door naar het EU-land waar u btw van terugvraagt. Let op! U heeft inloggegevens om de btw terug te vragen, ook als uw fiscaal adviseur de btw-teruggaaf voor u verzorgt. Beschikt u nog niet over inloggegevens, vraag deze dan zo snel mogelijk aan via de website van de Belastingdienst. Het verstrekken… >
 • Leg alimentatieverplichtingen nauwkeurig vast (25-08-2022) - Kinderalimentatie = Partneralimentatie In een zaak bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant waren de ex-echtelieden overeengekomen dat in 2017 en 2018 bedragen van € 15.000 respectievelijk € 12.000 zouden worden betaald aan kinderalimentatie. De man voor wiens rekening deze bedragen waren gekomen, wilde hiervan een deel aanmerken als partneralimentatie om deze in aftrek te kunnen brengen. Overeenkomst doorslaggevend De rechtbank stelde echter dat de tekst van de overeenkomst doorslaggevend was en liet… >
 • Coronacrisis leidt niet tot andere waardepeildatum WOZ (24-08-2022) - Peildatum De WOZ-waarde van een pand wordt jaarlijks vastgesteld. De peildatum is in principe 1 januari van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Alleen in een aantal specifieke gevallen wordt de waarde bepaald op 1 januari van het jaar waarvoor de waarde wordt vastgesteld. Specifieke, bijzondere omstandigheid Een van de gevallen waarbij hiervan wordt uitgegaan, is wanneer een pand een waardeverandering ondergaat als gevolg… >
 • Wanneer moet u verrekende btw terugbetalen? (23-08-2022) - Wat zegt de wet? Volgens de wet moet u het afgetrokken bedrag weer terugbetalen op het tijdstip waarop komt vast te staan dat u de vergoeding niet of niet geheel zult betalen, dan wel geheel of gedeeltelijk heeft terugontvangen. U moet het bedrag in ieder geval terugbetalen één jaar na het opeisbaar worden van de vergoeding. Let op! Op de inspecteur rust de bewijslast dit aannemelijk te maken. Nauwelijks liquide… >
 • Belastingplannen voor 2023, wat weten we al? (22-08-2022) - 1. Lage Vpb-tarief over max € 200.000 Bv's en andere rechtspersonen met een winst van meer dan € 200.000 betalen vanaf 2023 fors meer vennootschapsbelasting. Het lage tarief in de Vpb van 15% gaat namelijk gelden voor de eerste € 200.000 winst in plaats van voor de eerste € 395.000 nu. 2. Dotatie FOR vervalt Ondernemers van wie de winst belast wordt in de inkomstenbelasting gaan mogelijk meer belasting betalen.… >
 • Parkeren ‘schone’ auto vanaf volgend jaar mogelijk goedkoper (22-08-2022) - Aanpassing gemeentewet Om parkeren voor auto’s zonder uitstoot goedkoper te maken, zal wel de gemeentewet moeten worden gewijzigd. Hierin is nu namelijk bepaald dat het parkeertarief afhankelijk kan zijn van de parkeerduur, de parkeertijd, de ingenomen oppervlakte en van de ligging van de terreinen of weggedeeltes, maar niet van de CO2-uitstoot. Gemeente beslist Of een gemeente het parkeren voor 'schone' auto's goedkoper gaat maken, beslist een gemeente zelf. Dit zal… >
 • Minder aftrek btw notaris door rente op derdengeldenrekening (19-08-2022) - Derdengeldenrekening Een notaris ontving rente over het positieve saldo op de aangehouden derdengeldenrekening. Hij hoefde deze rente niet aan de rechthebbende van het tegoed op de derdengeldenrekening te vergoeden, omdat dit tegoed slechts voor zeer korte duur op de derdengeldenrekening stond. Geen volledige aftrek voorbelasting op algemene kosten De notaris bracht in de btw-aangifte alle btw op de algemene kosten in aftrek. De Belastingdienst was het daar echter niet mee… >
 • Rioolheffing ook zonder aansluiting op riool? (18-08-2022) - Beleidsvrijheid gemeente In een zaak waarbij bovenstaande vraag aan de orde kwam, stelde de rechtsbank als uitgangspunt dat een gemeente een ruime beleidsvrijheid heeft met betrekking tot de rioolheffing. De Gemeentewet bevat namelijk geen voorschriften over de belastingplicht, het belastbare feit, de heffingsmaatstaven, de tarieven en wat verder voor de heffing en de invordering van de rioolheffing van belang is. Beperkingen Voor de rioolheffing geldt wel de beperking dat deze… >
 • Belangen van betrokkenen meewegen bij precariobelasting (17-08-2022) - Precariobelasting Volgens de gemeentewet kan precariobelasting worden geheven vanwege het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld is de precariobelasting die wordt geheven vanwege de aanwezigheid van het terras van een café. De gemeente moet de invoering of wijziging van precariobelasting vaststellen via een verordening. Belangen belanghebbenden In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, nadat deze was… >
 • Meer budget voor energiebesparing glastuinbouw (16-08-2022) - Overtekend Het aantal aanvragen voor de subsidie was dit jaar met € 80 miljoen flink overtekend. De subsidie kon van 19 april tot en met 30 juni 2022 worden aangevraagd. Door het grotere budget krijgt de energietransitie in de glastuinbouw een extra boost. Klimaatneutraal Het streven is om de glastuinbouw in 2040 klimaatneutraal te laten zijn. De huidige hoge gasprijzen versterken bovendien de noodzaak tot energiebesparende investeringen. Omvang subsidie Ondernemers… >
 • Geen aftrek voor dga die eigen boeterente bepaalt (16-08-2022) - Boeterente Als u wilt profiteren van een lagere hypotheekrente, kunt u bij veel banken een lopende hypotheek oversluiten. U profiteert dan direct van de lagere rente. Een bank brengt dan vrijwel altijd boeterente in rekening, ofwel het verschil in rente tussen de oude en de nieuwe hypothecaire lening over de nog resterende periode. Dga bepaalt eigen voorwaarden In een zaak bij de rechtbank Den Haag had een dga een hypothecaire… >
 • Ook grote energieverbruikers krijgen energiebesparingsplicht (15-08-2022) - Energiebesparingsplicht Er bestaat al een energiebesparingsplicht voor bedrijven met een energiegebruik van 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Deze bedrijven zijn verplicht alle mogelijke energiebesparende maatregelen te nemen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder. ETS-ondernemingen ETS-ondernemingen zijn nu nog van de plicht uitgezonderd, maar het kabinet wil deze uitzondering per 2023 laten vervallen. ETS staat voor Emission Trade System en is het handelssysteem in Europa voor de… >
 • Wat hoort er voor de overdrachtsbelasting bij een woning? (15-08-2022) - Wat is een aanhorigheid en wat niet? Van een ‘aanhorigheid’ is sprake als een onroerende zaak op het moment van de verkrijging naar objectieve maatstaven behoort bij de woning, daarbij in gebruik is en daaraan dienstbaar is. Dit begrip aanhorigheid geldt ook voor de regels rond de eigen woning in de inkomstenbelasting. Paardenhouderij en weilanden aanhorigheden? De rechtbank in Breda moest oordelen over de vraag of een paardenhouderij en weilanden… >
 • Deadline 1 september aanvraag huur- en zorgtoeslag 2021 (12-08-2022) - Huur- en zorgtoeslag De huurtoeslag is een tegemoetkoming voor degenen die veel huur betalen in relatie tot hun inkomen. De zorgtoeslag is een tegemoetkoming voor zorgkosten voor personen met een laag inkomen. U moet beide toeslagen zelf aanvragen via ‘Mijn toeslagen’ op de site van de Belastingdienst. Recht op toeslag? Weet u niet of u recht heeft op een toeslag, dan kunt u dit ook op de site van de… >
 • Hoe zit het met btw bij aanschaf vakantiewoning? (11-08-2022) - Aftrek btw bij aanschaf Als u de vakantiewoning deels verhuurt, kunt u de btw bij aanschaf van de vakantiewoning in beginsel in aftrek brengen. Bewoont u de vakantiewoning deels ook zelf, dan moet u hiervoor wel een correctie aanbrengen. Er is dan immers sprake van deels privégebruik. Hoe berekent u deze btw wanneer de woning ook deels leegstaat? Eigen gebruik mogelijk? In een zaak oordeelde de Hoge Raad dat hiervoor… >
 • Invoering UBO-register vertraagd (11-08-2022) - UBO-register Voor een aantal juridische entiteiten bestaat de plicht om geregistreerd te zijn in het zogenaamde UBO-register. UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Financiële instellingen vreesden problemen… >
 • Advieswijzer Overstappen naar een bv? 2022 (10-08-2022) - Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 395.000 winst betaalt de bv in 2022 15% belasting, over het meerdere 25,8%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet de dga over de uitgedeelde winst aanvullend 26,9% belasting betalen. Daardoor wordt de totale winst in 2022 belast… >
 • Dga, wanneer is een lening bij uw bv (on)zakelijk? (9-08-2022) - Rekening-courant of geldlening? In een zaak bij het gerechtshof Leeuwarden was sprake van een rekening courant-verhouding tussen de dga en zijn bv. In de loop der jaren was de schuld van de bv fors toegenomen. Toen het met de bv financieel fout liep, wilde de dga de schuld als langlopende geldlening aanmerken, deels afwaarderen en vervolgens ten laste van zijn inkomen brengen. Antedateren Uit het arrest blijkt dat de dga… >
 • Tweede Kamer wil liquiditeitsproblemen box 3 voorkomen (9-08-2022) - Wijziging heffing box 3 Naar aanleiding van een arrest van de Hoge Raad zal de heffing over vermogen in box 3 worden gewijzigd. De Hoge Raad was van mening dat het huidige systeem van heffing over een verondersteld rendement dat hoger is naarmate het vermogen toeneemt, in strijd is met het recht. Vermogensaanwas In de plannen van het kabinet wordt gewerkt aan een systeem waarbij belasting geheven wordt op basis… >
 • Tijdelijk soepelere Belastingdienst bij saneringsakkoorden (8-08-2022) - Minnelijke saneringsakkoorden Bij een minnelijk saneringsakkoord maakt de ondernemer buiten de rechter om afspraken met zijn schuldeisers om zijn schulden zoveel mogelijk binnen 36 maanden af te lossen. Na die periode wordt een mogelijke restschuld door alle schuldeisers kwijtgescholden. Een belangrijke voorwaarde is dat alle schuldeisers akkoord gaan met het saneringsvoorstel. Wat kan er met belastingschulden? Bij de onderhandeling over het saneringsakkoord moet de ondernemer met alle schuldeisers afspraken maken… >
 • Andere optieregeling voor startups vanaf 2023 (8-08-2022) - De Eerste Kamer zal het wetsvoorstel dit najaar behandelen. Het is de bedoeling dat de nieuwe wet vanaf 2023 ingaat. Huidige regeling aandelenopties startups Op basis van de huidige wet worden aandelenopties belast op het moment dat deze optierechten worden uitgeoefend. Dat is dus het moment waarop de opties worden omgezet in aandelen. Voor startups geldt dat slechts 75% van het voordeel bij uitoefening van de aandelenopties wordt belast. Deze… >
 • Overgangsregeling vrijstelling werkvergunning Oekraïners verlengd (5-08-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor deze vluchtelingen echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning. Bewijs Om gebruik te kunnen maken van werken zonder werkvergunning moeten Oekraïners een sticker van de IND in hun paspoort tonen waaruit… >
 • Forse belastingverhoging dreigt voor verhuurde woning (4-08-2022) - Waardecorrectie verhuurde woning Wie thans een woning verhuurt, betaalt in box 3 belasting over de waarde van de woning. Hierbij wordt uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning. Op deze waarde wordt echter een correctie toegepast vanwege de verhuurde staat. Een woning die verhuurd is, zal in de regel immers minder waard zijn. Deze correctie wordt aangeduid als leegwaarderatio. Leegwaarderatio De leegwaarderatio bedraagt een percentage van de WOZ-waarde. Dit percentage… >
 • Subsidieregeling ‘NL leert door’ aangepast (3-08-2022) - NL leert door De subsidieregeling ‘NL leert door’ is een op scholing gerichte subsidieregeling, in het leven geroepen tijdens de coronacrisis.  Iedereen tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd komt hiervoor in aanmerking. Het maakt daarbij niet uit of iemand in loondienst is, een flexibel contract heeft of werk zoekt. Ook zelfstandigen en zzp’ers kunnen via de regeling gebruikmaken van gratis scholing. Geen kopie ID-bewijs meer bewaren Er is… >
 • Goedkeuring voorkoming dubbele belasting bij rechtsherstel box 3 (2-08-2022) - Rechtsherstel box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan bieden.… >
 • Btw-forfait op zonnepanelen: hoe zit dat? (2-08-2022) - Btw terugvragen U kunt de btw die u bij aanschaf op de zonnepanelen en de installatiekosten betaalt, terugkrijgen. U moet echter ook btw betalen over de teruggeleverde energie, uw eigen gebruik van zelf opgewekte energie en de overige energie die u van het energiebedrijf afneemt. Als u dit allemaal zelf moet uitrekenen, is dat een hele klus. Vandaar dat u gebruik mag maken van een forfait. Forfait Een forfait is… >
 • Btw bij korte verhuur woonruimte (1-08-2022) - Verhuur woonruimte btw-vrijgesteld Verhuur van woonruimte is in principe btw-vrijgesteld. Als een verhuurder niet teveel met btw-belaste kosten maakt, is een btw-vrijgestelde verhuur ook meestal voordeliger. De particulier die de woonruimte huurt, heeft immers geen recht op btw-aftrek. Let op! Als u als verhuurder echter veel met btw-belaste kosten maakt, is de btw-vrijgestelde verhuur niet altijd gunstig. U kunt dan namelijk de btw op gemaakte kosten niet aftrekken. Korte verhuur… >
 • Toch navordering bij dezelfde ‘kleine’ aangiftefout (1-08-2022) - Niet bij kleine correcties, tenzij… Bij kleinere correcties wordt dus niet nagevorderd. Dit is alleen anders als er sprake is van kwader trouw of bij repeterende onjuistheden. Als een belastingplichtige vaker dezelfde fout maakt, is er sprake van repeterende onjuistheden. In een zaak voor het Hof Amsterdam had een belastingplichtige in twee achtereenvolgende jaren teveel zorgkosten afgetrokken. Hoewel het na te vorderen bedrag slechts € 263 bedroeg, bleef de navordering… >
 • Ga slim om met afkoopsom bij einde leasecontract (29-07-2022) - Afkoopsom Een vroegtijdige beëindiging van het leasecontract brengt kosten met zich mee, want de leasemaatschappij wil normaal gesproken gecompenseerd worden voor de te derven inkomsten. Dit gebeurt in de vorm van een afkoopsom. De hoogte van deze afkoopsom is onder meer afhankelijk van de resterende looptijd van het leasecontract en van de courantheid van de auto. Of de afkoopsom aftrekbaar is van de bijtelling, hangt af van een aantal voorwaarden.… >
 • Impact verplichte duurzaamheidsrapportage CSRD op uw onderneming (28-07-2022) - CSRD De CSRD is een verruiming van de bestaande EU Directive (NFRD), die alleen verplicht was voor grote beursgenoteerde ondernemingen. De CSRD geldt voor alle grote ondernemingen en wordt vanaf 2024 trapsgewijs ingevoerd. Dit heeft ook gevolgen voor middelgrote en kleine ondernemingen, omdat de CSRD informatie uit de waardeketen vereist.  Waarom de CSRD? De Europese Unie (EU) heeft ambitieuze doelen gesteld ten aanzien van het klimaat: het eerste klimaatneutrale continent… >
 • Is corona een argument voor verlenging redelijke termijn Belastingdienst? (28-07-2022) - Redelijke termijn Afhandeling van bezwaar en beroep mag in beginsel maximaal twee jaar duren, eventueel hoger beroep nogmaals twee jaar, eventueel beroep in cassatie nogmaals twee jaar. Het uitgangspunt voor een schadevergoeding bedraagt € 500 per half jaar overschrijding van deze termijnen. Invloed corona In een zaak die onlangs door de Hoge Raad werd beoordeeld, ging het om de vraag of de redelijke termijn door het gerechtshof Leeuwarden terecht vanwege… >
 • Meer tijd voor definitieve vaststelling subsidie OVK (27-07-2022) - Subsidie financiering ongedekte vaste kosten land- en tuinbouwbedrijven De subsidie OVK konden land- en tuinbouwbedrijven aanvragen die vanwege corona fors omzetverlies hadden geleden, in beginsel minstens 30%. De subsidie was bedoeld ter dekking van de vaste lasten en komt bovenop de TVL (tegemoetkoming vaste lasten). Uitstel aanvraag TVL De mogelijkheid om de OVK langer aan te vragen, hangt samen met het feit dat er ook meer tijd is om de… >
 • Onbelast vergoeden verblijfskosten zonder bewijs, kan dat? (26-07-2022) - Tijdelijk verblijf De vergoeding of verstrekking van verblijfskosten is alleen gericht vrijgesteld - en dus belastingvrij - als er sprake is van tijdelijk verblijf. Dit is het geval als uw werknemer een zogenaamde ambulante werknemer is. Reist u werknemer steeds naar verschillende arbeidsplaatsen, dan is hij of zij ambulant. Reist uw werknemer doorgaans 1 keer per week naar dezelfde arbeidsplaats op maximaal 20 dagen, dan is hij of zij ook… >
 • Garantieverklaring verplicht voor eigenrisicodragerschap WGA (26-07-2022) - Melden aan de Belastingdienst Zo moet u uw verzoek om eigenrisicodrager te worden of om u af te melden als eigenrisicodrager melden aan de Belastingdienst. Het eigenrisicodragerschap voor de WGA kan beginnen en eindigen met ingang van 1 januari of 1 juli, mits dit minimaal drie maanden van tevoren schriftelijk kenbaar is gemaakt. De Belastingdienst heeft hiervoor een speciaal formulier ontwikkeld. Schriftelijke garantie Als u eigenrisicodrager voor de WGA wilt… >
 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2022: ken uw rechten en verplichtingen (25-07-2022) - Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding De huidige ketenbepaling Verbod proeftijd korte tijdelijke contracten en volgende contracten Verbod concurrentiebeding in tijdelijke contracten Loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten Versterking rechten payrollmedewerkers 1. Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer, moet u uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet wenst… >
 • Betaalt de fiscus mee aan de airco in mijn werkkamer thuis? (25-07-2022) - Werkkamer fiscaal aftrekbaar? De werkkamer van de ondernemer thuis is slechts bij uitzondering fiscaal aftrekbaar. Ervan uitgaande dat uw woning geen ondernemingsvermogen is, is daarvoor namelijk vereist dat uw werkkamer zelfstandig is. Dit wil zeggen dat deze een eigen in- of opgang heeft én eigen sanitair heeft. Bovendien moet u ook nog een groot deel van uw inkomen in of vanuit uw werkkamer verdienen.  Is uw werkkamer fiscaal niet aftrekbaar,… >
 • Ondernemer kan bedrijfsadres bij KvK afschermen bij dreiging (22-07-2022) - Afschermen bij bedreiging Het bezoekadres van een bedrijf of rechtspersoon kan worden afgeschermd als dat nodig is voor de veiligheid van een persoon. Dat geldt ook als het betreffende adres geen woonadres is. Preventieve afscherming Mensen die door hun beroep blootstaan aan waarschijnlijke dreiging, zoals bijvoorbeeld journalisten, kunnen alleen hun woonadres in het Handelsregister laten afschermen. Voor deze preventieve afscherming moeten beroepsorganisaties afspraken maken met de KvK. Deze preventieve afscherming… >
 • Advieswijzer Consequenties wet voorspelbare en transparante arbeidsvoorwaarden (22-07-2022) - Wij gaan in op: Studiekostenbeding Loondoorbetalingsverplichting bij oproepkrachten Verbod nevenactiviteitenbeding Uitbreiding informatieverplichting Nieuwe opzegverboden Verzoek meer voorspelbare arbeidsvoorwaarden Studiekostenbeding Vanaf augustus 2022 is het in veel gevallen niet langer mogelijk een studiekostenbeding met een werknemer overeen te komen, inhoudende dat bij een voortijdig vertrek de werknemer gehouden is een deel van de gemaakte studiekosten terug te betalen. Voor wettelijke en bij cao verplicht door u als werkgever te verstrekken opleidingen… >
 • Houd deadlines TVL in de gaten (21-07-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis een bepaald percentage omzetverlies hebben geleden. De hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het geleden omzetverlies. De vaste lasten worden bepaald op basis van branchegegevens en dus niet op basis van uw werkelijke vaste lasten. TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen Ondernemers in het mkb die vanaf… >
 • Duidelijke overeenkomst voorkomt problemen verdeling ouderdomspensioen bij echtscheiding (20-07-2022) - De Wet Verevening pensioenrechten bij scheiding Verevening van ouderdomspensioenen betekent dat het pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd, bij helfte wordt verdeeld. Als partijen op tijd hun scheiding doorgeven (binnen 2 jaar), wordt de verevening door de pensioenuitvoerder automatisch verwerkt in de administratie. Hierdoor ontvangt de ex-partner bij het bereiken van de pensioenleeftijd van degene die het pensioen heeft opgebouwd het aan hem/haar toekomende deel maandelijks op zijn/haar eigen… >
 • Wetsvoorstel ‘Wet werken waar je wilt’ aangenomen (20-07-2022) - Werknemersverzoek beoordelen naar 'redelijkheid en billijkheid' De Wfw biedt werknemers de mogelijkheid om een verzoek in te dienen voor andere werktijden, arbeidsduur en arbeidsplaats. Bij verzoeken om aanpassing van de arbeidsduur of werktijden heeft u voor weigering een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang nodig. Dat geldt niet voor een aanpassing van de arbeidsplaats. U hoeft zo’n verzoek van de werknemer alleen te overwegen en hierover een gesprek te voeren. In het… >
 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2022 (19-07-2022) - Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Is uw instelling een ANBI of SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Wanneer ANBI? ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI… >
 • Premie Aof bij uitkering aanvullend geboorteverlof (19-07-2022) - Hoge of lage premie Aof toepassen? Voor een uitkering aanvullend geboorteverlof geldt altijd de hoge premie Aof. Wanneer u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in een aparte inkomstenverhouding verwerkt, dan geeft u in deze inkomstenverhouding de hoge premie Aof aan. U vermeldt de grondslagaanwas en de premie Aof in de rubrieken voor ‘Aof-uitkering’. U gebruikt dan ‘Code soort Inkomstenverhouding 31’. Verwerkt u de uitkering voor aanvullend geboorteverlof in dezelfde inkomstenverhouding… >
 • RVO wijst bezwaren TVL toe bij afwijkende bedrijfsactiviteit (18-07-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt onder meer gebaseerd op uw SBI-code waarmee u staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Deze code geeft aan wat de hoofd- en de nevenactiviteiten van uw bedrijf zijn. Werkelijke activiteiten wijken af In genoemde… >
 • Correctie bijtelling bij andere vakantieauto dan uw zakelijke? (18-07-2022) - Meerdere auto’s, meerdere bijtellingen Staat aan een werknemer een auto ter beschikking en gebruikt hij in de vakantie een andere auto van de zaak, bijvoorbeeld omdat deze een caravan kan trekken of meer personen kan vervoeren, dan geldt in beginsel voor beide auto’s de bijtelling. Voor de auto die in de vakantie wordt gebruikt, wordt alleen over de periode waarin de auto ter beschikking staat bijtelling berekend. Sleutel inleveren Levert… >
 • Subsidieregeling Verduurzaming MKB per direct stopgezet (15-07-2022) - Klachten van het mkb Ondernemers in het mkb die energie willen besparen, konden vanaf 1 oktober 2021 de SVM aanvragen voor onder meer noodzakelijke advieskosten, zoals voor financiering. Deze subsidie zou lopen tot en met 30 september 2022, maar is nu per direct dus stopgezet. De laatste tijd kwamen er klachten binnen bij de RVO over onder meer kwalitatief slechte of misleidende adviezen en over adviseurs die zich voordeden als… >
 • Renteaftrek voormalige eigen woning met kraakwacht(overeenkomst) (15-07-2022) - Voorwaarden renteaftrek Voor een eigen woning die leegstaat blijft het recht op aftrek hypotheekrente bestaan als u aannemelijk kunt maken dat de woning bestemd is voor verkoop. U kunt de rente dan blijven aftrekken als de woning in één van de drie voorafgaande jaren nog door u werd gebruikt als uw hoofdverblijf. Voorbeeld U verhuist in juli 2019 naar een nieuwe eigen woning. Uw oude eigen woning staat leeg en… >
 • Additional obligations relating to on-call workers from August 2022 (15-07-2022) - 'Unpredictable' working times This new obligation relates specifically to employment contracts where the working times are entirely or largely unpredictable, as in the case of zero-hours or min-max contracts, for example. However, the legislator has stated that contracts with an unpredictable work pattern should also be understood to include work where an employer obliges employees to respond to customer requests. This applies to certain on-call and standby services, for example.… >
 • Is speculeren met cryptovaluta belast? (14-07-2022) - Cryptovaluta Bij cryptovaluta denken we niet meer alleen aan de bekende bitcoins. Ook bijvoorbeeld ethereum en de compound zijn niet meer van de cryptovalutamarkt weg te denken. Handelen kan online, ook via tal van erkende instellingen. Belast of niet? Of speculatiewinst, al dan niet inzake cryptovaluta, belast is, hangt af van de vraag of er een bron van inkomen is. Daarvoor is onder meer vereist dat voordeel redelijkerwijs te verwachten… >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2022 (14-07-2022) - Er komen vragen op u af als: Kan de onderneming worden voortgezet? Maakt uw partner aanspraak op een deel van (de waarde van) het bedrijf? Wat gebeurt er met het pensioen? Van welke financiële gegevens moet worden uitgegaan bij het berekenen van alimentatie? Deze advieswijzer bevat een overzicht van enkele belangrijke zaken waarmee u als ondernemer te maken kunt krijgen bij een echtscheiding. Het zijn complexe zaken die om deskundige… >
 • Kabinet wil invoering rekeningrijden vanaf 2030 (13-07-2022) - Onafhankelijk van plaats en tijdstip In het nieuwe systeem moet door een ieder belasting worden betaald, onafhankelijk van de plaats en het tijdstip waarop van de weg gebruik wordt gemaakt. In eerdere plannen moest extra betaald worden voor gebruik op drukke wegen en in de spits. Het nieuwe plan beperkt zich dus niet tot alleen snelwegen. Privacy Een heikel punt blijft de privacy. Daarom wordt nog onderzocht hoe het aantal… >
 • IJsje van de zaak, ook voor thuiswerkers? (13-07-2022) - Belast of niet? Een drankje, ijsje of andere versnapering is onbelast voor zover men deze op de werkplek geniet. Daarbij moet u als werkgever het drankje of ijsje verstrekken. Vergoedt u daarentegen de kosten als de werknemer zelf een en ander aanschaft, dan is dit wel belast. Maar wat is een werkplek? Zoals aangegeven is een en ander alleen op de werkplek onbelast. Dit is een ruim begrip en omvat… >
 • Vanaf 2024 voor iedereen gelijk minimumuurloon (12-07-2022) - Minimumloon Het minimumloon is het loon dat iemand van 21 jaar of ouder minstens moet verdienen. Het minimumjeugdloon voor personen jonger dan 21 jaar, is hiervan afgeleid. Geen minimumuurloon Omdat het aantal gewerkte uren kan verschillen, bestaat er thans geen vast minimumuurloon. Iemand die bijvoorbeeld 40 uur per week werkt tegen het minimumloon, krijgt daardoor per uur minder dan iemand die tegen het minimumloon 38 of 36 uur per week… >
 • Opties mogelijk rechtsherstel niet-bezwaarmakers Box 3 (11-07-2022) - Verschillende opties Er zijn verschillende opties onderzocht: Geen rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers Volledig rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers Gedeeltelijk rechtsherstel voor niet-bezwaarmakers. Binnen deze optie zijn verschillende sub-opties onderzocht, te weten: a. rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant met een maximum herstelbedrag; b. rechtsherstel volgens de forfaitaire spaarvariant tot aan een maximum vermogen; c. uitkering van een vast of variabel bedrag; d. verhoging van het heffingsvrije vermogen. Vervolg In de periode tot Prinsjesdag 2022… >
 • Meer toezicht op en uitbreiding voorwaarden ANBI (11-07-2022) - ANBI's ANBI's zijn instellingen met een aantal speciale fiscale voordelen. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als deze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. ANBI's moeten voldoen aan een aantal voorwaarden en mogen geen winstoogmerk hebben. Fiscale voordelen Een voordeel van een ANBI is dat deze onder voorwaarden geen belasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Doet een ANBI zelf schenkingen in het algemeen belang,… >
 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2022 (11-07-2022) - Btw terugvragen Als u de btw op de aankoop en op het onderhoud van zonnepanelen op uw woning wilt terugvragen, moet u wel bij de Belastingdienst aangemerkt staan als btw-ondernemer. Hiervoor moet u zich aanmelden bij de Belastingdienst. Als u zich niet aanmeldt als btw-ondernemer, kunt u ook geen btw terugvragen. Als de zonnepanelen tot een (huwelijks)goederengemeenschap behoren, kan alleen de persoon die op de energienota staat vermeld zich aanmelden… >
 • Collectieve zorgverzekering? Geen premiekorting meer (8-07-2022) - Collectiviteitskorting heeft nadelen U kunt als werkgever afspraken maken met een zorgverzekeraar over een zorgverzekering voor uw werknemers. Werknemers die meedoen, krijgen korting op de verzekeringspremie.   In theorie kunnen op deze manier zorgkosten bespaard worden door aanvullende afspraken met de zorgverzekeraar en behandelaars. Nu is gebleken dat dat in de praktijk niet zo werkt. Om de collectieve korting voor werknemers te kunnen bekostigen, worden premies verhoogd door zorgverzekeraars, ook voor… >
 • Advocaat-generaal vraagt mening Hoge Raad over eHerkenning (7-07-2022) - EHerkenning EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Let op! EHerkenning is verplicht voor bedrijven voor de aangifte loon- en/of vennootschapsbelasting en voor de bv die btw-aangifte moet doen. Uitspraak rechtbank Arnhem De rechtbank in Arnhem oordeelde onlangs echter dat er geen wettelijke basis is voor de… >
 • Advieswijzer Scholing en Personeel 2022 (7-07-2022) - Subsidieregeling Praktijkleren De subsidieregeling Praktijkleren is bedoeld om werkgevers te stimuleren praktijkleerplaatsen aan te bieden. U ontvangt een tegemoetkoming voor de kosten die u als werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of student. Tevens kunt u een tegemoetkoming krijgen voor de loon- en begeleidingskosten voor een promovendus of een technologisch ontwerper in opleiding (toio). De subsidieregeling richt zich vooral op: kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt voor wie toegang… >
 • Gebruikt u nog verouderde Modelovereenkomsten? (6-07-2022) - Modelovereenkomst Een Modelovereenkomst biedt zekerheid over de vraag of er tussen een aanbieder en afnemer van een dienst een arbeidsovereenkomst bestaat. In een Modelovereenkomst worden de betreffende dienst vastgelegd en de voorwaarden waaronder de dienst wordt verricht. Let op! Een Modelovereenkomst biedt alleen zekerheid als partijen ook conform de Modelovereenkomst werken. Verouderde Modelovereenkomsten Op de site van de Belastingdienst staan vele tientallen Modelovereenkomsten. Deze hebben een geldigheidsduur van vijf jaar.… >
 • Aangescherpte informatieplicht voor de werkgever (6-07-2022) - Binnen een week Over de volgende essentiële zaken dient u uw werknemer te informeren binnen een week na indiensttreding: de hoogte van het loon en de afzonderlijke loonbestanddelen waaruit dit bedrag is opgebouwd, zoals bonussen en overuren; de plaats(en) waar de werkzaamheden uitgevoerd moeten worden; de werk- en rusttijden van de werknemer alsmede vermelding van de daarbij geldende overwerk(vergoedingen); de duur en voorwaarden van de proeftijd. Onvoorspelbare arbeidsvoorwaarden Betreft het… >
 • Kabinet wil versoepeling aflossen coronaschulden (5-07-2022) - Coronaschulden Ondernemers die door de coronacrisis in financiële moeilijkheden zijn geraakt, hebben bijzonder uitstel van betaling kunnen krijgen voor hun belastingschulden. Van de oorspronkelijke € 47 miljard staat nu nog ruim € 20 miljard aan belastingschuld open. Deze schulden moeten vanaf oktober 2022 in uiterlijk 60 maanden worden afgelost. Geen verdere coronasteun Het kabinet heeft in een brief aan de Tweede Kamer aangegeven geen verdere steunmaatregelen vanwege corona te overwegen.… >
 • Aanvullende verplichtingen oproepkrachten vanaf augustus 2022 (5-07-2022) - 'Onvoorspelbare' arbeidstijdstippen Het gaat dan concreet om arbeidsovereenkomsten waarbij de tijdstippen waarop arbeid moet worden verricht geheel, of grotendeels, onvoorspelbaar zijn. Denk hierbij concreet aan nulurencontracten of min-maxcontracten. De wetgever heeft echter aangegeven dat onder contracten met een onvoorspelbaar werkpatroon ook wordt verstaan arbeid waarbij de werknemers door de werkgever verplicht worden te antwoorden op verzoeken van klanten. Denk hierbij aan bepaalde bereikbaarheids- en stand-bydiensten. Wat moet er schriftelijk worden… >
 • Digitaliseringssubsidie voor kleine(re) ondernemers (4-07-2022) - Subsidieregeling Mijn digitale zaak Wilt u digitaliseren, maar heeft u daar hulp bij nodig? Zijn daar geschikte partijen voor, maar zijn die te duur? Dan kunt u een beroep doen op de subsidieregeling Mijn digitale zaak. Via deze regeling kunt u subsidie krijgen voor het inwinnen van advies en/of het aanschaffen van de technologie om te digitaliseren. Doelgroep De subsidieregeling Mijn digitale zaak is bedoeld voor ondernemers in het mkb… >
 • Invorderingsrente per 1 juli naar 1% (4-07-2022) - Invorderingsrente U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum nog een bedrag aan belasting moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling heeft gekregen in verband met corona. De periode waarover u invorderingsrente moet betalen, begint op de dag na de uiterste betaaldatum en loopt tot de dag waarop het geld op de rekening van de Belastingdienst is bijgeschreven. Coronamaatregelen De verlaging van de invorderingsrente naar 0,01%… >
 • Vakantiewerk? Maak gebruik van scholieren- en studentenregeling (1-07-2022) - Inhoud regeling De scholieren- en studentenregeling houdt in dat u voor de berekening van de verschuldigde loonheffing gebruik mag maken van de kwartaaltabel. Daardoor hoeft u minder of soms helemaal geen loonheffing in te houden. Ook mag u het kwartaalmaximum gebruiken voor de berekening van de premies werknemersverzekeringen. Voor wie? U mag de regeling toepassen voor scholieren wiens ouders of verzorgers aan het begin van het kwartaal recht hebben op… >
 • Belastingdienst start met rechtsherstel box 3 (1-07-2022) - Rechtsherstel box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Het oordeel van de Hoge Raad betekent dat de Belastingdienst rechtsherstel moet gaan… >
 • Studiekostenbeding: wat verandert er? (30-06-2022) - Tot nu toe Uit de jurisprudentie komt naar voren dat het mogelijk is om een studiekostenbeding met de werknemer overeen te komen als voldaan is aan de volgende voorwaarden: u moet als werkgever duidelijk aangeven over welke periode u baat heeft bij de opleiding en de terugbetalingsplicht moet tot die periode worden beperkt;  gedurende genoemde periode wordt de terugbetalingsverplichting evenredig verminderd op grond van de glijdende schaal; u moet de… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2022 (30-06-2022) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat, aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste tien weken, te vermeerderen met het aantal dagen… >
 • Fiscus past aftrek culturele giften te beperkt toe (29-06-2022) - Culturele giften Voor giften aan culturele ANBI’s (algemeen nut beogende instellingen) mag een extra aftrek worden toegepast. Deze bedraagt 25% van het bedrag van de gift, met een maximum van € 1.250. Dit maximum wordt bereikt bij een gift van € 5.000. Dubbele aftrek voor partners Voor partners geldt dat zij beiden van de extra aftrek gebruik kunnen maken. Wanneer zij allebei € 5.000 aan een culturele ANBI schenken, is… >
 • Nevenwerkzaamheden: de situatie na 1 augustus 2022 (28-06-2022) - Tot nu toe was er nog geen wettelijke regeling met betrekking tot het verrichten van nevenwerkzaamheden. In de praktijk komen veel werkgevers nevenwerkzaamhedenbedingen overeen. Daarin wordt een meldingsverplichting opgenomen voor de werknemer om (on)betaalde nevenwerkzaamheden te melden. Daarbij heeft de werkgever dan het recht deze werkzaamheden onder bepaalde voorwaarden te verbieden. Objectieve redenen De nieuwe wetgeving houdt onder meer in dat u als werkgever de werknemer in het kader van… >
 • Alleen btw-aangifte bepalend voor omzetverlies TVL (28-06-2022) - TVL De tegemoetkoming vaste lasten (TVL) was een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een bepaald percentage, meestal 30%, omzetverlies hadden geleden. Het omzetverlies werd bepaald ten opzichte van een eerdere periode, op basis van de aangiftes omzetbelasting. Omzet wijkt af In een zaak voor het College van Beroep voor het bedrijfsleven, het CBb, was de vraag aan de orde of het omzetverlies ook op andere wijze mag… >
 • Toeslagen voor Oekraïners (27-06-2022) - Kinderopvangtoeslag en huurtoeslag Het kabinet wil wettelijk gaan regelen dat Oekraïners recht op kinderopvangtoeslag krijgen als ze aan de reguliere voorwaarden voldoen. Let op! Een voorwaarde voor het recht op kinderopvangtoeslag is dat de aanvrager werkt of een traject naar werk, een erkende opleiding of een verplichte inburgeringscursus volgt. Daarnaast krijgen Oekraïners die een huis huren recht op huurtoeslag. Ook hierbij zijn de reguliere voorwaarden, bijvoorbeeld een lagere financiële draagkracht,… >
 • Toch TVL bij switch bedrijfsactiviteit (27-06-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een subsidie voor ondernemers die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. De omvang van de subsidie hangt af van het omzetverlies en van de branche. De vaste lasten worden voor de TVL namelijk gebaseerd op branchegemiddelden. Specifieke regels voor starters De TVL kende specifieke regels voor starters, zoals een aangepaste referentieperiode. Die regels zijn nodig, bijvoorbeeld omdat een starter tijdens de… >
 • Einde aan afspraken met België en Duitsland over thuiswerken (24-06-2022) - Grensarbeiders Werknemers die in België of Duitsland werken maar in Nederland wonen, betalen in beginsel loonbelasting in de werkstaat. Dit geldt ook voor werknemers die in België of Duitsland wonen, maar in Nederland werken. Omdat tijdens de coronacrisis veel thuis werd gewerkt, dreigde hierdoor deze heffing in gevaar te komen. Einde corona Nu de coronacrisis ten einde is, is er ook geen goede reden meer om voor thuiswerkers uitzonderingen te… >
 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2022 (24-06-2022) - Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen (verzamelterm voor loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke… >
 • Extra subsidie voor verminderen CO2 en hernieuwbare energie (23-06-2022) - Aanvraag start op 28 juni 2022 De aanvraag voor projecten waarbij per ton CO2 de laagste subsidie wordt verstrekt, start op 28 juni 2022 van dit jaar om 9.00 uur. Daarna volgen nog vier aanvraagrondes, waarbij de laatste sluit op 6 oktober 2022 om 17.00 uur. Meer projecten De subsidie is fors hoger dan voorgaande jaren. Daarom komen meer technieken en projecten voor de subsidie in aanmerking. De SDE++-regeling staat… >
 • Verhuur woning ook bij zelfbewoning belast? (22-06-2022) - Gehele woning verhuurd Dat de huurinkomsten van uw tijdelijk verhuurde eigen woning belast zijn, volgt uit de wet. Hierin is bepaald dat van de huurinkomsten 70% belast is in box 1. Woning deels verhuurd Dat ook de huurinkomsten van een gedeeltelijk verhuurde woning belast zijn, volgt uit een arrest van de Hoge Raad uit 2020. Omdat de lagere rechters in eerste instantie hadden beslist dat deze verhuur onbelast was, deed… >
 • Subsidie extra loondoorbetaling langdurig zieke zorgwerknemers (22-06-2022) - Aansluiting bij reguliere regelingen De tijdelijke ondersteuning sluit aan bij het bestaande stelsel van ziekte en arbeidsongeschiktheid, waarbij het al mogelijk is een vrijwillige verlenging van de loondoorbetaling aan te vragen. Nieuw is echter dat de werkgever nu deels wordt gecompenseerd in de loonkosten. Na afloop van de loondoorbetaling bij ziekte kan dan ook, indien er door ziekte nog steeds niet gewerkt kan worden, gewoon een uitkering worden aangevraagd. Voorwaarden… >
 • MKB Nieuwsbrief juni 2022 (21-06-2022) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling: Het mkb staat voor grote uitdagingen Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen? Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus… >
 • Tijdelijk minder werk voor uw werknemers? (21-06-2022) - Minder werk door uitzonderlijke situatie Een werkgever kan alleen een beroep doen op de wtv als de reden voor het feit dat er minder werk is, veroorzaakt wordt door een uitzonderlijke situatie. Denk bijvoorbeeld aan brand of blikseminslag. Let op! Omstandigheden die tot het normale ondernemersrisico vallen, geven geen recht op wtv. Ook de (nasleep van de) coronacrisis valt niet onder de wtv. De werktijdverkorting mag niet korter dan twee… >
 • Oprichten bv per 1 augustus ook digitaal (21-06-2022) - Corona Het digitaal laten passeren van een akte, zoals nu al mogelijk is, is een tijdelijke oplossing vanwege corona. Per 1 augustus 2022 wordt dit dus een blijvende mogelijkheid. Fraude? Als een notaris vermoedt dat er identiteitsfraude in het spel is, dan kan hij de digitale oprichting weigeren. Hetzelfde geldt als hij twijfelt aan de handelingsbekwaamheid van de oprichter. In die gevallen zal men wel fysiek voor de notaris moeten… >
 • Nieuwe bedragen jeugd-LIV bekend (20-06-2022) - Jeugd-LIV Om in aanmerking te komen voor jeugd-LIV moet een werkgever in 2022 werknemers in dienst hebben die op 31 december 2021 18, 19 of 20 jaar oud waren. Deze werknemers moeten een loon hebben dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor hun leeftijd en blijft binnen de gemiddelde uurloonbandbreedtes. Gemiddelde uurloonbandbreedtes 2022 De gemiddelde uurloonbandbreedtes zijn gebaseerd op het wettelijk minimumloon over het hele jaar 2022. Voor 2022 zijn… >
 • Kunt u de fiscale aftrek van gemengde kosten herzien? (20-06-2022) - Gemengde kosten Onder gemengde kosten verstaan we de kosten van voedsel, drank en genotmiddelen, representatie, waaronder ook recepties, feestelijke bijeenkomsten en vermaak vallen, en congressen, seminars, symposia, excursies, studiereizen en dergelijke. Ook de hiermee samenhangende reis- en verblijfkosten moet u toerekenen aan de gemengde kosten. Aftrek beperkt De aftrek van de gemengde kosten is beperkt tot een vast bedrag of tot een percentage van de gemengde kosten. Voor ondernemers in… >
 • Bovengemiddelde omzetgroei specialistische zakelijke diensten (17-06-2022) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzet duidelijk boven niveau voor corona De branche als geheel heeft de netto-omzet in 2021 met 12% zien toenemen. Dit betekent een forse verbetering ten opzichte van 2020 (+3,3%) en ook een sterkere groei dan het gemiddelde in het mkb (+10,1%). Ten opzichte van pre-coronajaar 2019 is de omzet met bijna 17%… >
 • Bovengemiddelde omzet- en winstontwikkeling in de industrie (16-06-2022) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Bovengemiddelde omzet- en winstgroei Na een jaar van krimp heeft de industrie zich in 2021 duidelijk herpakt, met een omzetstijging van bijna 21%. Daarmee doet de branche het aanmerkelijk beter dan het mkb als geheel (+10%). Ook de winstontwikkeling is met +45,6% sterker dan het mkb-gemiddelde (37,6%). Voor zowel de omzet als… >
 • Immateriële schadevergoeding vaak belastingvrij (16-06-2022) - Letselschadevergoeding door werkgever Een werknemer die in dienst was bij een Veiligheidsregio werd door zijn werkgever aangesteld als vrijwilliger bij de brandweer. Tijdens die werkzaamheden raakte hij betrokken bij een ongeval. Hij hield daaraan blijvend letsel en bewegingsbeperking over. Zijn werkgever had een ongevallenverzekering afgesloten. Deze ongevallenverzekering betaalde een letselschadevergoeding van circa € 33.000 uit. De werkgever hield daarop circa € 13.000 belasting in en betaalde circa € 20.000 aan… >
 • BMKB-regeling verlengd (16-06-2022) - Overheid staat borg Via de BMKB-regeling staat de overheid borg voor een deel van een lening die een mkb-ondernemer afsluit bij een financiële instelling. Daardoor wordt eerder krediet verstrekt wanneer een ondernemer over onvoldoende onderpand beschikt. Omvang borg In de BMKB-regeling staat de overheid borg voor 90% van het borgstellingskrediet van maximaal € 1,5 miljoen. Het aandeel van het borgstellingskrediet in het totale krediet is afhankelijk van de bedrijfssoort. Drie… >
 • Ook bij diepslapers recht op compensatie van transitievergoeding (15-06-2022) - Wat is een diepslaper? Een diepslaper is een werknemer van wie het dienstverband vóór 1 juli 2015, de datum waarop de transitievergoeding is ingevoerd, slapend is geworden. Dat houdt in dat de loondoorbetalingsverplichting bij ziekte vóór 1 juli 2015 ten einde is gekomen en de werkgever het dienstverband niet heeft beëindigd, maar heeft laten voortduren.  Geen compensatie? Een werkgever die het dienstverband alsnog wilde beëindigen en bij het UWV aanklopte… >
 • Financieel goed jaar medische zorg, maar huisartsen blijven achter (15-06-2022) - Dit blijkt uit het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Brede omzetgroei, maar grote winstverschillen De medische zorg heeft in 2021 een omzetontwikkeling laten zien van 10,5%, tegenover bijna 6% een jaar eerder. Hiermee presteert de branche min of meer in lijn met het mkb-gemiddelde (+10,1%). De winst is met ruim 20% toegenomen, versus +10,5% in 2020. Hiermee blijft de zorg achter bij het mkb-cijfer… >
 • De bouw laat in 2021 opnieuw solide groeicijfers zien (14-06-2022) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Goede ontwikkeling omzet en winst De omzetgroei van bijna 5% is nog iets sterker dan in 2020 (bijna 4%). Dit geldt ook voor de groei van de winst (ruim 7%, tegenover 5,5% een jaar eerder). Het groeitempo van zowel de omzet als de winst in de bouw blijft wel achter bij het mkb-gemiddelde (omzet… >
 • Termijn teruggave bpm bij export niet heilig (14-06-2022) - Teruggave bij export Om concurrentievervalsing bij export tegen te gaan, kan de rest-bpm op een auto of motor bij export worden teruggevraagd. Bovengenoemde voorwaarde van dertien weken beoogt fraude met de BPM bij export tegen te gaan. De auto wordt dan tijdelijk in een buitenlands kentekenregister ingeschreven, terwijl het onduidelijk is of de auto daar ook definitief wordt ingeschreven.  Geen fraude In een zaak die speelde bij de rechtbank Arnhem… >
 • Sterke ontwikkeling winst en brutomarges in de automotive (13-06-2022) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzet op hoger niveau dan voor corona De omzet in de automotive is in 2021 met bijna 8% toegenomen. Daarmee blijft de branche licht achter bij het mkb-gemiddelde van ruim 10%, maar het betekent een sterk herstel van de krimp van bijna 5% in 2020. Ook in vergelijking met de situatie voor het begin… >
 • Geen premies werknemersverzekering voor dga holding (13-06-2022) - Managementovereenkomst Bij een structuur met holdings en een werkmaatschappij is de dga van de holding vaak in dienstbetrekking bij de holding. Tussen de holdings en de werkmaatschappij worden dan managementovereenkomsten gesloten. De dga van de holding wordt vervolgens door de holding ingezet voor het verrichten van de werkzaamheden in de werkmaatschappij. Werknemersverzekeringen De holding zal voor de dga veelal geen premies verschuldigd zijn voor de werknemersverzekeringen omdat de dga het… >
 • Sterk omzetherstel voor de branche transport en logistiek (10-06-2022) - Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Sterke omzetontwikkeling De omzet is in transport en logistiek in 2021 met bijna 12% op jaarbasis verbeterd. Dit betekent een flinke vooruitgang ten opzichte van 2020, dat een lichte omzetkrimp liet zien. De omzetontwikkeling over 2021 is de sterkste in jaren en ook beter dan het mkb-gemiddelde van ongeveer 10%. Niet alleen… >
 • Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk (9-06-2022) - Doelgroep De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s). Voorwaarden De voorwaarden voor de subsidie verschillen per onderwijscategorie. De voorwaarden zijn terug te vinden op rvo.nl onder de onderwijscategorieën vmbo, mbo, hbo, promovendi en toio’s, praktijkonderwijs en vso. Hoogte De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per… >
 • Horeca herpakt zich in 2021 enigszins dankzij steunpakketten (9-06-2022) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzetverbetering breed gedragen De horeca heeft zich na 2020 weer enigszins opgericht. In 2021 wist de branche als geheel uit de rode cijfers te komen. De omzet is met ruim 11% toegenomen en dat betekent een iets sterkere groei voor de horeca dan voor het mkb als geheel (+10,1%). Hiermee is de branche echter… >
 • Vanaf 2023 geen opbouw fiscale oudedagsreserve meer mogelijk (9-06-2022) - Fiscale oudedagsreserve (FOR) Ondernemers in de inkomstenbelasting mogen jaarlijks een deel van de winst reserveren voor hun oude dag, de zogenaamde fiscale oudedagsreserve (FOR). Over dit deel van de winst hoeft dan dat jaar geen belasting te worden betaald. Voor het jaar 2022 is de FOR 9,44% van de winst met een maximum van € 9.632. Belasting betalen over FOR Over de gereserveerde FOR moet u op een gegeven moment… >
 • Winstgroei in de detailhandel, maar niet voor iedereen (8-06-2022) - Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport 'Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen'. Groei omzet en winst, maar niet over de hele linie Voor de detailhandel als geheel is de omzetgroei in 2021 uitgekomen op ruim 5%, tegenover bijna 10% een jaar eerder. De winstgroei bedraagt 22,5%, ten opzichte van ruim 42% in 2020. Zowel qua winst- als omzetontwikkeling blijft de branche achter bij het mkb-gemiddelde, maar… >
 • TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen (8-06-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van bedrijven die tijdens de coronacrisis omzetverlies hebben geleden. Het omzetverlies moet in het vierde kwartaal van 2021 minstens 20% bedragen ten opzichte van het derde kwartaal van 2021. Voor het eerste kwartaal van 2022 moet het omzetverlies minstens 30% ten opzichte van het derde kwartaal van 2021 zijn geweest. Let op! In tegenstelling tot de andere… >
 • Het mkb staat voor grote uitdagingen (7-06-2022) - Dit komt naar voren uit het SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2022, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Omzetstijging ruim 10%, winststijging bijna 38% In 2021 heeft het mkb ten opzichte van 2020 een omzetstijging van ruim 10% laten zien en een winststijging van bijna 38%. Dit zijn weliswaar gemiddelden en er zijn behoorlijke verschillen tussen en in de branches. Als we bijvoorbeeld de cijfers van de horeca vergelijken met het… >
 • 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de Balkenende-norm (7-06-2022) - Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid Voor de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer de werknemer buiten Nederland zijn geworven en moet de werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is in Nederland. De controle op deze laatste voorwaarde gebeurt aan de hand van het loon dat in 2022: minimaal € 39.467 moet bedragen, of voor werknemers met een mastertitel die jonger dan… >
 • 30%-regeling vanaf 2024 beperkt tot de balkenendenorm (7-06-2022) - Buiten Nederland geworven specifieke deskundigheid Voor de 30%-regeling geldt een aantal voorwaarden. Zo moet onder meer de werknemer buiten Nederland zijn geworven en moet de werknemer beschikken over een specifieke deskundigheid die niet of nauwelijks te vinden is in Nederland. De controle op deze laatste voorwaarde gebeurt aan de hand van het loon dat in 2022: minimaal € 39.467 moet bedragen, of voor werknemers met een mastertitel die jonger dan… >
 • Laatste kans om werkelijke omzet TVL door te geven (3-06-2022) - TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis hun omzet flink hebben zien dalen. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies en van de omvang van de vaste lasten. Voor deze omvang wordt uitgegaan van branchegemiddelden. Welke periodes? De TVL 1 heeft betrekking op de periode juni t/m september 2020. De andere periodes betreffen het laatste kwartaal van 2020 (Q4 2020)… >
 • Kabinet wil vrijstelling BPM bestelauto afschaffen (2-06-2022) - BPM De BPM is een extra belasting die wordt geheven bij de aankoop van een auto of motorfiets. Voor bestelauto’s die minstens 10% zakelijk worden gebruikt, bestaat voor ondernemers een vrijstelling. Tarieven De te betalen BPM wordt voor een personenauto bepaald door de CO2-uitstoot. Voor een bestelauto, kampeerauto of een motor is de catalogusprijs minus de btw bepalend. Voor een bestelauto met benzinemotor bedraagt de BPM dit jaar 37,7% van… >
 • Zonnepanelen: saldering en btw (1-06-2022) - Salderingsregeling Door de salderingsregeling is de prijs van door de zonnepanelen terug geleverde elektriciteit gelijk aan de prijs van de van de energieleverancier afgenomen elektriciteit. Het was de bedoeling dat deze regeling vanaf 1 januari 2023 geleidelijk zou worden afgebouwd tot en met 2030. In de Voorjaarsnota is echter bekendgemaakt dat de afbouw pas op 1 januari 2025 start. De einddatum blijft wel op 2030 gehandhaafd. Let op! De latere… >
 • Per 1 juni SLIM-subsidie voor grootbedrijf aanvragen (1-06-2022) - De SLIM-subsidie helpt ondernemers bij het creëren van een scholings- en ontwikkelingscultuur in hun bedrijf. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf. Aanvragen U kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni 09:00 uur tot en met 29 juli 17:00 uur. Uw registratie verloopt via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid szw. Wijziging SLIM-subsidie … >
 • Hoger loon voor dga vanaf 2023? (31-05-2022) - Berekening gebruikelijk loon 2022 Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of € 48.000. Tip! Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager zijn. De bewijslast hiervan ligt wel bij u. Doelmatigheidsmarge naar 15% Als de doelmatigheidsmarge volgend jaar daalt van… >
 • Tarief overdrachtsbelasting beleggings- en bedrijfspand fors hoger (31-05-2022) - Overdrachtsbelasting Overdrachtsbelasting wordt geheven bij de overdracht van panden, dus meestal bij verkoop ervan. Voor beleggings- en bedrijfspanden, maar ook voor een tweede woning, zoals een vakantiewoning, bedraagt de overdrachtsbelasting nu 8%. Eerder was al bekendgemaakt dat het tarief volgend jaar zou stijgen naar 9%. Dit is nu gewijzigd in 10,1%. De aanschaf van een beleggings- of bedrijfspand of tweede woning wordt daardoor fors duurder. Let op! De overdrachtsbelasting komt… >
 • Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden? (30-05-2022) - Reiskosten werknemers U mag de reiskosten die uw werknemer maakt voor het werk, onbelast aan uw werknemer vergoeden tot een bedrag van maximaal € 0,19 per kilometer. Het maakt niet uit met welk vervoermiddel uw werknemer de reis maakt. Dus ook als uw werknemer met zijn eigen fiets reist, kunt u onbelast € 0,19 per kilometer vergoeden. Let op! Dit bedrag omvat alle kosten, dus ook bijvoorbeeld de kosten van… >
 • Vanaf 2024 twee tarieven voor box 2 (30-05-2022) - Box 2 In box 2 wordt belasting geheven over inkomsten uit een aanmerkelijk belang. Van een aanmerkelijk belang is sprake als u minstens 5% van de aandelen in een bepaalde rechtspersoon bezit. Meestal betreft dit een bv. De inkomsten kunnen bestaan uit dividend of uit de voor- en nadelen bij verkoop van de aandelen. Tarieven Het tarief in box 2 bedraagt nu 26,9%. Volgens het kabinetsvoorstel wordt dit vanaf 2024… >
 • Wanneer zijn kosten van maaltijden aftrekbaar? (25-05-2022) - Zakelijk of niet? Of uw maaltijden aftrekbaar zijn, is afhankelijk van de vraag of de maaltijden al dan niet zakelijk zijn. Dit is bijvoorbeeld het geval als er gegeten wordt met zakenrelaties, bijvoorbeeld om een offerte te bespreken. Eigen verteer In een zaak voor het hof Den Haag ging het om een ondernemer die veel op locatie bij de klant werkte en in de buurt dan tijdelijk een ruimte huurde,… >
 • Voorjaarsnota: forse beperking eerste tariefschijf VPB (25-05-2022) - Tarieven vennootschapsbelasting Het tarief van de eerste schijf in de vennootschapsbelasting is vooral van belang voor het mkb. De eerste schijf was juist dit jaar verhoogd van € 245.000 naar € 395.000. Het voorstel betekent dat over de winst vanaf € 200.000 voortaan 25,8% belasting moet worden betaald. Voor de winst tussen € 200.000 en € 395.000 betekent dat dus een verhoging van het tarief met maar liefst 10,8%-punt. Let… >
 • Lever extra info TVL binnen twee weken aan! (24-05-2022) - TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers die tijdens de coronacrisis hun omzet flink hebben zien dalen. De omvang van de tegemoetkoming is afhankelijk van het percentage omzetverlies en van de omvang van de vaste lasten. Voor deze omvang wordt uitgegaan van branchegemiddelden. Extra info Voor het verstrekken van de tegemoetkoming heeft de uitvoerende organisatie RVO soms extra informatie nodig. Ondernemers die hierover bericht ontvangen, moeten de gevraagde… >
 • Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3? (23-05-2022) - Rechtsherstel box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Eind april 2022 werd bekend dat iedereen die tijdig bezwaar maakte tegen de… >
 • Hoge Raad: geen rechtsherstel box 3 voor te late bezwaarmakers (23-05-2022) - Rechtsherstel box 3 Eind 2021 oordeelde de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Eerste Protocol bij het EVRM als het werkelijke rendement lager is dan het forfaitaire rendement. De Hoge Raad stelde dat het voordeel uit sparen en beleggen moest worden bepaald op het werkelijk behaalde rendement. Eind april 2022 werd bekend dat iedereen die tijdig bezwaar maakte tegen de… >
 • Voorjaarsnota: wat zijn de fiscale gevolgen? (23-05-2022) - Voorjaarsnota Vrijdag 20 mei 2022 zond de minister van Financiën de Voorjaarsnota naar de Tweede Kamer. De Voorjaarsnota bevat een bijwerking van de begroting voor 2022 en de plannen voor 2023 en verder. Hieruit kunnen verschillende nieuwe belastingmaatregelen ontleend worden. Nieuwe belastingmaatregelen vanaf 2023 De belangrijkste aangekondigde nieuwe belastingmaatregelen vanaf 2023 zijn: De tariefschijf vennootschapsbelasting gaat weer naar € 200.000 (is nu € 395.000). Vanaf 2023 is dus voor winsten… >
 • Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde (20-05-2022) - Waardebepaling WOZ Gemeentes stellen jaarlijks opnieuw de WOZ-waarde van panden in hun gemeente vast. Niet alle panden worden jaarlijks opnieuw getaxeerd, meestal wordt uitgegaan van recente verkoopcijfers. Onvoldoende marktgegevens In de betreffende zaak beschikte de gemeente slechts over de actuele verkoopcijfers van één vergelijkbaar pand. De gemeente besloot daarop de waarde van het pand te berekenen met behulp van een modelwaarde, op basis van 80 verkoopcijfers en op basis van… >
 • Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm? (19-05-2022) - Bpm De bpm, belasting van personenauto's en motorrijwielen, is een belasting die bij aanschaf van een auto of motor in Nederland wordt geheven. De uitstoot van CO2 is bepalend voor de hoogte van de bpm. Voor auto’s zonder uitstoot betaalt u geen bpm. Vrijstelling Er geldt in een aantal gevallen een vrijstelling voor de bpm. Een daarvan, de werknemersvrijstelling, heeft betrekking op een auto die door een buitenlandse werkgever ter… >
 • Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig (18-05-2022) - TOZO De TOZO voorzag in een uitkering voor levensonderhoud en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening voor bedrijfskapitaal. Voor het recht op een uitkering voor levensonderhoud was vereist dat men ook in Nederland woonde. Beperking vrijheid van vestiging Volgens de rechtbank betekent deze voorwaarde een beperking van de vrijheid van vestiging. Wie immers met een bedrijf in Nederland woonde, had wél recht op de TOZO. Onvoldoende onderbouwing Volgens… >
 • Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend (17-05-2022) - Waardeoverdracht Pensioenuitvoerders krijgen door dit voorstel meer rechten op waardeoverdracht van kleine pensioenen. Waardeoverdracht betekent dat bij verandering van werkgever het pensioen meegenomen kan worden naar de nieuwe werkgever. Let op! Onder een klein pensioen verstaan we een pensioen met een uitkering tot € 520,35 (2022) bruto per jaar. Verruiming Kleine pensioenen die zijn ontstaan door het einde van een dienstverband kunnen nu al worden overgedragen en afgekocht. Het wetsvoorstel… >
 • Let op voorwaarden 30%-regeling (17-05-2022) - 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten. Voorwaarden Er geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een specifieke deskundigheid van de werknemer, wat moet blijken uit een minimumsalaris. Ook moet de werkgever het deel van de kostenvergoeding… >
 • Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag (16-05-2022) - Eurovergunning Nederlandse ondernemer Ondernemingen die tegen betaling goederen vervoeren in opdracht van derden, moeten in het bezit zijn van een eurovergunning. Voor Nederlandse ondernemers geldt deze vergunningplicht voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. Tip! Het laadvermogen is het maximale gewicht dat een voertuig aan lading kan en mag vervoeren. U kunt dit vinden met de RDW kentekencheck. Eurovergunning binnen EU De… >
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd (16-05-2022) - Wij geven u hierbij de nieuwe minimumloontabellen per 1 juli 2022. Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,81% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Leeftijd  %  Per maand  Per week  Per dag  21 jaar en ouder  100%  € 1756,20 € 405,30 € 81,06 20 jaar 80% € 1404,95 € 324,25 € 64,85 19 jaar 60% € 1053,70 €… >
 • Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep (13-05-2022) - Reiskostenvergoeding in CAO Bekend is dat een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer in 51 van de 98 grootste CAO’s is opgenomen. De vergoeding ligt vaker op of boven, dan onder de vrijgestelde vergoeding van € 0,19 per kilometer. De vergoeding in de betreffende CAO’s varieert van 8 tot 40 eurocent per kilometer. Onderzoek In het aangekondigde onderzoek zal worden bekeken welk deel van de werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding geeft aan werknemers… >
 • Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden (13-05-2022) - Projectplan Gemeentes die voor de steun in aanmerking willen komen, moeten hiertoe een projectplan indienen. Dit moet gericht zijn op herstructurering en transformatie van het winkelgebied. Een voorwaarde is dat er ook private investeerders bij betrokken moeten worden. Vier periodes De totale steun van € 100 miljoen is verdeeld over vier aanvraagperiodes. Voor de eerste aanvraagperiode is € 22 miljoen beschikbaar. Per project kan maximaal € 5 miljoen steun worden… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022 (12-05-2022) - Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: Wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u eerst voor uzelf in kaart brengt wat uw persoonlijke en financiële wensen zijn. Dit kan… >
 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 (12-05-2022) - Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit? De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.  Onder de WBO geldt vanaf 2 augustus dat de werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.  Uw werknemer heeft alleen recht… >
 • Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst? (10-05-2022) - Maximale termijn twaalf maanden De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. De staatssecretaris staat echter tijdelijk toe dat de termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat.  Voorbeeld Een naheffingsaanslag omzetbelasting 1e kwartaal 2022 met dagtekening 12 mei 2022 heeft als uiterste… >
 • AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens (6-05-2022) - Let op! Het budget van deze subsidieronde is op de eerste dag van inschrijving al overtekend. U kunt nog een verzoek indienen, echter is de kans zeer klein dat u nog subsidiegeld krijgt toebedeeld. Voor wie? AanZET is bedoeld voor ondernemingen en non-profitorganisatis die een zogeheten nieuwe N2-, N3-vrachtauto of N3 trekker willen aanschaffen die emissieloos is met een batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving.  Let op! Bij financial lease komt u… >
 • Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s (11-05-2022) - Zero-emissiezone Gemeentes kunnen zelf zones instellen waarbinnen alleen emissieloze vrachtauto’s, bestelauto’s en taxi’s mogen komen. Als deze voertuigen niet emissieloos zijn en zich toch in een emissievrije zone begeven, riskeren ze een boete. Klimaatakkoord Het betreft hier een plan van staatssecretaris Heijnen en geeft uitvoering aan een onderdeel van het klimaatakkoord om transport te verduurzamen. Dit plan moet nog wel juridisch mogelijk worden gemaakt. Overgangsregeling In de plannen wordt ook… >
 • TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten (11-05-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt gebaseerd op branchegemiddelden. Onjuiste SBI-code Eerder had de rechter al besloten dat een onjuiste SBI-code of bedrijfsomschrijving niet voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 in de weg mag staan. Dit is anders… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022 (10-05-2022) - Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1. Let op! Bij… >
 • TVL onbelast, maar wel opgeven (9-05-2022) - TVL onbelast De TVL is onbelast en heeft dus geen invloed op de hoogte van uw winst. Daarentegen kunt u de vaste lasten wel gewoon voor het volle bedrag van de winst aftrekken.  Aangifte 2021 Heeft u uitstel vóór 1 mei 2022 van betaling aangevraagd voor uw inkomstenbelasting 2021, dan heeft u nog enige tijd om uw aangifte voor deze belasting in te dienen. Heeft u over 2021 TVL ontvangen,… >
 • Subsidie COZO voor zorgbanen hervat (9-05-2022) - Coronabanen in de Zorg (COZO) De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Door de subsidie wordt enerzijds de zorg ontlast, terwijl er anderzijds banen ontstaan voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar, door corona, tijdelijk minder werk is of was. Wat valt onder de coronabanen? De banen waarop de subsidie betrekking heeft betreffen bijvoorbeeld gastvrouwen, zorgassistenten, ADL–ondersteuner, welzijnsassistent of ondersteuner veiligheid.… >
 • STAP-budget tweede periode alweer op (6-05-2022) - Stap-budget Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in het scholingsregister. De bedoeling van de subsidie is dat het volgen van een opleiding de positie op de arbeidsmarkt verbetert. Eerste en tweede aanvraagperiode De eerste aanvraagperiode startte dit jaar op 1… >
 • Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden (5-05-2022) - Partner in de erf- en schenkbelasting Familieleden die vijf jaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, kunnen voor de schenk- en erfbelasting elkaars partner zijn. Dit geldt voor alle familieleden, dus bijvoorbeeld broers en zussen en neven en nichten. Dit geldt niet voor zogenaamde bloedverwanten in de rechte lijnen, zoals ouders en kinderen en grootouders en kleinkinderen. Voordelen Als familieleden fiscaal elkaars partner zijn kan dat bepaalde voordelen hebben, zoals hogere… >
 • Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force (5-05-2022) - Bill before the Lower House The Netherlands must have implemented the EU Directive in its own national legislation by 1 August 2022 at the latest. The bill for the Act on the Implementation of the EU Directive on transparent and predictable employment conditions is now before the Lower House. The EU Directive imposes additional obligations on employers and affects various employment conditions. The purpose of the Directive is to better… >
 • Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd (4-05-2022) - Doelgroep TASO De Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 minimaal 10% omzetverlies hadden en daardoor een financiële schade leden van minimaal € 1.000. Vaststelling financiële schade voor TASO-regeling  De hoogte van de financiële schade van een amateursportorganisatie wordt gesteld op 18% van de inkomsten in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de coronauitbraak. De… >
 • Geen btw voor zonnepanelen op woningen? (4-05-2022) - Groen licht EU Eerder al gaf de EU groen licht voor de invoering van een btw-nultarief op zonnepanelen op woningen. Ondanks de plannen is de invoering hiervan in Nederland nog onzeker en onder meer afhankelijk van de budgettaire effecten. Ook vindt er eerst nog een internetconsultatie plaats. Terugvragen btw Particulieren kunnen nu de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen door zich aan te melden als btw-ondernemer. Dit… >
 • Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar (4-05-2022) - Wegwezen na opladen Gemeentes stellen voor het opladen van elektrische voertuigen vaak oplaadplaatsen beschikbaar. Daarbij is meestal bepaald dat de oplaadplaats na het opladen weer vrijgemaakt moet worden. Zo ook in de gemeente Noordwijk. Boete € 95 Een automobilist had in de gemeente Noordwijk zijn elektrische auto opgeladen en deze daarna op de oplaadplek ten minste nog twee uur geparkeerd. Dit kwam hem op een boete van € 95 te… >
 • SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector (3-05-2022) - Groen bouwmaterieel Het doel van de SSEB is de uitstoot van stikstof in de bouwsector op korte termijn met 60% te verminderen. Deze subsidie richt zich daarbij primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%. Drie mogelijkheden De SSEB kent drie subsidiemogelijkheden, te weten: SSEB Aanschaf SSEB… >
 • Betere bescherming klanten webshop (2-05-2022) - Welke bescherming? De bescherming betekent dat er een verbod komt om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Verder moeten online handelaren consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid. Informatievervalsing Ook komt er een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Bovendien krijgen consumenten meer rechten als ze gebruikmaken van ‘gratis’… >
 • Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register (2-05-2022) - UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Bij wie start de controle op inschrijving? Ongeveer de helft van alle entiteiten die geregistreerd moeten zijn, voldoet nog niet… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2022 (2-05-2022) - In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd? Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heeft u te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is… >
 • Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’ (29-04-2022) - Hoe wordt de mogelijke teruggave berekend? Er is een nieuwe methodiek opgesteld om de belastingheffing op het vermogen te bepalen voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze zogenaamde spaarvariant wordt de heffing in box 3 berekend via de werkelijke verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen. Hierover wordt een forfaitair rendement berekend. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op basis van de actuele… >
 • Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in (29-04-2022) - Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geeft u met de opgave uw CO2-emissie aan de RVO door. Voor wie is gecombineerde opgave bestemd? U vult de opgave in als u: gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de… >
 • Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen (28-04-2022) - Gewijzigd standpunt Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin u met uw werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand heeft afgesproken, niet langer als een oproepcontract gezien. Dit heeft tot gevolg dat voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf kan gelden. Teruggaaf AWf-premie Het gewijzigde standpunt gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat… >
 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022 (28-04-2022) - Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens… >
 • 2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode (26-04-2022) - STAP-budget Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in het scholingsregister. De bedoeling van de subsidie is dat het volgen van een opleiding de positie op de arbeidsmarkt verbetert. In plaats van scholingsaftrek De STAP-subsidie komt in de plaats van de scholingsaftrek. Via deze aftrek kon een belastingplichtige bepaalde scholingskosten op het inkomen in… >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022 (26-04-2022) - Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt – en met de gevolgen van de coronacrisis voor de meeste ondernemers nog duidelijk merkbaar – is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te… >
 • Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 (26-04-2022) - Uiterste betaaldatum bepalend Of voor uw voorlopige aanslag bijzonder uitstel van betaling geldt, hangt af van de uiterste betaaldatum van de eerste termijn. Ligt deze betaaldatum vóór 1 april 2022, dan valt het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat u de termijnen april tot en met december 2022 nog niet hoeft te betalen.  Let op! Uw belastingschuld wordt daardoor wel groter. De… >
 • TVL terugbetalen, hoe gaat dat? (25-04-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden, in de regel meer dan 30%. De TVL keert in eerste instantie een voorschot uit van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Pas nadat het definitieve omzetverlies is vastgesteld, vindt ook de definitieve vaststelling van de TVL plaats. Terugbetalen Is het definitieve omzetverlies minder… >
 • Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start (25-04-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Europese regels Volgens Europese regels mag na 30 juni 2022 geen TVL meer verleend worden. Dat geldt echter… >
 • Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan (22-04-2022) - Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt uw omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als u een omzetverlies van minstens 30% heeft, én u heeft de maximale TVL aangevraagd of u heeft al bericht dat u deze gaat… >
 • Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan (22-04-2022) - Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt uw omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als u een omzetverlies van minstens 30% heeft, én u heeft de maximale TVL aangevraagd of u heeft al bericht dat u deze gaat… >
 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn (22-04-2022) - Termijn opleggen definitieve aanslag Als de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting wil opleggen, moet dit binnen drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Zo moest een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uiterlijk 31 december 2021 zijn opgelegd. Let op! Als u uitstel heeft aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt de termijn van drie jaar met de termijn van dit uitstel verlengd. Vroeg u… >
 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn (22-04-2022) - Termijn opleggen definitieve aanslag Als de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting wil opleggen, moet dit binnen drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Zo moest een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uiterlijk 31 december 2021 zijn opgelegd. Let op! Als u uitstel heeft aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt de termijn van drie jaar met de termijn van dit uitstel verlengd. Vroeg u… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022 (22-04-2022) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is van de winst, terwijl deze rente bij de particulier vaak belast is tegen een lager,… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022 (22-04-2022) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is van de winst, terwijl deze rente bij de particulier vaak belast is tegen een lager,… >
 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer (21-04-2022) - Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, zoals de fiscale aftrekbaarheid. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen na het fiat van het parlement enkele jaren om een en ander aan te passen en uit te voeren.  Let op! De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar… >
 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer (21-04-2022) - Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, zoals de fiscale aftrekbaarheid. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen na het fiat van het parlement enkele jaren om een en ander aan te passen en uit te voeren.  Let op! De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar… >
 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3 (21-04-2022) - Arrest Hoge Raad De voornemens van het kabinet vloeien voort uit een arrest van de Hoge Raad van eind 2021. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met de wet. Overleg Tweede Kamer Het kabinet wil, alvorens beslissingen te nemen, eerst in overleg met de Tweede Kamer. Op het arrest van de Hoge Raad kan namelijk op verschillende… >
 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3 (21-04-2022) - Arrest Hoge Raad De voornemens van het kabinet vloeien voort uit een arrest van de Hoge Raad van eind 2021. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met de wet. Overleg Tweede Kamer Het kabinet wil, alvorens beslissingen te nemen, eerst in overleg met de Tweede Kamer. Op het arrest van de Hoge Raad kan namelijk op verschillende… >
 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen (20-04-2022) - Hoe is de winstvrijstelling geregeld? De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld als deze minder dan € 15.000 bedraagt. Bedraagt de winst in een jaar meer dan € 15.000, dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf, samen met de winsten van de vier voorafgaande jaren, niet meer bedraagt dan € 75.000. Twee zaken uit bovengenoemd arrest zijn… >
 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen (20-04-2022) - Hoe is de winstvrijstelling geregeld? De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld als deze minder dan € 15.000 bedraagt. Bedraagt de winst in een jaar meer dan € 15.000, dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf, samen met de winsten van de vier voorafgaande jaren, niet meer bedraagt dan € 75.000. Twee zaken uit bovengenoemd arrest zijn… >
 • Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten (20-04-2022) - Parkeertarief plus boete Parkeert u uw auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die naheffing bedraagt het tarief van één uur parkeren plus een bedrag aan kosten. Gemeentes gaan hierbij meestal uit van het wettelijk vastgestelde maximum, dat voor 2022 € 66,50 bedraagt. Naheffing parkeerbelasting In bovengenoemde rechtszaak had een automobilist zijn auto in Zwolle geparkeerd en pas na 14 minuten parkeerbelasting betaald door… >
 • Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten (20-04-2022) - Parkeertarief plus boete Parkeert u uw auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die naheffing bedraagt het tarief van één uur parkeren plus een bedrag aan kosten. Gemeentes gaan hierbij meestal uit van het wettelijk vastgestelde maximum, dat voor 2022 € 66,50 bedraagt. Naheffing parkeerbelasting In bovengenoemde rechtszaak had een automobilist zijn auto in Zwolle geparkeerd en pas na 14 minuten parkeerbelasting betaald door… >
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd? (19-04-2022) - Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen een rol: Bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten? Wordt een vergoeding betaald? Is sprake van een gezagsverhouding? Als alle drie de vragen met ja beantwoord worden, spreken we van een dienstbetrekking en dus verzekeringsplicht voor de… >
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd? (19-04-2022) - Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen een rol: Bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten? Wordt een vergoeding betaald? Is sprake van een gezagsverhouding? Als alle drie de vragen met ja beantwoord worden, spreken we van een dienstbetrekking en dus verzekeringsplicht voor de… >
 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis (19-04-2022) - Teveel ontvangen toeslag De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort. Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Brieven De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en… >
 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis (19-04-2022) - Teveel ontvangen toeslag De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort. Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Brieven De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en… >
 • Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld (15-04-2022) - Belastingschulden Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost. Problemen Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het… >
 • Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld (15-04-2022) - Belastingschulden Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost. Problemen Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het… >
 • Geen precariobelasting zonder tarief (15-04-2022) - Precariobelasting Een gemeente kan precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld zijn terrassen van cafés. Verordening Als een gemeente belasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Een belastingverordening vermeldt de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en wat… >
 • Geen precariobelasting zonder tarief (15-04-2022) - Precariobelasting Een gemeente kan precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld zijn terrassen van cafés. Verordening Als een gemeente belasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Een belastingverordening vermeldt de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en wat… >
 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij (15-04-2022) - Geen verband met arbeidsrelatie Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon. Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom… >
 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij (15-04-2022) - Geen verband met arbeidsrelatie Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon. Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom… >
 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3 (14-04-2022) - Arrest box 3 De Hoge Raad heeft eind vorig jaar in een arrest beslist dat de huidige belastingheffing over inkomen in box 3 niet door de beugel kan. Het kabinet denkt nog na over reparatiewetgeving.  Box 3-inkomen mogelijk te hoog Het arrest betekent dat het box 3-inkomen van belastingplichtigen in de voorlopige aanslag van 2022 te hoog kan zijn vastgesteld. Daarom worden voorlopig geen invorderingsmaatregelen genomen en wordt ook geen… >
 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3 (14-04-2022) - Arrest box 3 De Hoge Raad heeft eind vorig jaar in een arrest beslist dat de huidige belastingheffing over inkomen in box 3 niet door de beugel kan. Het kabinet denkt nog na over reparatiewetgeving.  Box 3-inkomen mogelijk te hoog Het arrest betekent dat het box 3-inkomen van belastingplichtigen in de voorlopige aanslag van 2022 te hoog kan zijn vastgesteld. Daarom worden voorlopig geen invorderingsmaatregelen genomen en wordt ook geen… >
 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden? (14-04-2022) - Corona-belastingschulden Tot 1 april 2022 was het in verband met de coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar worden afgelost. Let op! Aflossing vindt in beginsel plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunnen andere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing… >
 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden? (14-04-2022) - Corona-belastingschulden Tot 1 april 2022 was het in verband met de coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar worden afgelost. Let op! Aflossing vindt in beginsel plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunnen andere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing… >
 • Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding (14-04-2022) - Langdurige arbeidsongeschiktheid De aanvraag voor compensatie heeft betrekking op transitievergoedingen die door u zijn verstrekt aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Het maakt daarbij niet uit of het dienstverband is geëindigd door middel van opzegging, als gevolg van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter dan wel door middel van een beëindigingsovereenkomst.  Wanneer moet u compensatie aanvragen? De compensatie kan ten hoogste zes maanden… >
 • Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding (14-04-2022) - Langdurige arbeidsongeschiktheid De aanvraag voor compensatie heeft betrekking op transitievergoedingen die door u zijn verstrekt aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Het maakt daarbij niet uit of het dienstverband is geëindigd door middel van opzegging, als gevolg van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter dan wel door middel van een beëindigingsovereenkomst.  Wanneer moet u compensatie aanvragen? De compensatie kan ten hoogste zes maanden… >
 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal (13-04-2022) - Btw-aangifte vanaf 2022 In principe kunt u vanaf 2022 uw btw-aangifte alleen nog indienen via aangifte- of administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener - bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur - of via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Let op! Voor het nieuwe ondernemersportaal heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Btw-aangifte via oude ondernemersportaal Wilt u nog via het oude ondernemersportaal aangifte doen, bijvoorbeeld omdat u nog niet over eHerkenning beschikt?… >
 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal (13-04-2022) - Btw-aangifte vanaf 2022 In principe kunt u vanaf 2022 uw btw-aangifte alleen nog indienen via aangifte- of administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener - bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur - of via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Let op! Voor het nieuwe ondernemersportaal heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Btw-aangifte via oude ondernemersportaal Wilt u nog via het oude ondernemersportaal aangifte doen, bijvoorbeeld omdat u nog niet over eHerkenning beschikt?… >
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit? (13-04-2022) - Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding, kunt u deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat u door een regeling van de instelling recht heeft op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet. Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om u de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de… >
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit? (13-04-2022) - Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding, kunt u deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat u door een regeling van de instelling recht heeft op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet. Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om u de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de… >
 • Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding (12-04-2022) - 1. De aanzegvergoeding U bent verplicht om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer minimaal één maand voor afloop van het tijdelijke contract (schriftelijk) te laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Als u het contract verlengt, moet u tevens aangeven wat de voorwaarden zijn op basis waarvan de verlenging plaatsvindt. Dit staat bekend als de aanzegging. Als… >
 • Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding (12-04-2022) - 1. De aanzegvergoeding U bent verplicht om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer minimaal één maand voor afloop van het tijdelijke contract (schriftelijk) te laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Als u het contract verlengt, moet u tevens aangeven wat de voorwaarden zijn op basis waarvan de verlenging plaatsvindt. Dit staat bekend als de aanzegging. Als… >
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst (12-04-2022) - Wetsvoorstel bij Tweede Kamer Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten. Uitbreiding rechten werknemers De EU-richtlijn beschrijft een… >
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst (12-04-2022) - Wetsvoorstel bij Tweede Kamer Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten. Uitbreiding rechten werknemers De EU-richtlijn beschrijft een… >
 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne (11-04-2022) - Subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland De subsidieregeling Support International Business (SIB) helpt ondernemers met internationaal ondernemen. Hieraan is een onderdeel toegevoegd: de SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland.  Let op! Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2022. Wat kunt u ermee? U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp… >
 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne (11-04-2022) - Subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland De subsidieregeling Support International Business (SIB) helpt ondernemers met internationaal ondernemen. Hieraan is een onderdeel toegevoegd: de SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland.  Let op! Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2022. Wat kunt u ermee? U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp… >
 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024 (11-04-2022) - Koopkrachtdaling Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van de koopkracht, onder meer door de stijgende energie- en grondstofprijzen, is door het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een verhoging van het minimumloon. Een wetsvoorstel voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu uitgewerkt. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van dit jaar een brief over de vormgeving en het verdere wetgevingsproces.  Ingrijpende en uitzonderlijke wijziging Volgens de Wet… >
 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024 (11-04-2022) - Koopkrachtdaling Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van de koopkracht, onder meer door de stijgende energie- en grondstofprijzen, is door het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een verhoging van het minimumloon. Een wetsvoorstel voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu uitgewerkt. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van dit jaar een brief over de vormgeving en het verdere wetgevingsproces.  Ingrijpende en uitzonderlijke wijziging Volgens de Wet… >
 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend (8-04-2022) - De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt welke reikwijdte de terugwerkende kracht volgens haar heeft. Sectorindeling Werkgevers worden van rechtswege ingedeeld in een bepaalde sector op basis van hun activiteiten. De inhoudingsplichtige, ofwel de werkgever, kan met goede argumenten de Belastingdienst verzoeken tot aanpassing van de sectorindeling. Vanaf 29 juni 2018 17.00 uur was het echter niet meer mogelijk dit met terugwerkende kracht te doen. Te veel betaalde premies Het niet verlenen… >
 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend (8-04-2022) - De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt welke reikwijdte de terugwerkende kracht volgens haar heeft. Sectorindeling Werkgevers worden van rechtswege ingedeeld in een bepaalde sector op basis van hun activiteiten. De inhoudingsplichtige, ofwel de werkgever, kan met goede argumenten de Belastingdienst verzoeken tot aanpassing van de sectorindeling. Vanaf 29 juni 2018 17.00 uur was het echter niet meer mogelijk dit met terugwerkende kracht te doen. Te veel betaalde premies Het niet verlenen… >
 • Informatieverplichting digitale platformen (8-04-2022) - Digitale platformen Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker. Fraudebestrijding Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen. Transparantie Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling… >
 • Informatieverplichting digitale platformen (8-04-2022) - Digitale platformen Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker. Fraudebestrijding Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen. Transparantie Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling… >
 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor? (7-04-2022) - Inrichting werkkamer Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verplicht voor de inrichting van de werkplek thuis te zorgen als de werknemer thuis moet werken. In die gevallen kunt u onder meer een bureau, een bureaustoel en verlichting belastingvrij ter beschikking stellen, verstrekken of vergoeden. Retourneren van uitgeleende spullen Werkt een werknemer niet meer thuis, dan moeten genoemde zaken weer geretourneerd worden als u uw werknemer de spullen… >
 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor? (7-04-2022) - Inrichting werkkamer Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verplicht voor de inrichting van de werkplek thuis te zorgen als de werknemer thuis moet werken. In die gevallen kunt u onder meer een bureau, een bureaustoel en verlichting belastingvrij ter beschikking stellen, verstrekken of vergoeden. Retourneren van uitgeleende spullen Werkt een werknemer niet meer thuis, dan moeten genoemde zaken weer geretourneerd worden als u uw werknemer de spullen… >
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning (7-04-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning. Terugwerkende kracht De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder… >
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning (7-04-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning. Terugwerkende kracht De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder… >
 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen (6-04-2022) - Zwakkere onderhandelingspositie Mkb-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijfvanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk. Gevolg niet tijdig betalen Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn… >
 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen (6-04-2022) - Zwakkere onderhandelingspositie Mkb-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijfvanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk. Gevolg niet tijdig betalen Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022 (6-04-2022) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022 (6-04-2022) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027 (5-04-2022) - Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is. Extra financiering De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt. Niet alleen snelwegen De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen,… >
 • Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027 (5-04-2022) - Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is. Extra financiering De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt. Niet alleen snelwegen De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen,… >
 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (5-04-2022) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van… >
 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (5-04-2022) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van… >
 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (4-04-2022) - Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb? U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U betaalt echter geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Voorlopige aanslag Daarnaast betaalt u… >
 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (4-04-2022) - Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb? U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U betaalt echter geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Voorlopige aanslag Daarnaast betaalt u… >
 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen (4-04-2022) - NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%.  De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen. Op basis van loonsom oktober 2021 De tegemoetkoming is gebaseerd… >
 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen (4-04-2022) - NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%.  De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen. Op basis van loonsom oktober 2021 De tegemoetkoming is gebaseerd… >
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling (1-04-2022) - Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € 10.000 van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets. De leverancier of opdrachtnemer mag op de factuur dan geen btw vermelden, maar moet de btw verleggen naar de afnemer of opdrachtgever. Btw niet verlegd? Ontvangt u een factuur mét btw, maar is een btw-verleggingsregeling van… >
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling (1-04-2022) - Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € 10.000 van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets. De leverancier of opdrachtnemer mag op de factuur dan geen btw vermelden, maar moet de btw verleggen naar de afnemer of opdrachtgever. Btw niet verlegd? Ontvangt u een factuur mét btw, maar is een btw-verleggingsregeling van… >
 • Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden (1-04-2022) - Dubbele premies Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd. Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die… >
 • Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden (1-04-2022) - Dubbele premies Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd. Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die… >
 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld (31-03-2022) - Aflossen De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt men 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag men per maand bedrag moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt de ondernemer periodiek geïnformeerd over de schuldpositie. Wat als aflossen niet mogelijk is? In de brief staat ook aangegeven wat ondernemers moeten doen als aflossen vanaf oktober echt niet mogelijk… >
 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld (31-03-2022) - Aflossen De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt men 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag men per maand bedrag moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt de ondernemer periodiek geïnformeerd over de schuldpositie. Wat als aflossen niet mogelijk is? In de brief staat ook aangegeven wat ondernemers moeten doen als aflossen vanaf oktober echt niet mogelijk… >
 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst (31-03-2022) - Beslissing binnen acht weken De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken uw verzoek om btw-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over uw verzoek. Rentevergoeding btw-teruggaaf 2021 Heeft u btw-teruggaaf betrekking op het jaar 2021? En ontving de Belastingdienst uw verzoek om btw-teruggaaf tenminste acht weken geleden? Dan moet de Belastingdienst u vanaf 1 april 2022 belastingrente vergoeden. Tip! De belastingrente bedraagt momenteel… >
 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst (31-03-2022) - Beslissing binnen acht weken De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken uw verzoek om btw-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over uw verzoek. Rentevergoeding btw-teruggaaf 2021 Heeft u btw-teruggaaf betrekking op het jaar 2021? En ontving de Belastingdienst uw verzoek om btw-teruggaaf tenminste acht weken geleden? Dan moet de Belastingdienst u vanaf 1 april 2022 belastingrente vergoeden. Tip! De belastingrente bedraagt momenteel… >
 • Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code (30-03-2022) - Recht op TVL? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële compensatie voor de vaste lasten van bedrijven die door de coronacrisis een flinke omzetdaling hebben ondergaan. Of een bedrijf recht heeft op de TVL, hangt af van de SBI-code waarmee het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Soms wijken de werkelijke bedrijfsactiviteiten hiervan echter af. Een bedrijf dat op basis hiervan recht op de TVL zou hebben,… >
 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code (30-03-2022) - Recht op TVL? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële compensatie voor de vaste lasten van bedrijven die door de coronacrisis een flinke omzetdaling hebben ondergaan. Of een bedrijf recht heeft op de TVL, hangt af van de SBI-code waarmee het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Soms wijken de werkelijke bedrijfsactiviteiten hiervan echter af. Een bedrijf dat op basis hiervan recht op de TVL zou hebben,… >
 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag (30-03-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Wanneer bent u verplicht als werkgever een transitievergoeding te betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever liggen.  Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; opzegging door de werkgever met instemming… >
 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag (30-03-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Wanneer bent u verplicht als werkgever een transitievergoeding te betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever liggen.  Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; opzegging door de werkgever met instemming… >
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon (29-03-2022) - Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de Wet betaald ouderschapsverlof worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald. Opnemen in eerste levensjaar Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de… >
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon (29-03-2022) - Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de Wet betaald ouderschapsverlof worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald. Opnemen in eerste levensjaar Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de… >
 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning (29-03-2022) - E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Wettelijke basis? Ondernemers zijn sinds 2021 verplicht via eHerkenning aangifte vennootschapsbelasting en loonheffingen in te dienen, tenzij men dit uitbesteed of commerciële software gebruikt. Een ondernemer weigerde dit omdat eHerkenning niet gratis is. De rechter ging hierin mee en… >
 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning (29-03-2022) - E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Wettelijke basis? Ondernemers zijn sinds 2021 verplicht via eHerkenning aangifte vennootschapsbelasting en loonheffingen in te dienen, tenzij men dit uitbesteed of commerciële software gebruikt. Een ondernemer weigerde dit omdat eHerkenning niet gratis is. De rechter ging hierin mee en… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2022 (28-03-2022) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar kan wel aannemen van werk aan de orde zijn.… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2022 (28-03-2022) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar kan wel aannemen van werk aan de orde zijn.… >
 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven (28-03-2022) - Deep Tech Fonds Het nieuwe ‘Deep Tech Fonds’ (DTF) krijgt een omvang van € 250 miljoen. Het fonds is met name bedoeld voor investeringen in innovatieve en complexe technologieën. Voor de ontwikkeling hiervan blijkt financiering vaak een probleem. Start-ups en scale-ups Het DTF richt zich dan ook op start-ups en scale-ups, dus nog jonge bedrijven, die vaak in de technische sector actief zijn en willen doorgroeien. Zij richten zich daarbij… >
 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven (28-03-2022) - Deep Tech Fonds Het nieuwe ‘Deep Tech Fonds’ (DTF) krijgt een omvang van € 250 miljoen. Het fonds is met name bedoeld voor investeringen in innovatieve en complexe technologieën. Voor de ontwikkeling hiervan blijkt financiering vaak een probleem. Start-ups en scale-ups Het DTF richt zich dan ook op start-ups en scale-ups, dus nog jonge bedrijven, die vaak in de technische sector actief zijn en willen doorgroeien. Zij richten zich daarbij… >
 • New investment fund for knowledge-intensive companies (28-03-2022) - Deep Tech Fund The new ‘Deep Tech Fund’ (DTF) will make €250 million available, primarily for investments in innovative and complex technologies. Funding often proves to be a problem for the development of such technologies. Start-ups and scale-ups The DTF will focus on start-ups and scale-ups, or in other words young companies with growth ambitions, often in the technical sector. Companies of this kind tend to devote themselves to the… >
 • New investment fund for knowledge-intensive companies (28-03-2022) - Deep Tech Fund The new ‘Deep Tech Fund’ (DTF) will make €250 million available, primarily for investments in innovative and complex technologies. Funding often proves to be a problem for the development of such technologies. Start-ups and scale-ups The DTF will focus on start-ups and scale-ups, or in other words young companies with growth ambitions, often in the technical sector. Companies of this kind tend to devote themselves to the… >
 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (25-03-2022) - Schenken aan kinderen Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen. Eenmalige verhoging Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18… >
 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (25-03-2022) - Schenken aan kinderen Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen. Eenmalige verhoging Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18… >
 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (24-03-2022) - Voorlopige aanslag Ondernemers krijgen, normaal gesproken, aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van de te verwachten winst. Die winst wordt geschat op basis van cijfers uit het verleden. Die kunnen afwijken van uw huidige winst, dus is het altijd goed de voorlopige aanslag te checken en zo nodig aan te passen. Uitstel van betaling? Vanwege corona kunnen ondernemers voor tal van belastingen… >
 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (24-03-2022) - Voorlopige aanslag Ondernemers krijgen, normaal gesproken, aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van de te verwachten winst. Die winst wordt geschat op basis van cijfers uit het verleden. Die kunnen afwijken van uw huidige winst, dus is het altijd goed de voorlopige aanslag te checken en zo nodig aan te passen. Uitstel van betaling? Vanwege corona kunnen ondernemers voor tal van belastingen… >
 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar? (24-03-2022) - Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) In het BUA wordt onder meer geregeld dat de btw op personeelsvoorzieningen in beginsel niet aftrekbaar is. Is het bedrag aan voorzieningen voor een werknemer in een jaar niet meer dan € 227 exclusief btw? Dan is de btw op de voorzieningen voor die werknemer wél aftrekbaar. Let op! Ook huisvesting wordt beschouwd als personeelsvoorziening. De btw hierop is dus evenmin aftrekbaar, tenzij er sprake… >
 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar? (24-03-2022) - Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) In het BUA wordt onder meer geregeld dat de btw op personeelsvoorzieningen in beginsel niet aftrekbaar is. Is het bedrag aan voorzieningen voor een werknemer in een jaar niet meer dan € 227 exclusief btw? Dan is de btw op de voorzieningen voor die werknemer wél aftrekbaar. Let op! Ook huisvesting wordt beschouwd als personeelsvoorziening. De btw hierop is dus evenmin aftrekbaar, tenzij er sprake… >
 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei (23-03-2022) - Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Let op! Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen. Hoogte… >
 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei (23-03-2022) - Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Let op! Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen. Hoogte… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2022 (23-03-2022) - De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag Overlijden werknemer Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: bedrijfseconomisch ontslag en  ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Andere, meer persoonlijk getinte redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2022 (23-03-2022) - De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag Overlijden werknemer Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: bedrijfseconomisch ontslag en  ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Andere, meer persoonlijk getinte redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:… >
 • UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel (22-03-2022) - Mislukt re-integratietraject Een werkgever was van mening dat een zieke werknemer onvoldoende meewerkte aan zijn re-integratie. Hij vond hierin steun bij de bedrijfsarts. Vervolgens zette hij het loon stop. Het UWV werd gevraagd een deskundigenoordeel te geven. De arbeidsdeskundige van het UWV was echter van oordeel dat de werknemer wel voldoende had gedaan aan zijn re-integratie. De werkgever hervatte de loonbetaling en kwam met de werknemer een beëindiging van de… >
 • Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet (22-03-2022) - Wat verandert er? Als u eigenrisicodrager bent voor de ZW en overstapt naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV, krijgt u nu twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van uw premie kijkt het UWV naar de sectorpremie en de individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast te stellen is, is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de sectorpremie ZW.  Let op! Vanaf 1 januari 2024 wordt… >
 • Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld (21-03-2022) - Voorwaarden De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden: De rit duurt langer dan 24 uur. De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar. Het aantal gereden dagen moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met facturen en tachograafschijven. De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag. Let op! U mag ieder jaar opnieuw… >
 • Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan (21-03-2022) - NOW tweede aanvraagperiode De NOW voor de periode juni tot en met september 2020 betreft de NOW ‘tweede aanvraagperiode’. Voor deze periode bedroeg de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom. Hoeveel de tegemoetkoming uiteindelijk bedraagt, hangt af van uw definitieve omzetverlies. Let op! In sommige gevallen dient u een accountants- of derdenverklaring mee te sturen. Heeft u hierdoor extra tijd nodig, vraag dit dan aan bij het… >
 • Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april (18-03-2022) - Betalingsonmacht Als u als bestuurder van een bv uitstel van betaling voor uw bv heeft aangevraagd, merkt de fiscus dit tot en met 31 maart 2022 ook aan als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020. Let op! Dit betekent dat u vanaf 1 april 2022 de betalingsonmacht van uw bv weer op… >
 • Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten (18-03-2022) - Verkorting termijnen kiesrecht Doel van de wijzigingen van de WOR is dat meer werknemers (juist ook jongeren en flexkrachten) eerder en vaker bij de medezeggenschap worden betrokken. Onderstaand een opsomming van de wijzigingen: verkorting van de termijnen voor het actief kiesrecht (het recht om te mogen stemmen) van zes naar drie maanden verkorting van de termijn voor het passief kiesrecht (het recht van een werknemer om zich kandidaat te stellen… >
 • Nog 1 week voor inschrijving UBO-register! (17-03-2022) - UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Inschrijven U kunt zich online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl). U vindt daar ook alle informatie over wat u nodig heeft voor een correcte inschrijving. Inschrijven kan… >
 • Kabinet compenseert hoge energieprijzen (17-03-2022) - Verlaging btw op energie Vanaf 1 juli a.s. wordt het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming voor een half jaar – dus tot en met 31 december 2022 - verlaagd van 21 naar 9%. Behalve particuliere huishoudens zullen ook ondernemers die geen btw kunnen verrekenen van deze btw-verlaging profiteren. Verlaging accijns benzine en diesel De accijns op benzine en diesel wordt vanaf 1 april tot en met 31 december 2022… >
 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022 (17-03-2022) - Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.  Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van… >
 • Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022 (17-03-2022) - Het proces: wat, wanneer en door wie Contract arbodienstverlening De Arbowet verplicht bedrijven zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dit kan door een arbodeskundige (zogeheten maatwerkregeling; onder voorwaarden bepaalt de werkgever zelf door wie hij zich laat ondersteunen) of door een arbodienst. Vangnetregeling Schakelt u een arbodienst in, dan spreken we over een zogeheten vangnetregeling. U sluit dan een contract af met een gecertificeerde arbodienst. Tip!… >
 • Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga? (16-03-2022) - Thuiswerkvrijstelling Werknemers werken steeds vaker geheel of gedeeltelijk thuis. Vanwege corona is dit de laatste tijd sterk toegenomen. Het kabinet heeft daarom besloten vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag in te voeren. Met deze vergoeding kunnen de kosten van het thuiswerken, zoals die van koffie en energie, onbelast worden vergoed. Fiscale thuiswerkplek? Als een dga thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of… >
 • Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet (15-03-2022) - Is uw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geeft u aan én betaalt u dan uiterlijk 31 maart 2022. Eindheffing De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte in 2021 1,18%. U kon er in 2021… >
 • Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door (15-03-2022) - WBSO WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale regeling die kosten voor Research & Development verlaagt. Ondernemers met personeel Ondernemers met personeel met een WBSO-verklaring kunnen de speur- en ontwikkelingskosten (S&O-kosten) verlagen door een aftrek op de loonheffingen (de S&O-afdrachtsvermindering). Heeft u hier in 2021 gebruik van gemaakt, geef dan uiterlijk 31 maart 2022 de door uw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren door aan de… >
 • Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers (14-03-2022) - TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Vanwege corona hebben veel ondernemers te maken gehad met een omzetdaling. De TVL voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten en kan maximaal 100% bedragen. Dezelfde criteria Voor de omvang van de TVL zijn dezelfde criteria van toepassing als voor niet-starters. Dit betekent bijvoorbeeld dat de minimale omzetdaling in het vierde kwartaal van 2021 20% dient te bedragen en in het eerste kwartaal van 2022… >
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen! (14-03-2022) - Wat is eigenrisicodragerschap? Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als u eigenrisicodrager bent. In dat geval… >
 • Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april (14-03-2022) - Ruisende inbreng Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn. Of als er voldoende geld aanwezig is… >
 • Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in (11-03-2022) - Geruisloze inbreng Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming. Let op! De oudedagsreserve kan niet zonder meer doorgeschoven worden naar de bv, maar er zijn wel mogelijkheden om deze om te zetten in een lijfrente bij de bv. Voorovereenkomst Als er… >
 • Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in (10-03-2022) - Wanneer suppletieaangifte? Als u uw btw-aangifte al heeft ingediend, kunt u bij een correctie van meer dan € 1.000 de aangifte alleen nog wijzigen via een suppletie. Kleinere correcties kunt u verrekenen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Let op! Het gaat om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag. Heeft u bijvoorbeeld € 1.600 te weinig btw aangegeven en € 900 te weinig btw afgetrokken, dan is het… >
 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV (10-03-2022) - LIV Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst met een loon van minimaal € 10,48 tot en met maximaal € 13,12 gemiddeld per uur? En werden voor deze werknemers in 2021 minimaal 1248 uren verloond? Dan heeft u waarschijnlijk recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat kan oplopen tot € 960 per werknemer per jaar. Jeugd-LIV Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst die op… >
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag (9-03-2022) - Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Deze jubelton wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Eerdere volledige afschaffing is volgens de minister van Financiën niet mogelijk vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Jubelton omlaag per 1 januari 2023 Vooruitlopend op de volledige afschaffing wordt de jubelton vanaf 1 januari 2023… >
 • Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3 (9-03-2022) - Alleen vanaf 2017 De advocaat-generaal (AG) geeft aan dat het stelsel zoals dat sinds 2017 bestaat, niet door de beugel kan. Tot die tijd was het forfaitaire rendement voor iedereen gelijk. Vanaf 2017 is dit afhankelijk van de omvang van het vermogen. Alleen indien forfaitaire rendement te hoog is De AG geeft verder aan dat de huidige heffing in box 3 alleen in strijd is met het recht als het… >
 • Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent (8-03-2022) - Verhoging Bij het aanschaffen van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Vanaf 1979 tot en met 2020 bedroeg het tarief van deze overdrachtsbelasting 6%, maar met ingang van 1 januari 2021 is dit verhoogd naar 8%. Vanaf 2023 wordt dit tarief dus nog verder verhoogd naar 9%. Tarief 8% of 9%? Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats op het moment dat de notariële akte van levering wordt opgemaakt. Dit betekent dat… >
 • Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open (8-03-2022) - SLIM SLIM is een  subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn er in 2022 twee aanvraagperiodes: in maart en in september. Subsidiabele activiteiten De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: het doorlichten van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming; het ondersteunen en begeleiden bij het… >
 • Minder hypotheek door auto via private lease (7-03-2022) - Wijziging 2022: van 65% naar 100% Het bedrag dat je via private lease kwijt bent, telt nu al voor 65% mee als financiële verplichting. Vanaf april 2022 gaat het bedrag echter voor de volle 100% meetellen. Normen Nibud De banken gaan uit van de normen die het Nibud hanteert voor het berekenen van de maximale hypotheek. Volgens die normen is slechts een deel van het inkomen te besteden aan een… >
 • Advieswijzer Fiets van de zaak 2022 (7-03-2022) - Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets Eigendom van de werkgever Voor de bijtelling van de fiets van de zaak geldt een forfait van 7% van de consumentenadviesprijs als de werkgever ‘ook voor privégebruik’ een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit betekent dat de fiets eigendom blijft van de werkgever of door de werkgever wordt geleaset. Als de werknemer deze fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer of voor zakelijke… >
 • Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo (4-03-2022) - Urencriterium Voor de Tozo moest worden voldaan aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer ten minste 1.225 uren per jaar in zijn bedrijf werkzaam moet zijn. Het urencriterium geldt ook als voorwaarde voor tal van fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Op deze manier worden parttime zelfstandigen uitgesloten. Let op! De bewijslast dat wordt voldaan aan het urencriterium ligt bij de aanvrager van de Tozo. Desgevraagd zal hij… >
 • Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning? (3-03-2022) - Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Uit het coalitieakkoord komt naar voren dat deze jubelton volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2024.  Eerdere volledige afschaffing behoort volgens de minister van Financiën niet tot de mogelijkheden vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Het kabinet onderzoekt echter wel de mogelijkheden om de… >
 • WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis (3-03-2022) - Vergelijkingsmethode De vergelijkingsmethode is voor woningen de meest toegepaste vorm van waardebepaling voor de WOZ. Woningen worden namelijk dermate veel verhandeld dat actuele verkoopcijfers vrijwel altijd beschikbaar zijn.  Afnemend grensnut Bij de waardebepaling is het afnemend grensnut een van de uitgangspunten. Afnemend grensnut houdt in dat de waarde per kubieke meter woning afneemt naarmate de woning groter is. Volgens dit principe is een woning van bijvoorbeeld 800 m3 minder dan… >
 • Loon dga lager vanwege slechte financiële positie (2-03-2022) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of € 48.000. Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld. Let op! De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij u. Coronacrisis In 2020 en 2021 gold een… >
 • Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend (2-03-2022) - Geautomatiseerde loonadministratie De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vindt u de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe u jaarbedragen moet omrekenen naar tijdvakbedragen. Apart document Een overzicht van alle parameterwaarden, substitutiewaarden en herleidingsfactoren kunt u vinden in een apart te downloaden document.   De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2022 en de apart te downloaden bijlage kunt u vinden… >
 • Advieswijzer Energielabel C kantoorpanden 2022 (1-03-2022) - Uitzonderingen Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen: De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een verkoopbalie beschikt. De gebruiksoppervlakte van het kantoor – inclusief nevenfuncties – is minder dan 100 m2. Monumenten; dit betreft rijksmonumenten, provinciale en… >
 • Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in (1-03-2022) - TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 diende minimaal 30% te zijn. Voorschot Als u de TVL aanvraagt, ontvangt u eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op uw schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van… >
 • TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen (28-02-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat… >
 • TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen (28-02-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat… >
 • Extra tegemoetkomingen evenementensector (28-02-2022) - Wanneer vergoeding? De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege het evenementenverbod door corona. De regeling heeft betrekking op publiek toegankelijke evenementen. Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt, vallen in beginsel ook onder de regeling. Ze moeten dan wel publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn. Geen TRSEC De TRSEC bevat een aantal… >
 • Einde steunpakket corona in zicht (28-02-2022) - Welke maatregelen beëindigd? De loonsteun via de NOW, de steun voor vaste lasten via de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz) worden beëindigd. De Bbz blijft in zijn oorspronkelijke vorm wel bestaan. Concreet betekent dit dat voor het recht op Bbz weer meetelt hoeveel vermogen een zelfstandige bezit. Kredietfaciliteiten nog niet beëindigd Een aantal kredietfaciliteiten wordt nog wel enige tijd… >
 • Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen (25-02-2022) - Reiskosten  Zakelijke reiskosten van uw personeel kunt u veelal belastingvrij vergoeden. Voor reiskosten per auto geldt daarbij de bekende limiet van € 0,19 per kilometer. Onderbouwing U moet de door u verstrekte onbelaste reiskosten wel goed onderbouwen. Zo moet uit uw administratie zijn af te leiden voor welke reizen een bepaalde kostenvergoeding is bestemd. Voor de reiskosten in het kader van het woon-werkverkeer kunt u daarbij ook gebruikmaken van een… >
 • Advieswijzer Estate planning 2022 (25-02-2022) - Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het… >
 • STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022 (24-02-2022) - STAP-budget STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget biedt een vergoeding voor scholingskosten. Jaarlijks is een budget van € 218 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 300.000 mensen per jaar scholing volgen. Let op! Vanaf 1 januari 2022 kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting geen scholingskosten meer aftrekken. Het STAP-budget is de vervanging van deze aftrek. Scholing De scholing kan bestaan uit een opleiding, training of cursus. De Dienst Uitvoering… >
 • Advieswijzer Fiscale eenheid 2022 (23-02-2022) - De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden… >
 • Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar? (23-02-2022) - Onterecht gefactureerde btw Het kan tussen (handels)partijen voorkomen dat btw in rekening wordt gebracht, terwijl dit helemaal niet hoeft. De fiscus kan de aftrek van btw door de afnemer dan in beginsel weigeren. De afnemer kan de ten onrechte betaalde btw dan op de leverancier verhalen wegens ‘onverschuldigde betaling’. Uitzonderingen Op dit uitgangspunt zijn echter uitzonderingen mogelijk. Dit is in een arrest bepaald door het Europese Hof van Justitie. De… >
 • Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar (22-02-2022) - Voorwaarden beloning partner Een beloning aan een meewerkende partner kan in beginsel in aftrek komen op de winst als: door de partner ook daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht, de omvang van die werkzaamheden meer is dan de hulp en bijstand die onder partners gebruikelijk is, en de beloning niet hoger is dan normaal gebruikelijk voor dit soort werkzaamheden. Discussie De regering wilde in de jaren tachtig voorkomen dat veel discussie zou… >
 • Geen premies afdragen, geen NOW (22-02-2022) - NOW Werkgevers die al dan niet door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de NOW. Deze regeling vergoedt het grootste deel van de loonkosten, zodat werkgevers ondanks de crisis hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Loonbegrip Voor het loonbegrip inzake de NOW wordt de Wet financiering sociale verzekeringen gevolgd. Bepaald is dat voor werknemers voor wie geen sociale premies hoeven te worden afgedragen,… >
 • Heeft u al uw cryptocurrency opgegeven? (21-02-2022) - Fiscus krijgt inzage Er is een nieuwe EU-richtlijn inzake gegevensuitwisseling, waarmee de fiscus straks mag meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven. Box 3 In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Ook beleggingen in cryptovaluta moeten hier worden opgegeven. Alsnog aangeven Belastingplichtigen die (een deel van hun) vermogen niet hebben opgegeven, kunnen gebruikmaken van de inkeerregeling. U geeft dan zelf aan dat u een bepaald vermogen zoals cryptovaluta… >
 • Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar (21-02-2022) - 30%-regeling U mag uw werknemer bepaalde extra kosten van zijn tijdelijke verblijf belastingvrij vergoeden. U moet die kosten dan aantonen. U kunt er echter ook voor kiezen om 30% van het salaris belastingvrij uit te keren, de zogenaamde 30%-regeling. Dan is geen bewijs nodig. Ingangsdatum Wilt u vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de 30%-regeling, dan moet uw formulier binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn.… >
 • Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd (18-02-2022) - Maximale duur werkvergunning naar drie jaar Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen, moet u als werkgever in bepaalde gevallen een werkvergunning aanvragen. De EER bestaat uit de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Vanaf 1 januari 2022 kan een werkvergunning, afhankelijk van de voorwaarden, voor maximaal drie jaar worden verleend. Maximaal twee jaar bij volledige arbeidsmarkttoets Een werkvergunning met een volledige arbeidsmarkttoets kan voor… >
 • Rules for granting work permit to foreign employees changed (18-02-2022) - Maximum duration of work permit three years  In certain cases, you as an employer must apply for a work permit for employees who do not originate from the European Economic Area (EEA) or Switzerland. The EEA consists of the EU Member States, Norway, Iceland and Liechtenstein. As of 1 January 2022, a work permit can be granted for a maximum of three years, depending on the conditions.  Maximum of two… >
 • Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022 (17-02-2022) - Vrijwilligersregeling U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen, een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2022 bedraagt die onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belastingen en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 vindt geen verhoging plaats ten opzichte van 2021. Uurvergoeding Komt de totale vergoeding… >
 • Fiscus kan aangifte via eHerkenning niet verplichten (16-02-2022) - EHerkenning EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Weigering gebruik eHerkenning Een belastingplichtige die in 2020 aangifte loonheffingen moest doen, had dit geweigerd, omdat hij daarbij verplicht gebruik moest maken van eHerkenning. Volgens de belastingplichtige kon de Belastingdienst hem hiertoe niet dwingen. Daarnaast wilde de belastingplichtige uit… >
 • Vanaf 2025 afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) (16-02-2022) - Voorwaarden U krijgt in 2022 IACK als een kind, dat op 1 januari 2022 jonger is dan 12 jaar, ten minste zes maanden staat ingeschreven op hetzelfde woonadres als u. Dat kind kan uw eigen kind zijn, maar ook bijvoorbeeld een stiefkind, geadopteerd kind of een kind uit een eerdere relatie van uw partner. Verder moet u arbeidsinkomen in 2022 ten minste € 5.220 zijn en mag u geen of… >
 • Subsidie voor coronabanen in zorg opgeschort (15-02-2022) - Wat valt onder de coronabanen? De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid. Fraudesignalen Opvallend is bijvoorbeeld dat bij sommige subsidieaanvragers minder medewerkers op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook komt het voor dat tijdelijk verloonde werknemers bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd worden verloond. Opschorting tijdelijk In een brief aan de Tweede Kamer… >
 • Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt (15-02-2022) - Hoe werkt de middelingsregeling? Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de werkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is?  Dan… >
 • NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen (14-02-2022) - Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen. Omvang tegemoetkoming De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed. Gestart na 1 januari 2019? Bent u gestart… >
 • Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet (14-02-2022) - Schenkbelasting U moet aangifte schenkbelasting doen als de waarde van de schenking in 2021 meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van uw ouders € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244. Hogere vrijstelling Soms geldt er een hogere vrijstelling, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. U moet dan wel aangifte doen en hierin verzoeken om de vrijstelling toe te passen. U betaalt dan… >
 • Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend (11-02-2022) - Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond - dat wil zeggen op grasland en akkerland - dat ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt. Let op! De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals glastuinbouw en boomgaarden. Verpachte grond De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. Het… >
 • Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector (11-02-2022) - Steun via fondsen De meeste steun wordt verleend via fondsen. Zo loopt een belangrijk deel van de steun via het Fonds Podiumkunsten. Via dit fonds wordt bijvoorbeeld tot 85% van alle kaarten opgekocht van professionele voorstellingen en concerten, ook als deze geannuleerd worden. Gericht op zzp’ers De steun is met name gericht op zzp’ers die in de culturele en creatieve sector werkzaam zijn. Volgens het kabinet is dit een gerichte… >
 • Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023 (10-02-2022) - Wie betaalt nu verhuurderheffing? Heeft u op 1 januari 2022 meer dan vijftig huurwoningen met een in 2022 maximale huurprijs van € 763,47 per maand? Dan krijgt u te maken met de verhuurderheffing. Tip! Had u op 1 januari 2022 minder dan vijftig huurwoningen, maar overschrijdt u deze grens in de loop van 2022? Dan hoeft u in 2022 geen aangifte verhuurderheffing te doen. Door de afschaffing per 1 januari… >
 • Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen (10-02-2022) - Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor alle arbovoorzieningen die voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever. Vanaf 2022: verplichte arbovoorzieningen Vanaf 2022 geldt de gerichte vrijstelling alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, maar… >
 • Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek (9-02-2022) - Vervroegd aflossen Het vorige kabinet heeft eerder extra uitleg gegeven over de kosten bij het vervroegd aflossen van een hypotheek. De kosten die een financier rekent vanwege het vervroegd aflossen van een lening, mogen kort gezegd niet hoger zijn dan het verlies aan rente-inkomsten dat de financier lijdt door het vervroegde aflossen van de lening. Inzicht in de kosten De berekening van deze kosten is vastgelegd in een Leidraad van… >
 • Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000 (8-02-2022) - Startersvrijstelling overdrachtsbelasting Vanaf 2021 geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarden zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd in de woning gaan wonen en dat de kopers niet eerder van de startersvrijstelling gebruikmaakten. Woningwaardegrens Tot 1 april 2021 gold de vrijstelling voor elke aankoop, ongeacht de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 is de vrijstelling… >
 • Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel (8-02-2022) - Afbouw maximaal aftrektarief Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Zo is de hypotheekrente in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 vindt verdere verlaging plaats naar een maximale aftrek van 37,05%. Tip! Om de pijn van deze verlaging enigszins te compenseren is het eigenwoningforfait ook verlaagd. In 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000… >
 • Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen (7-02-2022) - Arrest Hoge Raad Eind december vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europese recht. Die heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. De Hoge Raad is van mening dat het werkelijke rendement hiervoor doorslaggevend moet zijn. Massaal bezwaar De heffing in box 3 is via zogenaamde massaalbezwaarprocedures aangevochten. Na het arrest van de Hoge Raad heeft… >
 • Drempel dga-taks naar € 700.000 (7-02-2022) - Verhogen drempel Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen over het meerdere boven de drempel belasting betaalt in box 2 (tarief is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het… >
 • Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer (4-02-2022) - Computerbril Een computerbril is speciaal gemaakt voor de afstand tussen ogen en toetsenbord en beeldscherm. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als je zonder deze bril een foute werkhouding aanneemt. Eerdere rechtspraak  In genoemde uitspraak verwijst de rechtbank naar eerdere rechtspraak waarin werd beslist dat een bril een te persoonlijk karakter heeft om tot aftrek te kunnen leiden. Volgens de Hoge Raad is dit niet anders voor een computerbril.… >
 • Advieswijzer Auto en fiscus 2022 (3-02-2022) - Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2022 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik auto Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm).… >
 • Advieswijzer Werkkostenregeling 2022 (2-02-2022) - De regels op een rij Uitgangspunt van de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. U vergoedt dan de kosten die uw werknemer voorschiet voor zaken die: tot het vermogen van uw… >
 • Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder? (2-02-2022) - Wat is het VCR-systeem? Voor het berekenen van de premies voor werknemersverzekeringen, de premie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en voor de berekening van de pensioenpremies gebruikt u de systematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen. Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook met de voorliggende maanden. Eerst wordt de premie berekend tot en met… >
 • Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder (1-02-2022) - Bpm-vergunninghouders In principe moet de aangifte van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden gedaan en de belasting worden betaald vóórafgaand aan de inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. Voor bpm-vergunninghouders geldt hierop echter een uitzondering. Bpm-vergunninghouders mogen de bpm-aangifte en -betaling verzamelen en per maand doen. Let op! Niet iedere ondernemer kan bpm-vergunninghouder worden. Alleen een ondernemer die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening regelmatig om inschrijving van motorrijtuigen in… >
 • Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart (31-01-2022) - Coronamaatregelen Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis diverse maatregelen genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Een van de maatregelen was het verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. Net als een aantal andere maatregelen, zoals de NOW en de TVL, is deze nu ook verlengd. Geen actie nodig Ondernemers die al gebruik maken van uitstel van betaling, hoeven geen actie te ondernemen. Voor hen wordt het uitstel van betaling… >
 • Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast (31-01-2022) - Arrest Hoge Raad In het arrest van de Hoge Raad besliste onze hoogste rechter dat het huidige systeem van belastingheffing in box 3 met forfaitaire rendementen in strijd is met het Europese recht. Het systeem gaat er namelijk vanuit dat met meer vermogen automatisch een hoger rendement wordt behaald en hierover meer belasting moet worden betaald. Kamervragen In antwoord op Kamervragen deelt de staatssecretaris van Financiën mee dat bekeken wordt… >
 • NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen (31-01-2022) - Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen. Omvang tegemoetkoming De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed. Gestart na 1 januari 2019? Bent u gestart… >
 • Advieswijzer Hybride werken 2022 (28-01-2022) - Wet flexibel werken Bij hybride werken is allereerst de Wet flexibel werken (Wfw) van belang. De Wfw geeft werknemers niet alleen het recht de werkgever te verzoeken de arbeidsduur aan te passen, ook kunnen ze een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats en van de werktijden. In deze wet staan de volgende definitiebepalingen: arbeidsduur: het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer… >
 • Per 1 februari subsidie OVK voor land- en tuinbouw aanvragen (28-01-2022) - Aanvullende voorziening Omdat het steunmaximum voor land- en tuinbouwbedrijven volgens de TVL lager is dan voor andere ondernemingen, voorziet de OVK in een aanvullende voorziening. De volgens OVK en TVL gezamenlijk te ontvangen steun voor land- en tuinbouwbouwbedrijven mag echter niet meer zijn dan de maximum steun volgens de TVL en bedraagt € 2,3 miljoen over alle periodes. Aanvragen Bepaald is dat de aanvraagperiode loopt van 1 februari 2022 tot… >
 • Let op als u uw voorlopige aanslag 2022 wijzigt (27-01-2022) - Vergrijpboete? Wanneer u bij de aanvraag of een herzieningsverzoek van een voorlopige aanslag opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Deze boete kan oplopen tot maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door die onjuiste informatie ten onrechte is teruggegeven of niet is betaald (op basis van beleid wordt dit standaard al wel gematigd tot 50%). Let op! Een boete kan worden opgelegd tot maximaal… >
 • Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan (26-01-2022) - Wanneer subsidie? De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die uw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. U krijgt de subsidie alleen voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Aanvraagrondes Er zijn vijf aanvraagrondes. De eerste eindigt 31 januari 2022 om 17.00 uur. De opleiding moet zijn… >
 • Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting (26-01-2022) - VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000 dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. Let… >
 • Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging (26-01-2022) - VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000 dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. Let… >
 • Deadline aanvraag NOW en TVL! (25-01-2022) - NOW 7e periode De NOW, de tegemoetkoming in loonkosten, voor de 7e periode betreft november en december 2021. Deze kunt u via het UWV aanvragen tot en met 31 januari 2022. Voorwaarde is dat u in die maanden minstens 20% omzetverlies heeft geleden ten opzichte van 2019. De loonsom over uw omzetverlies wordt voor maximaal 90% gecompenseerd. De compensatie bedraagt 85%. Let op! Bij uw aanvraag kunt u maximaal 80%… >
 • Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden (25-01-2022) - Uitstoot als gevolg van zakelijk reizen De bij te houden uitstoot betreft al het zakelijke reizen van het personeel: dus zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen.  Wat moet worden bijgehouden? U moet in ieder geval gaan bijhouden welk type vervoersmiddel uw werknemers gebruiken: fiets, bromfiets, snorfiets, auto of het openbaar vervoer. Vervoer per auto verder uitgewerkt Ook moet er een onderscheid per gebruikte auto gemaakt worden. Personenauto’s hebben… >
 • Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk (25-01-2022) - Wat is gewijzigd? Het oorspronkelijke standpunt was dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Hierop was daarom altijd de hoge AWf-premie van toepassing. Nu is bepaald dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst kan zijn, waardoor de lage AWf-premie van toepassing is. Gevolgen voor de AWf-premie Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor… >
 • Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte (24-01-2022) - Hoe was het voorheen geregeld? Tot en met 31 december 2021 moest een werkgever een werknemer voor wie hij loonkostensubsidie ontvangt bij ziekte, bij twee loketten ziek- en betermelden: bij het UWV (vanwege de no-riskpolis) én bij de gemeente (vanwege het stopzetten en hervatten van de loonkostensubsidie). Dit systeem leidde tot allerlei verrekeningen tussen gemeenten, UWV en werkgevers vanwege de samenloop van de no-riskpolis en loonkostensubsidie. Dit is nu vereenvoudigd.… >
 • Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen (21-01-2022) - Sportscholen beperkt geopend Vanwege corona waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. Veel sportscholen gingen toen over tot het aanbieden van online sportlessen. Geen sportaccommodatie Het lage btw-tarief mag normaal gesproken echter alleen berekend worden als gebruikgemaakt wordt van een sportaccommodatie. Nu dit bij online sportlessen ontbreekt, ziet het kabinet zich genoodzaakt genoemde versoepeling te hanteren.… >
 • Landbouwnormen 2021 bekend (21-01-2022) - Onderverdeling De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen. Waardebepaling Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2022 (20-01-2022) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat, aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste tien weken, te vermeerderen met het aantal dagen… >
 • Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde (19-01-2022) - Nieuwe WOZ-beschikking Eigenaren van een woning ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking in de bus met een nieuwe WOZ-waarde. Die waarde is bepaald op 1 januari van het voorafgaande jaar. De WOZ-beschikking voor 2022 gaat dus uit van de waarde op 1 januari 2021. Reserves Vereniging van Eigenaren (VvE) Wie een appartement bezit, is automatisch ook lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging beslist over gemeenschappelijke zaken ten aanzien… >
 • Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing (18-01-2022) - Oordeel box 3-heffing De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het huidige systeem van de box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Belastingheffing over werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement De box 3-heffing gaat uit van een zogenaamd forfaitair rendement. Dit rendement wordt geacht hoger te zijn… >
 • Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd (18-01-2022) - Energielijst Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze zijn energiebesparend ten opzichte van bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan en duurder in aanschaf. Door de EIA worden deze extra kosten beperkt. Energie-investeringsaftrek (EIA) De energie-investeringsaftrek (EIA) is een percentage van de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel dat extra op de winst in mindering kan worden gebracht. Het percentage voor 2022 bedraagt 45,5%, hetzelfde… >
 • Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken (17-01-2022) - Uitstel tot en met 31 januari 2022 Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 januari 2022 voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Het gaat dan om onder meer loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Had u voor een van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze belastingen uitstel tot… >
 • Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari (17-01-2022) - Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De huur van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verhuurder betekent een btw-vrijgestelde verhuur dat hij btw, die hij in verband met de verhuur betaalt, niet in aftrek kan brengen. Bovendien kan dit betekenen dat hij de btw die hij bij de aankoop van de onroerende zaak betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het… >
 • Top 10 changes for employers in 2022 (17-01-2022) - 1. Change to work-related expenses scheme (WKR) in 2022 With effect from 1 January 2022 the fixed budget under the work-related expenses scheme has been reduced again to 1.7% on the first € 400,000 of the wage bill. On the excess amount of your wage bill it is 1.18%. In 2021, as a result of the coronavirus crisis, the fixed budget had been increased (on a one-off basis) to 3%… >
 • Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s (14-01-2022) - Koop of financiële lease van nieuwe emissieloze bedrijfsauto U kunt subsidie (SEBA) krijgen voor de koop of financiële lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto, aangedreven door alleen een elektromotor. Het maximale gewicht van de auto mag maximaal 4.250 kilogram bedragen en de netto catalogusprijs of verkoopprijs exclusief btw moet hoger zijn dan € 20.000. Voor typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt bovendien een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer. Tip! Bij operationele… >
 • Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger (14-01-2022) - Werkelijk gebruikelijk loon Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000. Let op! Alleen als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan… >
 • Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever (13-01-2022) - 1. Wijziging werkkostenregeling 2022 Per 1 januari 2022 is de vrije ruimte binnen de WKR weer verlaagd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom is de vrije ruimte 1,18%. In 2021 was naar aanleiding van de coronacrisis de vrije ruimte (eenmalig) verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.  2. Thuiswerkvergoeding Het bedrag dat u sinds 1 januari… >
 • Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring! (13-01-2022) - Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop. Let op! De levering van een onroerende zaak… >
 • Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’ (12-01-2022) - 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Specifieke deskundigheid Een werknemer wordt geacht over een specifieke deskundigheid te beschikken als hij een bepaald loon verdient. Voor 2022 is dit minimaal € 39.467, exclusief de belastingvrije vergoeding. Voor werknemers die in… >
 • Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022 (12-01-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever -en soms op initiatief van de werknemer-, dan bent u de betreffende werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Denk aan het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als sprake is… >
 • Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld (11-01-2022) - Voor wie? Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Bent u zelfstandige, ontwikkelingswerker, alfahulp of werkt u momenteel niet? Dan heeft u de mogelijkheid om u onder bepaalde voorwaarden bij het UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of een combinatie hiervan.  Premiepercentages voor 2022 Premiepercentages Ziektewet  2021  2022  Landelijk  9,20  9,20  Alfahulpen  7,95  7,95  WW  1,90 … >
 • Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022 (11-01-2022) - UBO UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Doel UBO-register Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk en voorkomt zo het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. UBO van een bv, stichting of vereniging Bij een bv bijvoorbeeld gaat het om… >
 • Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021 (10-01-2022) - Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de auto van de zaak. U mag alle btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. In de regel is de correctie een forfaitair bedrag. Dit bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde. Echter voor auto’s die nog in gebruik zijn na afloop van het… >
 • Geen MIA meer voor elektrische personenauto (10-01-2022) - Milieulijst Jaarlijks publiceert de RVO een nieuwe Milieulijst. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke goederen en diensten die op de milieulijst staan, komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). MIA De MIA bedraagt een percentage  van de aanschafprijs van een goed of dienst. Dit percentage kan extra op de winst in aftrek worden gebracht. Via de Vamil kan een ondernemer willekeurig op milieuvriendelijke goederen en… >
 • Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 (7-01-2022) - Uurloongrenzen per 1 januari 2022 Het LIV is net als het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. Om in aanmerking te komen voor het LIV moet u ervoor zorgen dat het uurloon van uw werknemer gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is.    100% 125% Gemiddeld bruto per uur € 10,73… >
 • Fiscale behandeling grensarbeider verlengd t/m 31 maart 2022 (6-01-2022) - Thuiswerken niet anders belasten Nederland heeft met België en Duitsland voor grensarbeiders in loondienst al eerder afgesproken dat de dagen waarop thuis wordt gewerkt, mogen worden behandeld alsof er is gewerkt in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.  De thuis gewerkte dagen moeten daar dan wel worden belast. Op die manier verandert er niets in de belastingheffing over deze inkomsten. Afspraken mogelijk verlengd De afspraken… >
 • Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog (5-01-2022) - Meer subsidie beschikbaar Dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s nog beschikbaar is, komt omdat er dit jaar veel meer subsidie beschikbaar is. Een andere oorzaak is dat de subsidie dit jaar minder bedraagt dan vorig jaar, € 3.350 in plaats van € 4.000. Voorwaarden Wie subsidie wil aanvragen, moet er snel bij zijn en voldoen aan de fiscale voorwaarden. Zo moet de auto een minimale actieradius hebben van 120… >
 • Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap (4-01-2022) - Fiscale faciliteiten voor landgoed Onder de Natuurschoonwet 1928 kan een Nederlands of buitenlands landgoed vallen. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten met als doel het instandhouden van landgoederen en het bevorderen van natuurschoon in particulier bezit. De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen. Nog geen faciliteit in de dividendbelasting Heeft u een vennootschap? Dan geldt tot nu toe voor u dat er in de dividendbelasting momenteel geen faciliteit geldt.… >
 • Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie (3-01-2022) - Gedifferentieerde Whk-premie Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW). Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijgt u ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort… >
 • Betalingsregelingen TVL verruimd (3-01-2022) - TVL De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. Ondernemers dienen bij de aanvraag van de TVL het omzetverlies te schatten en ontvangen op basis hiervan een voorschot van de tegemoetkoming van 80%. Definitieve cijfers De uiteindelijke TVL wordt gebaseerd op het definitief geleden omzetverlies. Is dit gelijk aan het geschatte omzetverlies, dan ontvangt de ondernemer de… >
 • Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting (30-12-2021) - Compensatie Het kabinet geeft tevens aan dat de ouders hiervoor gecompenseerd zullen worden. Ze krijgen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximumuurprijs. Ook cruciale beroepen en kwetsbare kinderen De tegemoetkoming geldt ook voor ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen die hun kind toch naar de buitenschoolse opvang kunnen brengen. Let op! Gastouderopvang blijft wel open en dus is er voor deze ouders geen compensatie. >
 • Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus? (29-12-2021) - Schijventarief In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast, welke stijgt naarmate het inkomen hoger is. In 2021 geldt voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, het volgende schijventarief: Schijf Belastbaar inkomen Belasting 1 t/m € 68.508 37,1% 2 vanaf € 68.508 49,5% Op basis van de… >
 • Subsidie elektrische auto aanvragen vanaf 3 januari 2022 (28-12-2021) - Omvang subsidie De subsidie voor een nieuwe elektrische personenauto bedraagt in 2022 € 3.350. Voor een gebruikte elektrische personenauto is dit € 2.000. Voor de subsidie is meer budget beschikbaar dan vorig jaar, zodat meer particulieren ervan kunnen profiteren. Voor nieuwe auto’s is dit zelfs bijna vijf keer zoveel. Voorwaarden Er gelden uiteraard voorwaarden. Belangrijk is met name dat de auto een actieradius moet hebben van minstens 120 kilometer en… >
 • Hoge Raad maakt korte metten met systeem vermogensbelasting (27-12-2021) - Heffing box 3 De heffing over vermogen in box 3 gaat sinds 2017 uit van een systeem waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement. Dit rendement wordt hoger geacht naarmate een belastingplichtige over meer vermogen beschikt. Volgens de wetgever zal iemand met meer vermogen eerder gaan beleggen en waarschijnlijk dus meer rendement behalen. Onredelijke verhouding  De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, is van mening dat er door dit… >
 • Is er ruimte voor een eindejaarsbonus? (24-12-2021) - Vrije ruimte werkkostenregeling Via de WKR kunt u uw werknemers belastingvrij allerlei zaken, zoals een kerstpakket maar ook een eindejaarsbonus, belastingvrij verstrekken. U beschikt daarbij over een vrije ruimte die dit jaar tot een totale loonsom van € 400.000 3% bedraagt en over het meerdere 1,18%. Blijven uw vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel binnen deze vrije ruimte, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting. Eindheffing Schiet u wel… >
 • Btw op zonnepanelen mogelijk naar 0% (23-12-2021) - Niet alleen voor zonnepanelen Behalve voor zonnepanelen wordt een tarief tussen 0% en 5% ook mogelijk voor water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Keuzevrijheid voor nog meer Een laag tarief tussen 0% en 5% kan verder bijvoorbeeld worden toegepast op farmaceutische producten, medische uitrusting, levering van boeken, dagbladen en magazines en het uitlenen daarvan door bibliotheken. Lidstaten krijgen hierbij meer keuzevrijheid, zolang concurrentieverstoring maar wordt voorkomen. Voordeel beperkt… >
 • Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown (22-12-2021) - NOW: verhoging maximaal omzetverlies Via de NOW kunnen werkgevers die met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, een vergoeding krijgen voor een deel van de loonkosten. Besloten is dat voor de NOW 5 voor de maanden november en december 2021 het omzetverlies maximaal 90% kan bedragen in plaats van 80%. Dit verhoogde percentage gaat ook gelden voor de NOW 6 voor de maanden januari t/m maart 2022. Met deze verhoging kan… >
 • Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd (22-12-2021) - De TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers met minstens 30% minder omzet als gevolg van corona of een andere oorzaak. De TVL voor Q2 van 2021 bedraagt 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze worden berekend aan de hand van branchecijfers; uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet van belang. Wat is uw omzetverlies? U ontvangt per e-mail bericht omtrent het indienen van het… >
 • Viert u dit jaar toch kerst met uw personeel? (21-12-2021) - Op de werkplek? Fiscaal is het om te beginnen van belang of u het kerstfeest al dan niet op de werkplek organiseert. Hapjes en drankjes op de werkplek zijn namelijk onbelast. Dat geldt ook voor de kosten van bijvoorbeeld kerstversiering. Een feest buiten de werkplek, zoals in een horecagelegenheid, is in beginsel wel belast. Drive-through Recent is de Belastingdienst zelfs ingegaan op de fiscale gevolgen van een kerstviering via drive-through.… >
 • Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk (21-12-2021) - Ook voor werklozen Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en O&O-fondsen maatwerktrajecten opzetten ter ondersteuning van het behoud van werk of de overgang naar ander werk. De regeling was oorspronkelijk alleen bedoeld voor werkenden die als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De regeling is nu verruimd en ook toegankelijk voor werklozen. Welke activiteiten? Via de regeling komen vier subsidiabele activiteiten in aanmerking waarmee… >
 • TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december (20-12-2021) - Omzetverlies De tegemoetkoming hangt samen met het omzetverlies dat minstens 30% moet zijn. Of dit al dan niet veroorzaakt wordt door corona, is niet van belang. De tegemoetkoming bedraagt 100% van de hieraan gekoppelde vaste lasten. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 60%, wordt dus ook 60% van de vaste lasten vergoed. Referentiekwartaal U mag uw omzetverlies bepalen op basis van uw omzet in het vierde kwartaal van 2019 of het… >
 • Rekenregels daglonen 2022 bekend (20-12-2021) - Maximumdagloon omhoog In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen van het bruto wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op dat brutominimumloon. Het maximumdagloon bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 228,76 per dag. Het maximummaandloon wordt € 4.975,53 per maand. Dit maximummaandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. UVW-uitkering nooit hoger dan het maximumdagloon De maximumbedragen… >
 • Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen (16-12-2021) - NOW 3.1 De NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De tegemoetkoming was afhankelijk van de omzetdaling, die minstens 20% en maximaal 100% kon bedragen. Definitieve aanvraag Een werkgever kon bij zijn aanvraag het omzetverlies schatten. Op basis hiervan werd een voorschot verstrekt. Nu de definitieve omzetcijfers bekend kunnen zijn, dienen deze te worden doorgegeven aan het UWV. Die zorgt dan voor de eindafrekening. EHerkenning… >
 • Top 5 hoofdpunten regeerakkoord 2021 voor de ondernemer (15-12-2021) - De partijen zetten in hun akkoord onder andere in op tegengaan van klimaatverandering, het bouwen van betaalbare woningen, verbeteren van de gezondheidszorg, verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, het gericht verlagen van belastingen, investeren in innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. In dit artikel zetten wij per onderwerp de belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor ondernemers op een rij.  1. Ondernemen De continuïteit… >
 • TVL vierde kwartaal nog vóór kerst aan te vragen (15-12-2021) - TVL De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies in het vierde kwartaal. Dit omzetverlies moet minstens 30% zijn. De vaste lasten worden gebaseerd op branchecijfers. Dit betekent dat de werkelijke vaste lasten van een bedrijf voor de TVL niet van belang zijn. Omvang tegemoetkoming Van de vaste lasten wordt 100% gecompenseerd, maal het omzetverlies. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50%, wordt dus ook de helft van de vaste lasten vergoed.… >
 • Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022 (15-12-2021) - NOW 5 Voor de maanden november en december is er loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% ten opzichte van 2019 via de NOW-regeling (NOW 5). De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen zijn er enkele… >
 • Uw kind geld lenen voor het kopen van een huis? (14-12-2021) - Zakelijkheid voorop Bij leningen tussen familieleden zoals tussen ouders en kind, dient de zakelijkheid voorop te staan. Er zullen dus duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de betaling van de rente en het terugbetalen van de hoofdsom. Aftrekbare hypotheekrente? Wilt u een lening verstrekken voor de aanschaf van een eigen woning en wilt u dat uw kind de rente kan aftrekken als hypotheekrente? Dan geldt er een aantal… >
 • Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten (14-12-2021) - Voorlopige aanslag Via een voorlopige aanslag kan al in de loop van het jaar een belastingteruggave verkregen worden of een bedrag aan te betalen belasting gespreid worden betaald. De voorlopige aanslag is een zo goed mogelijke schatting van het inkomen en de aftrekposten voor het betreffende jaar, op basis van gegevens uit het verleden. Verdeling aftrekposten Fiscale partners hebben de mogelijkheid om bepaalde aftrekposten onderling te verdelen. Het betreft met… >
 • Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen (13-12-2021) - Wat zijn de verschillen met de vorige NOW-steunmaatregelen? Overeenkomsten De NOW-5 verschilt van zijn voorgangers, maar is in de basis toch goeddeels hetzelfde gebleven. Zo kan de NOW-5 ook dit keer worden aangevraagd bij een omzetverlies van minstens 20% en maximaal 80% en wordt 85% van de loonkosten vergoed. De loonkosten worden ook nu weer verhoogd met 40% in verband met bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. Verschillen De NOW-5 kent… >
 • Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector (13-12-2021) - Verlaging van meerkosten De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%. Samenloop MIA Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA, als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit… >
 • RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021 (9-12-2021) - TVL De TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming over het tweede kwartaal is gekoppeld aan de omvang van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt 100% van het omzetverlies, maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Vaststellen De TVL wordt in eerste instantie… >
 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen (9-12-2021) - Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog één keer de belangrijkste wijzigingen op een rij. 1. Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer, moet u uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet wenst voort te zetten en zo ja, onder… >
 • In 2022 strengere regels voor milieuzones (8-12-2021) - Milieuzones Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht beschikken over een milieuzone voor vrachtauto’s. Haarlem krijgt deze per 2022. Amsterdam en Eindhoven hebben ook een milieuzone voor bussen. Den Haag en Utrecht krijgen die per 2022. Personen- en bestelauto’s Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben tevens een milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Amsterdam en Den Haag hebben die ook voor snor-… >
 • Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast (7-12-2021) - Kosten wel aftrekbaar De kosten waarop de TVL ziet, de vaste lasten die u als ondernemer maakt zoals de kosten voor huur en verzekeringen, zijn wel gewoon aftrekbaar van de winst. TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming varieert dit jaar van maximaal 85% tot 100%… >
 • Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang (7-12-2021) - Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (TTKO) De herziening van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang hangt samen met het feit dat in bepaalde gevallen te weinig compensatie is toegekend. De oorzaak hiervan is dat er destijds gestreefd is naar een snelle en eenvoudige regeling. Honderden euro’s De tegemoetkoming is ongeveer gelijk aan de eigen bijdrage van de ouders. In sommige gevallen hebben ouders echter tot enkele honderden euro’s te weinig compensatie ontvangen. Peildatum Om… >
 • TVL vierde kwartaal; de verschillen (6-12-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en van de vaste lasten. Deze worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Omzetverlies Het omzetverlies voor de TVL in het vierde kwartaal van dit jaar dient minstens 30% te bedragen. Dit percentage gold ook toen de regeling… >
 • Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente (6-12-2021) - Wat zijn de voorwaarden? De Belastingdienst moet belastingrente betalen zodra het meer dan acht weken duurt als een verzoek om teruggave, vermindering, bezwaar of suppletie inzake de btw wordt vastgesteld. Dit geldt alleen voor verzoeken die ingediend zijn ná het jaar waarop de teruggave betrekking heeft en waarop de Belastingdienst ná 1 april beslist. Brief of persoonlijk contact De betreffende ondernemers worden per brief geïnformeerd en krijgen excuses aangeboden. Met… >
 • Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting? (2-12-2021) - Voorwaarden Volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dit onderscheid inderdaad mogelijk, mits hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook mag de te betalen reclamebelasting niet afhankelijk zijn van het inkomen, de winst of het vermogen. Kernwinkelgebied en aanloopgebied Voor het heffen van reclamebelasting maakt de gemeente Ede een onderscheid in kernwinkelgebied en aanloopgebied. Een pand behoort tot het aanloopgebied als vanuit de kern van Ede een straat… >
 • Speciale computerbril belastingvrij? (2-12-2021) - Computerbril Bij een computerbril is de bril zowel ingesteld op zicht op het toetsenbord, als op het beeldscherm. De bril kent dus een verschil in afstand qua scherpte. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als de werknemer zonder de bril een foute werkhouding aanneemt. Arbovoorziening Is een computerbril nodig om te werken achter een beeldscherm, dan kan de computerbril aangemerkt worden als arbovoorziening. Die kunt u als werkgever onbelast… >
 • Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn (1-12-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen hoger is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Wie eist, bewijst In… >
 • Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen? (1-12-2021) - Reiskosten aftrekbaar? In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, had een belastingplichtige de zakelijke kilometers die hij maakte voor zijn baas afgetrokken tegen € 0,19/km. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Belastingtelefoon had hem hierover fout voorgelicht. Inspecteur bestrijdt fout niet Dat de Belastingtelefoon kennelijk een fout had gemaakt, stond voor het gerechtshof niet ter discussie. Wel de vraag welke gevolgen dit moest hebben. Volgens… >
 • Special Eindejaarstips 2021 (30-11-2021) - Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? In de Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast hebben we ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen. Let op! Een aantal van de plannen… >
 • Werkgeverspremies voor 2022 bekend (30-11-2021) - De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt. Gedifferentieerde Aof-premie per 2022 Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers. Wat zijn de percentages voor 2022? Premies  2021  2022  AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90%  ANW  Nabestaandenfonds  0,10% … >
 • Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties (30-11-2021) - Belasting over aandelenopties Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen. Wijziging moment belastingheffing Het plan is om werknemers ook de keuze te bieden belasting te betalen op het… >
 • Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen (28-11-2021) - NOW Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.… >
 • Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden! (26-11-2021) - Voordeel KOR U kunt zich aanmelden voor de KOR als uw omzet in een jaar maximaal € 20.000 bedraagt. Als u gebruikmaakt van de KOR, hoeft u geen btw te berekenen. U kunt de betaalde btw op uw aankopen ook niet aftrekken. De KOR is daarmee dus niet altijd voordelig. Zeker als u recht heeft op teruggave van btw, omdat u bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd.  Wacht niet te lang Ondanks het… >
 • Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk (25-11-2021) - Feest op de werkplek Organiseert u het sinterklaasfeest op de werkplek, dan is dit fiscaal het voordeligst. De kosten van het inhuren van sint en zijn pieten leiden namelijk niet tot belastingheffing. Dit omdat er sprake is van een voorziening op de werkplek. Dit geldt ook voor drankjes, strooigoed en eventuele hapjes. Cadeautje belast Krijgen de kinderen een cadeautje mee naar huis, dan is dit belast loon voor de betreffende… >
 • Uw hypotheek onderbrengen in box 3? (24-11-2021) - Woning en hypotheek in box 1 Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van de WOZ-waarde, in 2022 in de meeste gevallen 0,45%, moet u daardoor bij uw inkomen tellen. Daar mag u de betaalde hypotheekrente echter weer van aftrekken. Hypotheekrente laag De hypotheekrente staat al jaren op een historisch laag peil. De aftrek zet voor… >
 • Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt? (24-11-2021) - Verhoging De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar € 6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar € 3.244. Eenmalig De verhoging met € 1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus… >
 • Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN (23-11-2021) - Betaling aan derden Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die niet bij de opdrachtgever in dienst zijn en aan personen die geen ondernemer zijn en zelf geen factuur uitreiken met btw. Te denken valt aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers. Gegevens De door te geven gegevens betreffen de NAW-gegevens van de ingehuurde derde, de geboortedatum, het BSN-nummer en de… >
 • Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu? (23-11-2021) - Bijtelling auto Als een auto van de zaak ter beschikking wordt besteld, moet een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen worden geteld. Voor nieuwe auto’s geldt dit jaar een bijtelling van 22%, tenzij de auto volledig elektrisch is. Dan bedraagt de bijtelling 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% over het meerdere. In 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van €… >
 • Pas uw beloning voor thuiswerkers aan (22-11-2021) - Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken, is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Let op! De vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is voor € 0,95 slechts beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals… >
 • Aanspraak levensloop per 1 november belast (22-11-2021) - Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Werknemers konden tot 1 november echter ook nog over een levenslooptegoed beschikken. Loon uit arbeid De waarde van het tegoed wordt in beginsel aangemerkt als loon uit arbeid. Alleen als de werknemer of ex-werknemer 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon… >
 • Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november (18-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt voor het tweede kwartaal van 2021 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Voorschot Ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben al een voorschot gekregen van 80%. Dit voorschot… >
 • Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven (17-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De al aangekondigde steun via de VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door de al bekende steunmaatregel TVL. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar een omzetverlies boeken van minstens 30% een tegemoetkoming in de vaste lasten kunnen krijgen. De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt 85% van de vaste lasten. De omvang van de vaste… >
 • Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid (17-11-2021) - Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De Belastingdienst kan u als bestuurder moeilijker aansprakelijk stellen als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig aan de Belastingdienst meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Let op! Als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig… >
 • Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties (16-11-2021) - Modelovereenkomst Als er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis van een modelovereenkomst kunnen de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd, worden vastgelegd. Hieruit volgt of dit al dan niet leidt tot een arbeidsrelatie. Kwaadwillendheid De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vooralsnog alleen sancties worden getroffen als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid. Dit is tot nu toe bij controles… >
 • Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling (16-11-2021) - Korting 70% Voor werkende Wajongers hangt de hoogte van de uitkering af van het inkomen. Verdient een Wajonger meer, dan gaat de aanvullende uitkering die hij krijgt omlaag. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle Wajongers dat 70% procent van het verdiende inkomen verrekend wordt met de uitkering. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding. WKR biedt oplossing De werkkostenregeling (WKR) biedt soelaas voor dit ‘probleem’. Daarom kunt u… >
 • Hoger Vpb-tarief in 2022 (15-11-2021) - Lager tarief over langere schijf Het kabinet had al eerder voorgesteld het lage tarief van 15% in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 toe te passen op een groter deel van de winst. Nu is dit lage tarief nog van toepassing op de eerste € 245.000 winst, vanaf volgend jaar op de eerste € 395.000 van de winst. Omslagpunt Bovenstaande wijzigingen betekenen dat kleinere bv’s vanaf 2022 minder belasting gaan betalen en… >
 • Beperk privéopnames vóór 1 januari (15-11-2021) - Box 3 De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. Volgend jaar kan dit oplopen tot 5,53%. Het tarief in box 3 van 31% betekent dat u dus maximaal 5,53% x 31% = 1,71% van het vermogen betaalt aan belasting.  Opname winst Ondernemers in de inkomstenbelasting die de winst… >
 • Wat als een werknemer een passende functie weigert? (11-11-2021) - Een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden, passende functie weigeren. Als hij dit ten onrechte toch doet, kan hij zijn recht op betaling van een transitievergoeding verspelen. Hoe zit dat precies? Een rechter oordeelde daarover. Drie keer een aanbod De casus was als volgt. De functie van een werkneemster verviel en haar arbeidsovereenkomst werd na toestemming van het UWV opgezegd. De werkgever… >
 • Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger (10-11-2021) - Bijtelling nieuwe auto omhoog in 2022 De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto stijgt volgend jaar ook van 12 naar 16%. De bijtelling geldt alleen voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Nu is dat nog over de eerste € 40.000. Over het meerdere bedraagt de bijtelling 22%.  Bijtelling bestaande na 60 maanden De bijtelling voor een auto staat vast voor de eerste 60 maanden nadat deze voor het… >
 • Zonder controle eerdere jaren geen ‘nieuw feit’ (10-11-2021) - Voortdurende verliezen niet opgemerkt In de betreffende zaak ging het om een belastingplichtige die naast zijn baan in loondienst een webshop en borduurstudio exploiteerde. Hiermee behaalde hij gedurende veertien jaren alleen maar verliezen. Doordat er positieve inkomsten uit dienstbetrekking tegenover stonden, was het inkomen per saldo toch steeds positief en had de inspecteur de verliezen niet opgemerkt. Navorderen mogelijk? De inspecteur merkte de verliezen bij het opleggen van de aanslag… >
 • Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame? (9-11-2021) - Reclamebelasting Een gemeente kan een aanslag reclamebelasting opleggen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Verordening Als een gemeente reclamebelasting wil heffen, moet dit zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Hierin kan bepaald zijn dat de belasting slechts in een deel van de gemeente wordt geheven. Gezellig! In bovenstaande zaak was aan een café-eigenaar een aanslag reclamebelasting opgelegd van € 541. Volgens de gemeente bestond hiertoe het… >
 • Maximaliseer voordeel KIA (9-11-2021) - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721. Let op! De… >
 • Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien? (8-11-2021) - Geruisloos doorschuiven Als een onderneming geruisloos naar een overnemer wordt doorgeschoven, vindt er fiscaal geen staking plaats. Dit betekent dat degene die het bedrijf stopt of overdraagt, niet met de fiscus hoeft af te rekenen over onder meer de boekwinsten. Die claims schuiven door naar de opvolger en vertaalt zich in een lagere overnameprijs. Voorwaarden Geruisloos doorschuiven is gebonden aan voorwaarden. Een belangrijke is dat de overdrager en de opvolger… >
 • Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie (8-11-2021) - Gratis bemiddeling In de betreffende zaak dreef een belastingplichtige een organisatieadviesbureau dat was gericht op mediation in het kader van buurtbemiddeling. Uit deze neveninkomsten resulteerden sinds zeven jaren slechts verliezen. Dit was ook te verwachten, want de activiteiten werden verricht op vrijwillige basis. Geen bron van inkomen Er werd volgens de rechter dan ook geen voordeel met de activiteiten beoogd en een voordeel was ook niet te verwachten. Daardoor was… >
 • Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve (4-11-2021) - Herinvesteringsreserve (HIR) De herinvesteringsreserve is een faciliteit waarbij u de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat u er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaalt u toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid. Reserveren in beginsel maximaal drie jaar De boekwinst moet u in… >
 • Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling (4-11-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Belast in box 1… >
 • Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1 (3-11-2021) - Compensatie loonkosten Vanwege de coronacrisis kon een werkgever die minstens 20% omzetverlies had geleden financiële compensatie aanvragen voor de loonkosten. Dit kon voor het eerst voor de periode maart t/m mei 2020 (NOW 1). Het omzetverlies werd gebaseerd op een schatting. Vandaar dat de definitieve omzetdaling moet worden doorgegeven. Laatste kans Een meerderheid van de werkgevers die de NOW 1 aanvroegen, hebben inmiddels de vaststelling aangevraagd. De groep ondernemers die… >
 • Koop nog dit jaar elektrische auto (2-11-2021) - Bijtelling verhoogd De bijtelling vanwege het privégebruik is voor een elektrische auto dit jaar nog 12% tot € 40.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere van de cataloguswaarde is de bijtelling 22%. Volgend jaar wordt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Dat levert een fors hogere bijtelling op. Wat scheelt dat nu? Stel dat u dit jaar nog een elektrische… >
 • Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling (2-11-2021) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Dat hoeven niet alleen kostenvergoedingen te zijn. Ook bijvoorbeeld een extraatje vanwege een prima omzet kunt u via de werkkostenregeling belastingvrij verstrekken. Vrije ruimte Vergoedingen en verstrekkingen die niet boven de vrije ruimte uitkomen, zijn belastingvrij. Komen ze wel boven de vrije ruimte uit, dan blijven ze belastingvrij voor de werknemer. U moet als werkgever… >
 • Schenken op papier, waar moet u op letten? (1-11-2021) - Schenken op papier Als u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld opeisbaar wordt na uw dood. Belastingbesparing Het nut van een schenking op papier… >
 • Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie (1-11-2021) - Niet zo nauw De dga in deze zaak nam het niet zo nauw, zo bleek. Hij betaalde onder meer diverse privé-uitgaven vanuit de zaak, kende zichzelf een gebruikelijk loon toe dat ver onder het wettelijk minimum van nu € 47.000 lag, vergat de bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto’s aan te geven, verzweeg tienduizenden euro’s aan omzet en gaf te weinig zakelijk ontvangen rente aan. De inspecteur berekende de… >
 • Correctie heffing box 3 door interen op vermogen (28-10-2021) - Box 3 ter discussie De belastingheffing in box 3 staat al jaren ter discussie. De heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement, dat hoger wordt verondersteld naarmate het vermogen toeneemt. Dus los van de vraag wat het werkelijke rendement is dat met het vermogen wordt behaald. Buitensporige last In bovengenoemde zaak concludeerde de rechtbank dat de heffing in deze specifieke situatie een individuele en buitensporige last oplevert. Uit eerdere… >
 • Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel (27-10-2021) - Loonkostenvoordeel U kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen: oudere werknemers vanaf 56 jaar arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden Als u het voordeel aanvraagt, heeft u een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Loonaangifte U moet in uw loonaangifte aanvinken dat u voor een bepaalde werknemer recht… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2021 (27-10-2021) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een zogeheten kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake… >
 • Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd (26-10-2021) - TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die, al dan niet vanwege corona, minstens 30% omzetverlies realiseren. De TVL is afhankelijk van de grootte van het omzetverlies, bedraagt maximaal 100% en wordt gebaseerd op branchecijfers inzake de omvang van de vaste lasten. ICT-probleem De aanvraagtermijn is verlengd vanwege ICT-problemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze dienst voert de TVL uit. Twee referentieperiodes… >
 • Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst (26-10-2021) - Voorwaarden ontbinding bij frequent ziekteverzuim  De wet bepaalt dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan om een arbeidsovereenkomst te ontbinden: er is sprake van regelmatig ziekteverzuim, en dat regelmatige ziekteverzuim is géén gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever, en dat regelmatige ziekteverzuim zorgt voor onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, en herstel binnen 26 weken is niet aannemelijk, en herplaatsing in een andere passende functie is niet mogelijk. Cumulatieve… >
 • Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen (25-10-2021) - De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee uitkeringen: de WGA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Bezwaar tegen toerekening voorschotten WGA Bij de rechtbank in Roermond is er geprocedeerd over de vraag of het UWV de uitbetaalde voorschotten aan (ex-)werknemers mag doorbelasten aan de WGA-eigenrisicodrager, de (ex-)werkgever dus. Dat mag niet, aldus de rechtbank. Ontbreken wettelijke grondslag De rechtbank Roermond bepaalde in de zaak… >
 • Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed (25-10-2021) - Inhoud BOR Volgens de BOR wordt de schenking van een onderneming onder voorwaarden tot een bedrag van € 1.119.845 (2021) vrijgesteld van belastingheffing. Is de waarde hoger, dan is van het meerdere nog 83% vrijgesteld. Verhuur garageboxen en bedrijfsruimtes In een zaak die in september 2021 speelde voor de Hoge Raad, was de vraag aan de orde of het verhuren van garageboxen en bedrijfsruimtes kan worden aangemerkt als een materiële… >
 • Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet? (20-10-2021) - Nieuwe steunmaatregelen: horeca en boekhandels Voor een paar sectoren is een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Horecaondernemers die getroffen worden door de verplichte nachtsluiting tussen 0.00 en 6.00 uur kunnen in het vierde kwartaal 2021 een beroep doen op de nieuwe regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN). Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer minimaal 50% minder omzet maakt dan in het vierde kwartaal 2019 én dat de ondernemer in het… >
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? (20-10-2021) - Tarieven vennootschapsbelasting In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere… >
 • Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022? (20-10-2021) - Op hoofdlijnen Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd zijn vanaf die datum verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen. Waarom? Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten leiden tot een meer geleidelijke verliesverrekening en daarmee stabielere belastinginkomsten.… >
 • Top-10 Year-End Tips (19-10-2021) - Please note:The government’s plans still have to be approved by the Lower and Upper House. 1. Buy an electric car quickly If you were planning to buy an electric car in the near future and register it in your company’s name, do so this year. From next year the addition to taxable income is increasing from 12% to 16% and this lower rate will apply only on the first €… >
 • Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal (19-10-2021) - MIA Als een bedrijfsmiddel voor de MIA in aanmerking komt, betekent dit dat u een percentage van de aanschafprijs extra mag afschrijven. Het percentage hangt af van het bedrijfsmiddel. Dit jaar zijn de percentages 13,5%, 27% en 36%, volgend jaar worden ze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Vamil Een bedrijfsmiddel waarop u de Vamil kunt toepassen, kunt u willekeurig voor 75% afschrijven. Dat kan desgewenst al in het eerste… >
 • Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren (19-10-2021) - In een zaak die eerder bij het gerechtshof Den Haag speelde stond de vraag centraal of tijdens de vakantie van chauffeurs ook het loon over de overuren betaald moest worden. Een chauffeur maakte gedurende meerdere jaren op maandelijkse basis veel overuren. Deze overuren vormden een aanzienlijk deel van haar salaris. Ze was daarom van oordeel dat deze overuren (inclusief de onregelmatigheidstoeslag) ook tijdens de opname van vakantie moesten worden doorbetaald.… >
 • Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning (18-10-2021) - Aftrek hypotheekrente verder beperkt Vanaf 2022 kan de hypotheekrente nog maar worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Alleen degenen met een belastbaar inkomen in de hoogste tariefschijf (in 2022 € 69.398 of meer) kunnen hierdoor worden getroffen. Eigenwoningforfait daalt Woningeigenaren moeten jaarlijks een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij hun inkomen tellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit jaar bedraagt het… >
 • Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer (18-10-2021) - Wijziging btw op afstandsverkopen Dit jaar is op 1 juli het systeem van btw op afstandsverkopen gewijzigd. Er geldt nog maar één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Ondernemers met een omzet boven de € 10.000 dienen btw te berekenen van het EU-land waaraan men goederen of digitale diensten levert. OSS-systeem Om administratieve lasten te beperken, kunnen ondernemers bij afstandsverkopen, zoals via een webshop, gebruik maken van het éénloketsysteem (One… >
 • Top 10 Eindejaarstips (14-10-2021) - Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog snel een elektrische auto Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste €… >
 • Vanaf 2022 hogere BPM (14-10-2021) - De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt. >
 • STAP in plaats van scholingsaftrek (13-10-2021) - Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Deze aftrek is alleen in 2021 nog mogelijk. >
 • Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden (12-10-2021) - Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat. >
 • Welke cao is op uw bedrijf van toepassing? (12-10-2021) - In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. >
 • Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld (11-10-2021) - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. >
 • Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona (11-10-2021) - De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. >
 • Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022 (7-10-2021) - Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. >
 • Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022 (6-10-2021) - Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. >
 • Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt (6-10-2021) - De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd. >
 • Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk (5-10-2021) - Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het niet mogelijk om ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht. >
 • Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag (4-10-2021) - Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag. >
 • Specifieke steun boekhandels vanwege corona (4-10-2021) - Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar. >
 • Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd (1-10-2021) - Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober. >
 • Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up (30-09-2021) - Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021 (30-09-2021) - Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. >
 • Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast (29-09-2021) - Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt. >
 • Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen! (28-09-2021) - Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen. >
 • Extra steun voor nachthoreca (27-09-2021) - De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN. >
 • Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek (27-09-2021) - De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd. >
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2021 (24-09-2021) - What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below. >
 • Sparen en beleggen iets minder zwaar belast (24-09-2021) - Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. >
 • Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek (24-09-2021) - Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt. >
 • Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog (23-09-2021) - De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk (23-09-2021) - Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Top 10 Prinsjesdag 2021 (22-09-2021) - Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. >
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto (21-09-2021) - Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer. >
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? (21-09-2021) - Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan. >
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen (20-09-2021) - U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021. >
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! (20-09-2021) - Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? (16-09-2021) - Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel? >
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte (16-09-2021) - Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland. >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021 (15-09-2021) - Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting. >
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober (14-09-2021) - Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog (14-09-2021) - De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt. >
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober (13-09-2021) - Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt. >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden