Nieuws

 • Ook bitcoin is belast in Box 3 (19-01-2018) - Welke waarde? De waarde van de bitcoin fluctueert enorm. Schommelingen van tientallen procenten per dag zijn geen uitzondering. Voor uw aangifte inkomstenbelasting is echter alleen de waarde op de peildatum van box 3 van belang. Voor de komende aangifte over 2017 is dat dus de koers op 1 januari 2017. Die was toen zo'n €950. Dat de huidige waarde vele malen hoger ligt, is pas voor uw aangifte over 2018 … >
 • Minder gebruikelijk loon door afkoop pensioen in eigen beheer? (18-01-2018) - Afschaffing PEB Bent u dga, dan is de mogelijkheid om pensioen in eigen beheer op te bouwen vervallen. Opgebouwd pensioen in eigen beheer kan met korting worden afgekocht. Ook voor afkoop? De uitspraak betekent naar alle waarschijnlijkheid dat ook met afgekocht pensioen geen rekening mag worden gehouden bij de bepaling van uw gebruikelijk loon. Een willekeurige derde zou volgens de uitspraak van het Hof in een vergelijkbare situatie immers ook … >
 • Hoe bereken je de WOZ-waarde van een veestal? (18-01-2018) - WOZ-beschikking Aan het begin van ieder jaar vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen weer in de bus. Op basis hiervan bepaalt de gemeente onder meer uw OZB-heffing. Voor bedrijfsmatig onroerend goed is dat zowel voor de eigenaar als voor de gebruiker. Bent u allebei, dan krijgt u dus twee aanslagen. Kengetallen VNG Om de waardebepaling van onroerend goed te vergemakkelijken, heeft de VNG voor gemeentes kengetallen verzameld. Deze zijn van de meeste … >
 • Belastingdienst herstelt fout in Loonbelastingtabellen 2018 (18-01-2018) - Loonbelastingtabellen Met de loonbelastingtabellen van de Belastingdienst kunt u berekenen hoeveel loonbelasting en premie volksverzekeringen u moet inhouden op het loon van uw werknemers. Dit speelt met name wanneer u zelf de loonadministratie verzorgt en deze niet geautomatiseerd is. Er zijn witte tabellen voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, groene tabellen voor loon uit vroegere dienstbetrekking, tabellen voor herleidingssituaties en tabellen voor bijzondere beloningen. Herstel Voor de Loonbelastingtabellen 2018 en 2017 … >
 • Vrachtwagenchauffeur moet buiten voertuig rusten (17-01-2018) - Tot op heden was er onduidelijkheid of landen cabinerust konden verbieden op basis van de huidige regels. In Nederland konden chauffeurs de normale wekelijkse rust van minimaal 45 uur doorbrengen in een voertuig. In een aantal andere Europese landen was dat verboden. Zelfde regels in heel Europa Nederland wil dat in Europa eenduidige regels gelden om een gelijk speelveld (level playing field) te hebben en zo tegelijkertijd de interne markt … >
 • Verminder erfbelasting met ‘papieren’ schenking (16-01-2018) - Deze notarieel schuldig erkende bedragen, ofwel papieren schenkingen, kunt u echter niet zomaar geven, u moet wel aan een aantal voorwaarden voldoen. Tip: Heeft u vermogen dat u wilt delen met uw naasten? Profiteer dan sowieso maximaal van de vrijstellingen die gelden in de schenkbelasting. Zoals de vrijstelling voor kinderen, die in 2018 € 5.363 bedraagt. Fiscale eisen De fiscus stelt een aantal scherpe eisen aan het schuldig erkennen van … >
 • Toeristenbelasting: Wie is belastingplichtig? (16-01-2018) - Wat is toeristenbelasting? Een gemeente kan toeristenbelasting heffen als personen binnen een gemeente verblijf houden terwijl ze niet in die gemeente zijn ingeschreven. Of een gemeente dit doet, mag zij zelf weten. Bij een verblijf in een hotel of vakantiepark, kan dus toeristenbelasting berekend worden. Tip: De wet bepaalt dat degene die het verblijf biedt, de toeristenbelasting mag verhalen op degene die verblijf houdt. Dit mag alleen als de exploitant … >
 • Jeugd-LIV: nieuwe tegemoetkoming bij jonge minimumloners (15-01-2018) - Voorwaarden jeugd-LIV Een werkgever heeft recht op het jeugd-LIV voor elke werknemer die voldoet aan deze drie voorwaarden: De werknemer is verzekerd voor de werknemersverzekeringen. De werknemer heeft een gemiddeld uurloon dat hoort bij het wettelijke minimumjeugdloon voor zijn leeftijd. De werknemer was op 31 december van het voorafgaande jaar 18, 19, 20 of 21 jaar. Het gemiddelde uurloon is het loon uit dienstbetrekking van een jaar, gedeeld door het … >
 • Advieswijzer Eigen woning in 2018 (12-01-2018) - Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek Eigenwoninglening Voor een eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Naast de aflossingseis geldt de voorwaarde dat de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Deze regels gelden in principe voor elke lening die vanaf 1 januari 2013 is afgesloten. Het kan echter zijn dat een … >
 • Zonder redelijkheid geen gebruikelijkheid in de wkr (11-01-2018) - Gebruikelijkheidstoets De werkkostenregeling kent een gebruikelijkheidstoets. Deze toets legt een beperking op aan de vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen die u onder kunt brengen in de vrije ruimte. Kort gezegd houdt de gebruikelijkheidstoets in dat u vergoedingen, verstrekkingen en terbeschikkingstellingen niet in de vrije ruimte kunt onderbrengen als deze voor meer dan 30% afwijken van hetgeen normaal vergoed of verstrekt wordt. Niet alleen de vergoeding, verstrekking of terbeschikkingstelling zelf moet gebruikelijk … >
 • Gebruikelijk loon dga en startups in 2018 (11-01-2018) - Een lager bedrag? Dga's kunnen het gebruikelijk loon in 2018 onder voorwaarden lager vaststellen dan € 45.000. Er geldt namelijk een tegenbewijsregeling voor de hoofdregel dat het loon van een dga het hoogste van de volgende bedragen bedraagt: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); € 45.000. Let op! Om het loon lager … >
 • Vastgoed: beleggings- of ondernemingsvermogen? (10-01-2018) - Familiebedrijven kunnen bij overlijden van de dga te maken krijgen met hoge belastingen. Als het vastgoed binnen de bv aangemerkt wordt als beleggingsvermogen dan kan de belastingdruk oplopen tot maar liefst 40%. Om dit te voorkomen moet de 'vastgoedexploitatie' als onderneming worden beschouwd. Hoge belastingen Bij het overlijden van een dga krijgen de erfgenamen te maken met inkomstenbelasting en erfbelasting. Eerst 25% aan aanmerkelijkbelangheffing (box 2) en daaroverheen nog eens … >
 • Top 5 Wijzigingen voor de werkgever (10-01-2018) - 1. Signaleer tijdig Loonkostenvoordeel Vanaf 1 januari worden premiekortingen voor het in dienst nemen van bijvoorbeeld arbeidsbeperkten vervangen door loonkostenvoordelen (LKV). Bij de premiekortingen bestond de mogelijkheid om achteraf alsnog een korting te claimen als men dit vergeten is. Voor de LKV geldt dit niet! Als niet op tijd aan de vereisten wordt voldaan, kan achteraf geen beroep meer worden gedaan op een LKV. Het op tijd signaleren van de … >
 • Handige rekenhulp Loonbelastingtabellen 2018 (9-01-2018) - Loonbelastingtabellen Voor de berekening van de loonbelasting en premie volksverzekeringen die u moet inhouden op het loon van uw werknemers, dient u gebruik te maken van de loonbelastingtabellen van de Belastingdienst. Er zijn witte tabellen voor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking, groene tabellen voor loon uit vroegere dienstbetrekking, tabellen voor herleidingssituaties en tabellen voor bijzondere beloningen. Rekenhulp Sinds 2017 zijn deze loonbelastingtabellen in een modern jasje gestoken. In plaats van de … >
 • Minder oudedagsreserve in 2018 (8-01-2018) - Oudedagsreserve De oudedagsreserve is een speciale fiscale faciliteit voor de ondernemer in de inkomstenbelasting om te sparen voor de oude dag. Voldoet u aan het urencriterium en heeft u aan het begin van het jaar de AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan mag u een deel van de winst toevoegen aan de oudedagsreserve. U betaalt over dit deel dan nog geen inkomstenbelasting. In 2018 bedraagt de toevoeging aan de oudedagsreserve 9,44% … >
 • Hogere lasten voor werkgevers (8-01-2018) - Werkgeverslasten stijgen Volgens ADP zijn bedrijven dit jaar maandelijks € 21 meer kwijt aan algemene lasten voor een werknemer met een modaal salaris. Niet alleen het percentage van de werkgeversbijdrage Zvw is dit jaar gestegen van 6,65% naar 6,9%, maar ook de premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds en de Algemene werkloosheidspremie. Omdat de sectorpremies verschillen zijn de gevolgen per sector en per inkomen sterk. Zo blijven de werkgeverslasten voor werknemers met … >
 • WBSO tijdelijk omlaag in 2018 (5-01-2018) - Eerste schijf ongewijzigd De verlaging geldt alleen voor de tweede schijf. Om het gebruik van de WBSO door het mkb zoveel mogelijk te blijven stimuleren, blijft het percentage van de eerste schijf gehandhaafd op 32%. Eerder was nog een verlaging aangekondigd naar 31%, maar daar is nu vanaf gezien. WBSO De WBSO (Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk) is één van de belangrijkste fiscale stimuleringsregelingen voor innovatie. Hiermee kunnen bedrijven hun … >
 • Strengere privacyregels per 25 mei 2018! Kom in actie (4-01-2018) - De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens op en is meer toegespitst op de gedigitaliseerde samenleving. De AVG is aanzienlijk strenger dan zijn Nederlandse voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als bedrijf moeten laten zien dat u zich aan de wet houdt. Onder de AVG moet u met specifieke documenten kunnen aantonen dat u de juiste organisatorische en technische maatregelen … >
 • Nieuwe huwelijksregels per 2018 (4-01-2018) - Wat betekent dat een beperkte gemeenschap van goederen? En in welk opzicht wijkt dat af van de wettelijke regeling die voorheen gold, de algehele gemeenschap van goederen? Drie vermogens Bij een beperkte gemeenschap van goederen, zijn er drie vermogens in plaats van één gemeenschapsvermogen, namelijk: twee privévermogens en het gemeenschappelijk vermogen. De beperkte gemeenschap omvat alle gezamenlijke goederen en gezamenlijke schulden die echtgenoten vóór het huwelijk al hadden en alle … >
 • Fiscale regels vof geen probleem in agrarische sector (3-01-2018) - Samenwerkingsverband fiscaal voordelig Een samenwerkingsverband zoals een maatschap of vof tussen echtgenoten of partners, is fiscaal een voordelige optie. Dit omdat beiden als ondernemer worden aangemerkt en recht hebben op ondernemersfaciliteiten.   Let op! Voor een aantal faciliteiten geldt echter wel de eis dat per jaar minstens 1.225 uur in het bedrijf moet worden gewerkt. Gebruikelijkheidscriterium Bij een samenwerkingsverband tussen echtgenoten of partners geldt als aanvullende eis dat één van … >
 • Belastingvrij schenken in 2018 (3-01-2018) - Schenkingsvrijstellingen Met schenken kunt u alvast iets van uw vermogen overdragen aan de volgende generatie. Bovendien is schenken bij leven, zeker als dit geleidelijk gebeurt, vaak fiscaal voordeliger dan vererven bij overlijden. Door jaarlijks bijvoorbeeld een bedrag te schenken aan uw kinderen, wordt uw vermogen kleiner zodat, mocht u komen te overlijden, uw kinderen straks minder erfbelasting betalen. Maakt u optimaal gebruik van de vrijstellingen dan hoeft er in ieder … >
 • Bijtelling wisselend gebruik bestelauto (2-01-2018) - Bijtelling Een auto die aan een werknemer ter beschikking staat, levert een bijtelling op vanwege het privégebruik. Alleen als de auto aantoonbaar niet meer dan 500 kilometer privé per jaar wordt gebruikt, vervalt de bijtelling. De bijtelling geldt ook voor bestelauto's, waarbij wordt uitgegaan van de prijs inclusief bpm en btw. Doorlopend afwisselend gebruik Voor een bestelauto die doorlopend afwisselend door verschillend werknemers wordt gebruikt, geldt de bijtelling niet. Daarbij … >
 • Verlaging administratiedruk zorg door standaardisering (29-12-2017) - De Jonge: minder administratiedruk door identieke standaarden Ook wil de minister gemeenten zo nodig kunnen dwingen om regionaal samen te werken. Dit staat in een wetsvoorstel over administratiedruk dat De Jonge voor de Kerstdagen aan de Tweede Kamer heeft gestuurd. Het verminderen van de administratieve lasten in de zorg beschouwt het kabinet als een speerpunt. 'Het zijn mensen die in de zorg het verschil maken. En dus hebben we het … >
 • Voorkom boete: Meld buitenlands vermogen voor 1 januari! (28-12-2017) - Doet u dit binnen twee jaar na indiening van uw aangifte, dan volgt tot 1 januari 2018 geen boete. Geeft u na deze periode van twee jaar aan dat u in box 3 te weinig belasting heeft afgedragen, dan krijgt u tot 1 januari 2018 een vermindering van uw boete. Boete vanaf 2018 Meld u ná 1 januari 2018 dat u in box 3 te weinig buitenlands vermogen heeft opgegeven … >
 • Verkoop gebruikte auto’s naar hoogste niveau ooit (28-12-2017) - In 2016 werden 1.945.131 gebruikte auto’s verkocht, terwijl het langjarig gemiddelde sinds de eeuwwisseling op ruim 1,85 miljoen ligt. De verkoop van nieuwe personenauto’s belandde in 2016 met 382.516 stuks juist op het laagste punt in bijna 50 jaar, maar stijgt dit jaar volgens prognose met circa 8,5 procent naar 415.000. De Nederlandse consumenten kopen dus wel degelijk nog auto’s (dit jaar om en nabij 2,4 miljoen totaal), maar de … >
 • Nu btw terugvragen voor zonnepanelen uit 2012! (27-12-2017) - Terugvragen btw Tot voor kort kwam de Belastingdienst niet meer tegemoet aan een verzoek om btw-teruggaaf voor zonnepanelen die vóór 20 juni 2013 op de woning waren geplaatst. Een recente uitspraak van de Hoge Raad heeft de zaak echter veranderd. In een nieuwsbericht, daags voor kerst, laat de Belastingdienst weten dat particulieren die in 2012 zonnepanelen hebben aangeschaft voor hun woning, de btw met betrekking tot die zonnepanelen alsnog kunnen … >
 • Drie last minute-tips voor de dga (27-12-2017) - Benut uw jaarruimte met lijfrente Koop nog dit jaar een lijfrente of stort op uw lijfrentespaarrekening of lijfrentebeleggingsrecht en creëer daarmee een extra aftrekpost. De betaalde bedragen zijn alleen aftrekbaar als sprake is van onvoldoende pensioenopbouw. Dit wordt bepaald aan de hand van de jaar- en reserveringsruimte. U kunt deze ruimte berekenen op de site van de Belastingdienst. Zorg dat u de bedragen voor 1 januari 2018 betaalt! Alleen dan … >
 • Betaalt u forensenbelasting voor uw vakantiewoning? (27-12-2017) - Geen hoofdverblijf Wettelijk is bepaald dat alleen forensenbelasting geheven kan worden als u in een gemeente verblijft zonder er uw hoofdverblijf te hebben. Meestal gaat het dan om een vakantiewoning. Verder is bepaald dat u alleen forensenbelasting betaalt als u er meer dan 90 dagen 's nachts verblijft of meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter beschikking heeft. Ter beschikking staan Als u de woning verhuurt, staat deze niet … >
 • Richtlijn importwaarde van jonge exclusieve auto’s (22-12-2017) - Tabel De bpm die bij import van een gebruikte auto betaald moet worden, stellen we meestal vast aan de hand van een tabel. Via een tabel wordt rekening gehouden met de leeftijd van de auto. U mag echter van deze tabel afwijken en hiervoor een in de handel algemeen erkende koerslijst gebruiken. XRAY-inruilwaardesysteem fiscaal erkend In een zaak die onlangs werd uitgevochten voor het gerechtshof in Arnhem, ging het om … >
 • Definitief Belastingpakket 2018 (21-12-2017) - Einde huidige inkeerregeling Per 1 januari 2018 wordt de inkeerregeling voor belastingplichtigen met verzwegen buitenlands vermogen afgeschaft. Voor overige verzwegen inkomsten blijft de inkeerregeling bestaan. Einde btw-landbouwregeling De btw-landbouwregeling vervalt met ingang van 2018. Bent u landbouwer (veehouder, tuinbouwer of bosbouwer) dan moet u vanaf dat moment btw berekenen over uw leveringen en diensten, voor zover u dat nu nog niet doet. Cultuurgift blijft aantrekkelijk Bedrijven en particulieren kunnen profiteren … >
 • Stel belastingheffing uit met herinvesteringsreserve (21-12-2017) - Meer of minder dan tien jaar afschrijven? De bij verkoop van het bedrijfsmiddel gevormde HIR boekt u af op de aankoopprijs van het vervangende bedrijfsmiddel. Voor de HIR is van belang dat als u deze wilt afboeken op de aankoopprijs van een bedrijfsmiddel waarop u niet afschrijft, zoals grond, of waarop u in meer dan tien jaar afschrijft, zoals een pand, dit alleen mag als de boekwinst is ontstaan door … >
 • Zes weken kraamverlof in 2020? (20-12-2017) - Kraamverlof Het huidige kraamverlof geeft partners na de bevalling recht op twee dagen verlof met doorbetaling van het volledige loon. Het kabinet wil ouders bij een geboorte echter meer tijd geven met hun kind. Per 1 januari 2019 wordt het huidige kraamverlof daarom verlengd naar vijf dagen. Per 1 juli 2020 komt daar voor partners aanvullend kraamverlof bij van vijf weken. Tijdens dit aanvullend kraamverlof ontvangt de partner dan een … >
 • Wat betekenen de strengere privacyregels voor de zorg? (20-12-2017) - Strengere eisen Door de AVG zal overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als organisatie moeten kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Het is raadzaam om op tijd na te gaan of uw processen, … >
 • Kilometerheffing voor vrachtwagens met vijf jaar uitgesteld (19-12-2017) - Ervaringen van de buren De mededeling is opmerkelijk aangezien het regeerakkoord stelt dat de plannen voor de kilometerheffing voor vrachtverkeer 'zo spoedig mogelijk' worden ingevoerd. Maar volgens Van Nieuwenhuizen is vijf jaar nodig voor 'een zorgvuldige invoering'. Zij wil eerst met staatssecretaris Snel van Financiën gaan praten over de uitgangspunten, het juridisch kader en de tarieven. "Daarbij moeten we zo veel mogelijk gebruik maken van ervaringen van de buren", aldus … >
 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2017: ken uw rechten en verplichtingen (19-12-2017) - 1. Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer moet u uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet wenst voort te zetten en zo ja, onder welke voorwaarden. Tip: De aanzegverplichting geldt niet voor contracten met een looptijd korter dan zes maanden en niet bij contracten waarvan het einde … >
 • Betaal in december uw aangifte op tijd! (18-12-2017) - Betaal op tijd Voor de btw-aangifte over de maand november geldt een uiterste ontvangstdatum van 31 december 2017. Datzelfde geldt voor de aangifte loonheffingen over het tijdvak november 2017. Omdat de uiterste aangifte- en betaaldatum in het weekend valt, moet u rekening houden met het volgende: het verschuldigde bedrag moet uiterlijk vrijdag 29 december 2017 op de rekening van de Belastingdienst zijn bijgeschreven. het indienen van de aangifte is wel … >
 • Afstorten oudedagsverplichting in lijfrente ook na uitkering mogelijk (18-12-2017) - Omzetting Tot voor kort was de regel dat de oudedagsverplichting (ODV) niet meer mag worden aangewend voor het verkrijgen van een lijfrente, lijfrenterekening of lijfrentebeleggingsrecht, zodra u of uw erfgenamen uitkeringen hieruit ontvangen. Die hoofdregel is nu versoepeld. Ook als er al uitkeringen zijn gedaan, mag de ODV nog worden omgezet in een lijfrente. Daarbij gelden wel de volgende twee voorwaarden: De volledige waarde van de ODV-aanspraken moet worden aangewend … >
 • Hoog of laag btw-recept voor uw kookworkshop? (15-12-2017) - Aanbod divers Het aanbod van dit soort cursussen is zeer divers. Soms gaat het om een eenmalig gebeuren, zoals party koken, waarbij bijvoorbeeld een groep vrienden of collega’s uit eten gaat en de maaltijd samen mogen (helpen) bereiden. In andere gevallen gaat het duidelijk om het onder de knie krijgen van bijvoorbeeld de Franse of Thaise keuken en komt men gedurende langere tijd vaak meerdere dagen bijeen. Doel is bepalend … >
 • De nieuwe Loonkostenvoordelen: Bent u er klaar voor? (14-12-2017) - Loonkostenvoordelen Met ingang van 2018 zijn er vier nieuwe loonkostenvoordelen (LKV’s) voor werkgevers. In uw aangifte loonheffingen kunt u, mits voldaan aan de voorwaarden, een verzoek doen voor de volgende tegemoetkomingen: LKV oudere werknemer (56+) LKV arbeidsgehandicapte werknemer LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer De loonkostenvoordelen vervangen de premiekorting oudere werknemer en de premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De premiekorting jongere werknemer wordt niet vervangen en vervalt dus definitief … >
 • Strengere privacyregels voor uw autobedrijf (13-12-2017) - Strengere eisen Door de AVG zal overal in de Europese Unie dezelfde privacywetgeving gaan gelden. De AVG volgt de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) op en is aanzienlijk strenger dan zijn voorganger. Bedrijven en instellingen die persoonsgegevens verwerken krijgen meer verplichtingen. Meer dan ooit zult u als organisatie moeten kunnen aantonen dat u zich aan de wet houdt. Het is raadzaam om op tijd na te gaan of uw processen, … >
 • Prijs in loterij op werk is loon (12-12-2017) - Personeel gezocht Dat de economische crisis alweer tot het verleden behoort, blijkt zonneklaar uit de toenemende vraag naar personeel. Soms is de nood zo hoog dat een werkgever naar originele methodes zoekt om personeel te werven. Zoals het organiseren van een loterij. Hoofdprijs De loterij in kwestie was georganiseerd door een bedrijf dat dringend behoefte had aan goed personeel. Werknemers die minstens drie nieuwe collega's aanwierven, ontvingen daarom een bonus … >
 • Vanaf 2018 vakantietoeslag over overwerk (11-12-2017) - Minimumloon bij overwerk Op dit moment gelden er nog geen regels voor het betalen van het minimumloon bij overwerk, maar dat gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2018 moet u ook gemiddeld minstens het minimumloon betalen voor overwerkuren. Dat geldt ook als uw werknemer in deeltijd werkt en extra uren maakt. Vakantietoeslag over overwerk Omdat overwerk vanaf 2018 onder het wettelijk minimumloon komt te vallen, bent u per 1 januari 2018 … >
 • LEI-nummer verplicht voor beleggingsonderneming (11-12-2017) - Voor wie geldt de wetgeving? LEI staat voor Legal Entity Identifier en is een uniek nummer voor een onderneming of rechtspersoon die aandelen, obligaties of derivaten bezit of hierin handelt. In Europa is een LEI vanaf 3 januari 2018 verplicht voor juridische entiteiten met een effectenrekening bij een financiële instelling. Zonder LEI kunnen zij daarna geen aan- of verkooptransacties meer laten doen. Voor sommige organisaties is in de praktijk niet … >
 • Belastingdienst helpt startende ondernemers in de horeca (11-12-2017) - Ondersteuning voor startende ondernemers in de horeca Uit cijfers van de Belastingdienst blijkt dat vooral startende ondernemers vaker moeite hebben met hun belastingzaken. Om de kans op fouten te verkleinen biedt de Belastingdienst specifiek voor deze groep een aantal gerichte hulpmiddelen en tips, zoals: Een Ondernemerscheck Een ondernemershandboek Administratie- en aangiftetips Een rekenhulp en Informatie over ondernemersregelingen voor starters. Daarnaast zet de Belastingdienst speciale Startersvoorlichters in die startende ondernemers voorlichten … >
 • Uw inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet voor 2018 (8-12-2017) - Bijdrage Zvw Als dga bent u meestal niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Voor u geldt in 2018 dan een lage bijdrage van 5,65% (2017: 5,40%) over een maximumbijdrageloon van € 54.614 (2017: € 53.701). Deze bijdrage geldt ook voor de ondernemer in de inkomstenbelasting. De lage inkomensafhankelijke bijdrage Zvw kan niet meer bedragen dan € 3.085 (2017: € 2.899). Ten opzichte van 2017 is dat dus een stijging van € … >
 • Té luxe woning geen ondernemingsvermogen (8-12-2017) - Privé of zakelijk Zo zijn de kosten van ondernemingsvermogen aftrekbaar, maar van privévermogen niet. Anderzijds is bij de verkoop van het bedrijfsmiddel een eventuele boekwinst alleen belast als het ondernemingsvermogen betreft.   Let op! In beginsel bent u vrij zelf te kiezen of u een bedrijfsmiddel al dan niet als ondernemingsvermogen aanmerkt. Dit is anders als u een bedrijfsmiddel minder dan 10% of meer dan 90% zakelijk gebruikt. In het … >
 • Extraatje voor uw (klein)kind? Schenk fiscaal vrij! (7-12-2017) - Fiscaal vrije bedragen Als grootouder mag u uw kleinkind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken. Voor 2017 is dit bedrag € 2.129. Als ouder kunt u uw kind jaarlijks vrij van recht een bedrag schenken. Voor 2017 is dit bedrag € 5.320. Schenkt u aan een kind dat tussen de 18 en 40 jaar oud is (of van wie de partner jonger is dan 40 jaar), dan kan deze … >
 • Ontslag op staande voet? Leg besprekingen goed vast! (7-12-2017) - Vereisten voor u als de werkgever Bij ontslag op staande voet komt het nauw. De vereisten die de wet en de rechtspraak daaraan stellen zijn: er moet sprake zijn van een dringende reden, bijvoorbeeld misleiding, bedreiging, het begaan van een misdrijf in de uitoefening van de werkzaamheden, dronkenschap (op het werk) na gewaarschuwd te zijn (de opsomming is niet volledig), ‘onverwijlde mededeling’, dat wil zeggen dat de werknemer er vrijwel … >
 • Waardebepaling van een recreatiepark voor OZB (7-12-2017) - Recreatieterrein is één geheel In een pas verschenen uitspraak van het gerechtshof in Den Bosch is om te beginnen beslist dat een terrein met chalets, stacaravans en een kampeerterrein als één onroerende zaak moet worden aangemerkt. Dit is wettelijk voorgeschreven en hiervan kan dus niet worden afgeweken. Recreatiewoning is een woning Vervolgens besliste de rechter dat een recreatiewoning als woning moet worden aangemerkt. Een recreatiewoning is, net als een gewone … >
 • Geen belastingrente bij aanslag erfbelasting (6-12-2017) - Door een vertraagde oplevering van een nieuw behandelsysteem binnen de Belastingdienst voor de schenk- en erfbelasting krijgen mensen later dan gebruikelijk de aanslag erfbelasting binnen. Zij mogen niet de dupe worden van deze automatiseringsvertraging. Belastingrente De nieuwe staatssecretaris van Financiën vindt het extra vervelend dat belastingplichtigen die een dierbare hebben verloren, door een vertraging bij het automatiseringssysteem van de erfbelasting ook nog eens geconfronteerd worden met belastingrente. Hij bepaalt daarom … >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden