Nieuws

 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2019 (26-06-2019) - Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij… >
 • ANBI: publiceer uw jaarcijfers vóór 1 juli (25-06-2019) - Wanneer ANBI? ANBI's, in de volksmond ook wel organisaties voor goede doelen genoemd, moeten zich voor minstens 90% inzetten voor het algemeen belang. Of dit ook gebeurt, moet onder meer blijken uit de jaarcijfers, die verplicht gepubliceerd moeten worden. Welke cijfers? Het betreft de balans en de staat van baten en lasten, inclusief een toelichting. De cijfers moet u op uw eigen of gemeenschappelijke website publiceren. Intrekking ANBI status Als… >
 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2019 (25-06-2019) - Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen (verzamelterm voor loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke bijdrage… >
 • Akkoord en subsidie schonere binnenvaart en zeevaart (24-06-2019) - Deze zogenaamde Green Deal bevat tientallen afspraken om de uitstoot van schadelijke stoffen en de CO2-uitstoot door de binnenvaart en zeevaart fors terug te dringen. Een onderdeel van de gemaakte afspraken is dat er een duurzaamheidslabel komt voor binnenvaartschepen. Schippers kunnen daarmee in de toekomst bijvoorbeeld korting krijgen op de havengelden. Ook kunnen ze het label gebruiken voor de financiering voor hun schip. Geld voor subsidieregeling en onderzoek Om innovaties… >
 • Declare your Global Income (24-06-2019) - Who receives a Declaration Form? You will only be asked to declare your global income if either you or your partner live outside the Netherlands and receive a tax allowance, such as the healthcare or childcare allowance. You will also receive this form if you or a family member has lived outside the Netherlands and paid a ZVW foreign contribution to the Central Administration Office (CAK). What is Global Income?… >
 • Koe is bedrijfsmiddel, dus btw kan worden herzien (21-06-2019) - Landbouwregeling In de betreffende zaak paste een agrariër tot een bepaalde datum de landbouwregeling toe. Dit betekende dat geen btw verschuldigd was over zijn leveringen, maar dat ook de aan hem in rekening gebrachte btw niet verrekend kon worden. Overstap naar belaste leveringen De agrariër besloot op een zeker moment over te stappen op belaste leveringen en de landbouwregeling niet meer toe te passen. In dit verband wilde hij daarom… >
 • Positie werknemers bij doorstart verbeterd (21-06-2019) - Alleen als er arbeidsvoorwaarden verdwijnen én dit het gevolg is van bedrijfseconomische omstandigheden, kan hiervan worden afgeweken. Uitspraak Europese Hof Het wetsvoorstel borduurt voort op een uitspraak van het Europese Hof inzake kinderopvangorganisatie Estro. Het hof besliste in deze zaak dat de werknemers recht hadden op behoud van hun baan en de bijbehorende arbeidsvoorwaarden. Onzekerheid De uitspraak zorgde voor onzekerheid, omdat niet duidelijk is of de uitspraak ook geldt voor… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2019 (20-06-2019) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake is… >
 • Btw-tip! Wordt uw factuur niet meer betaald? De btw-gevolgen (19-06-2019) - De btw op facturen die niet door uw klanten wordt voldaan, kan onder voorwaarden worden teruggevraagd. Máár, let op dat het prijsgeven van een vordering – u spreekt met de afnemer af dat hij zijn factuur niet meer hoeft te betalen en legt dat in een overeenkomst vast – gevolgen heeft voor het terugvragen van de btw op oninbare debiteuren. Als u een factuur stuurt aan uw klanten, moet u… >
 • Straks minder lang betalen voor uw ex? (18-06-2019) - Wetsvoorstel In 2015 werd een wetsvoorstel ingediend over alimentatie voor de ex-partner. Na een aantal wijzigingen is het voorstel dus aangenomen. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de duur van de alimentatieverplichting voor partners. Nu is de duur voor betaling van partneralimentatie in beginsel 12 jaar vanaf de inschrijving van de echtscheiding. Hoe lang betalen? Het voorstel gaat uit van een nieuwe termijn die gelijk is aan de helft van de… >
 • Wijziging bijstand zelfstandigen (18-06-2019) - Afbouw ondersteuning niet-levensvatbaar bedrijf Tegen deze achtergrond wordt een andere maatregel waarmee ondernemers van 55 jaar en ouder een niet-levensvatbaar bedrijf tot hun pensioen kunnen voorzetten, afgebouwd. Voorgaande blijkt uit een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gift of lening Via de Bbz kan een gemeente onder meer bedrijfskapitaal verstrekken in de vorm van een gift of lening. Waarvoor een ondernemer in aanmerking… >
 • Extra geld voor start-ups en scale-ups (17-06-2019) - Kapitaalsmaatregelen De extra middelen worden voor wat betreft kapitaalsmaatregelen ingezet voor de verbetering van de toegang tot durfkapitaal en onderzoek naar de ontwikkeling van een fiscale faciliteit inzake aandelenopties voor het personeel. Personeelsmaatregelen De maatregelen inzake personeel bestaan uit een verblijfsregeling voor essentiële personeelsleden van start-ups van buiten de EU en de vrije toegang tot de arbeidsmarkt voor partners van buitenlandse zelfstandigen in Nederland. Fiscale waardering van aandelenopties Een faciliteit… >
 • Hoge Raad: belasting op spaargeld niet reëel (17-06-2019) - Massaal bezwaar procedure Tegen de heffing over box 3 (spaargeld en beleggingen) is al jaren verzet, met name omdat belastingplichtigen van mening zijn dat een verondersteld rendement van 4% niet haalbaar is zonder de nodige risico's te nemen. Op basis van rendementen uit de afgelopen jaren onderschrijft de Hoge Raad deze mening. Jaren 2013 en 2014 Onder andere in de jaren 2013 en 2014 werd met een verondersteld rendement van… >
 • Geef uw wereldinkomen op (14-06-2019) - Wie ontvangt een formulier? U krijgt alleen een verzoek uw wereldinkomen op te geven als u of uw partner buiten Nederland woonde en een toeslag ontving, zoals de zorgtoeslag of kinderopvangtoeslag. U krijgt het verzoek ook als u of een gezinslid buiten Nederland woonde en een buitenlandbijdrage Zvw betaalde aan het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Wat is het wereldinkomen? Uw wereldinkomen is uw gezamenlijke inkomen in Nederland en het buitenland… >
 • Bijbaantje? Gunstige regeling scholier! (13-06-2019) - Dit jaar meer profijt Doordat u de scholieren- en studentenregeling toepast, zal daardoor in veel gevallen de verschuldigde loonheffing nihil bedragen. De brutoverdiensten krijgt de scholier of student dan netto in handen. Daarnaast zal de regeling door de hogere algemene heffingskorting, waar elke belastingplichtige recht op heeft, in veel gevallen nog wat voordeliger uitpakken. De heffingskorting is dit jaar ruim € 200 hoger, zodat alleen al door deze korting tot… >
 • Aftrek scholingsuitgaven blijft in 2020 (13-06-2019) - Fiscale aftrek De wet inkomstenbelasting kent momenteel een fiscale aftrekmogelijkheid voor bepaalde scholingsuitgaven. De aftrek betreft met name cursusgelden en verplichte leermiddelen. Overige scholingskosten zijn niet aftrekbaar. Voordeel aftrek Het voordeel van de aftrek is afhankelijk van het te betalen belastingtarief. Hogere inkomens hebben hierdoor meer profijt van de regeling. De regeling kent ook een drempel en een plafond, waardoor de eerste € 250 niet tot aftrek leiden en ook… >
 • Verstrekte lening behoort meestal tot uw privévermogen (12-06-2019) - Ook als u als ondernemer geld leent aan een zakelijke partner in het kader van een zakelijke deal, is de lening niet per definitie zakelijk. Een eventueel verlies op de lening is dan niet aftrekbaar, aldus de rechtbank in Noord-Holland. Educatie versus entertainment In deze zaak had een onderneming die educatieve games ontwikkelde, geld geleend aan de ontwikkelaar van entertainment games. De rechtbank vond dat er onvoldoende verband bestond tussen… >
 • Auto zakelijk of privé? Niet zo maar switchen (12-06-2019) - Overbrengen naar privé In de betreffende zaak had een ondernemer een auto gekocht en deze tot het ondernemingsvermogen gerekend. Na een half jaar werd de auto overgebracht naar het privévermogen. Het boekverlies van € 16.700 werd ten laste van de winst gebracht. Inspecteur niet akkoord De inspecteur accepteerde het boekverlies echter niet en stelde zich op het standpunt dat de auto tot het ondernemingsvermogen was blijven behoren. Volgens hem was… >
 • Tijdelijk contract met een concurrentiebeding? (11-06-2019) - Niet zomaar in een tijdelijk contract Een concurrentiebeding beperkt de werknemer niet alleen bij het vinden van een nieuwe baan, het maakt ook inbreuk op zijn (grondwettelijke) recht van vrije arbeidskeuze. Mede daarom bepaalt de wet sinds 2015 dat zo’n beding alleen mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Er is echter één uitzondering: het beding mag ook in een tijdelijk contract worden opgenomen als dat beding vergezeld… >
 • Nieuw keurmerk huisvesting agrarische arbeidsmigranten (11-06-2019) - De vakbonden en land- en tuinbouworganisaties hebben het Agrarisch Keurmerk Flexwonen opgericht om de kwaliteit van huisvesting voor arbeidsmigranten te borgen. Uit jaarverslagen van de inspectiedienst SZW blijkt namelijk dat er vaak misstanden bij tijdelijke huisvesting zijn. Naar schatting hebben in de agrarische sector elk jaar zo'n honderdduizend arbeidsmigranten een onderkomen nodig. Keurmerk voor kwaliteit en veiligheid Met het Agrarisch Keurmerk Flexwonen wordt de kwaliteit en de veiligheid van kortdurende… >
 • Geen vrijstelling voor reserve VvE (7-06-2019) - VvE Via een VvE worden gezamenlijke belangen behartigd, zoals het onderhoud van het wooncomplex. Wettelijk is sinds 2018 geregeld dat via een VvE verplicht moet worden gespaard voor het onderhoud van de appartementen. Reserves behoren tot box 3 De opgebouwde reserves van de VvE behoren bij de individuele eigenaren tot het vermogen en zijn daarom belast in box 3. Eerder heeft het kabinet laten weten dat hiervoor geen aparte vrijstelling… >
 • Automotive worstelt met marges (7-06-2019) - De winst groeide met iets meer dan 4%, tegenover ruim 22% in 2017. Ook hiermee bleef de automotive ver achter bij de rest van het mkb, waar de winstgroei met ruim 16% toenam. Maar liefst de helft van de autobedrijven zag de winst vorig jaar afnemen. Verder is de groei van de brutomarge meer dan gehalveerd. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van… >
 • Subsidie praktijkleren aanvragen vanaf 2 juni (6-06-2019) - De aanvraag voor het studiejaar 2018/2019 kunt u indienen vanaf 2 juni jongstleden 9.00 uur. De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werk-leerplaats per studiejaar. Let op! Aanvraag is alleen mogelijk tot en met uiterlijk 16 september 2019 17.00 uur. Wacht daarom niet te lang en voorkom dat u de subsidie misloopt! Waar aanvragen?   U vraagt de subsidie aan via RVO.nl (zoekwoord ‘Praktijkleren’). Let op! Check voor… >
 • Wel of niet sparen in de bv? (6-06-2019) - Heffing in box 3 De belasting die u betaalt in box 3 wordt gebaseerd op een verondersteld rendement. Het werkelijke rendement is dus niet van belang. Zelfs als u verlies lijdt op uw beleggingen, betaalt u toch belasting. Hogere heffing bij groter vermogen De heffing in box 3 neemt toe naarmate u meer vermogen bezit, omdat bij een groter vermogen wordt uitgegaan van een hoger verondersteld rendement. Het belastingtarief is… >
 • Zeer sterke winstontwikkeling in 2018 voor industrie (6-06-2019) - De winstontwikkeling was daarmee sterker dan die voor het mkb als geheel (16,3%), hoewel de omzetontwikkeling enigszins achterbleef. De brutomarge groeide met ruim 8%. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Relatief veel sterke winststijgingen De winstgroei werd binnen de branche breed gedragen. Van de industriële bedrijven zag 58,5% de winst toenemen of gelijk blijven (2017 56%). Dit was… >
 • Hoge personeelskosten drukken resultaten 2018 medische zorg (6-06-2019) - De winstgroei bedroeg iets meer dan 6%, versus bijna 14% een jaar eerder. Ook hier bleef de branche achter bij de 16,3% die het mkb gemiddeld realiseerde. Meer dan de helft van de zorgondernemers zag de winst zelfs dalen. Een forse toename van de personeelskosten ligt hieraan ten grondslag. De groei van de brutomarge liep terug van bijna 10% naar 8%. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht… >
 • Btw holding niet zonder meer aftrekbaar (5-06-2019) - Bij een vennootschap die behalve het houden van aandelen, ook prestaties verricht, ligt dat anders. Deze vennootschap zal ondernemer voor de btw zijn. De mate van aftrek van voorbelasting wordt bepaald door de mate waarin deze vennootschap belaste prestaties verricht. Tip! Voor btw-aftrek is vereist dat de holding btw-belaste activiteiten verricht. Btw-aftrek Bij het bepalen van het recht op aftrek zijn er drie mogelijkheden: Een holding heeft recht op aftrek… >
 • Grote onderlinge verschillen resultaten detailhandel 2018 (5-06-2019) - De winstgevendheid stond echter behoorlijk onder druk, bijvoorbeeld door de komst van nieuwe marktpartijen met flinterdunne marges. Per saldo bleef de detailhandel achter bij het mkb-gemiddelde, maar de onderlinge verschillen waren groot. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Winstgroei verder omlaag Voor de detailhandel als geheel steeg de omzetgroei in 2018 naar bijna 7%, tegenover plusminus 6% een… >
 • Sterke groei logistiek 2018 ondanks fors hogere kosten (5-06-2019) - Ondanks deze mooie cijfers geeft een groot aantal transportondernemers aan dat de toenemende krapte op de arbeidsmarkt een belemmering voor verdere groei vormt. Dit komt naar voren uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Forse verbetering brutomarge De omzet is in de logistiek in 2018 met bijna 9% gegroeid. Dit betekende bijna een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Het gewone resultaat… >
 • Ondernemersactiviteiten moeten aantoonbaar zijn (4-06-2019) - Nog steeds ondernemer? In een zaak bij het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden had een ondernemer zijn bedrijf ingebracht in een bv. Na de overdracht bleef de man echter ook nog ondernemersfaciliteiten claimen. Navordering De Belastingdienst legde drie jaar later een navorderingsaanslag op. De ondernemersfaciliteiten werden geschrapt en de oudedagsreserve werd aan de winst toegevoegd. De man had wel recht op de stakingsaftrek. Geen onderbouwing De man stapte naar de rechter, maar kon… >
 • Is een bv de komende jaren fiscaal voordelig? (4-06-2019) - Winst in de bv Bv’s betalen momenteel over de eerste € 200.000 winst 19% vennootschapsbelasting (Vpb). Over het meerdere is het tarief nu 25%. Volgend jaar dalen deze tarieven naar 16,5 respectievelijk 22,55%. In 2021 dalen ze verder naar uiteindelijk 15 en 20,5%. Indien u als dga de winst uit uw bv haalt, betaalt u momenteel 25% belasting in box 2. Volgend jaar wordt dit verhoogd naar 26,25% en in… >
 • 2018 opnieuw een topjaar voor de bouw (4-06-2019) - Ondanks een groeiend tekort aan personeel liet de bouw daarmee alle andere mkb-branches ruimschoots achter zich. Ook de ontwikkeling van de brutomarge was met 13,5% bovengemiddeld. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Stijging eigen vermogen én langlopende schulden De financiële positie van bouwbedrijven is in 2018 verder verbeterd. Het eigen vermogen kwam bijna 22% hoger uit dan in 2017 en… >
 • 2018 voor specialistische zakelijke diensten bovengemiddeld goed jaar (4-06-2019) - De groei van de brutomarge kwam uit op ruim 8%, tegenover +6% een jaar eerder. Daarmee bleef de branche achter bij het mkb (+9,6%). Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Grote verschillen binnen de branche Binnen de specialistische zakelijke dienstverlening waren de verschillen behoorlijk. Opnieuw blonken de ingenieursbureaus uit. Zij profiteerden van de gunstige ontwikkelingen in de bouw en op… >
 • Winstgroei 2018 horeca fors omlaag (3-06-2019) - De groei van de consumentenbestedingen en het toerisme waren positief, maar hogere inkoopkosten en een tekort aan personeel drukten de financiële resultaten. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Winstgroei aanzienlijk lager De omzet in de horeca steeg in 2018 met bijna 6%. Deze groei werd breed gedragen: het aandeel van horecabedrijven met een stabiele of hogere omzet ging omhoog naar… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2019 (3-06-2019) - Hierbij moet u denken aan: Ontslagregels Versterking rechten tijdelijke arbeidscontracten Versterking rechten oproepkrachten Ketenbepaling Duur WW 1. Ontslagregels Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen? Bedrijfseconomisch ontslag en ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid gaan via het UWV en ontslag om andere, meer persoonlijk getinte redenen gaat via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden: frequent verzuim werknemer disfunctioneren werknemer verwijtbaar handelen of nalaten werknemer… >
 • Mkb realiseert recordgroei omzet en winst in 2018 (3-06-2019) - Met name de bouw en industrie boekten als branche mooie cijfers. Tevens heeft het mkb fors geïnvesteerd met zowel eigen als vreemd vermogen. Dit blijkt uit het nieuwe SRA-rapport ‘Branches in Zicht 2019, de harde cijfers van Nederlandse ondernemingen’. Personeelskosten nemen verder toe De personeelskosten zijn opnieuw sterker gestegen en de krapte op de arbeidsmarkt blijft voor veel mkb-ondernemers een hoofdpijndossier. In 2018 liepen de personeelskosten per saldo met ruim… >
 • Vrijstelling reclamebelasting makelaars (31-05-2019) - Reclamebelasting Als een gemeente reclamebelasting wil invoeren, dient dit per verordening te gebeuren. Hierin moeten ook eventuele vrijstellingen worden opgenomen. Vrijstellingen moeten op een objectieve en redelijke rechtvaardiging gebaseerd zijn, anders kunnen ze met succes worden aangevochten. Vrijstellingen In bovengenoemde zaak deed een ondernemer een beroep op de vrijstellingen inzake de heffing van reclamebelasting die in de gemeentelijke verordening waren opgenomen. Allereerst beriep hij zich op de vrijstelling voor verplaatsbare,… >
 • Nieuwe Arbeidswet gaat 1 januari 2020 in (29-05-2019) - Meer werknemers in vaste dienst Doel van de WAB is om het aantrekkelijker te maken werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste contracten en flexwerk te verkleinen. Dit zou bereikt kunnen worden door arbeidsvoorwaarden van flexwerkers meer in lijn te brengen met die van werknemers in vaste dienst. Wat wijzigt er per 1 januari 2020? Nu de Eerste Kamer akkoord is met de nieuwe regels voor… >
 • Minder vakantiegeld dit jaar. Waarom? (28-05-2019) - In de min Het vakantiegeld valt voor degenen met een salaris van 2 tot 2½  keer modaal (€ 72.000 - € 90.000) netto een flink stuk lager uit, tot zo'n € 150 netto. De snellere afbouw van de arbeidskorting werkt met name voor deze categorie negatief uit. Toptarief Het toptarief van de inkomstenbelasting is dit jaar weliswaar verlaagd naar 51,75%, maar de heffing over het vakantiegeld loopt voor deze categorie… >
 • Het cafetariamodel en de werkkostenregeling (28-05-2019) - Cafetariamodel? Stel, u wilt uw arbeidsvoorwaardenpakket optimaal afstemmen op de wensen van uw werknemers. Dat kan door het cafetariamodel, waarbij de werknemer voor een deel van zijn arbeidsvoorwaarden een keuze heeft. Maar hoe doet u dat optimaal binnen de werkkostenregeling? Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling (WKR) kunt u ieder jaar een aantal vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel belastingvrij uitkeren, die zonder gebruik van de WKR belast zouden zijn. Zo is… >
 • Energiebesparing rapporteren voor 1 juli (27-05-2019) - EML per bedrijfstak Er is een lijst van energiebesparende maatregelen (EML) voor iedere bedrijfstak. Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Rvo.nl De lijst is te vinden op de site van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Een voorbeeld van een energiebesparende maatregel in de bouw is het beperken van ventilatie door het gebruik van aanwezigheidsschakelaars. Hoe rapporteren? Bedrijven moeten hun energiebesparende maatregelen digitaal rapporteren via eLoket van… >
 • Advocaatkosten voor werknemer niet aftrekbaar (27-05-2019) - Verliesverrekening In de zaak die speelde voor het Hof had een belastingplichtige de in voorgaande jaren gemaakte advocaatkosten van ruim € 5.400 opgevoerd als verrekenbaar verlies. De belastingplichtige had deze kosten opgevoerd in de voorlopige aanslag en was het er niet mee eens dat het verlies bij de definitieve aanslag niet werd verrekend. Hoge Raad Al in 2007 heeft de Hoge Raad bepaald dat advocaatkosten wegens een ontslagprocedure niet in… >
 • Forse stijging tarieven bzm per 1 juli (24-05-2019) - Wanneer bzm? U betaalt alleen bzm als u uw vrachtauto(combinatie) op de snelweg wilt gebruiken en voldoet aan beide volgende voorwaarden: het motorrijtuig is bestemd of wordt gebruikt voor het vervoeren van goederen én het toegestane maximumgewicht van de vrachtauto(combinatie) is 12.000 kg of meer. Tarief bzm Het tarief van de bzm is afhankelijk van het aantal assen van uw vrachtauto en van de vervuiling door uw vrachtauto. De mate… >
 • Schenkvrijstelling eigen woning: spreiden? (23-05-2019) - Twee keer vrijstelling? In deze zaak had de verkrijger in 2013 een schenking gekregen van € 20.300 ten behoeve van een eigen woning. Een jaar later, in 2014, ontving zij van dezelfde persoon nog een schenking, dit keer ter grootte van € 20.390. Ze wilde op beide schenkingen de vrijstelling inzake de eigen woning toepassen, maar de rechter ging hier niet in mee. Wetsgeschiedenis De rechter was het niet met… >
 • Winst doorverkochte woningen belast bij dga (23-05-2019) - Dga handelt in privé Onlangs speelde een zaak voor de rechtbank in Noord-Holland, waarbij de dga van een bv die panden kocht en opknapte, zelf in privé twee panden kocht. Deze panden liet hij door zijn eigen bv opknappen, waarna hij ze met forse winst verkocht. Belast of niet? De rechtbank moest zich uitspreken over de vraag of de behaalde winst van zo'n € 240.000 bij de dga in privé… >
 • Btw-tip! Verkoopt u reisdiensten? Let op de reisbureauregeling (22-05-2019) - Wat houdt de regeling in? De reisbureauregeling is een bijzondere regeling om de afdracht van btw te bepalen. Als een reisbureau een reis verkoopt, vallen daar allerlei diensten onder. Denkt u daarbij aan maaltijden, accommodaties en excursies. Om de btw per dienst te bepalen en in welk land vervolgens die btw moet worden afgedragen, is erg lastig. Daarom is de reisbureauregeling ingevoerd: iedere ondernemer die een ‘reisdienst’ op eigen naam… >
 • Fiscale vrijstelling letselschadevergoeding box 3? (21-05-2019) - Letselschadevergoeding onbelast? In de brief staat dat een eenmalige uitkering van een letselschadevergoeding niet belast is in box 1 (loon- of inkomstenbelasting), maar meetelt als vermogen in box 3. Hierover moet jaarlijks dus belasting worden betaald in box 3, de zogenaamde vermogensrendementsheffing. Motie In een eerdere motie is de staatssecretaris gevraagd het aantal letselschadevergoedingen in kaart te brengen. Ook is gevraagd naar het financiële belang van een uitzondering voor dit… >
 • Nieuwe ketenregeling tijdelijke contracten (20-05-2019) - Wat houdt de wijziging in? De ketenbepaling bepaalt wanneer elkaar opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten overgaan in een arbeidscontract voor onbepaalde tijd. Op dit moment is dat het geval bij meer dan drie elkaar opvolgende contracten of (bij een kleiner aantal) als de totale duur van de opvolgende contracten langer dan twee jaar is. Deze maximumtermijn van de ketenregeling wordt verruimd van twee naar drie jaar. De keten zelf blijft onveranderd met… >
 • Verhuren tuinbouwkas, waardestijging ondergrond belast? (20-05-2019) - U weet het wel: als u als tuinder bedrijfsgrond verkoopt, is de opbrengst tot aan de waarde in het economisch verkeer bij agrarische bestemming (WEVAB), oftewel de agrarische waarde, belastingvrij. Een voorwaarde daarvoor is echter dat u de grond zelf heeft gebruikt in uw bedrijf. De landbouwvrijstelling geldt dus niet voor verpachte of verhuurde onroerende zaken. Een voorbeeld Vanaf de start van uw bedrijf in 1990 tot 2009 heeft u… >
 • Wanneer kunt u zich beroepen op legessanctie? (17-05-2019) - Legessanctie De legessanctie betekent dat de gemeente voor de verleende diensten bij de aanvraag van een omgevingsvergunning geen leges meer in rekening kan brengen. Op deze manier worden gemeentes gedwongen hun bestemmingsplannen minstens iedere tien jaar te actualiseren. Tijdstip inwerkingtreding niet van belang De rechtbank in Gelderland heeft onlangs duidelijk gemaakt dat deze sanctie wordt opgeheven zodra een nieuw bestemmingsplan is vastgesteld. Daarbij is niet van belang of dit nieuwe… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden