Nieuws

 • Vanaf 2020 lage btw op digitale boeken? (21-02-2019) - EU akkoord Eerder was binnen de Europese Unie overeenstemming om op digitale boeken en dergelijke het lage btw-tarief toe te mogen passen. Nederland gaat hier nu invulling aan geven. De juiste definitie Een belangrijk punt hierbij is het formuleren van de juiste definitie voor dit soort producten. De definitie moet ook voor de toekomst relevant zijn, duidelijk en goed uitvoerbaar voor alle betrokken partijen. Prijsdaling? De verlaging van het btw-tarief … >
 • Btw-tip! Binnenkort op wintersport? Denk aan zakelijke facturen (20-02-2019) - Wat is zakelijk? Ook tijdens de wintersport kunt u zakelijke kosten maken. Gaat u bijvoorbeeld met de auto van de zaak, dan is de getankte brandstof een zakelijke kostenpost en de btw dus aftrekbaar. Dat de rit privé is, is niet van belang, want voor het privégebruik wordt u zowel in de inkomstenbelasting als in de btw al gecorrigeerd. Ook kunt u bijvoorbeeld denken aan een nieuwe laptop, omdat uw … >
 • Vof vereist redelijke gelijkwaardigheid partners (20-02-2019) - Fiscale voordelen In een vof is in beginsel ieder der vennoten ondernemer. Iedere vennoot krijgt dus zelf een aantal ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Uiteraard moet men wel aan de fiscale voorwaarden voldoen. Zo moet voor de zelfstandigenaftrek minstens 1.225 uur per jaar in het bedrijf worden gewerkt. Geen schijnconstructie De vof mag geen schijnconstructie zijn die alleen maar ten doel heeft deze fiscale voordelen binnen te halen. In dat geval … >
 • Vier jaar oude auto is ‘nieuw’ voor BPM (19-02-2019) - Hoeveel BPM? Als een personenauto vanuit het buitenland wordt ingevoerd, is BPM verschuldigd. Voor gebruikte auto's hoeft niet de gehele BPM betaald te worden, maar slechts een deel. Voor de berekening van deze rest-BPM bestaan verschillende methodes. Weinig kilometers Eerder kwam voor het gerechtshof in Amsterdam de vraag aan de orde wanneer een auto als nieuw kan worden bestempeld. In deze zaak ging het om een auto die al vier … >
 • Te veel MRB door gemeentelijke herindeling? (18-02-2019) - Provinciale opcenten Het teveel aan berekende MRB is het gevolg van de gewijzigde provinciale opcenten. Die zijn per provincie namelijk verschillend. Eerste tijdvak De nieuwe provinciale opcenten gelden met ingang van het eerste tijdvak ná de gemeentelijke herindeling. Automatische correctie Wanneer er te veel provinciale opcenten in rekening zijn gebracht, hoeft de bezitter van het motorrijtuig niets te doen. De Belastingdienst corrigeert de fout zo spoedig mogelijk en stuurt betrokkenen … >
 • Reële rente bij hypothecaire lening aan uw kind (18-02-2019) - Hoeveel rente? Hoeveel rente bij het verstrekken van een lening aan uw kind berekend kan worden, is afhankelijk van de looptijd en omstandigheden; bijvoorbeeld hoe groot het risico is dat de lening niet wordt terugbetaald? Ook moet de rente reëel zijn, dus niet te veel afwijken van wat een kredietverstrekker in rekening zou brengen. Tip! Vraag bij een of meerdere kredietverstrekkers na welke rente in uw situatie berekend zou worden. … >
 • Meer rechten voor flexwerknemers (15-02-2019) - Beschikbare uren en proeftijd Als werkgever mag u straks een flexwerker niet meer ontslaan als deze een oproep voor werkzaamheden op korte termijn weigert. Tevens mag u een flexwerker niet meer verbieden een extra baan aan te nemen, buiten de uren dat hij voor u werkzaam is. Ook mag een proeftijd in principe voor deze groep werknemers maximaal een half jaar duren. Informatie en opleiding Tevens is besloten dat als … >
 • Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor omzetting 2019 (14-02-2019) - U heeft hier nog tot 1 januari 2020 de tijd voor. In deze advieswijzer leest u wat het betekent als u uw pensioen in eigen beheer omzet in een oudedagsverplichting. Van afstempeling naar omzetting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen bedrag meer toevoegen aan uw reeds in de bv opgebouwde pensioenvoorziening. Dit opgebouwde pensioen kunt u nog … >
 • Advieswijzer Einde pensioen in eigen beheer: kiezen voor afkoop 2019 (14-02-2019) - Afkoop met korting Vanaf 1 juli 2017 kunt u niet langer meer pensioen in eigen beheer opbouwen. U mag dan ook geen bedrag meer toevoegen aan uw reeds in de bv opgebouwde pensioenvoorziening. Dit opgebouwde pensioen kunt u nog tot eind 2019 afkopen met een belastingkorting. Een andere reden kan zijn dat het voor u voordelig is om nog in 2019 tot afkoop over te gaan om hiermee uw rekening-courantschuld … >
 • Akkoord spoedreparatie fiscale eenheid (14-02-2019) - Beperking renteaftrek Het Hof van Justitie van de EU oordeelde dat de bepaling inzake de renteaftrekbeperking ter voorkoming van winstdrainage en de toepassing van het regime van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, leidt tot rechtsongelijkheid. Het Hof kwam tot deze uitspraak naar aanleiding van door de Hoge Raad gestelde vragen. Beperking administratieve lasten Het wetsvoorstel is oktober vorig jaar (2018) nog gewijzigd. Besloten is om het voorstel met terugwerkende … >
 • Nieuwe regelgeving ‘internationale’ scheiding (13-02-2019) - De verordening betreft alleen het huwelijksvermogensrecht en regelt of de scheiding wat dat betreft onder de Nederlandse wet valt, of dat een ander buitenlands systeem geldt. Op 29 januari 2019 is de Europese Verordening over huwelijksvermogensrecht in werking getreden. De verordening wordt toegepast door rechters in de lidstaten van de Europese Unie. Rechters passen de verordening toe als sprake is van een ‘internationale echtscheiding’. Internationale zaak Een zaak is 'internationaal' wanneer … >
 • Advieswijzer Pensioen in eigen beheer afgeschaft: welke keuze maakt u? (13-02-2019) - U heeft nog tot 1 januari 2020 om uw keuze te maken. Afhankelijk van uw keuze moet uw partner instemmen en heeft u een informatieplicht richting de Belastingdienst. In deze advieswijzer leest u hier meer over. Einde pensioen in eigen beheer Het pensioen in eigen beheer kent de nodige voordelen, maar ook de nodige knelpunten. Deze knelpunten worden grotendeels veroorzaakt doordat de fiscale regels voor waardering van de pensioenverplichting afwijken … >
 • Wat betekent de Brexit voor uw btw? (12-02-2019) - U verkoopt goederen aan het VK Bij een no deal bent u over een levering aan een zakelijke afnemer in het VK geen btw in Nederland verschuldigd. In plaats van een 'intracommunautaire levering' (wanneer u vanuit Nederland goederen naar ondernemers in andere EU-landen exporteert) heeft u dan met export naar een niet-EU-land te maken. Afhankelijk van de leveringscondities geeft u of uw afnemer de btw aan in het VK. Als … >
 • Geen MIA-aftrek meer voor hybride auto (11-02-2019) - Focus op elektrisch Het afschaffen van de MIA hangt samen met de focus van het kabinet op volledig elektrisch rijden. Daarom is de MIA afgeschaft voor plugin-hybride auto's die tot 30 gram CO2 per kilometer uitstoten. Wat scheelt het? Plugin-hybride auto's met een maximum uitstoot van 30 gram CO2 per kilometer kwamen in 2018 nog voor op de Milieulijst. U kreeg bij aanschaf van een dergelijke nieuwe auto tot een … >
 • Tax transition laws concerning a hard Brexit (11-02-2019) - Snel has informed the Dutch Parliament on this matter. If the UK leaves the EU on March 29th without a deal, the UK will become a so-called ‘third country’ and different rules will apply to trade and tax agreements. Tax groups According to the Minister of Finance, a no deal Brexit has corporate tax consequences for tax groups in cases where a so-called ‘top holding company’ is established in the … >
 • Straks minder lang betalen voor uw ex? (8-02-2019) - Wetsvoorstel In 2015 werd een wetsvoorstel ingediend over alimentatie voor de ex-partner. Na een aantal wijzigingen, is het voorstel inmiddels aangenomen door de Tweede Kamer en ligt het nu bij de Eerste Kamer. Het wetsvoorstel heeft betrekking op de duur van de alimentatieverplichting voor partners. Nu is de duur voor betaling van partneralimentatie in beginsel 12 jaar vanaf de inschrijving van de echtscheiding. Hoe lang betalen voor uw ex? Het … >
 • Advieswijzer Werkkostenregeling 2019: de hoofdpunten op een rij (7-02-2019) - De regels op een rij Uitgangspunt in de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. U vergoedt dan de kosten die uw werknemer voorschiet voor zaken die: tot het vermogen van uw … >
 • Arbeidsmarktwet: wat gaat er wel en niet door? (7-02-2019) - Geen proeftijd van vijf maanden Onlangs bleek al dat een meerderheid van de Tweede Kamer tegen het plan was om bij eerste contracten voor onbepaalde tijd een proeftijd van maximaal vijf maanden mogelijk te maken. Een langere proeftijd zou gebruikt kunnen worden voor tijdelijk werk. Ook zouden werknemers te lang in een onzekere positie verkeren. Deze maatregel gaat dan ook niet door, net als het plan om een proeftijd van … >
 • Een check op de AVG! (6-02-2019) - De AVG-storm vorig jaar lijkt na 25 mei 2018 te zijn geluwd. Wat veel ondernemingen zich op dit moment afvragen, is of ze wat betreft de AVG voldoende hebben geregeld en of dat wat ze hebben gedaan, goed is. De 10 stappen Het grootste deel van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is niet nieuw en gold al op basis van de Wet bescherming persoonsgegevens. Wat wel nieuw is, is de … >
 • Fiscaal overgangsrecht bij harde Brexit (5-02-2019) - Dit schrijft Snel in een brief aan de Tweede Kamer. Als het Verenigd Koninkrijk (VK) per 29 maart met een no deal uit de EU stapt, wordt het VK een zogeheten ‘derde land’ en gaan er andere handels- en fiscale afspraken gelden. Fiscale eenheid Zo heeft een no deal-Brexit, aldus de staatssecretaris in zijn brief, gevolgen voor de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting, waarbij bijvoorbeeld een zogeheten topmaatschappij in het … >
 • Werkkostenregeling per 2020 verruimd (5-02-2019) - Let op! Het voorstel moet nog worden goedgekeurd door het parlement. Goed voor het mkb De maatregel is vooral bedoeld voor het mkb. Met name kleinere werkgevers met een bescheiden loonsom profiteren ervan. Maximaal € 2.000 meer Het hogere percentage van 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom betekent dat maximaal € 2.000 aan extra belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen kan worden gegeven. Voorbeeld: Een werkgever met een loonsom … >
 • Wijziging kantineforfait sportclubs (5-02-2019) - Kantineforfait Sportverenigingen waarvan de primaire activiteiten zijn vrijgesteld van btw-heffing, hoeven over hun kantineontvangsten geen btw af te dragen. Ze kunnen dan ook geen btw aftrekken over de inkoop. Voorwaarde is dat de kantineontvangsten in 2019 niet meer dan € 68.067 bedragen. Gaan de ontvangsten over deze grens heen, dan mag voor de btw-afdracht een forfaitair percentage worden toegepast. Dit percentage is verhoogd van 11,5% naar 13%. Normale nevenactiviteit De … >
 • Advieswijzer Eigen woning 2019 (4-02-2019) - Welke regels van toepassing zijn, is afhankelijk van uw individuele situatie. In deze advieswijzer komen verschillende situaties aan bod. Eigenwoninglening, aflossing en renteaftrek Eigenwoninglening Voor een eigenwoninglening geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als de lening in maximaal 30 jaar volledig en ten minste annuïtair wordt afgelost. Naast de aflossingseis geldt de voorwaarde dat de lening is aangegaan ter verwerving, onderhoud of verbetering van de eigen woning. Deze regels … >
 • Nog geen 18 jaar en al ondernemer (1-02-2019) - Ben ik geschikt? Allereerst is van belang te weten of je over voldoende ondernemerskwaliteiten beschikt. Daarbij gaat het niet alleen om de benodigde papieren, maar ook of je voldoende weet over marketing, financiële zaken en of je een beetje kunt netwerken. Tip! Je kunt dit online testen op de site van de Kamer van Koophandel. Fiscaal ondernemer? Als je als ondernemer start, is het nog lang niet zeker of je … >
 • Advieswijzer Auto en fiscus 2019 (31-01-2019) - Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggebracht. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2019 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik auto Voor de meeste nieuwe auto's van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en BPM). … >
 • Let op: denk aan afrekening WKR (31-01-2019) - Maandaangifte Voor degenen met een maandaangifte loonheffingen betekent dit dat de aangifte dan binnen moet zijn op 28 februari 2019. Dat is ook de uiterste betaaldatum. Vierwekenaangifte Voor werkgevers met een aangifte loonheffingen per vier weken moet de aangifte op 27 februari 2019 binnen zijn. Voor hen is dat de uiterste betaaldatum. Wanneer eindheffing? U hoeft de eindheffing voor de werkkostenregeling alleen aan te geven als u in 2018 meer … >
 • Rapportageplicht energiebesparing ook voor uw bedrijf? (30-01-2019) - Energiebesparende maatregelen Besparende maatregelen die getroffen kunnen worden, zijn opgenomen in de Erkende Maatregelenlijst voor energiebesparing (EML). Deze maatregelen kennen een terugverdientermijn van maximaal vijf jaar. Per bedrijfstak De maatregelen zijn per bedrijfstak gerubriceerd. Er zijn 19 verschillende bedrijfstakken. Een voorbeeld van een maatregel voor de hotel- en restaurantbranche is het aanbrengen van led-verlichting. EML in 2019 vernieuwd De Erkende Maatregelenlijst is dit jaar vernieuwd. Dit betekent echter niet dat … >
 • Loonheffingennummer aanvragen nieuwe bv (30-01-2019) - Dga Een loonheffingennummer is noodzakelijk als een bv werknemers in dienst heeft. Dit is meestal het geval, omdat ook de dga van een bv fiscaal als werknemer wordt aangemerkt. Aan een dga moet ten minste een gebruikelijk loon worden betaald, waarop de bv loonheffing moet inhouden. Inhoud aanvraag U dient onder andere gegevens in te vullen over uw bv, van in dienst tredende werknemers en van de bedrijfsactiviteiten. Tip! Een … >
 • De juiste rechtsvorm voor een medicus? (29-01-2019) - Samenwerking? Medici werken in toenemende mate in allerlei vormen samen. Het kiezen van een rechtsvorm hangt om te beginnen af van de vraag of u alleen voor uzelf werkt of samen met anderen. Zelfstandig Zelfstandige medici zijn fiscaal meestal zelfstandig ondernemer of in dienst bij hun eigen bv. Beide rechtsvormen hebben hun eigen fiscale voor- en nadelen. Zo heeft u als zelfstandig ondernemer recht op een aantal specifieke faciliteiten, zoals … >
 • Advieswijzer Nieuw huwelijksvermogensrecht 2019 (29-01-2019) - Een ondernemer doet er onder het nieuwe recht nog verstandiger aan dan voorheen, om huwelijkse voorwaarden overeen te komen met zijn of haar aanstaande echtgenoot of geregistreerd partner. De nieuwe wet Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van goederen. Let … >
 • Bonus of loon, wat is wijsheid? (28-01-2019) - Doorwerking naar de toekomst Een salarisverhoging werkt door naar de toekomst. Een bonus niet. Geeft u bijvoorbeeld iemand met een brutojaarsalaris van € 30.000 er nu 3% loon bij en volgend jaar weer, dan is het loon in 2020 € 31.827. Geeft u nu in plaats van 3% meer loon een bonus en pas volgend jaar weer 3% meer loon, dan bedraagt het loon in 2020 € 30.900. Let op! … >
 • Hogere vrijstelling bij schenking bedrijf (28-01-2019) - Fiscale vrijstelling Als een bedrijf wordt geschonken of geërfd, moet schenk- of erfbelasting worden betaald. Onder voorwaarden geldt bij het schenken of erven van een bedrijf in 2019 een vrijstelling van € 1.084.851, bijna € 13.000 meer dan vorig jaar. Van het meerdere boven deze grens is nog eens 83% vrijgesteld van belasting. Voortzetten faciliteren Het doel van de regeling is dat het voortzetten van een bedrijf minder gehinderd wordt … >
 • Inkomensvoordeel LIV? Uiterlijk 31 januari! (25-01-2019) - LIV en LKV U kunt als werkgever voor uw werknemers recht hebben op het lage-inkomensvoordeel (LIV) en voor jongere werknemers het jeugd-LIV. Hiervoor hoeft u geen aanvraag te doen. Het UWV bepaalt aan de hand van de loonaangifte over 2018 of het (jeugd-)LIV over dat jaar aan u wordt uitbetaald. U kunt voor werknemers, die aan de voorwaarden daarvoor voldoen, ook recht hebben op een loonkostenvoordeel (LKV). Hiervoor moet u … >
 • Medische zorg voorziet stevige groei omzet en winst (25-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  Daarnaast heeft de branche haar financiële positie opnieuw versterkt. Punten van aandacht zijn het tekort aan vakkundig personeel en de werkdruk in vooral de eerste lijn. De branche ziet in het verlengde daarvan mogelijkheden in efficiënter werken. Bovengemiddelde groei Zorgondernemingen rekenen voor 2019 op een omzetgroei van gemiddeld 13%, ten opzichte van 10,6% voor het totale mkb. De winstontwikkeling is naar verwachting nog … >
 • Uitbetaling heffingskortingen verder afgebouwd (24-01-2019) - Waarom? De reden van de overheid om het uitbetalen van heffingskortingen af te bouwen, is om het verdienen van eigen inkomen te stimuleren. Dan kan men namelijk zelf de heffingskortingen verzilveren. Hoe werkt het? Op de te betalen belasting over uw inkomen, mag u eerst de heffingskortingen in aftrek brengen. Als u zelf te weinig belasting betaalt om de heffingskortingen te kunnen verrekenen, krijgt u de niet-gebruikte heffingskortingen uitbetaald door … >
 • Grote donaties moeten openbaar worden (24-01-2019) - Waarom? Het doel van het wetsvoorstel is om te voorkomen dat maatschappelijke organisaties via donaties ongewenst beïnvloed worden. Door de openbaarmaking wordt de herkomst van een donatie bekend. Het betreft alleen donaties van meer dan € 15.000. Voor wie? Verenigingen, stichtingen en kerkgenootschappen gaan straks onder de nieuwe regeling vallen. De regeling richt zich dus op de ontvangende partij. Wat moet gepubliceerd worden? Het bedrag van de donatie moet gepubliceerd … >
 • Horecaondernemers verwachten voorzichtige groei in 2019 (24-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  Verder is de kredietwaardigheid min of meer gelijk gebleven en zal de branche naar verwachting iets minder gaan investeren. Bescheiden stijging omzet en winst Horecaondernemers zijn positief over 2019, maar zijn in hun voorspellingen wel terughoudender dan het mkb als geheel en wat betreft omzet ook iets voorzichtiger dan een jaar geleden. Ze rekenen op een omzetgroei van 4,7%, versus een verwachte stijging … >
 • Btw-tip! Vraag btw op zonnepanelen snel terug (23-01-2019) - Termijn vanaf 2019 De termijn is vanaf dit jaar zes maanden na het jaar van aanschaf. Koopt u dit jaar dus zonnepanelen, dan moet u vóór 1 juli 2020 de btw terugvragen. Overgangsregeling Voor alle zonnepanelen die vóór 2019 zijn aangeschaft, is er overgangsrecht. De btw op deze zonnepanelen dient vóór 1 juli 2019 te worden teruggevraagd, voor zover dit uiteraard nog niet is gedaan. Het maakt dus niet uit … >
 • Mijn Belastingdienst vernieuwd (23-01-2019) - Beter overzicht per jaar Per belastingjaar kunt u voortaan tevens beter zien wat er nog door u gedaan moet worden en wat er al verwerkt is. Zo kunt u bijvoorbeeld makkelijk uw aanslagen uit eerdere jaren nog eens terugzien. Verder is de site niet veel veranderd. Geen wijziging in online aangifte De online aangifte inkomstenbelasting is nog niet veranderd. De aangifte 2019 kunt u dus niet op een mobiel apparaat … >
 • Forse omzetgroei verwacht in de bouw, winststijging blijft achter (23-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  Bovengemiddelde omzetgroei, winst blijft achter De bouw gaat voor 2019 uit van een omzetgroei van maar liefst 14,8%, versus 8,8% een jaar eerder. Daarmee denkt de bouw het beter te doen dan het mkb als geheel (+10,6%). Ook de prognose voor de winst is positief (7,1%), maar deze blijft wel achter bij de omzetverwachting. De winstprognose voor de bouw ligt onder het mkb-gemiddelde … >
 • Brexit: ‘Digitaal verkeer onder druk’ (22-01-2019) - Dit schrijft Nederland ICT op hun site. De branchevereniging wil graag met de Autoriteit Persoonsgegevens in gesprek om een overgangsperiode af te spreken. Zo krijgen bedrijven de tijd om zich aan de nieuwe situatie aan te passen. Onzekerheid voor bedrijven Als het Verenigd Koninkrijk na de Brexit geen onderdeel meer is van de Europese Unie, wordt het land een zogeheten 'derde' land. Bedrijven en organisaties mogen dan niet meer zomaar … >
 • Verdeel vermogen in box 3 slim (22-01-2019) - Box 3 In box 3 betaalt u belasting over uw vermogen. Het werkelijk rendement dat u behaalt, is niet van belang. Over uw vermogen wordt een fictief rendement berekend. Hoe meer vermogen u heeft, hoe meer belasting u betaalt. Vrijstelling In 2019 heeft u in box 3 recht op een vrijstelling van € 30.360. Heeft u een partner, dan geldt een dubbele vrijstelling van € 60.720. Over het meerdere betaalt … >
 • Detailhandel gaat in 2019 uit van gematigde groei omzet en winst (22-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  De behoudende prognoses van de detaillisten komen voort uit de verdere groei van het onlinekanaal, de veranderende klantvraag en de toenemende concurrentie. De financiële gezondheid van bedrijven in de branche is gemiddeld licht achteruitgegaan. Winst en omzet blijven achter bij het mkb Ondernemers in de detailhandel gaan voor 2019 uit van een omzetstijging van gemiddeld 1,7%, ten opzichte van 10,6% voor het mkb … >
 • Openstelling SDE+ subsidie 12 maart 2019 (21-01-2019) - Wat is hernieuwbare energie? Hernieuwbare energie is schone, duurzame en onuitputtelijke energie die geen schade aanbrengt aan het leefmilieu. Denk hierbij aan windenergie, zonne-energie, biomassa, waterkracht en geothermische energie. Drie fases De eerste ronde van SDE+ subsidies kent drie fases. De eerste start op 12 maart 2019, de andere twee steeds een week later. Deze rondes sluiten op 4 april 2019 om 17.00 uur. In de eerste week kunnen alleen … >
 • Autobedrijven rekenen op sterke groei van winst en omzet (21-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  Wel is de financiële positie van autobedrijven per saldo verslechterd, is er sprake van stevige margedruk en kampt een groot aantal bedrijven met een tekort aan vakkundig personeel. Omzet- en winstgroei bovengemiddeld Ondernemers in de autobranche gaan voor 2019 uit van een omzetgroei van bijna 12%. Daarmee zijn ze positiever gestemd dan het mkb als geheel (+10,6%). De winst zal naar verwachting met … >
 • Innovatie en verduurzaming maken voor mkb in 2019 het verschil (18-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  De groei gaat echter ook gepaard met een steeds grotere krapte op de arbeidsmarkt. Dit wordt in alle branches gevoeld en zet de productiviteit en winstgevendheid onder druk. Volgens experts is het daarom hard nodig om te innoveren en te verduurzamen, ook als het gaat om personeel. Sterke groei omzet, winstgroei blijft achter Ondernemers verwachten in 2019 een gemiddelde omzetgroei van 10,6%. De … >
 • Zakelijke dienstverleners rekenen op sterke winstgroei in 2019 (18-01-2019) - Klik op de afbeelding voor een vergroting  De kredietwaardigheid van de branche is opnieuw verbeterd en de investeringsverwachting ligt duidelijk hoger dan een jaar geleden. Toch liggen er ook behoorlijke uitdagingen, zoals een tekort aan vakkundig personeel, digitalisering en branchevreemde concurrentie. Bovengemiddelde groei De vraag naar specialistische zakelijke diensten groeit mee met de economie. De woningmarkt is nog altijd een stevige aanjager voor bijvoorbeeld notariskantoren en architectenbureaus, maar ook de … >
 • Start het nieuwe jaar met administratieve schoonmaak (17-01-2019) - Bewaarplicht 7 jaar Als ondernemer heeft u de plicht uw administratie minstens zeven jaar te bewaren. Dat betekent dat bijvoorbeeld facturen uit 2011 en eerder de papiervernietiger in mogen. Maar let op, sommige zaken moet u langer bewaren. Bewaarplicht 10 jaar Voor zover uw administratie betrekking heeft op onroerende goederen, heeft u de plicht deze minstens tien jaar lang te bewaren. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn … >
 • Wanneer bent u als medicus zelfstandig ondernemer? (17-01-2019) - Zelfstandig ondernemer Als zelfstandig ondernemer geniet u diverse voordelen die u in loondienst niet heeft. Daarom kijkt de fiscus naar de feiten en omstandigheden om te beoordelen of u in fiscaal opzicht zelfstandig genoeg bent. Een belangrijk aspect is dat u als medicus uw beroep voor eigen rekening en risico uitoefent en daarbij ook ondernemersrisico loopt. Loondienst en zelfstandig Onlangs bracht een arts en tevens tandarts haar zaak voor de … >
 • Brexit en btw? Vraag vóór februari vergunning aan (16-01-2019) - Daarvoor moet u een zogeheten vergunning artikel 23 van de Wet op de omzetbelasting 1968 aanvragen. Hierdoor hoeft u geen btw te betalen bij de Douane. In plaats daarvan geeft u de te betalen btw over uw invoer in één keer aan bij uw eerstvolgende btw-aangifte. Doet u niets, dan moet u iedere keer dat u goederen invoert, aangifte doen en btw betalen bij de Douane. Let op! De Belastingdienst … >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari … >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden … >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden