Nieuws

 • WKR: houd dit jaar geen vrije ruimte over! (17-10-2018) - Gebruik vrije ruimte De vrije ruimte bedraagt 1,2% van de loonsom van uw bedrijf. Deze ruimte kunt u in beginsel vrij besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Denk daarbij aan een kerstpakket of bonus. Let op! Wie meer aan vergoedingen en verstrekkingen besteedt dan 1,2%, betaalt als werkgever 80% eindheffing over het meerdere. Voorbeeld: uw bedrijf heeft een loonsom van € 500.000. De vrije ruimte is dus € 6.000. Besteedt … >
 • Optimaliseer uw investeringsaftrek (17-10-2018) - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is een extra aftrek op de winst, waarvan de grootte afhankelijk is van de omvang van uw investeringen in een jaar. Onderstaande tabel geeft de omvang van de aftrek in 2018 weer. Investeringsbedrag  Meer dan  Niet meer dan  KIA  € 0  € 2.300  € 0  € 2.300  € 56.642  28%  € 56.642  € 104.891  € 15.863  € 104.891  € 314.673  € 15.863 -/- 7,56% van het … >
 • Dividendtaks blijft, bedrag wel naar ondernemers (16-10-2018) - Dit heeft staatssecretaris Snel maandag 15 oktober per brief bekend gemaakt. Het voorstel de dividendbelasting af te schaffen, lag vanaf het begin zwaar onder vuur. Openlijk werd betwijfeld of het ermee beoogde doel om grotere bedrijven aan Nederland te binden, bereikt zou worden. Uiteindelijk besloot het kabinet de dividendtaks af te schaffen. Lagere tarieven vennootschapsbelasting Nu dat geld weer vrijkomt, is één van de voorstellen de vennootschapsbelasting (Vpb) verder te … >
 • Bouwterrein of niet? (15-10-2018) - Samenloopvrijstelling De samenloopvrijstelling brengt met zich mee dat bij de levering van een bouwterrein geen overdrachtsbelasting is verschuldigd. De samenloopvrijstelling kan ook worden toegepast bij nieuw vervaardigde onroerende zaken. Het is daarom van belang vast te stellen wanneer sprake is van een bouwterrein (het nieuw vervaardigd onroerend goed laten we hier nu buiten beschouwing). De wet lijkt hierover duidelijk: het moet kortgezegd gaan om onbebouwde grond die kennelijk bestemd is … >
 • Check waardering onroerend goed bij gebruik taxatiewijzer (12-10-2018) - WOZ-beschikking Over enkele maanden vallen de nieuwe WOZ-beschikkingen voor 2019 weer in de bus. De waarden van private woningen zijn meestal gebaseerd op recente verkoopcijfers. Voor bedrijfsmatig gebruik van onroerend goed zijn die niet altijd voldoende aanwezig. Dan wordt voor de waardebepaling nogal eens gebruik gemaakt van zogenaamde taxatiewijzers. Taxatiewijzers Taxatiewijzers geven per type 'niet-woning' een beschrijving van de wijze van taxeren, de te gebruiken kengetallen en een onderbouwing van … >
 • Major changes to Dutch income tax (12-10-2018) - Heading towards 'Flat Tax' These rate adjustments reveal that the Cabinet is shifting towards a flat tax rate, or a taxation system with the same rate for everyone. This is not something that is currently ready for implementation. However, as of 2021 there will only be two tax rates, 37.05% and 49.5%. Rate adjustments in 2019 The tax rates will start to change in 2019. The first tax bracket, applying … >
 • Op kenteken zetten bepalend voor BPM (11-10-2018) - Gebruikte auto minder BPM Er zijn drie methodes om te bepalen hoeveel BPM u voor een gebruikte auto moet betalen. Voor auto's met schade is dit een taxatierapport, voor alle andere auto's mag u kiezen tussen een tabel en een koerslijst. Gebruikt of nieuw? Een auto is volgens de Hoge Raad 'nieuw' als deze na vervaardiging niet of nauwelijks in gebruik is geweest. Nieuw in Duitsland, gebruikt in Nederland Onlangs … >
 • Pensioenverplichting in bv, hoeveel reserve is toegestaan? (10-10-2018) - Doorschuiven is uitstel belastingheffing Bij het doorschuiven van het aanmerkelijk belang hoeven erfgenamen nog niet af te rekenen over de waarde van het aanmerkelijk belang. Dat moet wel als de erfgenamen de aandelen te zijner tijd zelf verkopen. Afrekenen over de belastingclaim wordt dus alleen uitgesteld. Wat is ondernemingsvermogen? Het antwoord op de vraag welke regels er gelden voor de waardering van een eventueel in de bv aanwezig pensioen is … >
 • Scholingsaftrek voorlopig gehandhaafd (9-10-2018) - In het regeerakkoord is afgesproken dat de fiscale aftrekpost voor scholingskosten wordt vervangen door een individuele leerrekening. Dan zou ook de scholingsaftrek verdwijnen, maar voor 2019 blijft de maatregel nog behouden. Het kabinet wil eerst met partijen om de tafel voor wat betreft de invoering van een alternatief. Aftrek voor scholingsuitgaven Er bestaat momenteel een aftrek voor een aantal scholingsuitgaven. Het betreft les-, cursus-, college- en examengelden en verplicht gestelde … >
 • Laag btw-tarief op elektronische boeken in aantocht (9-10-2018) - Ook in Nederland? Nederland is al jarenlang een voorstander van een laag tarief op elektronische boeken. Het is daarom de verwachting dat ook in Nederland het lage btw-tarief op elektronische boeken gaat gelden. Het lage btw-tarief bedraagt nu 6%, maar als de plannen van het regeerakkoord doorgaan, vanaf 2019 9%. Wanneer het lage btw-tarief ook voor elektronische boeken gaat gelden, is nog onduidelijk. Geen video of muziek De elektronische boeken … >
 • Ook transitievergoeding bij vermindering arbeidsduur (8-10-2018) - Een dienstverband van 55% Het betrof in dit geval een leraar met een fulltime dienstverband die na twee jaar ziekte werd ontslagen en opnieuw tot leraar werd benoemd, echter nu met een dienstverband van 55%. De leraar verzocht vervolgens om betaling van de gehele transitievergoeding vanwege de beëindiging van zijn dienstverband, dan wel betaling van een gedeeltelijke transitievergoeding voor het gedeelte van het dienstverband waarvoor de arbeidsovereenkomst werd beëindigd. De … >
 • Is verhuur van woningdeel belast? (8-10-2018) - Belast of niet? Onlangs kwam een zaak voor de rechter waarbij een echtpaar een deel van hun woning, een tuinhuis dat bij de woning hoorde, een aantal dagen in het jaar aan toeristen had verhuurd. De inkomsten, ruim € 3.500, had het echtpaar niet aangegeven. Navordering De inspecteur vond dat de inkomsten belast waren en vorderde na. Hij deed dit over een bedrag van 70% van de huuropbrengst, volgens wetsartikel … >
 • Vergoeding buitenlandse zakenreis omhoog (5-10-2018) - Vaste bedragen Een werknemer die voor zijn werk in het buitenland is, kan een vaste vergoeding krijgen voor reis- en verblijfskosten die onder voorwaarden onbelast is. Hiervoor hoeven geen bonnetjes of facturen te worden verzameld. Vergoedt u meer dan de genoemde maximumbedragen, dan moet u het meerdere als belast loon aanmerken of aanwijzen als eindheffingsloon in de werkkostenregeling. Kosten aannemelijk? Alle kosten die u niet aannemelijk kunt maken, worden belast. … >
 • Meer partnerverlof bij geboorte kind (5-10-2018) - Extra verlof vanaf 1 juli 2020 Partners kunnen vanaf 1 juli 2020 nog meer verlof krijgen bij geboorte van een kind. In totaal gaat het dan om vijf extra weken, zodat het totale verlof maximaal zes weken kan bedragen. Uitkering Gedurende de vijf extra weken verlof heeft de partner recht op een uitkering van het UWV ter grootte van 70% van het loon. Let op! De nieuwe wet geldt niet … >
 • Wanneer zijn verhuiskosten zakelijk? (4-10-2018) - Zakelijkheid voorop Uitgangspunt is dat verhuiskosten voor een ondernemer aftrekbaar zijn. U kunt verhuiskosten belastingvrij aan uw personeel vergoeden als het een zakelijke verhuizing betreft. Voor beide situaties geldt een vast bedrag van € 7.750. Dit bedrag is exclusief de kosten van het overbrengen van de inboedel, die u ook mag aftrekken. Zakelijke verhuizing Een verhuizing is in ieder geval zakelijk als u als ondernemer binnen twee jaar, na de … >
 • AVG: vraag toestemming voor gebruik foto’s! (4-10-2018) - Toestemming speelt een belangrijke rol in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze wet, die per 25 mei 2018 is ingegaan, stelt verschillende eisen aan het gebruik van (uitdrukkelijke) toestemming. Een voorbeeld van een vereiste is dat uw organisatie moet kunnen aantonen dat de betrokkene toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens (wie, wanneer, op welke wijze). Er kunnen zowel technische als organisatorische aanpassingen vereist zijn om … >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2018 (3-10-2018) - U krijgt te maken met: inkomstenbelasting onroerendezaakbelasting En mogelijk ook met: overdrachtsbelasting omzetbelasting forensenbelasting Of u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij aankoop … >
 • Bedrijfsmatig vastgoed kopen via WhatsApp? (3-10-2018) - Schriftelijk of mondeling? Een veelvoorkomend misverstand is dat de aankoop van een bedrijfspand of ander zakelijk onroerend goed per se schriftelijk zou moeten. Voor de aankoop van bedrijfsmatig vastgoed gelden er echter geen vormvereisten. Dit houdt in dat de koop ook mondeling kan plaatsvinden. Wel kan het lastig zijn om te bewijzen dat er mondeling een koopovereenkomst tot stand is gekomen. Vooral als er geen getuigen bij het gesprek aanwezig … >
 • Verruiming btw-vrijstelling voor sportorganisaties (2-10-2018) - Prestaties aan leden en niet-leden De eerste btw-wijziging betreft het huidige onderscheid tussen prestaties aan leden en niet-leden. Dat onderscheid komt te verdwijnen, waardoor de vrijstelling van toepassing wordt op prestaties aan zowel leden als niet-leden. Een voorbeeld is de greenfee op een golfbaan: niet langer is van belang of de speler lid is van de betreffende golfclub. Diensten die nauw samenhangen met sportbeoefening De tweede btw-wijziging betreft de vrijstelling … >
 • Looptijd 30-procentsregeling verkort met drie jaar (1-10-2018) - Inhoud 30%- regeling De regeling houdt kortweg in dat een werkgever 30% van het salaris van de betreffende werknemer belastingvrij mag uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten van de buitenlandse werknemer. Een hoger percentage mag ook, mits aannemelijk wordt gemaakt dat de kosten ook hoger zijn. Voorwaarden Er gelden de nodige voorwaarden om de regeling toe te mogen passen. Er moet in ieder geval sprake zijn van een specifieke … >
 • Large employers also covered for the burden of transition compensation (28-09-2018) - Compensation for every employer The government agreement had established that the ruling concerned small employers. It was subsequently decided that larger employers would also be considered. Every employer can make use of the ruling if they meet the conditions. This will make the procedure more affordable. Transition compensation Employers are required to pay transition compensation to any employee who is dismissed after two years of sickness or disability related absence. … >
 • Tarieven WBSO ongewijzigd in 2019 (28-09-2018) - Over de WBSO De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk is een belangrijke fiscale regeling voor innovatieve projecten voor zowel grote als kleine ondernemers. Alle kosten voor Research & Development die u als ondernemer maakt, komen in aanmerking voor afdrachtvermindering. Van de werkgevers in het mkb maakt zo’n 63% gebruik van de regeling. Ook zelfstandigen kunnen er gebruik van maken. De tarieven in 2019 Tarief eerste schijf  32%  Tarief eerste schijf … >
 • Maximum aftrek hypotheekrente snel omlaag (27-09-2018) - Afbouw in hoogste versnelling Sinds een aantal jaren wordt het percentage van de maximum aftrek met 0,5%-punt per jaar verlaagd. Dat gaat na 2019 veranderen. De afbouw gaat dan met 3%-punt per jaar behoorlijk in de versnelling. Aftrek 37,05% in 2023 Anders dan gepland, betekent de versnelde afbouw dat het maximale percentage waartegen hypotheekrente kan worden afgetrokken, uitkomt op 37,05% in 2023. In 2020 de eerste vermindering met 3%-punt naar … >
 • Hoger belastingtarief bij grotere vermogens (27-09-2018) - Klein voordeel geringe vermogens Over een belastbaar vermogen tot € 71.650 betaalt u in 2019 iets minder belasting dan nu. Het vermogen boven deze grens wordt juist iets zwaarder belast. Belastingplichtigen met kleinere vermogens gaan er daarom iets op vooruit, degenen met een wat groter vermogen betalen juist meer. Let op! Het belastbaar bedrag van € 71.650 wordt verdubbeld voor degenen met een partner. Bovendien is een vermogen van € … >
 • Dga: in 2020 en 2021 stijgt tarief box 2 (26-09-2018) - Let op! Het voorstel moet nog door het parlement worden aangenomen, dus alles staat nog niet definitief vast. Box 2 Het tarief in box 2 geldt voor dga's. Deze belasting wordt geheven bij uitgedeeld dividend aan aanmerkelijkbelanghouders. U bent aanmerkelijkbelanghouders als u, eventueel samen met uw fiscale partner, over meer dan 5% van de aandelen in een bv beschikt. Tevens wordt box 2 geheven over de winst die u bij … >
 • Verrekenmogelijkheid verlies bv naar 6 jaar (26-09-2018) - Verliesverrekening door bv's Verliesverrekening door bv's vindt plaats in de vennootschapsbelasting. Door de verliesverrekening kunnen positieve en negatieve resultaten veelal tegen elkaar worden weggestreept. Niet onbeperkt, want verliezen kunnen achterwaarts slechts één jaar worden verrekend. Voorwaarts kan dit nu nog negen jaar, maar met ingang van 2019 nog maar zes jaar. Let op! Een verlies dat na deze periode nog steeds niet verrekenend is, komt te vervallen. Verliezen in box … >
 • Meer algemene heffings- en arbeidskorting (25-09-2018) - Iedereen heeft recht op een algemene heffingskorting, een korting op de inkomstenbelasting. Deze korting is inkomensafhankelijk: hoe lager het inkomen, hoe hoger de korting. De arbeidskorting is de extra heffingskorting die werkenden krijgen. Let op! De plannen die op Prinsjesdag 2018 bekend zijn gemaakt, moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Verhoging algemene heffingskorting In het Belastingplan 2019 is een verhoging aangekondigd van de algemene heffingskorting van € 358 over … >
 • Hogere vrijstelling vrijwilligers (24-09-2018) - Vrijwilligersregeling De zogenaamde vrijwilligersregeling betekent dat organisaties die vrijwilligers inzetten, niet geconfronteerd worden met het inhouden van loonheffing en premies. Het moet gaan om organisaties zonder winstoogmerk, dus geldt de regeling niet voor gewone bedrijven. Maxima De regeling betekent dat een vrijwilliger maximaal € 170 belastingvrij per maand kan ontvangen voor de verrichte diensten, met een maximum van € 1.700 per jaar. Dit is € 200 meer dan nu. De … >
 • Kleineondernemersregeling herzien (24-09-2018) - Let op! De plannen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Kleine ondernemersregeling De huidige kleineondernemersregeling (KOR) in de btw betekent dat ondernemers die per saldo € 1.883 of minder btw per jaar hoeven af te dragen, een korting krijgen op het af te dragen bedrag. Wie in een jaar niet meer dan € 1.345 aan btw hoeft af te dragen, hoeft zelfs niets te betalen. Ontheffing administratieve verplichtingen De … >
 • Weet u wat de no-riskpolis inhoudt? (21-09-2018) - No-risk polis De no-riskpolis is één van de instrumenten om werkgevers te stimuleren arbeidsbeperkten in dienst te nemen. De regeling houdt in dat u als werkgever een compensatie ontvangt, wanneer uw arbeidsbeperkte werknemer ziek wordt. Hoe werkt het? Werknemers met een arbeidsbeperking hebben op grond van de Ziektewet recht op ziekengeld bij ziekte. Dit ziekengeld mag u in mindering brengen op het loon. De regeling is in 1992 ingevoerd. Sinds … >
 • Dga-taks 2022: max 500.000 onbelast lenen (21-09-2018) - Onduidelijkheid Momenteel is nog niet duidelijk hoe het wetsvoorstel er precies uitziet. In de Miljoenennota was sprake van een invoeringsdatum van 2020, deze datum is deze week al doorgeschoven naar 2022. In de loop van 2019 zal het definitieve wetsvoorstel worden gepresenteerd. Het is dus nog een beetje koffiedik kijken. Mocht de invoeringsdatum van 2022 gehanteerd blijven, heeft u tot dan de tijd om actie te ondernemen. Uitkeren als dividend … >
 • ‘Prince’s Day’ 2018: the most important plans that affect your business (21-09-2018) - A brief explanation of the most notable changes in the area of taxation is provided below. Please note! The Upper and Lower House still have to vote on these changes. 1. Income tax: introduction of two-band system From 2021 there will be only two instead of four bands for income tax (for people below state pension age). The basic rate of 37.05% will then apply up to an income of … >
 • Vennootschapsbelasting omlaag, box 2-tarief omhoog (20-09-2018) - Lagere tarieven De Vpb kent twee tarieven. Zo betaalt een bv voor winsten tot € 200.000 momenteel 20% Vpb en over het meerdere 25%. Deze tarieven worden de komende drie jaar in etappes verlaagd. Het tarief van 20% voor winsten tot € 200.000 daalt in 2019 naar 19%, in 2020 naar 17,5% en uiteindelijk in 2021 naar 16%. Hogere tarief daalt minder Het hogere tarief van thans 25% daalt minder … >
 • Grote wijzigingen in de inkomstenbelasting (20-09-2018) - Op weg naar 'vlaktaks' Met de tariefsaanpassing gaat het kabinet op weg naar een vlaktaks, ofwel een belasting met een zelfde tarief voor iedereen. Zover is het echter nog niet. Wel zijn er vanaf 2021 nog slechts twee tarieven, 37,05% en 49,5%. Tariefsaanpassing in 2019 De aanpassing van de tarieven start in 2019. Het tarief van de eerste schijf, tot een inkomen van € 20.142, gaat met 0,1%-punt omhoog van … >
 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag? (20-09-2018) - De belangrijkste aanpassingen Bij ontslag om bedrijfseconomische redenen: Hoe u als werkgever zonder ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging bij ontslag voldoet aan de verplichtingen uit de Wet op de ondernemingsraden Meer uitleg over omgaan met internationale situaties, bij ontslagvolgorde en afspiegeling Meer uitleg over herplaatsing van werknemers Hoe u als werkgever om moet gaan met payrollmedewerkers Een nieuw hoofdstuk over de Wet melding collectief ontslag Bij ontslag na langdurige arbeidsongeschiktheid: Een toelichting … >
 • Prinsjesdag 2018: de belangrijkste plannen voor uw bedrijf (19-09-2018) - Wij zetten hier kort de meest in het oog springende fiscale wijzigingen voor u op een rij. Let op! De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog over beslissen. 1. Inkomstenbelasting: invoering tweeschijvenstelsel De inkomstenbelasting (voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd) kent vanaf 2021 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven. Het basistarief van 37,05% geldt dan tot een inkomen van € 68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%. … >
 • Advance preparation for upcoming Dutch VAT increase (18-09-2018) - VAT increase The increase in the lower rate of VAT applies to essential supplies such as food and beverages as well as books and magazines. Some services are also included, such as hairdressing, shoe repairs and bicycle maintenance. Other affected services include hotel stays, sauna visits and public transport.  The consumer price for these goods could be increased by 3% due to the planned VAT increase. (109/106 = 2.8). Price … >
 • Pas op met ombouwen bestelauto (18-09-2018) - Geen BPM Als ondernemer hoeft u geen BPM te betalen als u een bestelauto voor meer dan 10% zakelijk gebruikt. Minder MRB Als ondernemer betaalt u ook minder MRB (wegenbelasting) als u de bestelauto meer dan 10% zakelijk gebruikt. U moet dit zakelijk gebruik desgevraagd aannemelijk kunnen maken, maar een kilometeradministratie is daarvoor niet vereist. Ombouwen tot personenauto Als u een bestelauto ombouwt tot personenauto, bent u zowel BPM als … >
 • Prinsjesdag: ‘Vpb-tarief minder omlaag’ (17-09-2018) - Dit meldt het Algemeen Dagblad (AD) naar aanleiding van de uitgelekte Miljoenennota 2019. Ook andere media schreven over uitgelekte plannen. Vpb en dividendbelasting Dat de Vpb voor winsten boven de € 200.000 nu minder verlaagd wordt, komt doordat de afschaffing van de dividendbelasting ongeveer een half miljard meer gaat kosten dan de € 1,4 miljard waar eerder op werd gerekend. Door de winstbelasting minder te verlagen dan eerst de bedoeling, … >
 • Vraag vóór 1 oktober btw uit EU terug (17-09-2018) - Om welke btw gaat het? Het betreft de btw die u in de EU over uw normale uitgaven heeft betaald. Bijvoorbeeld bij overnachting in een hotel tijdens een congres of op getankte brandstof tijdens een bezoek aan een klant in het buitenland. Hoe terugvragen? Terugvragen van de btw kan online via de Nederlandse Belastingdienst. Met behulp van inloggegevens kunt u een formulier invullen. Hierop kunt u uw uitgaven en btw … >
 • Checklist naheffingsaanslag btw (14-09-2018) - Waarom een naheffing? Een naheffing van uw btw kan te maken hebben met het niet of te laat indienen van de btw-aangifte. Ook kan de naheffing samenhangen met het niet of te laat betalen van de verschuldigde btw, of omdat u als starter de aangifte nog op papier heeft ingediend. Bij het uitblijven van een aangifte schat de fiscus de te betalen btw. Uiteraard is deze niet aan de lage … >
 • Top 10 plans for Prince’s Day (14-09-2018) - Please note! Most of these proposals still have to be approved by Parliament. They will only become definitive after voting has taken place in the Upper House at the end of December. 1. Increase in the reduced rate of VAT The reduced rate of VAT is expected to rise from 6% to 9%. This reduced rate mainly applies to basic necessities, such as food and drink. However, books, magazines, bicycle … >
 • Top 10 plannen Prinsjesdag (13-09-2018) - Let op! De meeste voorstellen moeten nog door het parlement worden goedgekeurd. Pas eind december, na de stemmingen in de Eerste Kamer, is een en ander definitief. 1. Verhoging lage btw-tarief Het lage btw-tarief wordt naar verwachting verhoogd van 6% naar 9%. Het lage tarief is met name van toepassing op eerste levensbehoeften, zoals voedingsmiddelen en drank. Maar ook bijvoorbeeld boeken, tijdschriften, fietsreparaties, de kapper en de meeste bestedingen in … >
 • Minder huurtoeslag door transitievergoeding (12-09-2018) - Hoogte transitievergoeding De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van het jaarsalaris en van het aantal jaren dat de werknemer in dienst is geweest. In 2018 bedraagt de transitievergoeding maximaal € 79.000, of één bruto jaarsalaris als dit meer is. Minder toeslag Een transitievergoeding behoort tot het inkomen op basis waarvan de hoogte van toeslagen wordt vastgesteld. Hierdoor vallen toeslagen vaak lager uit. Een voorbeeld hiervan zagen we onlangs voor … >
 • Bijtelling fiets van de zaak 7% (12-09-2018) - Bijtelling Net als bij de auto van de zaak betekent de bijtelling een vaste verhoging van het belastbaar inkomen voor degene met een fiets van de zaak. Over de bijtelling moet de werkgever belasting inhouden. Hoeveel de werknemer aan extra belasting betaalt, hangt af van de prijs van de fiets en van het inkomen van de werknemer. Hogere inkomens betalen dus meer voor het fietsgebruik. Niet in eigendom De nieuwe … >
 • Wkr-ruimte voor een bonus? (11-09-2018) - Werkkostenregeling Volgens de werkkostenregeling mag u 1,2% van de totale loonsom besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen. Dit is de vrije ruimte. Denk bijvoorbeeld aan een personeelsfeest of kerstpakket. Overschrijdt u de grens van 1,2%, dan betaalt u als werkgever 80% eindheffing. Een andere mogelijkheid is om de vergoeding of verstrekking tot het loon te rekenen. In dat geval betaalt de werknemer hierover belasting. Benutten vrije ruimte Het is van … >
 • Actuele kostennormen voor terreinbeheer (10-09-2018) - Welke wijzigingen Ten opzichte van het Normboek 2016 zijn alle kostennormen geactualiseerd. Daarnaast zijn veel nieuwe tijd- en kostennormen opgenomen. Nieuw of bijgewerkt in deze uitgave zijn onder andere: diverse methoden van maaien en afvoeren van riet in moerassen onderhoud van watergangen (maaien, frezen van maaisel, baggeren, beschoeiingen, plaatsen overstortputten) stobben frezen, afzetten opslag in struweel lobben maken in struweelrand Wie gebruikt het? Het Normenboek Natuur, Bos en Landschap is … >
 • Arbeidsbeperkte werknemer houdt recht op minimumloon (10-09-2018) - Subsidie via gemeente Een werkgever die iemand in dienst neemt met een handicap, komt momenteel in aanmerking voor een subsidie van de gemeente. Op deze manier kan toch altijd het minimumloon betaald worden. Tip: Als werkgever kunt u ook een subsidie krijgen voor het aanpassen van een werkplek ten behoeve van een arbeidsgehandicapte werknemer. Hoogte subsidie De subsidie ten behoeve van het inkomen bedraagt maximaal 70% van het minimumloon en … >
 • Tegemoetkoming arbeidsongeschikten rechtstreeks naar werknemer (7-09-2018) - Tegemoetkoming arbeidsongeschikten De tegemoetkoming is een compensatie voor de extra kosten die mensen maken door hun ziekte of handicap. Tot 2018 werd de tegemoetkoming uitbetaald aan u als werkgever, als de uitkering ook via u liep. Dan was het uw taak om deze tegemoetkoming zo snel mogelijk aan uw werknemer te betalen. Dat is vanaf nu niet meer zo. Voorwaarden voor tegemoetkoming Elk jaar betaalt het UWV een tegemoetkoming aan … >
 • Vaak in uw vakantiehuis? Hypotheek mogelijk aftrekbaar! (6-09-2018) - Centrale levensplaats? Van belang is waar uw centrale levensplaats is. Dit is weer afhankelijk van de feiten en omstandigheden en niet alleen van de vraag waar u staat ingeschreven in het bevolkingsregister. Meerdere woningen? De vraag is fiscaal met name van belang als een belastingplichtige over meerdere woningen beschikt. In dat geval kan slechts één van deze woningen als hoofdverblijf worden aangemerkt. Huur- en koopwoning Onlangs bracht een belastingplichtige zijn … >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden … >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen en van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van … >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van … >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk … >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs … >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft … >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren … >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook. … >
Meer berichten laden