Nieuws

 • Vanaf 2020 meer WW-premie voor flexwerkers (22-10-2019) - Stimulering vaste arbeidscontracten De nieuwe premiedifferentiatie is een maatregel van de Wet arbeidsmarkt in balans. Met deze maatregel wil het kabinet vaste arbeidscontracten stimuleren en aantrekkelijker maken voor werkgevers. Die dienen de WW-premie immers te betalen. Verschil 5% De WW-premie voor 2020 is nog niet bekend, maar wordt voor werknemers met een flexibel arbeidscontract 5%-punt hoger vastgesteld. Naar verwachting zal de lage WW-premie 2,94% bedragen en de hoge 7,94%. Wanneer… >
 • Belastingvrije bonus aan personeel? (22-10-2019) - Werkkostenregeling Via de WKR kunt u zaken belastingvrij aan uw personeel vergoeden of verstrekken. Denkt u aan het bekende kerstpakket of een personeelsuitje. Vrije ruimte De werkkostenregeling kent dit jaar een zogenaamde vrije ruimte van 1,2% van uw loonsom. Tot dit bedrag zijn alle vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel belastingvrij en hoeft u als werkgever ook geen belasting af te dragen. Eindheffing 80% Komt u met al uw vergoedingen… >
 • Fiscus betaalt mee aan kosten diefstal (21-10-2019) - Kosten aftrekbaar De inkoopprijs van gestolen goederen of cash komt in mindering op uw winst en dus betaalt u ook minder belasting. Het is daarom van belang goed bij te houden hoeveel en wat er gestolen wordt. Anders is er voor wat betreft de administratieve kant weinig verschil met goederen die u voor eigen gebruik aan uw zaak onttrekt. Bewijslast Als u kosten maakt, dus ook bij diefstal, ligt de… >
 • Gemiddelde premies WGA en ZW omhoog in 2020 (21-10-2019) - Verhoging door stijging Ziektewetlasten De verhoging van de gemiddelde ZW-premie wordt veroorzaakt door een stijging van de Ziektewetlasten en een gewijzigde financiering van de staartlasten Ziektewet per 1 januari 2020. Staartlasten zijn Ziektewetuitkeringen die ontstaan zijn bij werkgevers die inmiddels eigenrisicodrager zijn, maar die ten tijde van het ontstaan van de ZW-uitkering nog publiek verzekerd waren. Door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans op 1 januari 2020 en… >
 • Wat is er veranderd in de Uitvoeringsregels Ontslag? (18-10-2019) - Als werkgever kunt u deze uitvoeringsregels gebruiken als u wilt weten welke informatie het UWV van u verwacht bij een ontslagaanvraag en als u meer duidelijkheid wilt over de wijze waarop het UWV een ontslagaanvraag beoordeelt. De belangrijkste aanpassingen In beide Uitvoeringsregels Ontslag is opgenomen dat het bij het herplaatsingsvereiste niet meer gaat om de resultaatverplichting van u als werkgever, maar wat onder de gegeven omstandigheden redelijkerwijs van u kan… >
 • Mogen aandelen ook in de werkkostenregeling? (17-10-2019) - Werkkostenregeling Als u een vergoeding of verstrekking onderbrengt in de werkkostenregeling, is die voor de betreffende werknemer belastingvrij. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket. Daarbij beschikt u als ondernemer ook over een zogeheten ‘vrije ruimte’. De vrije ruimte bedraagt dit jaar 1,2% van de loonsom. Over vergoedingen en verstrekkingen tot dit bedrag betaalt ook u geen belasting. Daarboven wel, namelijk 80% eindheffing. Let op! De vrije ruimte gaat in 2020 omhoog… >
 • Stijging kosten wegvervoer 2020 (17-10-2019) - Belangrijkste kostenontwikkelingen in 2019 ten opzichte van 2018 De loonkosten van het rijdend personeel zijn met gemiddeld 6,7% toegenomen De brandstofkosten namen met gemiddeld 2,1% toe De afschrijvingskosten stegen met 2,0% De verzekeringskosten stegen met 11,0% De rentekosten daalden met 11,1% Gerealiseerde loonkostenontwikkeling 2019 De toename van 6,7% van de loonkosten voor het rijdend personeel is de totaalsom van de loonstijging, de extra 1/3 trede voor iedere loonschaal, de wijzigingen… >
 • Btw-tip! Non-profit en btw: de valkuilen (16-10-2019) - Btw-ondernemer Iedere non-profitorganisatie zal moeten beoordelen of zij btw verschuldigd is. Dit om te voorkomen dat de organisatie achteraf met naheffingen btw en de daarbij opgelegde boeten geconfronteerd wordt. Voor de btw is sprake van een belaste activiteit als er in het economisch verkeer tegen vergoeding prestaties worden verricht door goederen te leveren of diensten te verrichten. Zo valt het heffen van entree voor de toegang tot een evenement in… >
 • eHerkenning voor het UWV al geregeld? (15-10-2019) - eHerkenning eHerkenning is een beveiligd digitaal communicatiemiddel voor communicatie met overheidsdiensten. Bij het UWV is vanaf 1 november niet meer in te loggen met een UWV-account, maar alleen nog met eHerkenning. Zestal leveranciers eHerkenning is een commerciële dienst die tegen betaling wordt aangeboden door een zestal leveranciers, zoals bijvoorbeeld KPN. U kunt zelf een keuze maken voor een van de leveranciers. Betrouwbaarheidsniveaus eHerkenning kent vijf betrouwbaarheidsniveaus. Voor het UWV dient… >
 • Dga: laatste kans afkoop pensioen met korting! (15-10-2019) - Afkoop pensioen in eigen beheer Als u in uw eigen bv opgebouwd pensioen afkoopt, betaalt u belasting over de fiscale waarde. Dit jaar heeft u echter nog recht op een korting van 19,5%. Waarde op 31 december 2015 De korting wordt verleend over de waarde per 31 december 2015. Een eventuele waardestijging nadien levert geen korting meer op. Geen revisierente Koopt u het pensioen in 2019 nog af, dan betaalt… >
 • Nieuw btw-nummer voor zzp’er (14-10-2019) - Privacy Het nieuwe btw-nummer is niet meer gekoppeld aan het BSN-nummer van de ondernemer en dus met het oog op de privacy beter gewaarborgd. Internationaal zakendoen Het nieuwe nummer moet ook gebruikt worden bij het zakendoen over de grens. Het nummer is tevens online te checken, zodat uw klanten weten dat het nummer klopt. Facturen en website Het nieuwe nummer moet u vermelden op uw facturen en uw website. Heeft… >
 • Advies aan Hoge Raad: einde slapend dienstverband? (14-10-2019) - De rechtbank Limburg heeft eerder aan de Hoge Raad zogenaamde ‘prejudiciële vragen’ gesteld omtrent het slapend dienstverband. Een prejudiciële vraag is een vraag over de uitleg van een rechtsregel. Voordat de Hoge Raad uitspraak doet, volgt eerst een advies van een advocaat-generaal over de kwestie. Het slapend dienstverband Bij langdurig arbeidsongeschikte werknemers heeft de werkgever gedurende de eerste 104 weken van de arbeidsongeschiktheid een loonbetalingsplicht. Na 104 weken stopt die… >
 • Eventjes langer werken. Meteen recht op extra loon? (11-10-2019) - Wat is ‘overwerk’? In het Burgerlijk Wetboek is geen specifieke regeling opgenomen over overwerk. De grens voor overwerk wordt bepaald door de regels in de Arbeidstijdenwet. In deze Arbeidstijdenwet staat (onder andere) dat er een maximum is aan werktijden: de werknemer mag maximaal twaalf uur per dienst werken, niet meer dan 60 uur per week gedurende vier weken mag een werknemer niet meer dan gemiddeld maximaal 55 uur werken over… >
 • Nationale Hypotheek Garantie wordt goedkoper (11-10-2019) - Premie omlaag Omdat de premie voor de NHG omlaag gaat, wordt de kostengrens verhoogd. Op die manier wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder voor huizenkopers. De besparing op de NHG-premie loopt op tot maximaal € 620 en de NHG wordt mogelijk voor woningen in een hogere prijsklasse. NHG vanaf 1 januari 2020 De premie voor het nieuwe jaar wordt verlaagd naar 0,7% (dit was 0,9%) van de totale lening voor… >
 • Computer ten laste van de winst? (10-10-2019) - Studiekosten ten laste van de winst? Studiekosten kunt u ten laste van de winst brengen, als het bijvoorbeeld uitgaven betreft voor het op peil houden van de vakkennis voor uw bedrijf. Maakt u echter studiekosten die niet in verband staan met uw bedrijf, dan betreft het scholingskosten. Ook die zijn in beginsel aftrekbaar, maar niet van de winst. Bovendien is de aftrek in omvang beperkt. Aftrek scholingskosten De aftrek van… >
 • Is een plug-in hybride fiscaal nog interessant? (9-10-2019) - Wijziging berekening BPM De wijze van berekenen van de BPM, de belasting op auto’s die bij aanschaf betaald wordt, gaat per 1 juli 2020 veranderen. De nieuwe wijze van berekenen pakt globaal gezien neutraal uit, maar is iets gunstiger voor zuinige auto’s. Dit betekent dat ook plug-in hybride auto’s waarschijnlijk wat goedkoper worden door een lagere BPM. Btw-component Door de lage BPM op plug-in hybride auto’s hebben deze auto’s een… >
 • Ook bij gebruik privéterrein wegenbelasting betalen? (8-10-2019) - Openbare weg? In een recente rechtszaakstond de vraag centraal wat de fiscale wetgeving precies onder een openbare weg verstaat. Dit blijkt een ruim begrip te zijn en betreft 'elke voor het openbaar rijverkeer of ander verkeer openstaande weg en elk zodanig pad, de in de weg of het pad liggende bruggen en duikers alsmede de tot de weg behorende paden en bermen of zijkanten'. Privéterrein? De discussie spitste zich toe… >
 • Geen overdrachtsbelasting bij zakelijke splitsing bv (8-10-2019) - Ook bij verkoop aandelen Overdrachtsbelasting is ook verschuldigd als aandelen worden verkocht van een rechtspersoon, zoals een bv, met onroerend goed. Wanneer onroerend goed bij (af)splitsing overgaat naar een andere rechtspersoon is dit in beginsel vrijgesteld van de heffing van overdrachtsbelasting, al gelden er dan wel aanvullende voorwaarden. Voorwaarden De vrijstelling geldt niet als de splitsing met name bedoeld is om de heffing van overdrachtsbelasting te ontgaan. Hiervan wordt automatisch… >
 • Loonaangifte via nieuwe portaal Belastingdienst (7-10-2019) - Vanaf 2020 verplicht Ondernemers kunnen nu de loonaangifte ook nog via het oude portaal indienen, maar dat is volgend jaar niet meer mogelijk. Vanaf 2020 wordt het gebruik van het nieuwe portaal voor de loonaangifte verplicht. Functies nieuwe portaal U kunt in het nieuwe portaal terecht voor uw btw-aangifte, de correctie btw-aangifte (suppletie), de opgaaf ICP, voor het opgeven en wijzigen van uw rekeningnummer en voortaan dus ook voor de… >
 • Maaltijd op het werk, wat zijn de regels? (7-10-2019) - Standaardwaarde € 3,35 De standaardwaarde voor een maaltijd is in 2019 € 3,35. Over dit bedrag moet de werknemer belasting betalen, ook als de waarde van de maaltijd hoger is. Het bedrag van € 3,35 geldt zowel voor een ontbijt, een lunch als voor een diner. Lagere waarde? De rechter heeft eerder beslist dat de werkgever uit mag gaan van een lagere waarde, als de totale kosten van de verstrekte… >
 • Brede weersverzekering vrij van assurantiebelasting (4-10-2019) - Brede weersverzekering Een brede weersverzekering is een verzekering die bestaat sinds 2010. Het is een instrument voor landbouwers om onverzekerbare weersrisico’s af te dekken. Deze verzekering is nu nog belast met 21% assurantiebelasting. Vrijstelling assurantiebelasting afschaffen In een motie drong de Tweede Kamer eerder erop aan om in de assurantiebelasting voor dit soort verzekeringen een vrijstelling op te nemen. Met het voorstel wordt aan deze motie invulling gegeven. Akkoord Europese… >
 • Kosten implantaten en kronen aftrekbaar (3-10-2019) - Wat zijn hulpmiddelen? Hulpmiddelen zijn onder andere middelen die een persoon in staat stellen tot het verrichten van een normale lichaamsfunctie waartoe hij zonder dat middel niet in staat zou zijn. Volgens het hof is hiervan sprake bij kronen en implantaten. Functionele beperking Het ontbreken van een tand in een gebit zorgt volgens het hof voor een dusdanige functionele beperking, dat iemand zonder implantaat en kroon onvoldoende in staat is… >
 • Wijziging regels rentevergoeding vennootschapsbelasting 2020 (2-10-2019) - Rente betalen aan Belastingdienst Op dit moment moet u voor wat betreft de vennootschapsbelasting uiterlijk binnen vijf maanden na het aangiftetijdvak aangifte doen. Dit is dus meestal vóór 1 juni. Doet u echter aangifte na de derde maand, dus vanaf 1 april, dan kan belastingrente in rekening worden gebracht. Dit kan ook als niet de Belastingdienst niet van uw aangifte afwijkt. Wijziging vanaf 2020 Vanaf volgend jaar hoeft u in… >
 • Wat is ‘meer dan normaal vermogensbeheer’? (1-10-2019) - Omvang vrijstelling De vrijstelling bedraagt in 2019 100% tot een bedrag van maximaal € 1.084.651. Van het meerdere is nog altijd 83% vrijgesteld. Zeer de moeite waard dus. Meer dan normaal vermogensbeheer Fiscaal is voor de vrijstelling vereist dat de activiteiten van de onderneming kunnen worden gezien als meer dan normaal vermogensbeheer. Hiervoor zijn de aard en omvang van de verrichte arbeid van belang. Bij het exploiteren van onroerend goed… >
 • Volgend jaar lagere premie Zorgverzekeringswet (1-10-2019) - Wie betaalt Zvw-premie? In sommige gevallen betaalt men de Zvw-premie zelf, in andere gevallen betaalt de werkgever of uitkeringsinstantie de premie. De premie is inkomensafhankelijk en loopt dus op naarmate het inkomen hoger is. Percentages 2020 Voor 2020 zijn de premies vastgesteld op 5,45% en 6,7%. Welk percentage voor u geldt, is afhankelijk van uw situatie. Voor onder meer werknemers en dga's die verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen, geldt het… >
 • Bijtelling elektrische auto volgend jaar verdubbeld (30-09-2019) - Bijtelling De bijtelling bij het loon of bij de winst geldt voor het privégebruik van een elektrische auto. Alleen als de belastingplichtige kan bewijzen dat met de auto niet meer dan 500 kilometer per jaar is gereden, blijft de bijtelling achterwege. Elektrische auto Thans geldt voor een elektrische auto een bijtelling van 4% over de eerste € 50.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het meerdere geldt een bijtelling… >
 • Openstelling SDE subsidie vanaf 29 oktober 2019 (30-09-2019) - Drie aanvraagrondes De SDE+ regeling is bedoeld voor bedrijven en (non-profit)instellingen. U kunt subsidie aanvragen van dinsdag 29 oktober, 9:00 uur tot donderdag 14 november, 17:00 uur. Nieuwe voorwaarden De SDE+ subsidie kent dit najaar waarschijnlijk twee nieuwe voorwaarden. Zo moeten elektriciteitsproducenten voortaan een transportindicatie van de netbeheerder meesturen. Hieruit moet blijken dat er voldoende transportcapaciteit voor uw locatie aanwezig is. Let op: deze regeling moet nog worden vastgesteld en… >
 • Definitief verbod op roken in horeca: rookruimte moet dicht (30-09-2019) - Sinds 1 juli 2008 is in Nederland een rookverbod voor de horeca van kracht, met een uitzondering voor speciaal aangewezen rookruimtes. Antirookvereniging Clear Air Nederland (CAN), die een rookvrije samenleving nastreeft, spande in 2016 een rechtszaak aan tegen de Nederlandse staat. Zij vinden dat de uitzondering in strijd zou zijn met een verdrag van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Dit verdrag is ook door Nederland ondertekend. Cassatie door de Hoge Raad verworpen… >
 • Subsidie voor versnelde aanleg laadpleinen (27-09-2019) - De slimme laadpalen zorgen voor een stabieler elektriciteitsnet en benutten groene stroom beter. Op de laadpleinen komen op termijn ook nieuwe toepassingen voor consumenten, zoals de mogelijkheid voor autobezitters om geld te verdienen met hun elektrische auto. De versnelling van de aanleg van slimme laadpalen is in lijn met het Klimaatakkoord, waarin afspraken staan om het gebruik van schone vervoersmiddelen te stimuleren. Elektrische auto als buffer Het leveren van elektriciteit… >
 • Flinke beknotting aftrekposten in 2020 (26-09-2019) - Lastenverlichting Het gaat goed met de economie en dat zien burgers terug in hun portemonnee. Met name door hogere heffingskortingen en lagere tarieven in box 1 gaat de gemiddelde Nederlander er flink op vooruit. Aftrekposten beperkt aftrekbaar Aan de andere kant zijn vanaf volgend jaar de meeste aftrekposten nog maar aftrekbaar tegen maximaal 46% in plaats van tegen 51,75% nu, met uitzondering van de hypotheekrente die op dit moment al… >
 • Nieuwe arbeidsmarktregels en tijdelijke contracten (26-09-2019) - Wat zijn de huidige regels (2019)? Sinds 1 juli 2015 mogen er drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van twee jaar worden gegeven. Bij de vierde arbeidsovereenkomst in de reeks, of bij overschrijding van de maximale periode van twee jaar, wordt de overeenkomst dan een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Let op: alleen als de periode tussen twee arbeidsovereenkomsten meer dan zes maanden is, kunt u opnieuw beginnen te… >
 • Zelfstandigenaftrek fors omlaag (25-09-2019) - Start afbouw in 2020 De afbouw van de zelfstandigenaftrek begint volgend jaar. De zelfstandigenaftrek wordt dan verminderd met € 250 naar € 7.030. Meer zzp'ers Vanwege het groeiend aantal zzp'ers kost de zelfstandigenaftrek de laatste jaren steeds meer geld. Ook dit zal bij de voorstellen waarschijnlijk een rol hebben gespeeld. Legitimering zelfstandigenaftrek De zelfstandigenaftrek is in het verleden ingevoerd als tegemoetkoming voor zelfstandigen vanwege de extra kosten die zelfstandigen maken.… >
 • Besluit inzake Reisbureauregeling aangepast (24-09-2019) - Wijzigingen Onder meer zijn de begrippen reisdienst en reisorganisator toegevoegd. Volgens het besluit is het voor een reisdienst voldoende als een reisbureau een van een derde betrokken vervoersprestatie of accommodatie aan de reiziger aanbiedt. Voorwaarde Het besluit bevat ook een voorwaarde waaronder het 0%-tarief toegepast mag worden op personenvervoer per vliegtuig of boot, voor zover dat binnen de EU plaatsvindt én de plaats van vertrek of bestemming buiten de EU… >
 • Hypotheek aflossen? Denk aan peildatum vermogensbelasting (24-09-2019) - Peildatum box 3 De peildatum voor uw vermogen in box 3 is op 1 januari. Dit betekent dat de te betalen belasting over uw vermogen in box 3 afhankelijk is van de omvang van uw vermogen op 1 januari van het betreffende jaar. Op 1 januari 2020 wordt dus vastgesteld hoeveel vermogensbelasting u moet betalen over 2020. Hypotheek in januari afgelost Eerder sprak het gerechtshof in Den Haag zich uit… >
 • Verder uitstel lastenverlichting grootbedrijf (23-09-2019) - Belastingplan 2019 In het Belastingplan 2019 was het verlagen van de tarieven al aangekondigd. Nadat duidelijk werd dat de dividendbelasting niet zou worden afgeschaft, werd besloten de tarieven in de vennootschapsbelasting zelfs extra te verlagen ten opzichte van de voornemens in het Belastingplan 2019. Belastingplan 2020 In het Belastingplan 2020 gaat de verlaging van de eerste schijf nog steeds door. In 2020 komt het tarief over de eerste € 200.000… >
 • Vanaf 2020 twee tarieven box 1 (23-09-2019) - Box 1 Via box 1 betaalt men belasting over inkomsten uit werk en woning. Zo vallen looninkomsten, uitkeringen, pensioenen en winst van zelfstandige ondernemers in box 1. Ook aftrekposten zijn aftrekbaar in box 1, al is de aftrek in 2020 voor de meeste ervan beperkt tot maximaal 46%. Uitzondering AOW’ers Voor AOW-gerechtigden gelden in 2020 nog wel drie tarieven. De hoogte van deze tarieven is 19,45%, 37,35% en 49,5%. Dit… >
 • Heffingskortingen volgend jaar extra omhoog (20-09-2019) - Algemene heffingskorting Iedere belastingplichtige heeft in beginsel recht op de algemene heffingskorting, maar deze is wel inkomensafhankelijk. Hoe hoger het inkomen, hoe lager de korting. Het maximum wordt volgend jaar verhoogd van nu € 2.477 naar € 2.711. Vanaf een inkomen dat belast wordt tegen het toptarief (49,5% in 2020) bestaat geen recht meer op de korting. Arbeidskorting De arbeidskorting is alleen weggelegd voor werkenden. De korting is ook afhankelijk… >
 • Top 10 proposals and changes in the 2020 Tax Plan (20-09-2019) - 1. Introduction of two-band system in 2020 From 2020 there will be only two instead of four bands for income tax for people below state pension age. The basic rate of 37.35% will then apply up to an income of € 68,507. Above this threshold the top rate of 49.5% will apply. People who have reached state pension age will be subject to an adjusted basic rate of 19.45% up… >
 • WKR: meer ruimte belastingvrij extraatje (19-09-2019) - Werkkostenregeling Volgens de werkkostenregeling mag u zaken belastingvrij aan uw werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Denk bijvoorbeeld aan een kerstpakket. Vrije ruimte De stijging van de vrije ruimte naar 1,7% over de eerste € 400.000 betekent dat een bedrijf maximaal € 2.000 aan extra ruimte krijgt. Voorbeeld De loonsom is € 1.000.000. De vrije ruimte bedraagt nu 1,2%, ofwel € 12.000. Vanaf volgend jaar bedraagt de vrije ruimte… >
 • Paid VAT abroad? Reclaim this VAT before October 1st (19-09-2019) - Only business expenses It is only possible to reclaim VAT on business expenses. For example, the vat paid for your hotel costs whilst attending a conference abroad. Expenditures abroad In order to reclaim your VAT from other EU-countries, a special rule applies. The VAT paid on these expenses can be reclaimed digitally through the Dutch Tax authorities. You can log on to the website of the Dutch Tax Authorities (Belastingdienst.nl… >
 • Hogere boete en lik op stuk bij ontbreken RI&E (18-09-2019) - Hogere boetes Het normbedrag voor de boete was eerst € 3.000 en is nu € 4.500 voor bedrijven met meer dan 500 werknemers. Naarmate het bedrijf kleiner is, wordt de boete ook lager. Een bedrijf met bijvoorbeeld 40 tot en met 99 werknemers betaalt bij overtreding een boete van 50% van € 4.500. Bovendien wordt elke organisatie die niet beschikt over een RI&E en dat wel zou moeten, als ‘overtreder… >
 • Top 10 voorstellen en wijzigingen Belastingplan 2020 (18-09-2019) - 1. Invoering tweeschijvenstelsel al in 2020 Voor mensen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd gelden vanaf 2020 nog maar twee in plaats van vier belastingschijven in de inkomstenbelasting. Het basistarief van 37,35% geldt dan tot een inkomen van € 68.507. Daarna geldt het toptarief van 49,5%. Voor AOW-gerechtigden is er een aangepast basistarief van 19,45% tot een inkomen van ongeveer € 35.000. Daarnaast is tot een inkomen van € 68.507 het tarief… >
 • Wees alert op btw-fraude (17-09-2019) - Voorwaarden facturen Facturen van uw leveranciers dienen voor de btw aan tal van voorwaarden te voldoen. Onlangs kreeg een ondernemer naheffingsaanslagen omzetbelasting, omdat de facturen niet aan de eisen voldeden. Btw-nummer Op een factuur moet onder meer het btw-nummer van de leverancier vermeld staan. In een zaak die eerder speelde voor rechtbank Noord-Holland, ontbrak op enkele van de facturen het btw-nummer. De ondernemer had het btw-nummer ook niet gecontroleerd. Let… >
 • Scherpere regels rond giftenaftrek (16-09-2019) - Contante giften niet aftrekbaar De aftrek van contante giften is nauwelijks te controleren. Daarom wordt voorgesteld om contante giften niet langer in aftrek toe te laten. Taxatie giften in natura Bij giften in natura zal voortaan een bewijs van de waarde vereist zijn, wanneer het bedragen van meer dan € 2.500 betreft. Het bewijs moet worden geleverd door een onafhankelijke derde die ter zake kundig is. Herroepelijke giften ANBI's dienen… >
 • Wat houdt de nieuwe MKB verzuim-ontzorgverzekering in? (13-09-2019) - Doel ontzorgverzekering Een werkgever heeft een loondoorbetalingsplicht bij ziekte van in principe twee jaar. In die periode moet hij de werknemer proberen terug te brengen op de arbeidsmarkt. Leeft de werkgever niet alle verplichtingen na dan kan er nog een extra jaar loondoorbetalingsverplichting bijkomen, de zogenaamde ‘loonsanctie’. Voor het afdekken van de kosten van loondoorbetalingsverplichting gedurende de eerste twee jaar, kan een werkgever een zogenaamde verzuimverzekering afsluiten. Met ingang van… >
 • BOR: aandelen vijf jaar in bezit (12-09-2019) - De BOR De bedrijfsopvolgingsregeling is een vrijstelling voor de schenk- en erfbelasting. Die kan flink oplopen, omdat een verkrijging tot een € 1 miljoen volledig is vrijgesteld en daarboven een vrijstelling geldt van 83%. Bezitseis Een van de voorwaarden is de zogenaamde bezitseis. De aandelen moeten bij de schenker al gedurende vijf jaar voor de schenking in bezit zijn. Bovendien moet de bv, waarin de schenker een aanmerkelijk belang heeft,… >
 • Prinsjesdag top 10: wat weten we al? (11-09-2019) - 1. Tarief vennootschapsbelasting (Vpb) daalt minder Het hoge Vpb-tarief daalt volgend jaar minder of niet. Het eerdere plan om het tarief volgend jaar te verlagen naar 22,55% en het jaar erna naar 20,5% gaat in ieder geval niet door. Het lage tarief daalt volgend jaar wel van 19% naar 16,5%. 2. Stijging en daling tarief box 1 Het tarief van de eerste schijf van box 1 stijgt van 36,65% naar… >
 • Eind derde kwartaal, nog iets reserveren? (11-09-2019) - Kosten naar voren halen? Er zijn verschillende mogelijkheden om kosten naar voren te halen. Hiermee verschuift u de belastingheffing (deels) naar de toekomst. Dat levert u een rente en liquiditeitsvoordeel op. Wat kunt u daar nu nog mee? Tot 2020 Tot 31 december 2019 heeft u de tijd om een voorziening of egalisatiereserve te vormen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Wij zetten dit voor u op een rij. Voorziening Het… >
 • Makkelijker lenen voor jonge agrarisch ondernemers (10-09-2019) - Nieuwe regeling Het kabinet investeert de komende jaren in totaal € 75 miljoen in deze regeling, waarvan 11 miljoen beschikbaar is voor opleiding en coaching bij het begeleiden van het overnameproces. Daarnaast komt er een kenniscentrum bedrijfsovername en een programma voor duurzame bedrijfsovernames. Investeren in duurzaamheid en innovatie De regeling maakt het voor financiers mogelijk om extra leningen te verstrekken aan jonge boeren die willen investeren in een duurzame en… >
 • Nieuw procesrecht in handelszaken per 1 oktober 2019 (9-09-2019) - Pilot stopgezet Bij de rechtbank Midden-Nederland (regio Utrecht) en de rechtbank Gelderland liep er een pilot. Bij die rechtbanken was het met ingang van 1 januari 2018 verplicht voor advocaten om digitaal te procederen. Bij deze rechtbanken had de dagvaarding plaats gemaakt voor de procesinleiding met een oproepingsbericht. Daarbij was het inschakelen van een deurwaarder niet meer noodzakelijk. Deze digitale invorderingsprocedure bestond in principe uit één schriftelijke ronde. Ook golden… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden