Nieuws

 • Onbelaste vrijwilligersvergoeding omhoog in 2021 (18-01-2021) - Jaarlijkse indexering U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2020 bedroeg die onbelaste vrijwilligersvergoeding maximaal € 170 per maand en € 1.700 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belasting en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. Per 1 januari 2021 is dit maximale bedrag dus verhoogd naar € 1.800. De nieuwe bedragen… >
 • Gebruikelijk loon dga verhoogd (18-01-2021) - Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Let op! Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Ook lager… >
 • Salariseisen kennismigranten per 1 januari 2021 verhoogd (15-01-2021) - Jaarlijkse verhoging Wanneer u de kennismigrantenregeling voor buitenlandse werknemers wil toepassen, mag dat alleen als uw werknemer elke maand minimaal een bepaald brutoloon ontvangt. De salarisnormen worden jaarlijks met ingang van 1 januari gewijzigd op basis van recente indexcijfers van de cao-lonen. Van een kennismigrant is sprake als u een buitenlandse werknemer van buiten de Europese economische ruimte (EER) of Zwitserland in dienst neemt vanwege zijn technische of wetenschappelijke kennis.… >
 • Geen mondkapje, geen loon (15-01-2021) - Instructierecht De werkgever had het dragen van een mondkapje verplicht gesteld voor al zijn personeelsleden in zijn bedrijfspanden en had zich daarbij beroepen op zijn instructierecht. Het instructierecht volgt uit de aard van het dienstverband en brengt de zeggenschap van de werkgever over de werknemer tot uitdrukking. Zo’n instructie kan in strijd zijn met grondrechten. De werknemer in kwestie weigerde in de bedrijfspanden het mondkapje te dragen. Legitieme doelen De… >
 • Fiets van de zaak: ter beschikking stellen, vergoeden of verstrekken? (14-01-2021) - 'Verstrekken' In de loonbelastingwetgeving staan verschillende termen voor het gebruik van de fiets. Allereerst de term 'verstrekken': als de werkgever aan de werknemer een fiets verstrekt, gaat de fiets in eigendom over op de werknemer. Die verstrekking is belast loon in natura voor de waarde van de fiets. 'Vergoeden' Vervolgens kennen we het begrip ‘vergoeden’: de werkgever betaalt aan de werknemer de door de werknemer privé gemaakte kosten voor de… >
 • Top 10 wijzigingen 2021 voor de werkgever (13-01-2021) - Let op! Bepaalde  regelingen, zoals de vaste reiskostenvergoeding en de NOW 3.0, worden mogelijk verlengd dan wel gewijzigd nu er een dezer dagen nieuwe steunmaatregelen bekend worden gemaakt. 1. Wijziging werkkostenregeling 2021 Per 1 januari 2021 gaat de vrije ruimte binnen de WKR naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom wordt de vrije ruimte 1,18%. In 2020 was naar aanleiding van de… >
 • Subsidiepot elektrische auto alweer leeg (12-01-2021) - Vorig jaar run op subsidie Dat de subsidiepot nu al leeg is, komt doordat er vorig jaar een run op de subsidie was, toen deze voor het eerst werd ingevoerd. Destijds werden aanvragen die waren ingediend nadat de subsidie op was, betaald uit het beschikbare budget voor dit jaar. Daarom was er dit jaar maar voor slechts 277 aanvragen subsidie beschikbaar. Let op! Subsidieaanvragen worden nu niet meer doorgeschoven naar… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2021 (12-01-2021) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat 6 tot 4 weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk 3 weken voordat het verlof moet ingaan aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste 10 weken, te vermeerderen met het aantal… >
 • Nieuwe subsidie zonnepanelen en windturbines (11-01-2021) - Gericht op mkb De nieuwe subsidie is specifiek gericht op het mkb. Particulieren komen niet voor de subsidie in aanmerking. De subsidie kent tal van voorwaarden. Zo wordt alleen subsidie verstrekt voor windturbineprojecten als de aanvrager in het bezit is van een omgevingsvergunning. Omvang subsidie Voor windturbines bedraagt de subsidie € 66 per vierkante meter rotoroppervlak. Voor zonnepanelen is dit € 125 per kWp (kilowattpiek). De subsidies dekken daarmee ongeveer 15% van… >
 • Let op bij uw laatste btw-aangifte van 2020! (11-01-2021) - Personeelsuitgaven De btw op personeelsuitgaven, zoals een kerstpakket, is alleen aftrekbaar als u in 2020 aan personeelsvoorzieningen voor een werknemer niet meer dan € 227 ex btw heeft uitgegeven. Zijn de uitgaven voor een werknemer hoger geweest, dan is de btw over alle personeelsvoorzieningen van deze werknemer niet aftrekbaar. Als u dit nog niet op een rij heeft over het afgelopen jaar, zult u dus nog even in uw administratie… >
 • Fiscus controleert strenger op giften aan ANBI (8-01-2021) - Giften in contanten Giften in contanten zijn vanaf dit jaar niet meer aftrekbaar. Dat geldt ook als er van de gift een factuur is. Wie toch de aftrek van een gift wil claimen, wordt geadviseerd de gift per bank over te maken. Giften in natura Met de ANBI’s is afgesproken dat er bij giften in natura van meer dan € 2.500 een onafhankelijke taxatie nodig is. Op die manier wordt… >
 • Houd uw WOZ-beschikking weer goed in de gaten (8-01-2021) - Belang WOZ-beschikking Het belang van een juiste WOZ-beschikking is groot. Op basis van de WOZ-waarde worden aanslagen OZB (onroerendezaakbelasting) opgelegd. Daarnaast is de WOZ-waarde vaak ook bepalend voor tal van andere belastingen en heffingen, zoals rioolbelasting en de watersysteemheffing. Eigenwoningforfait Ook de bijtelling voor de eigen woning, het EWF, wordt gebaseerd op de WOZ-waarde. Verder is ook bij schenken en erven van een woning de WOZ-waarde bepalend. Bedrijven Voor bedrijven… >
 • Rekening-courantschuld van invloed op pensioenuitkering? (7-01-2021) - Vorderbaar en inbaar Bij de vraag of u een pensioen daadwerkelijk heeft genoten, is onder meer van belang of uw pensioen ‘vorderbaar en tevens inbaar’ is. Bv slecht bij kas In een berechte zaak voerde de dga aan dat hij geen pensioen uit de bv had genoten, aangezien de bv erg slecht bij kas zat. Dit bleek ook uit de feiten. De bv had namelijk aan het eind van het… >
 • Meer investeringsvoordelen in 2021 (6-01-2021) - Aanpassing aan inflatie De aanpassing aan de inflatie betekent dat het maximum van de investeringsaftrek voor kleinschalige investeringen, de KIA, stijgt naar € 16.568. Dit maximum bereikt men als in 2021 wordt geïnvesteerd voor een bedrag tussen € 59.171 en € 109.574. Let op! Men heeft pas recht op de KIA als er in 2021 voor meer dan € 2.400 wordt geïnvesteerd. Verbetering EIA De investeringsaftrek voor energiezuinige investeringen gaat… >
 • Subsidie elektrische auto, wees er snel bij! (5-01-2021) - Subsidie particulieren De subsidie is alleen bestemd voor particulieren. Ondernemers kunnen de subsidie weliswaar ook aanvragen, maar zijn dan verplicht de auto in privé te houden. Subsidiepot snel leeg De subsidie was vorig jaar voor het eerst beschikbaar. De aanvragen voor de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s was echter zo groot dat de subsidie voor 2020 snel op was. Nieuwe aanvragen werden daarom doorgeschoven naar 2021, maar omdat dit storm… >
 • Nieuw jaar, nieuwe hogere schenkvrijstelling (5-01-2021) - Schenkvrijstelling De schenkbelasting kent een jaarlijkse vrijstelling die ouders gebruiken om te schenken aan hun kinderen. Op die manier wordt gedurende het leven al een deel van het vermogen belastingvrij overgeheveld naar de kinderen. Extra verhoging vanwege corona Vanwege de coronacrisis is de jaarlijkse schenkvrijstelling extra verhoogd met € 1.000. Dat geldt zowel voor de jaarlijkse vrijstelling voor kinderen als voor derden. In 2022 wordt de schenkvrijstelling weer met €… >
 • Verliezen verrekenen? Wat verandert er per 1 januari 2022 (4-01-2021) - In hoofdlijnen Zo zijn verliezen straks in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd worden verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen. Waarom? Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten leiden tot een meer geleidelijke verliesverrekening en daarmee stabielere belastinginkomsten. Verruiming verliesverrekeningsregels Vpb Momenteel geldt… >
 • Zet de shredder maar vast klaar… (31-12-2020) - Bewaarplicht in beginsel zeven jaar Uw fiscale bewaarplicht bedraagt in beginsel zeven jaar. Dit betekent dat u bijvoorbeeld uw voorraad- en loonadministratie van 2013 na 31 december 2020 mag vernietigen. Er zijn echter uitzonderingen. Termijn soms tien jaar Akten en aankoopbewijzen inzake onroerend goed zult u sowieso niet snel weggooien, maar formeel bestaat hiervoor een bewaartermijn van tien jaar. Dit heeft onder meer te maken met de herzieningstermijn in de… >
 • Reiskosten in de nieuwe fietsregeling? (30-12-2020) - Ter beschikking stellen van een fiets De bijtelling van 7% van de consumentenadviesprijs geldt als de werkgever ook voor privégebruik een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Het gaat dan om een fiets die eigendom blijft van de werkgever of die door de werkgever wordt geleased. Dan spreek je over een fiets van de zaak. Als de werknemer deze fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer of voor zakelijke ritten, heeft… >
 • Niet naleven hygiënevoorschriften? Zowel werkgever als werknemer mogelijk beboet (29-12-2020) - Zorgplicht Een werkgever heeft een zorgplicht voor de veiligheid en gezondheid van werknemer en moet daartoe een adequaat arbobeleid voeren. Het nemen van maatregelen of het treffen van voorzieningen om de kans op besmetting te voorkomen of beperken, vloeit uit deze algemene zorgplicht voort. De werkgever is in verband met de bescherming tegen het coronavirus verplicht de noodzakelijke maatregelen of voorzieningen op de arbeidsplaats te nemen. Stilleggen werk Werkgevers die… >
 • Controleer uw voorlopige aanslag 2021 (28-12-2020) - Invloed corona De coronacrisis kan ervoor hebben gezorgd dat uw inkomen nu fors afwijkt van vorige jaren. Een lagere winst vanwege corona is voor veel ondernemers ook voor het komende jaar niet ondenkbaar. U kunt dan uw voorlopige aanslag voor 2021 lager laten vaststellen. Overige wijzigingen Behalve door corona, kan uw inkomen in 2021 natuurlijk ook door andere oorzaken afwijken van eerdere jaren. Wellicht heeft u uw bedrijf onlangs flink… >
 • Uitstel belasting gehad? Vraag een overzicht aan (24-12-2020) - Belastingtelefoon en helpdesk Een overzicht van belastingschulden kon al worden verkregen via de Belastingtelefoon en via de Helpdesk voor intermediairs. Via deze kanalen heeft een ondernemer het overzicht binnen twee dagen in huis via zijn Berichtenbox. Extra mogelijkheden De Belastingdienst heeft vanwege de coronacrisis ook een tweetal andere mogelijkheden opengesteld. Dit betreft een speciaal telefoonnummer (0800-0230107) en een speciaal e-mailadres (schuldoverzicht_bijzonder_uitstel@belastingdienst.nl). Het telefoonnummer is 24/7 bereikbaar. Het e-mailadres is bedoeld… >
 • Recht op thuiswerken beter wettelijk verankerd (23-12-2020) - Wet flexibel werken De Wet flexibel werken geeft werknemers niet alleen het recht de werkgever te verzoeken de arbeidsduur aan te passen, ook kunnen ze een verzoek doen tot aanpassing van arbeidsplaats en werktijden. Wat is er al geregeld? Op dit moment is het recht op aanpassing van de arbeidsplaats minder goed verankerd in de wet dan het recht op aanpassing van werktijden of aantal arbeidsuren. Bij een verzoek om… >
 • Extra steun voor innovatie vanwege corona (22-12-2020) - WBSO Innovatieve bedrijven krijgen via de WBSO financiële ondersteuning voor de hiermee samenhangende kosten. Via de WBSO wordt een percentage van de kosten vergoed via door een korting op de af te dragen loonheffing. Innovatieve zzp’ers profiteren dus niet van de WBSO maar krijgen een aftrek op de winst. Verhoging percentages Volgend jaar worden de percentages van de WBSO verhoogd. Over de eerste € 350.000 aan innovatieve kosten ontvangt een… >
 • Verduidelijking extra steunmaatregelen door lockdown (21-12-2020) - Reiskostenvergoeding verlengd Werknemers die thuiswerken vanwege corona, kunnen in ieder geval tot 1 februari 2021 een vaste onbelaste reiskostenvergoeding blijven ontvangen. Dit ondanks het feit dat de werknemer vanwege het thuiswerk geen reiskosten maakt. Deze regeling zou eigenlijk per 1 januari 2021 stoppen. Let op! Voorwaarde is ook nu dat de reiskostenvergoeding al vóór 13 maart 2020 was toegekend. Het kabinet bekijkt in januari hoe het na 1 februari 2021… >
 • Zorg dat u tijdig uw verlies verrekent (21-12-2020) - Hoe lang verrekenen? Een verlies in de inkomstenbelasting kunt u verrekenen met winsten uit de drie voorgaande jaren en de negen komende jaren. In de vennootschapsbelasting (VPB) is dit beperkter. Een verlies verrekenen kan in de VPB met het voorgaande jaar en de zes komende jaren. Verliezen van vóór 2019 kunt u nog met de negen daaropvolgende jaren verrekenen in plaats van zes. Verdampen voorkomen Heeft u nog een verlies… >
 • Houd rekening met gevolgen einde levensloopregeling (18-12-2020) - Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof. Of om eerder te stoppen met werken. Werknemers kunnen echter ook nu nog over een levenslooptegoed beschikken. Einddatum 1 november 2021 De datum van 1 november 2021 zal, als het wetsvoorstel wordt aangenomen, gelden als fictief genietingsmoment. Daardoor zal over het levensloopsaldo belasting moeten worden betaald. Gevolgen voor inkomensafhankelijke regelingen De verandering in het inkomen… >
 • Can an employer require an employee to be vaccinated? (17-12-2020) - These questions are now arising, with the prospect of a large-scale vaccination programme getting under way next year. Vaccinations will be given on the basis of a priority list. Can an employee be obliged to receive a vaccination? Can an employer oblige an employee to receive a vaccination? The answer to this question is ‘no’. An employee has a right to physical integrity and this is enshrined in the Constitution.… >
 • Studiekostenbeding: informeer uw werknemer goed (17-12-2020) - Werknemer niet geïnformeerd over afwijzen subsidieaanvraag Een werknemer met een tijdelijke arbeidsovereenkomst was gestart met een opleiding, waarbij de werkgever de opleidingskosten voor zijn rekening nam. Een studiekostenbeding was schriftelijk met de werknemer overeengekomen. De werkgever deed een subsidieaanvraag voor de studiekosten bij een cao-opleidingsfonds. Deze werd afgewezen, omdat de aanvraag te laat was ingediend. De werknemer was hiervan niet op de hoogte en was in de veronderstelling dat zijn… >
 • Vergoeding winkeliers voor niet verkochte voorraad (16-12-2020) - Lockdown De lockdown is bedoeld om besmettingen met het coronavirus te voorkomen. Behalve de horeca betekent dit dat ook met name winkels die geen levensmiddelen verkopen, verplicht moeten sluiten. Kleding Voor wat betreft de compensatie moet vooral gedacht worden aan kledingwinkels. Kleding is erg modegevoelig, wat betekent dat na de lockdown een deel van de kleding nauwelijks meer te verkopen is. Vooral winkels die met het oog op de kerst… >
 • Steunloket NOW weer open tot 27 december 2020 (16-12-2020) - Tegemoetkoming via NOW Via de NOW kunnen werkgevers tot maximaal 80% van de loonkosten vergoed krijgen bij een 100% omzetdaling. Bij minder omzetverlies, neemt ook de tegemoetkoming in dezelfde mate af. Zo is deze bijvoorbeeld 40% van de loonkosten bij 50% omzetverlies. Periode van drie maanden Het omzetverlies moet over een periode van drie maanden minstens 20% bedragen. Werkgevers die voor de tweede NOW-periode geen aanvraag voor een tegemoetkoming hebben… >
 • Hoeveel cash houdt u in uw bedrijf? (15-12-2020) - Bedrijfsvermogen Liquide middelen die u in uw bedrijf onderbrengt en aanmerkt als ‘bedrijfsvermogen’, tellen niet mee in box 3. Het rendement dat u met dit vermogen maakt, valt in de winst en is dus belast in box 1. Hoeveel rendement? Het antwoord op de vraag wat voordelig is, hangt af van het rendement dat u op het vermogen maakt. Zet u het op een spaarrekening, dan is het rendement vrijwel… >
 • Een verplichte coronatest voor de werknemer, mag dat? (15-12-2020) - Kan een werkgever de werknemer verplichten een coronatest te ondergaan? Nee, dat kan niet. Het is een werkgever in verband met het recht van de werknemer op lichamelijke integriteit niet toegestaan de werknemer verplicht te onderwerpen aan een coronatest. Met het recht op lichamelijke integriteit wordt bedoeld dat ieder mens zelf mag bepalen wat er met zijn of haar lichaam gebeurt. Uiteraard kan de werkgever de werknemer wel wijzen op… >
 • Kan een werkgever een mondkapje verplicht stellen? (14-12-2020) - De werkgever heeft een wettelijke zorgplicht. Dat houdt in dat hij moet zorgen voor een veilige werkomgeving voor de medewerkers. Ook is hij op grond van de Arbeidsomstandighedenwet verplicht een arbeidsomstandighedenbeleid te voeren en daarin aandacht te besteden aan de risico’s op de werkvloer. Het basisdocument hiervoor is de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Ook daarin moet aandacht worden geschonken aan de maatregelen in verband met corona. Voldoen aan de zorgplicht… >
 • Subsidie voor elektrische bestelauto (11-12-2020) - Tijd om te anticiperen Steden die een emissievrije zone invoeren, moeten dit minstens vier jaar van tevoren bekendmaken. Op die manier kunnen ondernemers op de maatregel anticiperen. Ook komt er tot eind 2027 een overgangsregeling voor niet-elektrische bestelauto’s en tot eind 2029 voor niet-elektrische vrachtauto’s. Aanvraag subsidie Ondernemers die in een emissieloze zone moeten zijn, kunnen vanaf komend voorjaar (2021) subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije… >
 • Extra coronasteun voor zwaarst getroffen sectoren (11-12-2020) - NOW niet verminderd Bedrijven met een aanzienlijk verlies aan omzet blijven dezelfde steun voor loonkosten ontvangen als nu het geval is. Dit betekent dat het minimale percentage aan omzetverlies gehandhaafd blijft op 20% en dat van de loonkosten maximaal 80% wordt vergoed. De voorgenomen aanscherping van deze voorwaarden is daarmee van de baan. Verbetering TVL De TVL-regeling die voorziet in een tegemoetkoming voor vaste lasten, wordt verbeterd. Daardoor krijgen bedrijven… >
 • Kan de werkgever vaccinatie van een werknemer eisen? (10-12-2020) - Deze vragen komen op nu het ernaar uitziet dat volgend jaar kan worden begonnen met een grootschalige inentingsactie. Bij die inentingsactie zal een prioritering worden aangebracht. Verplichting inenten werknemer? Kan een werkgever een werknemer verplichten zich te laten inenten? Nee, is het antwoord. Een werknemer heeft het recht op lichamelijke integriteit. Dit is in de Grondwet verankerd. Dit betekent dat het aan de werknemer is om zich al dan niet… >
 • Einde jaar? Gebruik de werkkostenregeling optimaal (10-12-2020) - Coronacrisis Ook als werkgever hoeft u over de vergoedingen en verstrekkingen van de WKR geen belastingen te betalen. Dit is alleen anders als u in een jaar meer aan vergoedingen en vertrekkingen uitgeeft dan de zogeheten vrije ruimte. Deze vrije ruimte is dit jaar verhoogd vanwege de coronacrisis. Meer vrije ruimte Vanwege de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% van de loonsom van uw bedrijf tot € 400.000.… >
 • Dga, verlaag gebruikelijk loon en betaal minder inkomstenbelasting (9-12-2020) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient in 2020 ten minste € 46.000 te bedragen. Het moet worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 46.000. Belast in box 1 Het gebruikelijk loon van de dga is belast in box 1. Het tarief… >
 • Stuur de hoogte van uw winst over het jaar (8-12-2020) - Realiseer boekwinst pas in 2021 Bent u van plan op korte termijn bedrijfsmiddelen met boekwinst te verkopen, wacht dan nog even tot ná 2020. De boekwinst realiseert u dan namelijk pas volgend jaar en u betaalt ook dan pas belasting. Vorm een herinvesteringsreserve Realiseert u de boekwinst toch al dit jaar, vorm dan zo mogelijk een herinvesteringsreserve. De boekwinst is dit jaar dan nog niet belast. Wel bij vrijval van… >
 • Corona ‘bijzondere omstandigheid’ voor HIR (8-12-2020) - Herinvesteringsreserve (HIR) Als u een bedrijfsmiddel met boekwinst verkoopt, moet u hierover belasting betalen. U kunt dit voorkomen door voor de boekwinst een HIR te vormen. Als u het voornemen heeft om te herinvesteren en later een ander bedrijfsmiddel koopt, kunt u de HIR hierop afboeken. U betaalt de belasting dan gespreid via de lagere afschrijvingen. Wat als u geen ander bedrijfsmiddel koopt? Koopt u uiterlijk in het derde jaar… >
 • Belastingtip! Verminder uw vermogen in box 3 (7-12-2020) - Vermogen belast in box 3 Uw privévermogen valt onder box 3. Hierover betaalt u belasting - de vermogensrendementsheffing -, waarbij de fiscus uitgaat van een fictief rendement. Dit wordt geacht hoger te zijn naarmate uw vermogen toeneemt. Hierdoor betaalt u in 2021 over uw belaste vermogen boven € 100.000 al 1,4% belasting, over uw belaste vermogen boven € 1.000.000 zelfs 1,76%. Let op! Dit betaalt u ook als uw werkelijke… >
 • Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting (4-12-2020) - Wijziging overdrachtsbelasting Het kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting. Verklaring vereist Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling dan wel op het lage tarief van 2%, moet blijken uit een… >
 • Sinterklaas spelen vanuit uw eigen bv? (3-12-2020) - Niet altijd gunstig Het uitkeren van dividend bespaart u belasting in box 2, maar is desondanks niet altijd gunstig. Als u als dga het dividend namelijk dit jaar niet meer aanwendt voor consumptieve doeleinden, telt het mee in box 3 en betaalt u er belasting over. De peildatum hiervoor is 1 januari 2021. Dividend schuldig blijven Wilt u heffing in box 3 voorkomen en wilt u het uitgekeerde dividend niet… >
 • Spaar-BV of spaarfonds, ook iets voor u? (3-12-2020) - Heffing box 3 De heffing in box 3 is gerelateerd aan de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe meer belasting u betaalt. Vanaf volgend jaar betaalt u over uw vermogen vanaf € 1 miljoen zelfs ruim 1,76% belasting. Ook als uw rendement veel lager of negatief is. Spaar-BV of open fonds voor gemene rekening Als u uw vermogen onderbrengt in een spaar-BV of een fonds voor gemene rekening,… >
 • BIK voor fiscale eenheid onzeker (2-12-2020) - BIK alleen voor Nederlandse investeringen De onzekerheid hangt samen met het feit dat de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) alleen wordt toegekend bij Nederlandse investeringen. Omdat volgens het wetsvoorstel de BIK ook wordt toegekend aan fiscale eenheden, komen investeringen van buitenlandse bv’s niet in aanmerking voor de BIK. Buitenlandse bv’s kunnen namelijk geen deel uitmaken van een fiscale eenheid. Ter beschikking stellen De fiscale eenheid speelt ook een rol als bedrijfsmiddelen ter… >
 • Fiets van de zaak: over bijtelling en woon-werkverkeer (1-12-2020) - Geen rittenregistratie Handig aan de nieuwe fiscale regeling voor de fiets van de zaak is dat het bijhouden van de gefietste kilometers niet meer nodig is. Onder de oude regeling moest voor een door de zaak ter beschikking gestelde fiets (die dus eigendom van de werkgever blijft) bijgehouden worden hoeveel er privé mee werd gefietst. Dat aantal kilometers keer de kostprijs werd dan als loon in natura belast. De nieuwe… >
 • Top 10 year-end tips (1-12-2020) - 1. Make the most of the possibilities under the work-related expenses scheme The fixed budget under the work-related expenses scheme (WKR) has been expanded this year. Up to a wage bill of € 400,000 the fixed budget amounts to 3%, with 1.2% applying to the excess amount. Assess the fixed budget you have remaining and make full use of it. Be sure to take advantage of the cost-efficiency threshold of €… >
 • Aanvraagtermijn doelgroepverklaring van 6 naar 3 maanden (30-11-2020) - Wat is een doelgroepverklaring? Een doelgroepverklaring is een document waarin staat dat iemand is opgenomen in het doelgroepregister. In het doelgroepregister worden mensen opgenomen van wie de overheid aanneemt dat zij meer moeite hebben om een baan te vinden, bijvoorbeeld als gevolg van ziekte of een beperking. De werknemer vraagt de doelgroepverklaring zelf aan bij het UWV, maar kan u ook machtigen om deze verklaring aan te vragen. Tijdelijke verlenging… >
 • Extra coronasteun voor de cultuursector (30-11-2020) - Extra steunpakket De sector heeft, net als overige ondernemers, ook recht op de normale steunmaatregelen voor ondernemers, zoals NOW, TVL en Tozo. Het extra steunpakket is dan ook specifiek op de sector gericht. Verlenging Met het steunpakket worden onder meer de maatregelen uit het eerste steunpakket verlengd. Hiermee is zo’n € 200 miljoen gemoeid. Dit wordt onder andere besteed aan instellingen en festivals die meerjarige financiering krijgen via de Rijkscultuurfondsen.… >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden