Nieuws

 • Top 10 Prinsjesdag 2021 (22-09-2021) - 1. Onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 Per 1 januari 2022 kunt u uw werknemers een onbelaste thuiswerkkostenvergoeding geven van maximaal € 2 per dag. Dit bedrag is gebaseerd op een berekening van het Nibud van de gemiddelde extra kosten voor bijvoorbeeld koffie en verwarming per thuisgewerkte dag. Voor het inrichten van een thuiswerkplek kon u onder bepaalde voorwaarden al een onbelaste vergoeding geven. Ook blijft een onbelaste reiskostenvergoeding van maximaal… >
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto (21-09-2021) - Wetsvoorstel Een wetsvoorstel tot invoering van de heffing is onlangs ingediend. De Tweede Kamer had hier, ondanks de demissionaire status van het kabinet, op aangedrongen. Door het wetsvoorstel nu al in te dienen kan de wet naar verwachting in de loop van 2026 in werking treden. Gemiddelde kilometerheffing € 0,15 De gemiddelde kilometerheffing zal ongeveer € 0,15 bedragen. De bedragen worden jaarlijks geïndexeerd. Inning van de heffing geschiedt via een… >
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? (21-09-2021) - Lening eigen woning bij familielid of eigen bv Voor aftrek van rente voor geldleningen voor uw eigen woning gelden een aantal voorwaarden. Als u geen geld leent van een financiële instelling, maar bijvoorbeeld van een familielid of uw eigen bv, gelden ook nog aanvullende voorwaarden. Let op! Wat zijn die aanvullende voorwaarden? U moet dan jaarlijks bij uw aangifte inkomstenbelasting extra gegevens verstrekken, zoals de hoogte van de schuld, de… >
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen (20-09-2021) - NOW Via de NOW kunt u een deel van de loonkosten terugkrijgen als uw omzet vanwege bijzondere omstandigheden, zoals corona, is verminderd met minstens 20%. U kunt een maximaal omzetverlies doorgeven van 80%. Is het omzetverlies groter, dan krijgt u over het meerdere geen NOW. Laatste keer NOW Het kabinet heeft besloten dat de NOW na deze zesde periode niet langer wordt voortgezet. Er wordt nog bekeken hoe voor specifiek… >
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! (20-09-2021) - Bv raadzaam? Er kunnen verschillende motieven zijn om te kiezen voor overstap naar een bv. Het verschil in belastingheffing in de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting kan een motief zijn. Maar ook als dat verschil geen reden is voor een overstap, kan de overstap naar een bv verstandig zijn in verband met bijvoorbeeld aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht. Fiscale motieven Hoewel de tarieven in de vennootschapsbelasting een stuk lager zijn dan in de… >
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? (16-09-2021) - Gezonde lunch De Kamervragen werden gesteld naar aanleiding van berichten in de pers dat een ondernemer ruim € 22.000 aan belasting moest betalen omdat hij zijn personeel van een gratis gezonde lunch voorzag. De ondernemer had de gezonde lunch als onbelaste arbovoorziening willen aanmerken, maar die vlieger ging niet op. Bestaande tegemoetkomingen In de antwoorden op de Kamervragen verwijst de staatssecretaris naar het feit dat de fiscale wetgeving al een… >
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte (16-09-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Ziekte niet… >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021 (15-09-2021) - Óf u met belastingen te maken krijgt, is afhankelijk van uw (persoonlijke) omstandigheden en de wijze van gebruik van de vakantiewoning. Deze advieswijzer bevat algemene informatie en kan niet zonder meer uitsluitsel geven over uw eigen specifieke situatie. Laat u voor uw persoonlijke situatie daarom nader informeren door een van onze adviseurs. Omzetbelasting Omzetbelasting bij aankoop Koopt u een nieuwe – nog niet eerder gebruikte – vakantiewoning, dan zal hierover… >
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober (14-09-2021) - Motieven voor omzetting bv De motieven om uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap zullen met name te maken hebben met de belastingheffing en de kosten. Daarentegen kunnen ook andere motieven aanwezig zijn om de bv voort te zetten, zoals aansprakelijkheid en toekomstige bedrijfsoverdracht. Fiscale motieven voor omzetting bv Indien u lagere winsten maakt is het over het algemeen fiscaal aantrekkelijker om inkomstenbelasting te betalen dan… >
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog (14-09-2021) - Stijging gemiddeld 17,2% en 7,7% De ZW-premie stijgt volgend jaar gemiddeld van 0,58% naar 0,68%. Dit komt neer op een gemiddelde premiestijging van 17,2%. De WGA-premie stijgt van 0,78% naar 0,84%, een gemiddelde stijging van 7,7%. Verschil per sector De ZW-premie en de WGA-premie verschillen per sector en naar bedrijfsgrootte. Daardoor kunnen individuele verschillen afwijken. Zo bedraagt bijvoorbeeld volgend jaar de ZW-premie voor de taxisector 1,62%, terwijl deze premie voor… >
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober (13-09-2021) - Vanaf 1 oktober nieuwe verplichtingen weer betalen Vanaf 1 oktober moet u nieuwe belastingverplichtingen weer gaan betalen. De opgebouwde schuld waarvoor u bijzonder uitstel heeft aangevraagd, moet u vanaf 1 oktober 2022 in maandelijkse termijnen gaan aflossen. U krijgt hiervoor vijf jaar de tijd. Betalingsproblemen vanaf 1 oktober Ervaart u vanaf 1 oktober nog steeds problemen met het betalen van uw nieuwe belastingschulden, dan kunt u onder voorwaarden een beroep… >
 • Prinsjesdag 2021: wat weten we al? (13-09-2021) - Voordeel voor bv De bv wordt volgend jaar aantrekkelijker. De tarieven blijven weliswaar hetzelfde, maar het lage tarief van 15% gaat volgend jaar gelden voor de eerste € 395.000 winst. Nu is dat nog voor de eerste € 245.000. Dat scheelt dus maximaal € 395.000 -/- € 245.000 x 10% = € 15.000 aan belasting. IB-ondernemer betaalt extra De IB-ondernemer betaalt daarentegen volgend jaar juist extra. De tarieven blijven vrijwel… >
 • Gebruik in 2021 de ruimere vrije ruimte in de WKR (9-09-2021) - Verhoging vrije ruimte De vrije ruimte is bedoeld voor onbelaste vergoedingen en verstrekkingen aan werknemers. Zolang de totale vergoedingen en verstrekkingen deze vrije ruimte niet overstijgen, betaalt de werkgever geen loonheffing. Bij overschrijding bedraagt de loonheffing ten laste van de werkgever 80% over het gedeelte boven de vrije ruimte. In 2021 bedraagt de vrije ruimte nog 3% van de eerste € 400.000 van de loonsom van alle werknemers samen plus… >
 • Niet uitbetaald pensioen dga wel belast (8-09-2021) - Pensioen slechts deels uitbetaald In de betreffende zaak had een dga recht op een pensioen bij zijn eigen bv ter grootte van € 95.124 per jaar. In 2015, 2016 en 2017 ontving de dga echter maar € 46.680 aan pensioen. De inspecteur had ook het restant van € 48.444 (€ 95.124 -/- € 46.680) ieder jaar echter gewoon belast. Vorderbaar en inbaar? Voor de rechter was het de vraag of… >
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? (8-09-2021) - Tarieven vennootschapsbelasting In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere… >
 • Luxere ARBO-voorziening vergoeden? (7-09-2021) - ARBO-voorzieningen ARBO-voorzieningen voor de werkplek thuis kunt u onbelast vergoeden aan uw werknemer als: de ARBO-voorzieningen samenhangen met uw verplichtingen op grond van de ARBO-wet, én uw werknemer de voorziening (gedeeltelijk) gebruikt in de werkruimte thuis, én uw werknemer geen eigen bijdrage betaalt voor die ARBO-voorzieningen, én de inrichting van de thuiswerkruimte voldoet aan de eisen van het Arbeidsomstandighedenbesluit. Voldoet u aan deze voorwaarden, dan geldt een zogenaamde gerichte vrijstelling… >
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 1 oktober wijzigen! (7-09-2021) - Wat is eigenrisicodragerschap? Voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers vallen werkgevers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Het gaat hier om regelingen voor werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen. Wanneer u eigenrisicodrager bent voor één van deze regelingen, betaalt u de gedifferentieerde premies werknemersverzekeringen… >
 • U kunt niet betalen? Wat nu met de al afgetrokken btw? (6-09-2021) - Terugbetalen btw na één jaar Als een ondernemer één jaar na afloop van de betalingstermijn van een factuur deze nog niet betaald heeft, moet hij de btw die hij eerder voor deze factuur in zijn btw-aangifte in aftrek bracht, aan de Belastingdienst terugbetalen. In de reguliere btw-aangifte Terugbetalen gebeurt via de periodieke btw-aangifte. Is bijvoorbeeld op 20 september 2021 één jaar na afloop van de betalingstermijn verstreken, dan betaalt u… >
 • Verschuldigde rente aan dga is winstuitdeling (6-09-2021) - Bv berekent geen rente In de betreffende zaak had een dga bij zijn bv een rekeningcourant afgesloten van meer dan € 3.000.000. Hierover was hij volgens afspraak 5% rente verschuldigd, maar de bv bracht deze nooit in rekening. De inspecteur berekende de verschuldigde rente op ruim € 330.000 over een periode van twee jaren en legde een aanslag op wegens winstuitdeling. Eis: dubbele bewustheid Volgens de rechter moesten zowel de… >
 • Nieuwe subsidie advisering energiebesparing MKB (2-09-2021) - Ook voor ondersteuning bij uitvoering De ondernemer kan ook subsidie krijgen voor de ondersteuning bij het uitvoeren van een of meer maatregelen uit het advies. Bijvoorbeeld voor een accountant die de financiering moet regelen. Besparingsplicht Grotere bedrijven zijn wettelijk verplicht energiebesparende maatregelen te nemen en hierover aan de gemeente te rapporteren. De nieuwe subsidie is niet voor deze bedrijven bedoeld. Dit betekent dat alleen bedrijven die minder 50.000 kWh aan… >
 • Slecht betalende afnemer? Vraag de btw op tijd terug (1-09-2021) - Binnen 1 jaar na afloop van de betalingstermijn Betaalt uw afnemer niet of te laat? Dan moet u één jaar na het verstrijken van de betalingstermijn de btw terugvragen. Is dit moment bijvoorbeeld op 15 september, dan vraagt u de btw terug in uw aangifte van het derde kwartaal (als u per kwartaal btw-aangifte doet) of van september (als u per maand btw-aangifte doet). Let op! Vraagt u de btw… >
 • Subsidiepot voor elektrische auto leeg (1-09-2021) - Subsidie De subsidie is bedoeld om ook voor particulieren het rijden in een elektrische auto financieel aantrekkelijk te maken. Ondernemers en werknemers met een auto van de zaak profiteren namelijk via een lagere bijtelling. Subsidiepotten leeg De subsidiepotten voor zowel een gebruikte als een nieuwe elektrische auto zijn leeg. Voor een gebruikte auto kunt u nog wel een verzoek indienen, maar dat wordt waarschijnlijk afgewezen. Alleen als bestaande aanvragen worden… >
 • Coronasteun beëindigd, wel enkele uitzonderingen (31-08-2021) - NOW, TVL, Tozo en TONK De inkomensondersteuning via NOW, TVL, Tozo en TONK wordt beëindigd. Wel kunnen zelfstandige ondernemers een beroep blijven doen op de bijstand via de Bbz, die tot 1 januari 2022 net als de Tozo geen vermogenstoets zal kennen. Uitzondering nachtclubs en disco's Omdat nachtclubs en disco's ook na 1 oktober waarschijnlijk nog gesloten moeten blijven, wordt er gewerkt aan een specifieke steunmaatregel voor deze sector. Ook… >
 • Bedrijfsfusie met terugwerkende kracht? Registreer voor 1 oktober (30-08-2021) - Fusie Als een bedrijf wordt overgenomen of bijvoorbeeld twee bedrijven samengaan, is sprake van een fusie. Een van de manieren waarop zo’n fusie plaats kan vinden is door middel van een bedrijfsfusie. Bij een bedrijfsfusie draagt u geen aandelen over, maar draagt uw bv de onderneming of een zelfstandig onderdeel daarvan over. Als vergoeding daarvoor ontvangt uw bv aandelen van de overnemer. Tip! Een bedrijfsfusie is ook een instrument om… >
 • Onbelaste vaste reiskostenvergoeding ook vanaf 1 oktober 2021 (29-08-2021) - Situatie tot 1 oktober 2021 Had een werknemer vóór 13 maart 2020 een onvoorwaardelijk recht op een vaste onbelaste reiskostenvergoeding? Dan mag de werkgever deze vergoeding onbelast doorbetalen tot 1 oktober 2021, ook als de werknemer (deels) thuiswerkt en dus minder reiskilometers maakt. Situatie vanaf 1 oktober 2021 De verwachting was dat deze goedkeuring per 1 oktober 2021 definitief zou vervallen. Door een uitleg van de Belastingdienst over de toepassing… >
 • TVL derde kwartaal vanaf 31 augustus aan te vragen (26-08-2021) - Aanvraagperiode De aanvraagperiode loopt van 31 augustus 2021 8.00 uur tot 26 oktober 2021 17.00 uur. Als uw aanvraag wordt goedgekeurd, ontvangt u eerst een voorschot van 80%. Pas als na afloop van de periode in 2022 uw omzetverlies definitief wordt vastgesteld, ontvangt u het restant. Referentieperiodes U kunt het omzetverlies naar keuze bepalen aan de hand van twee referentieperiodes. Standaard zijn dit het derde kwartaal van 2019 of het… >
 • Geen ANBI meer? Let op deadline 1 september (26-08-2021) - Strenge eisen aan ANBI's Voor het verkrijgen van de ANBI-status gelden strenge eisen. Wanneer uw organisatie niet meer aan de eisen voldoet, trekt de Belastingdienst deze status in. Uw organisatie kan dan nog wel te maken krijgen met een informatieplicht. De Belastingdienst wil namelijk controleren of over de ontvangen schenkingen schenkbelasting is betaald. Uw organisatie moet de volgende gegevens verstrekken: bij verlies ANBI-status in 2020: het eigen vermogen op datum… >
 • Aanvraag SLIM-subsidie weer mogelijk per 1 september (25-08-2021) - Subsidie voor welke activiteiten? De SLIM-subsidieregeling geeft subsidie voor de volgende activiteiten: Het doorlichten van uw onderneming waaruit een ontwikkelingsplan voortvloeit. Het ontwikkelingsplan moet de scholingsbehoefte van uw onderneming inzichtelijk maken. Het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen voor werkenden in uw onderneming. De ondersteuning van en begeleiding bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die de in uw onderneming werkzame personen stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te… >
 • Voorkom problemen bij vaststellen TVL (24-08-2021) - TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege de coronacrisis een lagere omzet van minstens 30% realiseren. De TVL bedraagt op dit moment maximaal 100% van de berekende vaste lasten. Die worden gebaseerd op basis van branchecijfers. Vaststellen Na de aanvraag krijgt de ondernemer een voorschot op basis van het geschatte omzetverlies. Ruim na afloop van de periode moet het definitieve omzetverlies aan de… >
 • NOW aan te vragen voor juli tot en met september (24-08-2021) - NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die, al dan niet vanwege de coronacrisis, met een omzetdaling van minstens 20% worden geconfronteerd. De tegemoetkoming bedraagt 85% van de loonkosten. Let op! De oorzaak van het omzetverlies doet er niet toe. Dit betekent dat ook ondernemers met omzetverlies vanwege bijvoorbeeld de overstromingen in Limburg NOW kunnen aanvragen als het omzetverlies over drie maanden voldoende groot is. Nieuw:… >
 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2021 (23-08-2021) - Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Is uw instelling een ANBI of SBBI? ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als… >
 • Vraag op tijd buitenlandse btw terug (23-08-2021) - Buitenlandse btw U kunt buitenlandse btw terugvragen via de Nederlandse Belastingdienst als: uw kosten in een ander EU-land maakte met buitenlandse btw, én uw onderneming in Nederland is gevestigd, én uw de kosten maakte ten behoeve van met btw-belaste activiteiten. Let op! Bent u in het andere EU-land geregistreerd voor de btw, dan vraagt u de buitenlandse btw niet terug via de Nederlandse Belastingdienst. Het terugvragen loopt dan gewoon via… >
 • Advieswijzer Overstappen naar een bv 2021 (19-08-2021) - Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 245.000 winst betaalt de bv in 2021 15% belasting, over het meerdere 25%. Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet de dga over de uitgedeelde winst aanvullend 26,9% belasting betalen. Daardoor wordt de totale winst in 2021 belast… >
 • Boete bij concurrentiebeding? (17-08-2021) - Een boetebeding is een beding op basis waarvan er bij het tekortschieten in de nakoming van een verplichting door de schuldenaar een boete verschuldigd is. Hierbij kan er sprake zijn van een boete die de ex-werknemer moet betalen, omdat de werkgever door de overtreding van het concurrentiebeding schade heeft geleden (schadevergoedingsbeding). Daarnaast is er ook nog het strafbeding, een boete voor voortdurende overtreding van een beding.  Tip! Het schadevergoedingsbeding wordt… >
 • Concurrentiebeding bij overname? Vergeet het niet! (16-08-2021) - Vaak wordt er bij een overname vooral aandacht besteed aan zaken zoals de koopprijs en de activa die worden overgenomen, zoals de inventaris, handelsnaam en voorraden.  De verkoper als concurrent In de praktijk wordt echter vaak vergeten een concurrentiebeding en een daarbij behorend boetebeding overeen te komen. Dat is echter wel verstandig. De verkoper is immers op de hoogte van alle ins en outs van de nieuwe onderneming en kan… >
 • Het kiezen van een incassobureau, waar let je op? (12-08-2021) - Incassobureaus werken vaak op basis van no cure no pay. Dit kan in de praktijk wel anders uitpakken, zodat het verstandig is om vooraf te controleren of de incasso daadwerkelijk op basis van no cure no pay is. Zeker als er op basis van een uurtarief wordt gewerkt, is het verstandig om vooraf een schriftelijke (maximale) prijsopgave te vragen. Het komt voor dat er achteraf, bijvoorbeeld op basis van de… >
 • Arbeidsverleden bij bepaling transitievergoeding (10-08-2021) - Voor de berekening van de transitievergoeding worden één of meer voorafgaande arbeidsovereenkomsten tussen dezelfde partijen, die elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd, samengeteld, zo is de algemene regel. Wat was in deze zaak het geval? Spijtoptant In een aan de kantonrechter Almere voorgelegde vraag had een werknemer van 1 oktober 2013 tot 1 juli 2019 als salesmanager bij zijn werkgever gewerkt. Per 1 juli 2019 heeft… >
 • Lagere btw-correctie privégebruik auto mogelijk? (9-08-2021) - Tip! Naast het gebruik van statistische gegevens kan ook het bijhouden van een rittenadministratie of gegevens op grond waarvan een redelijke schatting kan worden gemaakt over het privégebruik auto nuttig zijn om aan te tonen dat het forfait te hoog is. Statistische gegevens De ondernemer wilde de statistische gegevens gebruiken om het privégebruik auto van zijn salesmedewerkers te bepalen. De statistische gegevens die de ondernemer wilde gebruiken, betroffen rapporten. In… >
 • Subsidieregeling ‘NL leert door’ voortgezet (5-08-2021) - De regeling is met name gericht op personen die werkloos zijn of dreigen te raken als gevolg van de coronacrisis. Vanwege het succes van de regeling wordt deze dit jaar voortgezet. Derde aanvraagtijdvak De derde periode waarin de subsidie kan worden aangevraagd loopt van woensdag 1 september 2021 tot en met woensdag 8 september 2021. Hiervoor is € 30 miljoen beschikbaar. De kortere openstelling van het derde aanvraagtijdvak heeft te… >
 • Drankje bij toegangsticket, hoog of laag btw-tarief? (3-08-2021) - Toegang tot theater plus drankje Eerder legde een ondernemer bovenstaande vraag voor aan de rechter. De ondernemer exploiteerde een schouwburg annex theater. Er werd één toegangsprijs gehanteerd, waarin naast het verlenen van toegang een vergoeding was begrepen voor gebruik van de garderobe, een drankje in de pauze en administratiekosten. Alcoholisch drankje met 9% btw? Desgewenst kon het pauzedrankje ook een alcoholisch drankje zijn. De ondernemer was van mening dat ook… >
 • Vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 van start (2-08-2021) - TVL eerste kwartaal 2021 De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die vanwege corona met een omzetverlies van minstens 30% te maken hebben. Van de vaste lasten wordt in het eerste kwartaal 2021, afhankelijk van het omzetverlies, 85% gecompenseerd. Bij bijvoorbeeld 50% omzetverlies, wordt dus 50% x 85% van de vaste lasten gecompenseerd. Let op! De vaste lasten worden berekend op basis van branchecijfers en niet… >
 • Belastingheffing box 3 buitensporige last? (29-07-2021) - Heffing box 3 In genoemde zaak ging het om de belastingheffing in box 3. Deze gaat uit van een verondersteld rendement en niet van het werkelijk behaalde rendement. Deze heffing staat met name vanwege de lage rentestand dan ook al jaren ter discussie en wordt door vele belastingplichtigen ook aangevochten via bezwaarprocedures. Individuele en buitensporige last Volgens huidig recht is het kort gezegd niet toegestaan belasting te heffen indien deze… >
 • Lager gebruikelijk loon dan minimumloon mogelijk (28-07-2021) - Hoogte gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Minimumloon… >
 • Hoge Raad beperkt aftrek btw op woning met zonnepanelen (26-07-2021) - Btw zonnepanelen Dat de btw op de zonnepanelen zelf aftrekbaar kan zijn, volgt uit het feit dat de opgewekte energie wordt teruggekeerd aan de energiemaatschappij. De eigenaar van de zonnepanelen opereert hiermee als ondernemer. Btw op woning ook aftrekbaar? Er wordt al jaren gediscussieerd en geprocedeerd over de vraag of ook de btw op de woning waarop de zonnepanelen zijn bevestigd, aftrekbaar is. De woning is immers noodzakelijk voor de… >
 • Loket NOW gaat per 26 juli open (22-07-2021) - Beperking tot 80% omzet De NOW voor de periode juli t/m september kent een belangrijke beperking ten opzichte van de vorige periode doordat een maximaal omzetverlies kan worden opgevoerd van 80%. Bij een hoger omzetverlies wordt dus minder NOW uitgekeerd. Vergoeding maximaal 68% De vergoeding via de NOW bedraagt 85% van de loonkosten, afhankelijk van het omzetverlies. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50% krijgt u 85% x 50% = 42,5%… >
 • Subsidie emissieloze bedrijfsauto aangepast (21-07-2021) - Levering binnen zeven maanden In de oorspronkelijke regeling kon alleen subsidie worden verkregen als de emissieloze bedrijfsauto binnen vier maanden na de beschikking dat de subsidie was toegekend werd geleverd. Omdat dit voor de meeste auto's niet haalbaar blijkt, is deze termijn verlengd naar zeven maanden. Tekort aan microchips Volgens de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl) is een tekort aan microchips de oorzaak van de verlengde levertijden. Aanvragen subsidie De… >
 • Subsidieregeling evenementen uitgebreid (21-07-2021) - Subsidie Omdat het vanwege corona twijfelachtig is of evenementen mogen doorgaan en onder welke voorwaarden, is er een subsidie beschikbaar voor evenementen die verplicht moeten worden afgelast. Dit betreft tot 14 augustus onder andere evenementen waarbij de bezoeker niet beschikt over een vaste zitplaats. Verhoging subsidie tot 100% De subsidie kent een maximum van 80% van de kosten, met een aanvulling tot 100% als lening. De terugbetaling van deze aanvulling… >
 • Voorkom een boete door te laat melden datalek (20-07-2021) - Onlangs kreeg een groot bedrijf een boete van € 475.000 opgelegd door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) vanwege het te laat melden van een grootschalig datalek. Welke lessen kunnen hieruit getrokken worden? Wanneer melding datalek? Op grond van artikel 33 van de AVG moet een inbreuk op de persoonsgegevens, ook wel datalek genoemd, zonder onredelijke vertraging en indien mogelijk binnen 72 uur nadat de verwerkingsverantwoordelijke hiervan kennis heeft genomen, worden gemeld… >
 • Nieuwe regels registratie medisch-specialistische zorg (20-07-2021) - De nieuwe regels hebben als doel dat er een halt wordt toegeroepen aan de steeds stijgende zorgkosten en personeelstekorten. Om die reden wil de NZa inzichtelijker maken op welke momenten in het zorgproces de zorg wordt overgedragen door de medisch specialist aan ondersteunende zorgverleners, zoals bijvoorbeeld de physician assistant (PA) of de verpleegkundig specialist (VS). Dat inzicht ontbreekt nu nog, omdat zorgactiviteiten doorgaans niet worden geregistreerd op degene die de… >
 • Hoog of laag btw-tarief bij parkeerdiensten attractiepark? (19-07-2021) - Bijkomende dienst In 2018 oordeelde de Hoge Raad over de vraag of het verlenen van toegang tot een natuurpark en een parkeerdienst samen één prestatie vormen. Omdat op het verlenen van toegang tot het natuurpark het verlaagde btw-tarief (6%) van toepassing is, zou dat lage tarief dan ook van toepassing zijn op de parkeerdienst. De Hoge Raad dacht daar anders over: omdat het parkeren vanuit de gemiddelde consument bezien een… >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden