Nieuws

 • Rechter akkoord met modelmatige bepaling WOZ-waarde (20-05-2022) - Waardebepaling WOZ Gemeentes stellen jaarlijks opnieuw de WOZ-waarde van panden in hun gemeente vast. Niet alle panden worden jaarlijks opnieuw getaxeerd, meestal wordt uitgegaan van recente verkoopcijfers. Onvoldoende marktgegevens In de betreffende zaak beschikte de gemeente slechts over de actuele verkoopcijfers van één vergelijkbaar pand. De gemeente besloot daarop de waarde van het pand te berekenen met behulp van een modelwaarde, op basis van 80 verkoopcijfers en op basis van… >
 • Buitenlandse werkgever? Wanneer is een auto vrijgesteld van bpm? (19-05-2022) - Bpm De bpm, belasting van personenauto's en motorrijwielen, is een belasting die bij aanschaf van een auto of motor in Nederland wordt geheven. De uitstoot van CO2 is bepalend voor de hoogte van de bpm. Voor auto’s zonder uitstoot betaalt u geen bpm. Vrijstelling Er geldt in een aantal gevallen een vrijstelling voor de bpm. Een daarvan, de werknemersvrijstelling, heeft betrekking op een auto die door een buitenlandse werkgever ter… >
 • Woonplaatsvoorwaarde in Nederland bij TOZO onrechtmatig (18-05-2022) - TOZO De TOZO voorzag in een uitkering voor levensonderhoud en de mogelijkheid tot het afsluiten van een lening voor bedrijfskapitaal. Voor het recht op een uitkering voor levensonderhoud was vereist dat men ook in Nederland woonde. Beperking vrijheid van vestiging Volgens de rechtbank betekent deze voorwaarde een beperking van de vrijheid van vestiging. Wie immers met een bedrijf in Nederland woonde, had wél recht op de TOZO. Onvoldoende onderbouwing Volgens… >
 • Wetsvoorstel aanpassing waardeoverdracht en afkoop klein pensioen ingediend (17-05-2022) - Waardeoverdracht Pensioenuitvoerders krijgen door dit voorstel meer rechten op waardeoverdracht van kleine pensioenen. Waardeoverdracht betekent dat bij verandering van werkgever het pensioen meegenomen kan worden naar de nieuwe werkgever. Let op! Onder een klein pensioen verstaan we een pensioen met een uitkering tot € 520,35 (2022) bruto per jaar. Verruiming Kleine pensioenen die zijn ontstaan door het einde van een dienstverband kunnen nu al worden overgedragen en afgekocht. Het wetsvoorstel… >
 • Let op voorwaarden 30%-regeling (17-05-2022) - 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Denk bijvoorbeeld aan extra huisvestingskosten. Voorwaarden Er geldt wel een aantal voorwaarden. Zo moet er sprake zijn van een specifieke deskundigheid van de werknemer, wat moet blijken uit een minimumsalaris. Ook moet de werkgever het deel van de kostenvergoeding… >
 • Vergunningsgrens eurovergunning voertuigen binnen EU omlaag (16-05-2022) - Eurovergunning Nederlandse ondernemer Ondernemingen die tegen betaling goederen vervoeren in opdracht van derden, moeten in het bezit zijn van een eurovergunning. Voor Nederlandse ondernemers geldt deze vergunningplicht voor nationaal en internationaal vervoer met voertuigen met een laadvermogen van meer dan 500 kilogram. Tip! Het laadvermogen is het maximale gewicht dat een voertuig aan lading kan en mag vervoeren. U kunt dit vinden met de RDW kentekencheck. Eurovergunning binnen EU De… >
 • Wettelijk minimumloon per 1 juli 2022 verhoogd (16-05-2022) - Wij geven u hierbij de nieuwe minimumloontabellen per 1 juli 2022. Vaste percentages voor jongere werknemers Alle werknemers die het minimumloon betaald krijgen, gaan er 1,81% op vooruit. De bedragen gelden voor werknemers die fulltime werken. Leeftijd  %  Per maand  Per week  Per dag  21 jaar en ouder  100%  € 1756,20 € 405,30 € 81,06 20 jaar 80% € 1404,95 € 324,25 € 64,85 19 jaar 60% € 1053,70 €… >
 • Huidige reiskostenvergoedingen onder de loep (13-05-2022) - Reiskostenvergoeding in CAO Bekend is dat een reiskostenvergoeding voor het woon-werkverkeer in 51 van de 98 grootste CAO’s is opgenomen. De vergoeding ligt vaker op of boven, dan onder de vrijgestelde vergoeding van € 0,19 per kilometer. De vergoeding in de betreffende CAO’s varieert van 8 tot 40 eurocent per kilometer. Onderzoek In het aangekondigde onderzoek zal worden bekeken welk deel van de werkgevers een onbelaste reiskostenvergoeding geeft aan werknemers… >
 • Extra steun gemeentes voor herstructurering winkelgebieden (13-05-2022) - Projectplan Gemeentes die voor de steun in aanmerking willen komen, moeten hiertoe een projectplan indienen. Dit moet gericht zijn op herstructurering en transformatie van het winkelgebied. Een voorwaarde is dat er ook private investeerders bij betrokken moeten worden. Vier periodes De totale steun van € 100 miljoen is verdeeld over vier aanvraagperiodes. Voor de eerste aanvraagperiode is € 22 miljoen beschikbaar. Per project kan maximaal € 5 miljoen steun worden… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht 2022 (12-05-2022) - Fasen van bedrijfsoverdracht Wilt u uw bedrijf in de toekomst overdragen, houd dan rekening met de volgende acht fasen van het verkoopproces. Fase 1: Wensen in kaart brengen Waarom wilt u uw bedrijf verkopen, aan wie wilt u het bedrijf verkopen en wat wilt u gaan doen na de verkoop? Het is belangrijk dat u eerst voor uzelf in kaart brengt wat uw persoonlijke en financiële wensen zijn. Dit kan… >
 • AanZET: subsidie voor zero-emissieloze vrachtwagens (6-05-2022) - Let op! Het budget van deze subsidieronde is op de eerste dag van inschrijving al overtekend. U kunt nog een verzoek indienen, echter is de kans zeer klein dat u nog subsidiegeld krijgt toebedeeld. Voor wie? AanZET is bedoeld voor ondernemingen en non-profitorganisatis die een zogeheten nieuwe N2-, N3-vrachtauto of N3 trekker willen aanschaffen die emissieloos is met een batterij-elektrische of waterstof-elektrische aandrijving.  Let op! Bij financial lease komt u… >
 • Nieuwe Wet betaald ouderschapsverlof vanaf 2 augustus 2022 (12-05-2022) - Hoe ziet betaald ouderschapsverlof eruit? De totale omvang van ouderschapsverlof bedraagt 26 maal de wekelijkse arbeidsduur. Het verlof kan opgenomen worden tot aan de dag waarop het kind de leeftijd van acht jaar bereikt.  In de WBO is nu geregeld dat de werknemer die ouderschapsverlof opneemt, gedurende negen weken recht heeft op een uitkering van UWV ter hoogte van 70% van het maximumdagloon.  Uw werknemer heeft alleen recht op deze… >
 • Vanaf 2025 meer ruimte voor ‘schone’ taxi’s (11-05-2022) - Zero-emissiezone Gemeentes kunnen zelf zones instellen waarbinnen alleen emissieloze vrachtauto’s, bestelauto’s en taxi’s mogen komen. Als deze voertuigen niet emissieloos zijn en zich toch in een emissievrije zone begeven, riskeren ze een boete. Klimaatakkoord Het betreft hier een plan van staatssecretaris Heijnen en geeft uitvoering aan een onderdeel van het klimaatakkoord om transport te verduurzamen. Dit plan moet nog wel juridisch mogelijk worden gemaakt. Overgangsregeling In de plannen wordt ook… >
 • Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst? (10-05-2022) - Maximale termijn twaalf maanden De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. De staatssecretaris staat echter tijdelijk toe dat de termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat.  Voorbeeld Een naheffingsaanslag omzetbelasting 1e kwartaal 2022 met dagtekening 12 mei 2022 heeft als uiterste… >
 • TVL Q4 2020 op basis van werkelijke activiteiten (11-05-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden. De omvang van de vaste lasten wordt gebaseerd op branchegemiddelden. Onjuiste SBI-code Eerder had de rechter al besloten dat een onjuiste SBI-code of bedrijfsomschrijving niet voor de TVL voor het vierde kwartaal van 2020 in de weg mag staan. Dit is anders… >
 • Advieswijzer Bedrijfsoverdracht van het familiebedrijf 2022 (10-05-2022) - Belastingclaims bij bedrijfsoverdracht Bij de overdracht van een IB-onderneming moet u rekening houden met belastingclaims. Inkomstenbelasting is aan de orde als de overdrager bij de bedrijfsoverdracht fiscale winst realiseert. Dat is het geval als de onderneming wordt verkocht voor meer dan de fiscale boekwaarde. De overdrager realiseert dan stille reserves in vermogensbestanddelen en/of goodwill in de onderneming. Daarover betaalt de overdrager het progressieve belastingtarief in box 1. Let op! Bij… >
 • TVL onbelast, maar wel opgeven (9-05-2022) - TVL onbelast De TVL is onbelast en heeft dus geen invloed op de hoogte van uw winst. Daarentegen kunt u de vaste lasten wel gewoon voor het volle bedrag van de winst aftrekken.  Aangifte 2021 Heeft u uitstel vóór 1 mei 2022 van betaling aangevraagd voor uw inkomstenbelasting 2021, dan heeft u nog enige tijd om uw aangifte voor deze belasting in te dienen. Heeft u over 2021 TVL ontvangen,… >
 • Subsidie COZO voor zorgbanen hervat (9-05-2022) - Coronabanen in de Zorg (COZO) De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Door de subsidie wordt enerzijds de zorg ontlast, terwijl er anderzijds banen ontstaan voor mensen die momenteel in sectoren werken of werkten waar, door corona, tijdelijk minder werk is of was. Wat valt onder de coronabanen? De banen waarop de subsidie betrekking heeft betreffen bijvoorbeeld gastvrouwen, zorgassistenten, ADL–ondersteuner, welzijnsassistent of ondersteuner veiligheid.… >
 • STAP-budget tweede periode alweer op (6-05-2022) - Stap-budget Werkzoekenden en werkenden kunnen dit jaar voor het eerst het zogenaamde STAP-budget aanvragen. Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in het scholingsregister. De bedoeling van de subsidie is dat het volgen van een opleiding de positie op de arbeidsmarkt verbetert. Eerste en tweede aanvraagperiode De eerste aanvraagperiode startte dit jaar op 1… >
 • Minder erf- en schenkbelasting voor samenwonende familieleden (5-05-2022) - Partner in de erf- en schenkbelasting Familieleden die vijf jaar op hetzelfde woonadres staan ingeschreven, kunnen voor de schenk- en erfbelasting elkaars partner zijn. Dit geldt voor alle familieleden, dus bijvoorbeeld broers en zussen en neven en nichten. Dit geldt niet voor zogenaamde bloedverwanten in de rechte lijnen, zoals ouders en kinderen en grootouders en kleinkinderen. Voordelen Als familieleden fiscaal elkaars partner zijn kan dat bepaalde voordelen hebben, zoals hogere… >
 • Mid 2022, new rights and prohibitions of termination for employment contracts will enter into force (5-05-2022) - Bill before the Lower House The Netherlands must have implemented the EU Directive in its own national legislation by 1 August 2022 at the latest. The bill for the Act on the Implementation of the EU Directive on transparent and predictable employment conditions is now before the Lower House. The EU Directive imposes additional obligations on employers and affects various employment conditions. The purpose of the Directive is to better… >
 • Coronategemoetkoming amateursport en verhuur sportaccommodaties verlengd (4-05-2022) - Doelgroep TASO De Tegemoetkoming amateursportorganisaties (TASO) vierde periode is bedoeld voor amateursportorganisaties die in de periode 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022 minimaal 10% omzetverlies hadden en daardoor een financiële schade leden van minimaal € 1.000. Vaststelling financiële schade voor TASO-regeling  De hoogte van de financiële schade van een amateursportorganisatie wordt gesteld op 18% van de inkomsten in het laatste afgesloten boekjaar voorafgaand aan de coronauitbraak. De… >
 • Geen btw voor zonnepanelen op woningen? (4-05-2022) - Groen licht EU Eerder al gaf de EU groen licht voor de invoering van een btw-nultarief op zonnepanelen op woningen. Ondanks de plannen is de invoering hiervan in Nederland nog onzeker en onder meer afhankelijk van de budgettaire effecten. Ook vindt er eerst nog een internetconsultatie plaats. Terugvragen btw Particulieren kunnen nu de btw op de aanschaf en installatie van zonnepanelen terugvragen door zich aan te melden als btw-ondernemer. Dit… >
 • Oplaadplaats onnodig bezet houden is strafbaar (4-05-2022) - Wegwezen na opladen Gemeentes stellen voor het opladen van elektrische voertuigen vaak oplaadplaatsen beschikbaar. Daarbij is meestal bepaald dat de oplaadplaats na het opladen weer vrijgemaakt moet worden. Zo ook in de gemeente Noordwijk. Boete € 95 Een automobilist had in de gemeente Noordwijk zijn elektrische auto opgeladen en deze daarna op de oplaadplek ten minste nog twee uur geparkeerd. Dit kwam hem op een boete van € 95 te… >
 • SSEB: subsidie voor vergroenen bouwsector (3-05-2022) - Groen bouwmaterieel Het doel van de SSEB is de uitstoot van stikstof in de bouwsector op korte termijn met 60% te verminderen. Deze subsidie richt zich daarbij primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%. Drie mogelijkheden De SSEB kent drie subsidiemogelijkheden, te weten: SSEB Aanschaf SSEB… >
 • Betere bescherming klanten webshop (2-05-2022) - Welke bescherming? De bescherming betekent dat er een verbod komt om zoekresultaten weer te geven zonder duidelijk te maken dat het betaalde reclame betreft of dat er is betaald om een hogere plaatsing te krijgen. Verder moeten online handelaren consumentenbeoordelingen voor publicatie controleren op echtheid. Informatievervalsing Ook komt er een verbod op het plaatsen of laten plaatsen van valse consumentenbeoordelingen. Bovendien krijgen consumenten meer rechten als ze gebruikmaken van ‘gratis’… >
 • Sancties dreigen voor niet registreren in UBO-register (2-05-2022) - UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een bv, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Het UBO-register is vooral bedoeld om witwassen en terrorismefinanciering tegen te gaan. Bij wie start de controle op inschrijving? Ongeveer de helft van alle entiteiten die geregistreerd moeten zijn, voldoet nog niet… >
 • Advieswijzer Btw en buitenland 2022 (2-05-2022) - In deze advieswijzer wordt op hoofdlijnen nader ingegaan op btw-verplichtingen waarmee u te maken kunt krijgen als u zakendoet met het buitenland. Waar en door wie is btw verschuldigd? Om te bepalen waar – in Nederland of in het buitenland – btw verschuldigd is, is het essentieel om eerst vast te stellen waar de prestatie wordt verricht. Is dit in Nederland, dan heeft u te maken met Nederlandse btw-verplichtingen. Is… >
 • Rechtsherstel box 3 vóór 4 augustus via ‘spaarvariant’ (29-04-2022) - Hoe wordt de mogelijke teruggave berekend? Er is een nieuwe methodiek opgesteld om de belastingheffing op het vermogen te bepalen voor de jaren 2017 tot en met 2020. In deze zogenaamde spaarvariant wordt de heffing in box 3 berekend via de werkelijke verdeling van het vermogen tussen spaargeld en beleggingen. Hierover wordt een forfaitair rendement berekend. Voor het spaargeld wordt uitgegaan van een forfaitair rendement op basis van de actuele… >
 • Lever uiterlijk 15 mei uw Gecombineerde opgave in (29-04-2022) - Gecombineerde opgave Met de Gecombineerde opgave geven agrariërs gegevens door aan de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (RVO) voor de Landbouwtelling, de mestwetgeving en emissierapportages. Ook kunt u een aantal subsidies uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) aanvragen. Als glastuinder geeft u met de opgave uw CO2-emissie aan de RVO door. Voor wie is gecombineerde opgave bestemd? U vult de opgave in als u: gegevens aan de RVO moet doorgeven voor de… >
 • Teruggaaf AWf-premie over 2020 en 2021 bij meerdere arbeidsomvangen (28-04-2022) - Gewijzigd standpunt Door een gewijzigd standpunt van de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt een arbeidsovereenkomst waarin u met uw werknemer meerdere arbeidsomvangen met een aantal uren per dag, week of maand heeft afgesproken, niet langer als een oproepcontract gezien. Dit heeft tot gevolg dat voor deze arbeidsovereenkomst de lage premie AWf kan gelden. Teruggaaf AWf-premie Het gewijzigde standpunt gaat in met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. Dat… >
 • Advieswijzer Auto: zakelijk of privé? 2022 (28-04-2022) - Rekensom is niet eenvoudig Het is niet eenvoudig om te beoordelen wat voordeliger is: een auto op de zaak of in privé rijden. De beoordeling is namelijk afhankelijk van een groot aantal factoren, zoals de hoogte van de afschrijvingen, de onderhoudskosten, de verzekeringskosten, de motorrijtuigenbelasting, eventuele financieringskosten, de CO2-uitstoot van de auto, het aantal in een jaar te rijden privé- en zakelijke kilometers en de btw-gevolgen. Als u deze gegevens… >
 • 2 mei start aanvraag STAP-budget tweede periode (26-04-2022) - STAP-budget Het STAP-budget is een subsidie van maximaal € 1.000 die rechtstreeks aan opleiders van erkende opleidingen wordt uitbetaald. Deze opleidingen moeten zijn opgenomen in het scholingsregister. De bedoeling van de subsidie is dat het volgen van een opleiding de positie op de arbeidsmarkt verbetert. In plaats van scholingsaftrek De STAP-subsidie komt in de plaats van de scholingsaftrek. Via deze aftrek kon een belastingplichtige bepaalde scholingskosten op het inkomen in… >
 • Advieswijzer Zakendoen met uw eigen bv 2022 (26-04-2022) - Investeren in eigen bedrijfspand In de huidige markt – en met de gevolgen van de coronacrisis voor de meeste ondernemers nog duidelijk merkbaar – is het investeren in en het financieren van eigen vastgoed bepaald geen sinecure. Mocht u wel de mogelijkheden hebben om te investeren in een eigen bedrijfsruimte, dan is het de vraag wie er gaat investeren. U als dga? Het bedrijfspand komt dan op uw naam te… >
 • Wijziging betalingsregeling voorlopige aanslagen IB en Vpb 2022 (26-04-2022) - Uiterste betaaldatum bepalend Of voor uw voorlopige aanslag bijzonder uitstel van betaling geldt, hangt af van de uiterste betaaldatum van de eerste termijn. Ligt deze betaaldatum vóór 1 april 2022, dan valt het hele bedrag van de voorlopige aanslag 2022 onder het bijzonder uitstel. Dit betekent dat u de termijnen april tot en met december 2022 nog niet hoeft te betalen.  Let op! Uw belastingschuld wordt daardoor wel groter. De… >
 • TVL terugbetalen, hoe gaat dat? (25-04-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een financiële tegemoetkoming voor de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis een fors omzetverlies hebben geleden, in de regel meer dan 30%. De TVL keert in eerste instantie een voorschot uit van 80% op basis van het verwachte omzetverlies. Pas nadat het definitieve omzetverlies is vastgesteld, vindt ook de definitieve vaststelling van de TVL plaats. Terugbetalen Is het definitieve omzetverlies minder… >
 • Vaststelling TVL derde kwartaal 2021 later van start (25-04-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Europese regels Volgens Europese regels mag na 30 juni 2022 geen TVL meer verleend worden. Dat geldt echter… >
 • Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan (22-04-2022) - Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt uw omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als u een omzetverlies van minstens 30% heeft, én u heeft de maximale TVL aangevraagd of u heeft al bericht dat u deze gaat… >
 • Vraag nu subsidie ongedekte vaste kosten land- en tuinbouw aan (22-04-2022) - Voorwaarden OVK De OVK is bestemd voor land- en tuinbouwbedrijven als ze de grens van de maximale TVL, Tegemoetkoming Vaste Lasten, van € 290.000 bereikt hebben. Tevens wordt uw omzet van het eerste kwartaal in 2022 vergeleken met de omzet in het eerste kwartaal van 2019. Als u een omzetverlies van minstens 30% heeft, én u heeft de maximale TVL aangevraagd of u heeft al bericht dat u deze gaat… >
 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn (22-04-2022) - Termijn opleggen definitieve aanslag Als de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting wil opleggen, moet dit binnen drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Zo moest een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uiterlijk 31 december 2021 zijn opgelegd. Let op! Als u uitstel heeft aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt de termijn van drie jaar met de termijn van dit uitstel verlengd. Vroeg u… >
 • Belastingaanslag vervalt bij overschrijding definitieve termijn (22-04-2022) - Termijn opleggen definitieve aanslag Als de Belastingdienst een definitieve aanslag inkomstenbelasting wil opleggen, moet dit binnen drie jaar na afloop van het jaar waarop de aanslag betrekking heeft. Zo moest een definitieve aanslag inkomstenbelasting 2018 uiterlijk 31 december 2021 zijn opgelegd. Let op! Als u uitstel heeft aangevraagd voor het indienen van de aangifte inkomstenbelasting, wordt de termijn van drie jaar met de termijn van dit uitstel verlengd. Vroeg u… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022 (22-04-2022) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is van de winst, terwijl deze rente bij de particulier vaak belast is tegen een lager,… >
 • Advieswijzer Alternatieve financieringsvormen 2022 (22-04-2022) - Private financiering Welke ondernemer kent ze niet: de private financiers. Of het nu familie, vrienden of zakenrelaties zijn, voor velen zijn ze bij de start van een bedrijf onmisbaar om aan aanvullend kapitaal of een geldlening te komen. Een belangrijk fiscaal voordeel van private financiering is dat de volledige rente bij uw bedrijf aftrekbaar is van de winst, terwijl deze rente bij de particulier vaak belast is tegen een lager,… >
 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer (21-04-2022) - Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, zoals de fiscale aftrekbaarheid. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen na het fiat van het parlement enkele jaren om een en ander aan te passen en uit te voeren.  Let op! De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar… >
 • Nieuwe Pensioenwet ingediend bij Tweede Kamer (21-04-2022) - Pensioenakkoord Het Pensioenakkoord sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt, onder meer wat betreft indexatie. Daarbij blijft een aantal sterke elementen van de huidige pensioenwetgeving behouden, zoals de fiscale aftrekbaarheid. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen na het fiat van het parlement enkele jaren om een en ander aan te passen en uit te voeren.  Let op! De beoogde ingangsdatum is 1 januari 2023. Sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen vier jaar… >
 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3 (21-04-2022) - Arrest Hoge Raad De voornemens van het kabinet vloeien voort uit een arrest van de Hoge Raad van eind 2021. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met de wet. Overleg Tweede Kamer Het kabinet wil, alvorens beslissingen te nemen, eerst in overleg met de Tweede Kamer. Op het arrest van de Hoge Raad kan namelijk op verschillende… >
 • Kabinet presenteert herstelplan heffing box 3 (21-04-2022) - Arrest Hoge Raad De voornemens van het kabinet vloeien voort uit een arrest van de Hoge Raad van eind 2021. In dit arrest besliste de Hoge Raad dat de huidige belastingheffing over vermogen in box 3 in strijd is met de wet. Overleg Tweede Kamer Het kabinet wil, alvorens beslissingen te nemen, eerst in overleg met de Tweede Kamer. Op het arrest van de Hoge Raad kan namelijk op verschillende… >
 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen (20-04-2022) - Hoe is de winstvrijstelling geregeld? De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld als deze minder dan € 15.000 bedraagt. Bedraagt de winst in een jaar meer dan € 15.000, dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf, samen met de winsten van de vier voorafgaande jaren, niet meer bedraagt dan € 75.000. Twee zaken uit bovengenoemd arrest zijn… >
 • Ruimere winstvrijstelling verenigingen en stichtingen (20-04-2022) - Hoe is de winstvrijstelling geregeld? De winst van een stichting of vereniging kan in een jaar worden vrijgesteld als deze minder dan € 15.000 bedraagt. Bedraagt de winst in een jaar meer dan € 15.000, dan is de vrijstelling toch van toepassing als de winst van dat jaar zelf, samen met de winsten van de vier voorafgaande jaren, niet meer bedraagt dan € 75.000. Twee zaken uit bovengenoemd arrest zijn… >
 • Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten (20-04-2022) - Parkeertarief plus boete Parkeert u uw auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die naheffing bedraagt het tarief van één uur parkeren plus een bedrag aan kosten. Gemeentes gaan hierbij meestal uit van het wettelijk vastgestelde maximum, dat voor 2022 € 66,50 bedraagt. Naheffing parkeerbelasting In bovengenoemde rechtszaak had een automobilist zijn auto in Zwolle geparkeerd en pas na 14 minuten parkeerbelasting betaald door… >
 • Parkeerboete verlaagd vanwege te hoge kosten (20-04-2022) - Parkeertarief plus boete Parkeert u uw auto zonder voldoende parkeergeld te betalen, dan kan een naheffing parkeerbelasting worden opgelegd. Die naheffing bedraagt het tarief van één uur parkeren plus een bedrag aan kosten. Gemeentes gaan hierbij meestal uit van het wettelijk vastgestelde maximum, dat voor 2022 € 66,50 bedraagt. Naheffing parkeerbelasting In bovengenoemde rechtszaak had een automobilist zijn auto in Zwolle geparkeerd en pas na 14 minuten parkeerbelasting betaald door… >
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd? (19-04-2022) - Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen een rol: Bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten? Wordt een vergoeding betaald? Is sprake van een gezagsverhouding? Als alle drie de vragen met ja beantwoord worden, spreken we van een dienstbetrekking en dus verzekeringsplicht voor de… >
 • Is uw meewerkende partner verplicht verzekerd? (19-04-2022) - Dienstbetrekking Uw partner is verplicht verzekerd voor werknemersverzekeringen als hij of zij werkt in dienstbetrekking bij uw eenmanszaak of VOF. Bij de beoordeling of sprake is van een dienstbetrekking spelen drie elementen een rol: Bestaat een verplichting om persoonlijk arbeid te verrichten? Wordt een vergoeding betaald? Is sprake van een gezagsverhouding? Als alle drie de vragen met ja beantwoord worden, spreken we van een dienstbetrekking en dus verzekeringsplicht voor de… >
 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis (19-04-2022) - Teveel ontvangen toeslag De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort. Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Brieven De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en… >
 • Terugbetalen toeslagen na coronacrisis (19-04-2022) - Teveel ontvangen toeslag De toeslagen die men ontvangt, zijn altijd gebaseerd op gegevens uit het verleden. Daarom kan het voorkomen dat men teveel toeslag heeft ontvangen. Dat moet in beginsel altijd worden terugbetaald, maar vanwege corona was deze verplichting tijdelijk opgeschort. Let op! Het betreffen de teveel ontvangen zorgtoeslag, huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget. Brieven De Belastingdienst gaat degenen waarom het gaat een tweetal brieven sturen. Tussen 20 april en… >
 • Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld (15-04-2022) - Belastingschulden Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost. Problemen Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het… >
 • Geef uw mening over terugbetalen belastingschuld (15-04-2022) - Belastingschulden Tijdens de coronacrisis kon het bedrijfsleven uitstel van betaling krijgen voor hun belastingschulden. Vanaf 1 april van dit jaar is dat niet meer mogelijk. Vanaf 1 oktober 2022 moet de opgebouwde belastingschuld worden afgelost. Problemen Diverse branches hebben aangegeven dat niet al hun leden de opgebouwde schuld af kunnen lossen en hebben aangedrongen op een oplossing. Dit heeft geresulteerd in een motie van de Tweede Kamer, waarin deze het… >
 • Geen precariobelasting zonder tarief (15-04-2022) - Precariobelasting Een gemeente kan precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld zijn terrassen van cafés. Verordening Als een gemeente belasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Een belastingverordening vermeldt de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en wat… >
 • Geen precariobelasting zonder tarief (15-04-2022) - Precariobelasting Een gemeente kan precariobelasting heffen voor het hebben van voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond. Een bekend voorbeeld zijn terrassen van cafés. Verordening Als een gemeente belasting wil heffen, moet dit worden vastgelegd in een verordening. Een belastingverordening vermeldt de belastingplichtige, het voorwerp van de belasting, het belastbare feit, de heffingsmaatstaf, het tarief, het tijdstip van ingang en beëindiging van de heffing en wat… >
 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij (15-04-2022) - Geen verband met arbeidsrelatie Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon. Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom… >
 • Persoonlijke attentie aan werknemer kan belastingvrij (15-04-2022) - Geen verband met arbeidsrelatie Als u iets aan uw werknemer geeft dat geen verband houdt met de arbeidsrelatie, kan dit belastingvrij. In dat geval is namelijk geen sprake van loon. Tip! Denk hierbij bijvoorbeeld aan een fruitmand voor een zieke werknemer of een rouwkrans bij overlijden. Alles wat u in verband met de persoonlijke relatie geeft in plaats van in verband met de arbeidsrelatie, is geen loon. Dit kan daarom… >
 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3 (14-04-2022) - Arrest box 3 De Hoge Raad heeft eind vorig jaar in een arrest beslist dat de huidige belastingheffing over inkomen in box 3 niet door de beugel kan. Het kabinet denkt nog na over reparatiewetgeving.  Box 3-inkomen mogelijk te hoog Het arrest betekent dat het box 3-inkomen van belastingplichtigen in de voorlopige aanslag van 2022 te hoog kan zijn vastgesteld. Daarom worden voorlopig geen invorderingsmaatregelen genomen en wordt ook geen… >
 • Geen invorderingsmaatregelen vanwege box 3 (14-04-2022) - Arrest box 3 De Hoge Raad heeft eind vorig jaar in een arrest beslist dat de huidige belastingheffing over inkomen in box 3 niet door de beugel kan. Het kabinet denkt nog na over reparatiewetgeving.  Box 3-inkomen mogelijk te hoog Het arrest betekent dat het box 3-inkomen van belastingplichtigen in de voorlopige aanslag van 2022 te hoog kan zijn vastgesteld. Daarom worden voorlopig geen invorderingsmaatregelen genomen en wordt ook geen… >
 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden? (14-04-2022) - Corona-belastingschulden Tot 1 april 2022 was het in verband met de coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar worden afgelost. Let op! Aflossing vindt in beginsel plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunnen andere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing… >
 • Verlenging terugbetaaltermijn corona-belastingschulden? (14-04-2022) - Corona-belastingschulden Tot 1 april 2022 was het in verband met de coronacrisis mogelijk om uitstel van betaling te vragen voor belastingschulden. Deze opgebouwde belastingschulden moeten vanaf 1 oktober 2022 binnen vijf jaar worden afgelost. Let op! Aflossing vindt in beginsel plaats in gelijke termijnen tot 1 oktober 2027. In overleg met de Belastingdienst kunnen andere afspraken gemaakt worden over bijvoorbeeld een lagere aflossing in het begin en een hogere aflossing… >
 • Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding (14-04-2022) - Langdurige arbeidsongeschiktheid De aanvraag voor compensatie heeft betrekking op transitievergoedingen die door u zijn verstrekt aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Het maakt daarbij niet uit of het dienstverband is geëindigd door middel van opzegging, als gevolg van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter dan wel door middel van een beëindigingsovereenkomst.  Wanneer moet u compensatie aanvragen? De compensatie kan ten hoogste zes maanden… >
 • Advieswijzer Compensatieregeling bij transitievergoeding (14-04-2022) - Langdurige arbeidsongeschiktheid De aanvraag voor compensatie heeft betrekking op transitievergoedingen die door u zijn verstrekt aan werknemers van wie de arbeidsovereenkomst vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid is beëindigd. Het maakt daarbij niet uit of het dienstverband is geëindigd door middel van opzegging, als gevolg van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter dan wel door middel van een beëindigingsovereenkomst.  Wanneer moet u compensatie aanvragen? De compensatie kan ten hoogste zes maanden… >
 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal (13-04-2022) - Btw-aangifte vanaf 2022 In principe kunt u vanaf 2022 uw btw-aangifte alleen nog indienen via aangifte- of administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener - bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur - of via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Let op! Voor het nieuwe ondernemersportaal heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Btw-aangifte via oude ondernemersportaal Wilt u nog via het oude ondernemersportaal aangifte doen, bijvoorbeeld omdat u nog niet over eHerkenning beschikt?… >
 • Toch nog btw-aangifte via oude ondernemersportaal (13-04-2022) - Btw-aangifte vanaf 2022 In principe kunt u vanaf 2022 uw btw-aangifte alleen nog indienen via aangifte- of administratiesoftware, via een fiscaal dienstverlener - bijvoorbeeld uw accountant of belastingadviseur - of via het nieuwe ondernemersportaal Mijn Belastingdienst Zakelijk. Let op! Voor het nieuwe ondernemersportaal heeft u eHerkenning niveau 3 nodig. Btw-aangifte via oude ondernemersportaal Wilt u nog via het oude ondernemersportaal aangifte doen, bijvoorbeeld omdat u nog niet over eHerkenning beschikt?… >
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit? (13-04-2022) - Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding, kunt u deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat u door een regeling van de instelling recht heeft op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet. Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om u de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de… >
 • Giftenaftrek voor vrijwilligers, wanneer kan dit? (13-04-2022) - Vrijwillig afzien van vrijwilligersvergoeding Als u recht heeft op een vrijwilligersvergoeding, kunt u deze misschien als gift aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting. Voorwaarde hiervoor is onder meer dat u door een regeling van de instelling recht heeft op de vergoeding, maar daar vrijwillig van afziet. Let op! De instelling waarvoor het vrijwilligerswerk wordt verricht moet ook bereid én in staat zijn om u de vrijwilligersvergoeding daadwerkelijk te betalen. Heeft de… >
 • Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding (12-04-2022) - 1. De aanzegvergoeding U bent verplicht om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer minimaal één maand voor afloop van het tijdelijke contract (schriftelijk) te laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Als u het contract verlengt, moet u tevens aangeven wat de voorwaarden zijn op basis waarvan de verlenging plaatsvindt. Dit staat bekend als de aanzegging. Als… >
 • Advieswijzer Aanzegvergoeding, gefixeerde schadevergoeding en billijke vergoeding (12-04-2022) - 1. De aanzegvergoeding U bent verplicht om een werknemer met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer minimaal één maand voor afloop van het tijdelijke contract (schriftelijk) te laten weten of u het contract gaat verlengen of niet. Als u het contract verlengt, moet u tevens aangeven wat de voorwaarden zijn op basis waarvan de verlenging plaatsvindt. Dit staat bekend als de aanzegging. Als… >
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst (12-04-2022) - Wetsvoorstel bij Tweede Kamer Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten. Uitbreiding rechten werknemers De EU-richtlijn beschrijft een… >
 • Medio 2022 nieuwe rechten en opzegverboden arbeidsovereenkomst (12-04-2022) - Wetsvoorstel bij Tweede Kamer Nederland moet op uiterlijk 1 augustus 2022 de EU-richtlijn in de eigen wetgeving hebben verwerkt. Het voorstel voor de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden ligt nu bij de Tweede Kamer. De EU-richtlijn legt aan werkgevers aanvullende verplichtingen op en heeft gevolgen voor verschillende arbeidsvoorwaarden en bedingen. De bedoeling van deze richtlijn is het beter beschermen van werknemersrechten. Uitbreiding rechten werknemers De EU-richtlijn beschrijft een… >
 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne (11-04-2022) - Subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland De subsidieregeling Support International Business (SIB) helpt ondernemers met internationaal ondernemen. Hieraan is een onderdeel toegevoegd: de SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland.  Let op! Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2022. Wat kunt u ermee? U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp… >
 • Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne (11-04-2022) - Subsidie SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland De subsidieregeling Support International Business (SIB) helpt ondernemers met internationaal ondernemen. Hieraan is een onderdeel toegevoegd: de SIB Alternatieve markten Oekraïne en Rusland.  Let op! Het aanvragen van de subsidie is mogelijk vanaf 1 april 2022. Wat kunt u ermee? U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp… >
 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024 (11-04-2022) - Koopkrachtdaling Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van de koopkracht, onder meer door de stijgende energie- en grondstofprijzen, is door het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een verhoging van het minimumloon. Een wetsvoorstel voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu uitgewerkt. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van dit jaar een brief over de vormgeving en het verdere wetgevingsproces.  Ingrijpende en uitzonderlijke wijziging Volgens de Wet… >
 • Verhoging wettelijk minimumloon van 7,5% in 2024 (11-04-2022) - Koopkrachtdaling Als gevolg van de negatieve ontwikkeling van de koopkracht, onder meer door de stijgende energie- en grondstofprijzen, is door het kabinet gekeken naar mogelijkheden voor een verhoging van het minimumloon. Een wetsvoorstel voor een buitengewone verhoging van het wettelijk minimumloon wordt nu uitgewerkt. De Tweede Kamer ontvangt voor de zomer van dit jaar een brief over de vormgeving en het verdere wetgevingsproces.  Ingrijpende en uitzonderlijke wijziging Volgens de Wet… >
 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend (8-04-2022) - De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt welke reikwijdte de terugwerkende kracht volgens haar heeft. Sectorindeling Werkgevers worden van rechtswege ingedeeld in een bepaalde sector op basis van hun activiteiten. De inhoudingsplichtige, ofwel de werkgever, kan met goede argumenten de Belastingdienst verzoeken tot aanpassing van de sectorindeling. Vanaf 29 juni 2018 17.00 uur was het echter niet meer mogelijk dit met terugwerkende kracht te doen. Te veel betaalde premies Het niet verlenen… >
 • Reikwijdte terugwerkende kracht sectorindeling bekend (8-04-2022) - De Belastingdienst heeft nu bekendgemaakt welke reikwijdte de terugwerkende kracht volgens haar heeft. Sectorindeling Werkgevers worden van rechtswege ingedeeld in een bepaalde sector op basis van hun activiteiten. De inhoudingsplichtige, ofwel de werkgever, kan met goede argumenten de Belastingdienst verzoeken tot aanpassing van de sectorindeling. Vanaf 29 juni 2018 17.00 uur was het echter niet meer mogelijk dit met terugwerkende kracht te doen. Te veel betaalde premies Het niet verlenen… >
 • Informatieverplichting digitale platformen (8-04-2022) - Digitale platformen Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker. Fraudebestrijding Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen. Transparantie Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling… >
 • Informatieverplichting digitale platformen (8-04-2022) - Digitale platformen Op digitale platformen kunnen verkopers hun producten en diensten digitaal verkopen. Voorbeelden hiervan zijn Marktplaats en Uber. Digitale platformen worden de laatste jaren steeds omvangrijker. Fraudebestrijding Doel van het wetsvoorstel is om fraude beter te bestrijden en het bevorderen dat inkomsten worden aangegeven. Het wetsvoorstel is gebaseerd op een Europese Richtlijn. Alle EU-lidstaten zullen deze richtlijn in hun belastingwetgeving opnemen. Transparantie Door onderlinge gegevensuitwisseling tussen de lidstaten onderling… >
 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor? (7-04-2022) - Inrichting werkkamer Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verplicht voor de inrichting van de werkplek thuis te zorgen als de werknemer thuis moet werken. In die gevallen kunt u onder meer een bureau, een bureaustoel en verlichting belastingvrij ter beschikking stellen, verstrekken of vergoeden. Retourneren van uitgeleende spullen Werkt een werknemer niet meer thuis, dan moeten genoemde zaken weer geretourneerd worden als u uw werknemer de spullen… >
 • Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor? (7-04-2022) - Inrichting werkkamer Op grond van de Arbowet bent u als werkgever verplicht voor de inrichting van de werkplek thuis te zorgen als de werknemer thuis moet werken. In die gevallen kunt u onder meer een bureau, een bureaustoel en verlichting belastingvrij ter beschikking stellen, verstrekken of vergoeden. Retourneren van uitgeleende spullen Werkt een werknemer niet meer thuis, dan moeten genoemde zaken weer geretourneerd worden als u uw werknemer de spullen… >
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning (7-04-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning. Terugwerkende kracht De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder… >
 • Vluchtelingen uit Oekraïne kunnen werken zonder vergunning (7-04-2022) - Zonder werkvergunning Normaal gesproken moet u een werkvergunning aanvragen als u een werknemer afkomstig uit Oekraïne wilt aanstellen. In verband met de oorlog in hun thuisland geldt voor vluchtelingen uit Oekraïne echter de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie. Hierdoor kunt u hen te werk stellen zonder vergunning. Terugwerkende kracht De mogelijkheid om Oekraïners in dienst te nemen zonder werkvergunning geldt vanaf 1 april 2022. Had u al eerder… >
 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen (6-04-2022) - Zwakkere onderhandelingspositie Mkb-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijfvanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk. Gevolg niet tijdig betalen Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn… >
 • Grootbedrijf moet factuur mkb binnen 30 dagen betalen (6-04-2022) - Zwakkere onderhandelingspositie Mkb-bedrijven handelen soms bij een grootbedrijfvanuit een zwakkere onderhandelingspositie. Uit angst een cliënt te verliezen wordt dan nogal eens akkoord gegaan met een langere betalingstermijn dan wenselijk. Gevolg niet tijdig betalen Het wetsvoorstel betekent dat als grote ondernemingen ná 30 dagen een ingediende factuur betalen, zij van rechtswege de wettelijke handelsrente verschuldigd zijn over de termijn die de 30 dagen overschrijdt. Op dit moment geldt nog een termijn… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022 (6-04-2022) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Advieswijzer Stimuleringsregelingen voor innovatie 2022 (6-04-2022) - Wat is innovatie? Als ondernemer bent u op zoek naar mogelijkheden om de toegevoegde waarde van uw bedrijf te vergroten. U denkt na over hoe u producten, diensten en processen kunt verbeteren en vernieuwen. U speelt in op nieuwe vragen vanuit de markt. Want op die manier bent u succesvol, doen klanten graag zaken met u en heeft de concurrent het nakijken. Een rondje op internet leert ons dat innovatie… >
 • Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027 (5-04-2022) - Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is. Extra financiering De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt. Niet alleen snelwegen De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen,… >
 • Tweede Kamer akkoord met vrachtwagenheffing in 2027 (5-04-2022) - Eurovignet verdwijnt, mrb omlaag Het Eurovignet verdwijnt en de mrb, ofwel wegenbelasting, wordt voor deze vrachtauto’s verlaagd. Het Eurovignet geldt voor zware vrachtauto’s waarvan het leeggewicht plus laadvermogen 12.000 kilo of meer is. Extra financiering De vertraagde invoering van de heffing betekent dat gezocht moet worden naar alternatieve financieringsvormen, zodat de verduurzaming van de sector geen vertraging oploopt. Niet alleen snelwegen De heffing zal niet alleen verplicht worden op snelwegen,… >
 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (5-04-2022) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van… >
 • Advieswijzer Beperkte gemeenschap van goederen 2022 (5-04-2022) - Bent u voor 1 januari 2018 getrouwd en heeft u geen huwelijksvoorwaarden opgesteld? Dan blijft voor u de oude wettelijke regeling gewoon gelden, de algehele gemeenschap van goederen. De beperkte gemeenschap van goederen Vanaf 1 januari 2018 kunt u nog alleen in algehele gemeenschap van goederen trouwen als u dit afspreekt bij huwelijkse voorwaarden. Als u niets met elkaar regelt, krijgt u automatisch te maken met de beperkte gemeenschap van… >
 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (4-04-2022) - Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb? U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U betaalt echter geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Voorlopige aanslag Daarnaast betaalt u… >
 • Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom acht procent rente (4-04-2022) - Wanneer betaalt u belastingrente voor de Vpb? U betaalt 8% belastingrente als de fiscus u een aanslag oplegt op of na 1 juli volgend op het belastingjaar. U betaalt rente over het bedrag dat u aan belasting moet betalen. U betaalt echter geen belastingrente als u vóór 1 juni volgend op het belastingjaar aangifte doet en de fiscus de gegevens uit uw aangifte ongewijzigd overneemt. Voorlopige aanslag Daarnaast betaalt u… >
 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen (4-04-2022) - NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%.  De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen. Op basis van loonsom oktober 2021 De tegemoetkoming is gebaseerd… >
 • Laatste NOW-aanvraag uiterlijk 13 april indienen (4-04-2022) - NOW De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten voor ondernemers die te maken hebben met een omzetdaling. Deze vooralsnog laatste NOW gaat uit van een minimaal omzetverlies van 20% en een maximaal omzetverlies van 90%.  De NOW kent een vergoeding van 85% van de aan de omzet gerelateerde loonkosten. Die kan dus maximaal 90% x 85% = 76,5% bedragen. Op basis van loonsom oktober 2021 De tegemoetkoming is gebaseerd… >
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling (1-04-2022) - Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € 10.000 van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets. De leverancier of opdrachtnemer mag op de factuur dan geen btw vermelden, maar moet de btw verleggen naar de afnemer of opdrachtgever. Btw niet verlegd? Ontvangt u een factuur mét btw, maar is een btw-verleggingsregeling van… >
 • Controleer inkomende facturen op btw-verleggingsregeling (1-04-2022) - Btw-verleggingsregeling Voor bepaalde branches kan een btw-verleggingsregeling van toepassing zijn, zoals voor de schoonmaakbranche of de bouwsector. Of bijvoorbeeld bij een levering groter dan € 10.000 van mobiele telefoons, chips, spelcomputers, laptops en tablets. De leverancier of opdrachtnemer mag op de factuur dan geen btw vermelden, maar moet de btw verleggen naar de afnemer of opdrachtgever. Btw niet verlegd? Ontvangt u een factuur mét btw, maar is een btw-verleggingsregeling van… >
 • Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden (1-04-2022) - Dubbele premies Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd. Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die… >
 • Teruggaaf dubbele premies voor Rijnvarenden (1-04-2022) - Dubbele premies Volgens de zogenaamde Rijnvarendenovereenkomst zijn rijnvarenden sociaal verzekerd in het land waar de exploitant van het schip feitelijk gevestigd is. Als de exploitant in Nederland gevestigd is, zijn dan ook in Nederland premies volksverzekeringen verschuldigd. Sommige werkgevers die in een ander land gevestigd zijn, meenden ten onrechte dat zij exploitant van het schip waren. Zij hielden vervolgens op het loon van de rijnvarenden premies in en droegen die… >
 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld (31-03-2022) - Aflossen De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt men 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag men per maand bedrag moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt de ondernemer periodiek geïnformeerd over de schuldpositie. Wat als aflossen niet mogelijk is? In de brief staat ook aangegeven wat ondernemers moeten doen als aflossen vanaf oktober echt niet mogelijk… >
 • Ondernemers krijgen in april brief over belastingschuld (31-03-2022) - Aflossen De opgebouwde schuld dient vanaf oktober 2022 in termijnen te worden afgelost. Hiervoor krijgt men 60 maanden de tijd. In de brief staat vermeld welk bedrag men per maand bedrag moet aflossen. Gedurende de loop van de betalingsregeling wordt de ondernemer periodiek geïnformeerd over de schuldpositie. Wat als aflossen niet mogelijk is? In de brief staat ook aangegeven wat ondernemers moeten doen als aflossen vanaf oktober echt niet mogelijk… >
 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst (31-03-2022) - Beslissing binnen acht weken De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken uw verzoek om btw-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over uw verzoek. Rentevergoeding btw-teruggaaf 2021 Heeft u btw-teruggaaf betrekking op het jaar 2021? En ontving de Belastingdienst uw verzoek om btw-teruggaaf tenminste acht weken geleden? Dan moet de Belastingdienst u vanaf 1 april 2022 belastingrente vergoeden. Tip! De belastingrente bedraagt momenteel… >
 • Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst (31-03-2022) - Beslissing binnen acht weken De Belastingdienst moet in principe binnen acht weken uw verzoek om btw-teruggaaf afhandelen. Dat gebeurt helaas niet altijd, bijvoorbeeld omdat de Belastingdienst vragen heeft over uw verzoek. Rentevergoeding btw-teruggaaf 2021 Heeft u btw-teruggaaf betrekking op het jaar 2021? En ontving de Belastingdienst uw verzoek om btw-teruggaaf tenminste acht weken geleden? Dan moet de Belastingdienst u vanaf 1 april 2022 belastingrente vergoeden. Tip! De belastingrente bedraagt momenteel… >
 • Vraag uiterlijk 8 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Vraag uiterlijk 13 april accijns op brandstofvoorraad terug (31-03-2022) - Accijnsverlaging Het kabinet heeft besloten de accijnzen op benzine, diesel, LPG en LNG per 1 april 2022 te verlagen met respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent, 4,1 cent en 4,1 cent per liter. Dit als compensatie voor de hoge brandstofprijzen. Deze accijnsverlaging geldt tot 1 januari 2023. Dit verschil in prijs kan worden teruggevraagd. Teruggave onder voorwaarden Bedrijven kunnen om teruggaaf van accijns vragen voor de hoeveelheid brandstof die zij op… >
 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code (30-03-2022) - Recht op TVL? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële compensatie voor de vaste lasten van bedrijven die door de coronacrisis een flinke omzetdaling hebben ondergaan. Of een bedrijf recht heeft op de TVL, hangt af van de SBI-code waarmee het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Soms wijken de werkelijke bedrijfsactiviteiten hiervan echter af. Een bedrijf dat op basis hiervan recht op de TVL zou hebben,… >
 • Ook TVL Q4 2020 bij onjuiste SBI-code (30-03-2022) - Recht op TVL? De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) is een financiële compensatie voor de vaste lasten van bedrijven die door de coronacrisis een flinke omzetdaling hebben ondergaan. Of een bedrijf recht heeft op de TVL, hangt af van de SBI-code waarmee het bedrijf bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Soms wijken de werkelijke bedrijfsactiviteiten hiervan echter af. Een bedrijf dat op basis hiervan recht op de TVL zou hebben,… >
 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag (30-03-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Wanneer bent u verplicht als werkgever een transitievergoeding te betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever liggen.  Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; opzegging door de werkgever met instemming… >
 • Advieswijzer Transitievergoeding bij ontslag (30-03-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Wanneer bent u verplicht als werkgever een transitievergoeding te betalen? Allereerst moet het initiatief om tot een einde van de arbeidsovereenkomst te komen bij u als werkgever liggen.  Van beëindiging van de arbeidsovereenkomst op initiatief van de werkgever is sprake bij: opzegging door de werkgever na verkregen toestemming van het UWV; ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de rechter; opzegging door de werkgever met instemming… >
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon (29-03-2022) - Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de Wet betaald ouderschapsverlof worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald. Opnemen in eerste levensjaar Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de… >
 • Uitkering betaald ouderschapsverlof naar 70 procent dagloon (29-03-2022) - Betaald ouderschapsverlof Ouders kunnen nu al 26 weken ouderschapsverlof opnemen, maar dit is onbetaald. Volgens de Wet betaald ouderschapsverlof worden vanaf 2 augustus 2022 de eerste negen weken wel betaald. Opnemen in eerste levensjaar Een belangrijk element is dat de eerste negen weken alleen worden betaald als deze in het eerste levensjaar van het kind worden opgenomen. Worden ze dan niet opgenomen, dan kunnen ze wel worden toegevoegd aan de… >
 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning (29-03-2022) - E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Wettelijke basis? Ondernemers zijn sinds 2021 verplicht via eHerkenning aangifte vennootschapsbelasting en loonheffingen in te dienen, tenzij men dit uitbesteed of commerciële software gebruikt. Een ondernemer weigerde dit omdat eHerkenning niet gratis is. De rechter ging hierin mee en… >
 • Staatssecretaris negeert uitspraak rechter inzake eHerkenning (29-03-2022) - E-Herkenning E-Herkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Wettelijke basis? Ondernemers zijn sinds 2021 verplicht via eHerkenning aangifte vennootschapsbelasting en loonheffingen in te dienen, tenzij men dit uitbesteed of commerciële software gebruikt. Een ondernemer weigerde dit omdat eHerkenning niet gratis is. De rechter ging hierin mee en… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2022 (28-03-2022) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar kan wel aannemen van werk aan de orde zijn.… >
 • Advieswijzer Personeel inlenen in 2022 (28-03-2022) - Van inlenen is sprake als personeel dat in dienst is bij een andere ondernemer in uw onderneming, onder uw leiding of toezicht, werkzaamheden verricht. De andere ondernemer kan een uitzendbureau zijn, maar ook een collega-ondernemer die zijn personeel (tijdelijk) aan u uitleent. Blijft het personeel onder leiding en toezicht van de andere ondernemer, dan is er geen sprake van inlenen, maar kan wel aannemen van werk aan de orde zijn.… >
 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven (28-03-2022) - Deep Tech Fonds Het nieuwe ‘Deep Tech Fonds’ (DTF) krijgt een omvang van € 250 miljoen. Het fonds is met name bedoeld voor investeringen in innovatieve en complexe technologieën. Voor de ontwikkeling hiervan blijkt financiering vaak een probleem. Start-ups en scale-ups Het DTF richt zich dan ook op start-ups en scale-ups, dus nog jonge bedrijven, die vaak in de technische sector actief zijn en willen doorgroeien. Zij richten zich daarbij… >
 • Nieuw investeringsfonds voor kennisintensieve bedrijven (28-03-2022) - Deep Tech Fonds Het nieuwe ‘Deep Tech Fonds’ (DTF) krijgt een omvang van € 250 miljoen. Het fonds is met name bedoeld voor investeringen in innovatieve en complexe technologieën. Voor de ontwikkeling hiervan blijkt financiering vaak een probleem. Start-ups en scale-ups Het DTF richt zich dan ook op start-ups en scale-ups, dus nog jonge bedrijven, die vaak in de technische sector actief zijn en willen doorgroeien. Zij richten zich daarbij… >
 • New investment fund for knowledge-intensive companies (28-03-2022) - Deep Tech Fund The new ‘Deep Tech Fund’ (DTF) will make €250 million available, primarily for investments in innovative and complex technologies. Funding often proves to be a problem for the development of such technologies. Start-ups and scale-ups The DTF will focus on start-ups and scale-ups, or in other words young companies with growth ambitions, often in the technical sector. Companies of this kind tend to devote themselves to the… >
 • New investment fund for knowledge-intensive companies (28-03-2022) - Deep Tech Fund The new ‘Deep Tech Fund’ (DTF) will make €250 million available, primarily for investments in innovative and complex technologies. Funding often proves to be a problem for the development of such technologies. Start-ups and scale-ups The DTF will focus on start-ups and scale-ups, or in other words young companies with growth ambitions, often in the technical sector. Companies of this kind tend to devote themselves to the… >
 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (25-03-2022) - Schenken aan kinderen Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen. Eenmalige verhoging Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18… >
 • Ook dit jaar weer belastingvrij schenken (25-03-2022) - Schenken aan kinderen Voor een schenking aan een kind bestaat een vrijstelling van € 5.677. Alleen over het meerdere betaalt uw kind belasting. Daarnaast bestaat er voor schenkingen aan uw kinderen een aantal specifieke vrijstellingen. Eenmalige verhoging Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. De vrijstelling geldt ook als de partner van het kind tussen de 18… >
 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (24-03-2022) - Voorlopige aanslag Ondernemers krijgen, normaal gesproken, aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van de te verwachten winst. Die winst wordt geschat op basis van cijfers uit het verleden. Die kunnen afwijken van uw huidige winst, dus is het altijd goed de voorlopige aanslag te checken en zo nodig aan te passen. Uitstel van betaling? Vanwege corona kunnen ondernemers voor tal van belastingen… >
 • Ook uitstel van betaling mogelijk voorlopige aanslag 2022 (24-03-2022) - Voorlopige aanslag Ondernemers krijgen, normaal gesproken, aan het begin van het jaar een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting op basis van de te verwachten winst. Die winst wordt geschat op basis van cijfers uit het verleden. Die kunnen afwijken van uw huidige winst, dus is het altijd goed de voorlopige aanslag te checken en zo nodig aan te passen. Uitstel van betaling? Vanwege corona kunnen ondernemers voor tal van belastingen… >
 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar? (24-03-2022) - Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) In het BUA wordt onder meer geregeld dat de btw op personeelsvoorzieningen in beginsel niet aftrekbaar is. Is het bedrag aan voorzieningen voor een werknemer in een jaar niet meer dan € 227 exclusief btw? Dan is de btw op de voorzieningen voor die werknemer wél aftrekbaar. Let op! Ook huisvesting wordt beschouwd als personeelsvoorziening. De btw hierop is dus evenmin aftrekbaar, tenzij er sprake… >
 • Is btw op huisvesting personeel aftrekbaar? (24-03-2022) - Besluit Uitsluiting Aftrek Omzetbelasting (BUA) In het BUA wordt onder meer geregeld dat de btw op personeelsvoorzieningen in beginsel niet aftrekbaar is. Is het bedrag aan voorzieningen voor een werknemer in een jaar niet meer dan € 227 exclusief btw? Dan is de btw op de voorzieningen voor die werknemer wél aftrekbaar. Let op! Ook huisvesting wordt beschouwd als personeelsvoorziening. De btw hierop is dus evenmin aftrekbaar, tenzij er sprake… >
 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei (23-03-2022) - Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Let op! Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen. Hoogte… >
 • Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei (23-03-2022) - Geen belastingrente bij aangifte vóór 1 mei Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Let op! Als de Belastingdienst bij het opleggen van de aanslag inkomstenbelasting afwijkt van uw aangifte, kan de Belastingdienst alsnog belastingrente berekenen. Hoogte… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2022 (23-03-2022) - De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag Overlijden werknemer Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: bedrijfseconomisch ontslag en  ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Andere, meer persoonlijk getinte redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:… >
 • Advieswijzer Ontslagrecht 2022 (23-03-2022) - De volgende onderwerpen komen aan de orde: Ontslagroute Opzegtermijnen Opzegverboden Beëindigingsovereenkomst Ontbindende voorwaarde Direct ontslag Overlijden werknemer Ontslagroute Welke route moet u als werkgever bewandelen om de arbeidsovereenkomst van een werknemer te beëindigen? Het UWV is de bevoegde instantie als het gaat om: bedrijfseconomisch ontslag en  ontslag door langdurige arbeidsongeschiktheid Andere, meer persoonlijk getinte redenen gaan via de kantonrechter. Bij de kantonrechter moet het gaan om de volgende redelijke ontslaggronden:… >
 • UWV aansprakelijk voor slecht deskundigenoordeel (22-03-2022) - Mislukt re-integratietraject Een werkgever was van mening dat een zieke werknemer onvoldoende meewerkte aan zijn re-integratie. Hij vond hierin steun bij de bedrijfsarts. Vervolgens zette hij het loon stop. Het UWV werd gevraagd een deskundigenoordeel te geven. De arbeidsdeskundige van het UWV was echter van oordeel dat de werknemer wel voldoende had gedaan aan zijn re-integratie. De werkgever hervatte de loonbetaling en kwam met de werknemer een beëindiging van de… >
 • Verhoging terugkeerpremie eigenrisicodrager Ziektewet (22-03-2022) - Wat verandert er? Als u eigenrisicodrager bent voor de ZW en overstapt naar de publieke ZW-verzekering bij het UWV, krijgt u nu twee jaar lang een premiekorting. Bij de berekening van uw premie kijkt het UWV naar de sectorpremie en de individuele premie. Omdat de individuele premie niet altijd vast te stellen is, is deze terugkeerpremie minimaal de helft van de sectorpremie ZW.  Let op! Vanaf 1 januari 2024 wordt… >
 • Verblijfkosten eigen rijders 2022 vastgesteld (21-03-2022) - Voorwaarden De vaste aftrek geldt onder de volgende voorwaarden: De rit duurt langer dan 24 uur. De verste bestemming mag niet in Nederland liggen. Er is geen maximum afstand. De regeling geldt voor alle meerdaagse ritten in dat jaar. Het aantal gereden dagen moet u kunnen aantonen, bijvoorbeeld met facturen en tachograafschijven. De vertrek- en terugkomdag tellen elk mee voor een halve dag. Let op! U mag ieder jaar opnieuw… >
 • Vraag definitieve NOW tweede periode vóór 1 april aan (21-03-2022) - NOW tweede aanvraagperiode De NOW voor de periode juni tot en met september 2020 betreft de NOW ‘tweede aanvraagperiode’. Voor deze periode bedroeg de tegemoetkoming in de loonkosten maximaal 90% van de loonsom. Hoeveel de tegemoetkoming uiteindelijk bedraagt, hangt af van uw definitieve omzetverlies. Let op! In sommige gevallen dient u een accountants- of derdenverklaring mee te sturen. Heeft u hierdoor extra tijd nodig, vraag dit dan aan bij het… >
 • Dga, ook uw uitstel van belastingbetaling eindigt 1 april (18-03-2022) - Betalingsonmacht Als u als bestuurder van een bv uitstel van betaling voor uw bv heeft aangevraagd, merkt de fiscus dit tot en met 31 maart 2022 ook aan als een melding van betalingsonmacht. Uw melding is tijdig en rechtsgeldig voor verschuldigde belasting die behoorde te zijn afgedragen of voldaan vanaf 12 maart 2020. Let op! Dit betekent dat u vanaf 1 april 2022 de betalingsonmacht van uw bv weer op… >
 • Flexkracht krijgt eerder medezeggenschapsrechten (18-03-2022) - Verkorting termijnen kiesrecht Doel van de wijzigingen van de WOR is dat meer werknemers (juist ook jongeren en flexkrachten) eerder en vaker bij de medezeggenschap worden betrokken. Onderstaand een opsomming van de wijzigingen: verkorting van de termijnen voor het actief kiesrecht (het recht om te mogen stemmen) van zes naar drie maanden verkorting van de termijn voor het passief kiesrecht (het recht van een werknemer om zich kandidaat te stellen… >
 • Nog 1 week voor inschrijving UBO-register! (17-03-2022) - UBO-register UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is van, of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting, vereniging of andere organisatie waarvoor de registratieplicht geldt. Inschrijven U kunt zich online inschrijven via de website van de Kamer van Koophandel (kvk.nl). U vindt daar ook alle informatie over wat u nodig heeft voor een correcte inschrijving. Inschrijven kan… >
 • Kabinet compenseert hoge energieprijzen (17-03-2022) - Verlaging btw op energie Vanaf 1 juli a.s. wordt het btw-tarief op aardgas, elektriciteit en stadsverwarming voor een half jaar – dus tot en met 31 december 2022 - verlaagd van 21 naar 9%. Behalve particuliere huishoudens zullen ook ondernemers die geen btw kunnen verrekenen van deze btw-verlaging profiteren. Verlaging accijns benzine en diesel De accijns op benzine en diesel wordt vanaf 1 april tot en met 31 december 2022… >
 • Advieswijzer Voordelen loonkosten 2022 (17-03-2022) - Deze tegemoetkoming bestaat uit een vast bedrag per verloond uur met een vast maximaal bedrag per jaar. Er zijn verschillende vormen: de loonkostenvoordelen en de lage-inkomensvoordelen.  Loonkostenvoordelen Om voor loonkostenvoordelen (LKV’s) in aanmerking te komen, moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Zo moet de werknemer verzekerd zijn voor werknemersverzekeringen en mag de AOW-leeftijd nog niet zijn bereikt. Voor het loonkostenvoordeel voor oudere werknemers moet de werknemer bij aanvang van… >
 • Advieswijzer Aandachtspunten verzuim 2022 (17-03-2022) - Het proces: wat, wanneer en door wie Contract arbodienstverlening De Arbowet verplicht bedrijven zich deskundig te laten ondersteunen bij het arbo- en verzuimbeleid. Dit kan door een arbodeskundige (zogeheten maatwerkregeling; onder voorwaarden bepaalt de werkgever zelf door wie hij zich laat ondersteunen) of door een arbodienst. Vangnetregeling Schakelt u een arbodienst in, dan spreken we over een zogeheten vangnetregeling. U sluit dan een contract af met een gecertificeerde arbodienst. Tip!… >
 • Thuiswerkvergoeding ook onbelast voor dga? (16-03-2022) - Thuiswerkvrijstelling Werknemers werken steeds vaker geheel of gedeeltelijk thuis. Vanwege corona is dit de laatste tijd sterk toegenomen. Het kabinet heeft daarom besloten vanaf 1 januari 2022 een onbelaste thuiswerkvergoeding van € 2 per dag in te voeren. Met deze vergoeding kunnen de kosten van het thuiswerken, zoals die van koffie en energie, onbelast worden vergoed. Fiscale thuiswerkplek? Als een dga thuiswerkt, is voor de onbelaste thuiswerkvergoeding van belang of… >
 • Vergeet uw eindheffing werkkostenregeling niet (15-03-2022) - Is uw aangiftetijdvak bijvoorbeeld een maand, dan moet u de eindheffing over 2021 dus meenemen in de aangifte van februari 2022. Deze geeft u aan én betaalt u dan uiterlijk 31 maart 2022. Eindheffing De werkkostenregeling, WKR, kent een vrije ruimte. In 2021 bedroeg deze 3% bij een loonsom tot € 400.000. Over het meerdere van deze loonsom bedroeg de vrije ruimte in 2021 1,18%. U kon er in 2021… >
 • Geef uiterlijk 31 maart WBSO-uren 2021 door (15-03-2022) - WBSO WBSO staat voor Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk. Het is een fiscale regeling die kosten voor Research & Development verlaagt. Ondernemers met personeel Ondernemers met personeel met een WBSO-verklaring kunnen de speur- en ontwikkelingskosten (S&O-kosten) verlagen door een aftrek op de loonheffingen (de S&O-afdrachtsvermindering). Heeft u hier in 2021 gebruik van gemaakt, geef dan uiterlijk 31 maart 2022 de door uw medewerkers in 2021 gerealiseerde S&O-uren door aan de… >
 • Ook TVL voor bepaalde groep startende ondernemers (14-03-2022) - TVL (Tegemoetkoming Vaste Lasten) Vanwege corona hebben veel ondernemers te maken gehad met een omzetdaling. De TVL voorziet in een tegemoetkoming in de vaste lasten en kan maximaal 100% bedragen. Dezelfde criteria Voor de omvang van de TVL zijn dezelfde criteria van toepassing als voor niet-starters. Dit betekent bijvoorbeeld dat de minimale omzetdaling in het vierde kwartaal van 2021 20% dient te bedragen en in het eerste kwartaal van 2022… >
 • Eigenrisicodrager WGA of ZW? Uiterlijk 31 maart aanvragen of opzeggen! (14-03-2022) - Wat is eigenrisicodragerschap? Werkgevers vallen voor de kosten van arbeidsongeschiktheid van werknemers doorgaans onder de publieke verzekering van het UWV. Hier gaat het om de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en de Ziektewet (ZW). Als werkgever draagt u daarvoor WGA- en ZW-premies af. Deze regelingen zijn onderdeel van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA). U betaalt deze premies werknemersverzekeringen echter niet als u eigenrisicodrager bent. In dat geval… >
 • Vanaf begin 2022 de bv in? Registreer intentie vóór 1 april (14-03-2022) - Ruisende inbreng Bij een ruisende inbreng in een bv betaalt u belasting over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. Het is ook mogelijk om geruisloos de bv in te gaan, dus zonder de fiscale afrekening. In sommige gevallen kan een ruisende inbreng echter voordeliger of gewenster zijn. Met name als er nauwelijks stille en fiscale reserves en goodwill aanwezig zijn. Of als er voldoende geld aanwezig is… >
 • Uiterlijk 31 maart 2022 geruisloos de bv in (11-03-2022) - Geruisloze inbreng Bij een geruisloze inbreng in een bv hoeft u geen inkomstenbelasting te betalen over stille en fiscale reserves en goodwill in de onderneming. De bv neemt als het ware fiscaal de plaats in van uw IB-onderneming. Let op! De oudedagsreserve kan niet zonder meer doorgeschoven worden naar de bv, maar er zijn wel mogelijkheden om deze om te zetten in een lijfrente bij de bv. Voorovereenkomst Als er… >
 • Dien btw-correctie van 2021 vóór 1 april in (10-03-2022) - Wanneer suppletieaangifte? Als u uw btw-aangifte al heeft ingediend, kunt u bij een correctie van meer dan € 1.000 de aangifte alleen nog wijzigen via een suppletie. Kleinere correcties kunt u verrekenen bij de eerstvolgende btw-aangifte. Let op! Het gaat om het per saldo terug te krijgen of te betalen bedrag. Heeft u bijvoorbeeld € 1.600 te weinig btw aangegeven en € 900 te weinig btw afgetrokken, dan is het… >
 • Controleer voorlopige berekening LIV, jeugd-LIV en LKV (10-03-2022) - LIV Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst met een loon van minimaal € 10,48 tot en met maximaal € 13,12 gemiddeld per uur? En werden voor deze werknemers in 2021 minimaal 1248 uren verloond? Dan heeft u waarschijnlijk recht op het lage-inkomensvoordeel (LIV) dat kan oplopen tot € 960 per werknemer per jaar. Jeugd-LIV Had u in 2021 een of meerdere werknemers in dienst die op… >
 • Schenkingsvrijstelling eigen woning in 2023 al omlaag (9-03-2022) - Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Deze jubelton wordt per 1 januari 2024 volledig afgeschaft. Eerdere volledige afschaffing is volgens de minister van Financiën niet mogelijk vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Jubelton omlaag per 1 januari 2023 Vooruitlopend op de volledige afschaffing wordt de jubelton vanaf 1 januari 2023… >
 • Adviseur Hoge Raad geeft nadere invulling arrest box 3 (9-03-2022) - Alleen vanaf 2017 De advocaat-generaal (AG) geeft aan dat het stelsel zoals dat sinds 2017 bestaat, niet door de beugel kan. Tot die tijd was het forfaitaire rendement voor iedereen gelijk. Vanaf 2017 is dit afhankelijk van de omvang van het vermogen. Alleen indien forfaitaire rendement te hoog is De AG geeft verder aan dat de huidige heffing in box 3 alleen in strijd is met het recht als het… >
 • Tarief overdrachtsbelasting vanaf 2023 naar 9 procent (8-03-2022) - Verhoging Bij het aanschaffen van een onroerende zaak is overdrachtsbelasting verschuldigd. Vanaf 1979 tot en met 2020 bedroeg het tarief van deze overdrachtsbelasting 6%, maar met ingang van 1 januari 2021 is dit verhoogd naar 8%. Vanaf 2023 wordt dit tarief dus nog verder verhoogd naar 9%. Tarief 8% of 9%? Heffing van overdrachtsbelasting vindt plaats op het moment dat de notariële akte van levering wordt opgemaakt. Dit betekent dat… >
 • Aanvraag SLIM voor het mkb tot 1 april open (8-03-2022) - SLIM SLIM is een  subsidie bedoeld voor initiatieven gericht op het stimuleren van leren en ontwikkelen. Voor individuele mkb-ondernemingen zijn er in 2022 twee aanvraagperiodes: in maart en in september. Subsidiabele activiteiten De volgende activiteiten komen in aanmerking voor subsidie: het doorlichten van de onderneming resulterend in een opleidings- of ontwikkelplan; het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming; het ondersteunen en begeleiden bij het… >
 • Minder hypotheek door auto via private lease (7-03-2022) - Wijziging 2022: van 65% naar 100% Het bedrag dat je via private lease kwijt bent, telt nu al voor 65% mee als financiële verplichting. Vanaf april 2022 gaat het bedrag echter voor de volle 100% meetellen. Normen Nibud De banken gaan uit van de normen die het Nibud hanteert voor het berekenen van de maximale hypotheek. Volgens die normen is slechts een deel van het inkomen te besteden aan een… >
 • Advieswijzer Fiets van de zaak 2022 (7-03-2022) - Bijtelling voor de ter beschikking gestelde fiets Eigendom van de werkgever Voor de bijtelling van de fiets van de zaak geldt een forfait van 7% van de consumentenadviesprijs als de werkgever ‘ook voor privégebruik’ een fiets ter beschikking stelt aan de werknemer. Dit betekent dat de fiets eigendom blijft van de werkgever of door de werkgever wordt geleaset. Als de werknemer deze fiets gebruikt voor zijn woon-werkverkeer of voor zakelijke… >
 • Voldoen aan urencriterium is vereiste voor Tozo (4-03-2022) - Urencriterium Voor de Tozo moest worden voldaan aan het urencriterium. Het urencriterium houdt in dat een ondernemer ten minste 1.225 uren per jaar in zijn bedrijf werkzaam moet zijn. Het urencriterium geldt ook als voorwaarde voor tal van fiscale faciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek. Op deze manier worden parttime zelfstandigen uitgesloten. Let op! De bewijslast dat wordt voldaan aan het urencriterium ligt bij de aanvrager van de Tozo. Desgevraagd zal hij… >
 • Alleen dit jaar nog onbelast schenken voor eigen woning? (3-03-2022) - Jubelton volledig afgeschaft per 1 januari 2024 De schenkingsvrijstelling voor de eigen woning is ook wel bekend onder de naam ‘jubelton’. Uit het coalitieakkoord komt naar voren dat deze jubelton volledig wordt afgeschaft per 1 januari 2024.  Eerdere volledige afschaffing behoort volgens de minister van Financiën niet tot de mogelijkheden vanwege de tijd die nodig is voor aanpassing van de automatiseringssystemen. Het kabinet onderzoekt echter wel de mogelijkheden om de… >
 • WOZ-waarde stijgt niet evenredig mee met inhoud woonhuis (3-03-2022) - Vergelijkingsmethode De vergelijkingsmethode is voor woningen de meest toegepaste vorm van waardebepaling voor de WOZ. Woningen worden namelijk dermate veel verhandeld dat actuele verkoopcijfers vrijwel altijd beschikbaar zijn.  Afnemend grensnut Bij de waardebepaling is het afnemend grensnut een van de uitgangspunten. Afnemend grensnut houdt in dat de waarde per kubieke meter woning afneemt naarmate de woning groter is. Volgens dit principe is een woning van bijvoorbeeld 800 m3 minder dan… >
 • Loon dga lager vanwege slechte financiële positie (2-03-2022) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon bedraagt in 2022 volgens de wet het hoogste bedrag van de volgende bedragen: 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking, of het loon van de meest verdienende werknemer van de bv, of € 48.000. Onder bepaalde voorwaarden kan het gebruikelijk loon lager worden vastgesteld. Let op! De bewijslast van een lager gebruikelijk loon ligt bij u. Coronacrisis In 2020 en 2021 gold een… >
 • Rekenvoorschriften 2022 voor loonbelasting en premies bekend (2-03-2022) - Geautomatiseerde loonadministratie De rekenvoorschriften zijn bedoeld voor een geautomatiseerde loonadministratie. In deze voorschriften vindt u de formules voor de berekening van loonheffingen en heffingskortingen. Ook wordt bijvoorbeeld beschreven hoe u jaarbedragen moet omrekenen naar tijdvakbedragen. Apart document Een overzicht van alle parameterwaarden, substitutiewaarden en herleidingsfactoren kunt u vinden in een apart te downloaden document.   De Rekenvoorschriften voor de geautomatiseerde loonadministratie 2022 en de apart te downloaden bijlage kunt u vinden… >
 • Advieswijzer Energielabel C kantoorpanden 2022 (1-03-2022) - Uitzonderingen Op de verplichting om een energielabel van minimaal niveau C te hebben, bestaan de volgende uitzonderingen: De gebruiksoppervlakte van het kantoor, exclusief nevenfuncties, is minder dan de helft van de totale gebruiksoppervlakte van het gebouw. Van een nevenfunctie is sprake als het kantoor bijvoorbeeld ook over een verkoopbalie beschikt. De gebruiksoppervlakte van het kantoor – inclusief nevenfuncties – is minder dan 100 m2. Monumenten; dit betreft rijksmonumenten, provinciale en… >
 • Dien uiterlijk 8 maart vaststellingsverzoek TVL Q2 in (1-03-2022) - TVL De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omzetdaling voor het tweede kwartaal van 2021 diende minimaal 30% te zijn. Voorschot Als u de TVL aanvraagt, ontvangt u eerst een voorschot. Dit is gebaseerd op uw schatting van de omzetdaling. Blijkt de werkelijke omzetdaling af te wijken, dan wordt dit gecorrigeerd bij de definitieve toekenning van… >
 • TVL Q1 2022 uiterlijk 31 maart 17.00 uur aanvragen (28-02-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat… >
 • TVL Q1 2022 vanaf 28 februari aanvragen (28-02-2022) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De TVL is een tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die tijdens de coronacrisis met een omzetdaling geconfronteerd worden. De omvang van de tegemoetkoming hangt af van het percentage aan omzetverlies. Voor dit percentage ontvangt de ondernemer 100% compensatie van de vaste lasten, die worden gebaseerd op branchecijfers. Let op! De deadline voor de aanvraag is 31 maart 2022 17.00 uur. Aanvragen die te laat… >
 • Extra tegemoetkomingen evenementensector (28-02-2022) - Wanneer vergoeding? De ATE vergoedt 100% van de gemaakte kosten van evenementen die tussen 10 juli en 31 december 2021 niet door konden gaan vanwege het evenementenverbod door corona. De regeling heeft betrekking op publiek toegankelijke evenementen. Evenementen die worden georganiseerd voor de zakelijke markt, vallen in beginsel ook onder de regeling. Ze moeten dan wel publiekelijk of via open inschrijving toegankelijk zijn. Geen TRSEC De TRSEC bevat een aantal… >
 • Einde steunpakket corona in zicht (28-02-2022) - Welke maatregelen beëindigd? De loonsteun via de NOW, de steun voor vaste lasten via de TVL, het uitstel van betaling van belastingschulden en de versoepeling van de bijstandsregeling voor zelfstandigen (Bbz) worden beëindigd. De Bbz blijft in zijn oorspronkelijke vorm wel bestaan. Concreet betekent dit dat voor het recht op Bbz weer meetelt hoeveel vermogen een zelfstandige bezit. Kredietfaciliteiten nog niet beëindigd Een aantal kredietfaciliteiten wordt nog wel enige tijd… >
 • Zorg voor registratie reiskostenvergoedingen (25-02-2022) - Reiskosten  Zakelijke reiskosten van uw personeel kunt u veelal belastingvrij vergoeden. Voor reiskosten per auto geldt daarbij de bekende limiet van € 0,19 per kilometer. Onderbouwing U moet de door u verstrekte onbelaste reiskosten wel goed onderbouwen. Zo moet uit uw administratie zijn af te leiden voor welke reizen een bepaalde kostenvergoeding is bestemd. Voor de reiskosten in het kader van het woon-werkverkeer kunt u daarbij ook gebruikmaken van een… >
 • Advieswijzer Estate planning 2022 (25-02-2022) - Schenking Een veelgebruikte en relatief eenvoudige manier om een kind financieel te ondersteunen, is het schenken van geld. Dit kan op diverse manieren. Door handig gebruik te maken van vrijstellingen en fiscaal vriendelijke schenkingsvormen, kunt u het rendement van uw schenking verhogen. Niet alleen op het moment van schenking zelf, maar ook later. Schenken is een voordelige manier om het opgebouwde vermogen aan de volgende generatie over te dragen. Het… >
 • STAP-budget voor scholing vanaf 1 maart 2022 (24-02-2022) - STAP-budget STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarkt Positie. Het STAP-budget biedt een vergoeding voor scholingskosten. Jaarlijks is een budget van € 218 miljoen beschikbaar. Hiermee kunnen ongeveer 300.000 mensen per jaar scholing volgen. Let op! Vanaf 1 januari 2022 kunt u in uw aangifte inkomstenbelasting geen scholingskosten meer aftrekken. Het STAP-budget is de vervanging van deze aftrek. Scholing De scholing kan bestaan uit een opleiding, training of cursus. De Dienst Uitvoering… >
 • Advieswijzer Fiscale eenheid 2022 (23-02-2022) - De voorwaarden luisteren nauw en alhoewel deze constructie zeker voordelen kent, zijn er ook enkele belangrijke nadelen. In deze advieswijzer komt zowel de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting als de fiscale eenheid in de omzetbelasting aan bod. Fiscale eenheid vennootschapsbelasting Op verzoek kan een holding (moedervennootschap) samen met een of meer dochtervennootschappen (werk-bv’s) voor de vennootschapsbelasting worden aangemerkt als een fiscale eenheid. Juridisch blijven de vennootschappen gescheiden, maar fiscaal worden… >
 • Onterecht gefactureerde btw toch aftrekbaar? (23-02-2022) - Onterecht gefactureerde btw Het kan tussen (handels)partijen voorkomen dat btw in rekening wordt gebracht, terwijl dit helemaal niet hoeft. De fiscus kan de aftrek van btw door de afnemer dan in beginsel weigeren. De afnemer kan de ten onrechte betaalde btw dan op de leverancier verhalen wegens ‘onverschuldigde betaling’. Uitzonderingen Op dit uitgangspunt zijn echter uitzonderingen mogelijk. Dit is in een arrest bepaald door het Europese Hof van Justitie. De… >
 • Lage beloning meewerkende partner niet aftrekbaar (22-02-2022) - Voorwaarden beloning partner Een beloning aan een meewerkende partner kan in beginsel in aftrek komen op de winst als: door de partner ook daadwerkelijk werkzaamheden zijn verricht, de omvang van die werkzaamheden meer is dan de hulp en bijstand die onder partners gebruikelijk is, en de beloning niet hoger is dan normaal gebruikelijk voor dit soort werkzaamheden. Discussie De regering wilde in de jaren tachtig voorkomen dat veel discussie zou… >
 • Geen premies afdragen, geen NOW (22-02-2022) - NOW Werkgevers die al dan niet door de coronacrisis met omzetverlies te maken hebben, kunnen onder voorwaarden een beroep doen op de NOW. Deze regeling vergoedt het grootste deel van de loonkosten, zodat werkgevers ondanks de crisis hun personeel kunnen blijven doorbetalen. Loonbegrip Voor het loonbegrip inzake de NOW wordt de Wet financiering sociale verzekeringen gevolgd. Bepaald is dat voor werknemers voor wie geen sociale premies hoeven te worden afgedragen,… >
 • Heeft u al uw cryptocurrency opgegeven? (21-02-2022) - Fiscus krijgt inzage Er is een nieuwe EU-richtlijn inzake gegevensuitwisseling, waarmee de fiscus straks mag meekijken in de boekhouding van cryptobedrijven. Box 3 In box 3 worden inkomsten uit sparen en beleggen belast. Ook beleggingen in cryptovaluta moeten hier worden opgegeven. Alsnog aangeven Belastingplichtigen die (een deel van hun) vermogen niet hebben opgegeven, kunnen gebruikmaken van de inkeerregeling. U geeft dan zelf aan dat u een bepaald vermogen zoals cryptovaluta… >
 • Formulier toepassen 30%-regeling 2022 beschikbaar (21-02-2022) - 30%-regeling U mag uw werknemer bepaalde extra kosten van zijn tijdelijke verblijf belastingvrij vergoeden. U moet die kosten dan aantonen. U kunt er echter ook voor kiezen om 30% van het salaris belastingvrij uit te keren, de zogenaamde 30%-regeling. Dan is geen bewijs nodig. Ingangsdatum Wilt u vanaf de eerste werkdag gebruikmaken van de 30%-regeling, dan moet uw formulier binnen vier maanden na die dag bij de Belastingdienst binnen zijn.… >
 • Verlenen werkvergunning buitenlandse werknemer gewijzigd (18-02-2022) - Maximale duur werkvergunning naar drie jaar Voor werknemers die niet uit de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland komen, moet u als werkgever in bepaalde gevallen een werkvergunning aanvragen. De EER bestaat uit de EU-lidstaten, Noorwegen, IJsland en Liechtenstein. Vanaf 1 januari 2022 kan een werkvergunning, afhankelijk van de voorwaarden, voor maximaal drie jaar worden verleend. Maximaal twee jaar bij volledige arbeidsmarkttoets Een werkvergunning met een volledige arbeidsmarkttoets kan voor… >
 • Rules for granting work permit to foreign employees changed (18-02-2022) - Maximum duration of work permit three years  In certain cases, you as an employer must apply for a work permit for employees who do not originate from the European Economic Area (EEA) or Switzerland. The EEA consists of the EU Member States, Norway, Iceland and Liechtenstein. As of 1 January 2022, a work permit can be granted for a maximum of three years, depending on the conditions.  Maximum of two… >
 • Geen verhoging onbelaste vrijwilligersvergoeding in 2022 (17-02-2022) - Vrijwilligersregeling U kunt vrijwilligers die binnen uw organisatie vrijwilligerswerk doen, een vergoeding geven die voor de fiscus onbelast is. In 2022 bedraagt die onbelaste vrijwilligersvergoeding per vrijwilliger maximaal € 180 per maand en € 1.800 per jaar. Over vrijwilligersvergoedingen tot dat bedrag zijn geen belastingen en premies verschuldigd. De maximale onbelaste vrijwilligersvergoeding wordt jaarlijks geïndexeerd. In 2022 vindt geen verhoging plaats ten opzichte van 2021. Uurvergoeding Komt de totale vergoeding… >
 • Fiscus kan aangifte via eHerkenning niet verplichten (16-02-2022) - EHerkenning EHerkenning is een veilig, gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties kan worden gecommuniceerd. Het gebruik ervan is echter niet kosteloos en moet worden aangeschaft bij een commerciële partij. Weigering gebruik eHerkenning Een belastingplichtige die in 2020 aangifte loonheffingen moest doen, had dit geweigerd, omdat hij daarbij verplicht gebruik moest maken van eHerkenning. Volgens de belastingplichtige kon de Belastingdienst hem hiertoe niet dwingen. Daarnaast wilde de belastingplichtige uit… >
 • Vanaf 2025 afbouw inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) (16-02-2022) - Voorwaarden U krijgt in 2022 IACK als een kind, dat op 1 januari 2022 jonger is dan 12 jaar, ten minste zes maanden staat ingeschreven op hetzelfde woonadres als u. Dat kind kan uw eigen kind zijn, maar ook bijvoorbeeld een stiefkind, geadopteerd kind of een kind uit een eerdere relatie van uw partner. Verder moet u arbeidsinkomen in 2022 ten minste € 5.220 zijn en mag u geen of… >
 • Subsidie voor coronabanen in zorg opgeschort (15-02-2022) - Wat valt onder de coronabanen? De subsidie heeft betrekking op banen in de zorg met een ondersteunende functie. Denk hierbij aan gastvrouwen, zorgassistenten, ADL-ondersteuners, welzijnsassistenten en ondersteuners veiligheid. Fraudesignalen Opvallend is bijvoorbeeld dat bij sommige subsidieaanvragers minder medewerkers op de loonlijst staan dan waarvoor subsidie is aangevraagd. Ook komt het voor dat tijdelijk verloonde werknemers bij meerdere ondernemingen tegelijkertijd worden verloond. Opschorting tijdelijk In een brief aan de Tweede Kamer… >
 • Wisselend inkomen? De middelingsregeling stopt (15-02-2022) - Hoe werkt de middelingsregeling? Bij toepassing van de middelingsregeling telt u het inkomen uit box 1 van drie aaneengesloten kalenderjaren bij elkaar op en deelt u dit door drie. Daarna berekent u hoeveel belasting u in elk jaar over dit berekende gemiddelde inkomen zou moeten betalen. U vergelijkt dit met de werkelijk door u betaalde belasting over die drie jaren. Blijkt dat het verschil meer dan € 545 is?  Dan… >
 • NOW Q1 2022 per 14 februari aanvragen (14-02-2022) - Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen. Omvang tegemoetkoming De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed. Gestart na 1 januari 2019? Bent u gestart… >
 • Vergeet uw aangifte schenkbelasting niet (14-02-2022) - Schenkbelasting U moet aangifte schenkbelasting doen als de waarde van de schenking in 2021 meer bedroeg dan het bedrag van de vrijstelling. De vrijstelling was voor schenkingen van uw ouders € 6.604, voor schenkingen van anderen € 3.244. Hogere vrijstelling Soms geldt er een hogere vrijstelling, bijvoorbeeld bij aankoop van een woning. U moet dan wel aangifte doen en hierin verzoeken om de vrijstelling toe te passen. U betaalt dan… >
 • Fiscus maakt normen verpachting landbouwgrond 2021 bekend (11-02-2022) - Verpachte grond De Belastingdienst publiceert jaarlijks de cijfers inzake de waardering van landbouwgrond. De cijfers hebben betrekking op verpachte landbouwgrond - dat wil zeggen op grasland en akkerland - dat ten behoeve van de landbouw wordt gebruikt. Let op! De cijfers kunnen dus niet voor andere grondsoorten gebruikt worden, zoals glastuinbouw en boomgaarden. Verpachte grond De waarde van verpachte grond is een percentage van de waarde van onverpachte grond. Het… >
 • Extra steun zzp’ers culturele en creatieve sector (11-02-2022) - Steun via fondsen De meeste steun wordt verleend via fondsen. Zo loopt een belangrijk deel van de steun via het Fonds Podiumkunsten. Via dit fonds wordt bijvoorbeeld tot 85% van alle kaarten opgekocht van professionele voorstellingen en concerten, ook als deze geannuleerd worden. Gericht op zzp’ers De steun is met name gericht op zzp’ers die in de culturele en creatieve sector werkzaam zijn. Volgens het kabinet is dit een gerichte… >
 • Afschaffing verhuurderheffing per 1 januari 2023 (10-02-2022) - Wie betaalt nu verhuurderheffing? Heeft u op 1 januari 2022 meer dan vijftig huurwoningen met een in 2022 maximale huurprijs van € 763,47 per maand? Dan krijgt u te maken met de verhuurderheffing. Tip! Had u op 1 januari 2022 minder dan vijftig huurwoningen, maar overschrijdt u deze grens in de loop van 2022? Dan hoeft u in 2022 geen aangifte verhuurderheffing te doen. Door de afschaffing per 1 januari… >
 • Wijziging in gerichte vrijstelling voor arbovoorzieningen (10-02-2022) - Gerichte vrijstelling tot 2022 Als ergens een gerichte vrijstelling voor is, kan een werkgever dit onbelast aan zijn werknemers vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen. Vóór 2022 gold een gerichte vrijstelling voor alle arbovoorzieningen die voortvloeiden uit het arbobeleid van de werkgever. Vanaf 2022: verplichte arbovoorzieningen Vanaf 2022 geldt de gerichte vrijstelling alleen nog voor arbovoorzieningen die verplicht zijn volgens de Arbeidsomstandighedenwet. Denk hierbij bijvoorbeeld aan veiligheidsschoenen, een veiligheidsbril, maar… >
 • Aandachtspunten inzake kosten vervroegd aflossen hypotheek (9-02-2022) - Vervroegd aflossen Het vorige kabinet heeft eerder extra uitleg gegeven over de kosten bij het vervroegd aflossen van een hypotheek. De kosten die een financier rekent vanwege het vervroegd aflossen van een lening, mogen kort gezegd niet hoger zijn dan het verlies aan rente-inkomsten dat de financier lijdt door het vervroegde aflossen van de lening. Inzicht in de kosten De berekening van deze kosten is vastgelegd in een Leidraad van… >
 • Grens vrijstelling overdrachtsbelasting in 2023 € 440.000 (8-02-2022) - Startersvrijstelling overdrachtsbelasting Vanaf 2021 geldt voor kopers van 18 tot 35 jaar een eenmalige vrijstelling van overdrachtsbelasting bij de aankoop van een woning. Voorwaarden zijn onder meer dat de kopers zelf voor langere tijd in de woning gaan wonen en dat de kopers niet eerder van de startersvrijstelling gebruikmaakten. Woningwaardegrens Tot 1 april 2021 gold de vrijstelling voor elke aankoop, ongeacht de aankoopprijs. Vanaf 1 april 2021 is de vrijstelling… >
 • Aftrek hypotheekrente blijft, maar minder fiscaal voordeel (8-02-2022) - Afbouw maximaal aftrektarief Zo vindt al jaren een afbouw plaats van het belastingtarief waartegen de hypotheekrente kan worden afgetrokken. Zo is de hypotheekrente in 2022 nog maar aftrekbaar tegen maximaal 40%. In 2023 vindt verdere verlaging plaats naar een maximale aftrek van 37,05%. Tip! Om de pijn van deze verlaging enigszins te compenseren is het eigenwoningforfait ook verlaagd. In 2022 bedraagt dit voor woningen met een waarde vanaf € 75.000… >
 • Alle bezwaarschriften box 3 toegewezen (7-02-2022) - Arrest Hoge Raad Eind december vorig jaar heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de heffing over vermogen in box 3 in strijd is met het Europese recht. Die heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement. De Hoge Raad is van mening dat het werkelijke rendement hiervoor doorslaggevend moet zijn. Massaal bezwaar De heffing in box 3 is via zogenaamde massaalbezwaarprocedures aangevochten. Na het arrest van de Hoge Raad heeft… >
 • Drempel dga-taks naar € 700.000 (7-02-2022) - Verhogen drempel Het kabinet wil naar alle waarschijnlijkheid met ingang van 2023 het lenen bij de eigen bv ontmoedigen. In het wetsvoorstel ‘Excessief lenen bij eigen vennootschap’, dat al langer op de plank ligt, is daarom opgenomen dat de dga bij leningen over het meerdere boven de drempel belasting betaalt in box 2 (tarief is momenteel 26,9%). Deze drempel is in het huidige wetsvoorstel vastgesteld op € 500.000. In het… >
 • Computerbril niet aftrekbaar voor zelfstandig ondernemer (4-02-2022) - Computerbril Een computerbril is speciaal gemaakt voor de afstand tussen ogen en toetsenbord en beeldscherm. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als je zonder deze bril een foute werkhouding aanneemt. Eerdere rechtspraak  In genoemde uitspraak verwijst de rechtbank naar eerdere rechtspraak waarin werd beslist dat een bril een te persoonlijk karakter heeft om tot aftrek te kunnen leiden. Volgens de Hoge Raad is dit niet anders voor een computerbril.… >
 • Advieswijzer Auto en fiscus 2022 (3-02-2022) - Rijdt u in een milieuvriendelijke auto, dan heeft u kunnen genieten van een groot aantal fiscale voordelen. De afgelopen jaren zijn deze voordelen steeds verder teruggeschroefd. Hoewel nog beperkter, kunt u ook in 2022 gebruikmaken van een aantal fiscale voordelen. Bijtelling privégebruik auto Voor de meeste nieuwe auto’s van de zaak waarmee ook privé wordt gereden, geldt vanaf 2017 een standaardbijtelling van 22% van de cataloguswaarde (inclusief btw en bpm).… >
 • Advieswijzer Werkkostenregeling 2022 (2-02-2022) - De regels op een rij Uitgangspunt van de WKR is dat alles wat u aan uw werknemer verstrekt, vergoedt of ter beschikking stelt, loon is. Er zijn echter uitzonderingen. Zo vormen vrijgestelde aanspraken, zoals pensioenaanspraken en vrijgestelde uitkeringen en verstrekkingen (bijvoorbeeld een eenmalige uitkering bij overlijden), geen loon. Datzelfde geldt voor intermediaire kosten. U vergoedt dan de kosten die uw werknemer voorschiet voor zaken die: tot het vermogen van uw… >
 • Eigenrisicodrager ZW en WGA met private uitvoerder? (2-02-2022) - Wat is het VCR-systeem? Voor het berekenen van de premies voor werknemersverzekeringen, de premie van de inkomensafhankelijke bijdrage voor de zorgverzekeringswet (ZVW) en voor de berekening van de pensioenpremies gebruikt u de systematiek van het voortschrijdend cumulatief rekenen. Voortschrijdend cumulatief rekenen is een manier van rekenen waarbij rekening wordt gehouden met niet alleen de huidige maand, maar ook met de voorliggende maanden. Eerst wordt de premie berekend tot en met… >
 • Betaling bpm per kwartaal voor bpm-vergunninghouder (1-02-2022) - Bpm-vergunninghouders In principe moet de aangifte van personenauto’s en motorrijwielen (bpm) worden gedaan en de belasting worden betaald vóórafgaand aan de inschrijving van een motorrijtuig in het kentekenregister. Voor bpm-vergunninghouders geldt hierop echter een uitzondering. Bpm-vergunninghouders mogen de bpm-aangifte en -betaling verzamelen en per maand doen. Let op! Niet iedere ondernemer kan bpm-vergunninghouder worden. Alleen een ondernemer die in het kader van zijn bedrijfsuitoefening regelmatig om inschrijving van motorrijtuigen in… >
 • Uitstel van belastingbetaling verlengd tot en met 31 maart (31-01-2022) - Coronamaatregelen Het kabinet heeft vanwege de coronacrisis diverse maatregelen genomen om het bedrijfsleven tegemoet te komen. Een van de maatregelen was het verlenen van uitstel van betaling van belastingschulden. Net als een aantal andere maatregelen, zoals de NOW en de TVL, is deze nu ook verlengd. Geen actie nodig Ondernemers die al gebruik maken van uitstel van betaling, hoeven geen actie te ondernemen. Voor hen wordt het uitstel van betaling… >
 • Heffing box 3 zo mogelijk vóór 2025 aangepast (31-01-2022) - Arrest Hoge Raad In het arrest van de Hoge Raad besliste onze hoogste rechter dat het huidige systeem van belastingheffing in box 3 met forfaitaire rendementen in strijd is met het Europese recht. Het systeem gaat er namelijk vanuit dat met meer vermogen automatisch een hoger rendement wordt behaald en hierover meer belasting moet worden betaald. Kamervragen In antwoord op Kamervragen deelt de staatssecretaris van Financiën mee dat bekeken wordt… >
 • NOW Q1 2022 vanaf 14 februari aanvragen (31-01-2022) - Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) Via de NOW krijgen werkgevers een tegemoetkoming, zodat ten tijde van omzetverlies de lonen toch doorbetaald kunnen worden. Het omzetverlies dient minstens 20% te bedragen. Omvang tegemoetkoming De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies, dat voor de berekening maximaal 90% kan bedragen. Het omzetverlies wordt berekend in vergelijking met het jaar 2019. De loonkosten worden voor 85% vergoed. Gestart na 1 januari 2019? Bent u gestart… >
 • Advieswijzer Hybride werken 2022 (28-01-2022) - Wet flexibel werken Bij hybride werken is allereerst de Wet flexibel werken (Wfw) van belang. De Wfw geeft werknemers niet alleen het recht de werkgever te verzoeken de arbeidsduur aan te passen, ook kunnen ze een verzoek doen tot aanpassing van de arbeidsplaats en van de werktijden. In deze wet staan de volgende definitiebepalingen: arbeidsduur: het aantal overeengekomen uren waaruit een werkweek of een anderszins overeengekomen werkperiode van de werknemer… >
 • Per 1 februari subsidie OVK voor land- en tuinbouw aanvragen (28-01-2022) - Aanvullende voorziening Omdat het steunmaximum voor land- en tuinbouwbedrijven volgens de TVL lager is dan voor andere ondernemingen, voorziet de OVK in een aanvullende voorziening. De volgens OVK en TVL gezamenlijk te ontvangen steun voor land- en tuinbouwbouwbedrijven mag echter niet meer zijn dan de maximum steun volgens de TVL en bedraagt € 2,3 miljoen over alle periodes. Aanvragen Bepaald is dat de aanvraagperiode loopt van 1 februari 2022 tot… >
 • Let op als u uw voorlopige aanslag 2022 wijzigt (27-01-2022) - Vergrijpboete? Wanneer u bij de aanvraag of een herzieningsverzoek van een voorlopige aanslag opzettelijk onjuiste of onvolledige informatie verstrekt, kan een vergrijpboete worden opgelegd. Deze boete kan oplopen tot maximaal 100% van het bedrag aan belasting dat door die onjuiste informatie ten onrechte is teruggegeven of niet is betaald (op basis van beleid wordt dit standaard al wel gematigd tot 50%). Let op! Een boete kan worden opgelegd tot maximaal… >
 • Vraag subsidie Praktijkleren derde leerweg vóór 1 februari aan (26-01-2022) - Wanneer subsidie? De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die uw bedrijf maakt voor het begeleiden bij de beroepspraktijkvorming van een student die een mbo-opleiding in de derde leerweg volgt. U krijgt de subsidie alleen voor kortlopende bij- en omscholing van een werkzoekende of een werkende die werkloos dreigt te worden. Aanvraagrondes Er zijn vijf aanvraagrondes. De eerste eindigt 31 januari 2022 om 17.00 uur. De opleiding moet zijn… >
 • Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende stichting (26-01-2022) - VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000 dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. Let… >
 • Vrijstelling VPB eerder mogelijk bij startende vereniging (26-01-2022) - VPB-vrijstelling geringe winsten Voor stichtingen en verenigingen bestaat een VPB-vrijstelling voor geringe winsten. Deze vrijstelling is van toepassing als de winst in een jaar niet hoger is dan € 15.000. Is de winst in een jaar wel hoger dan € 15.000 dan is de vrijstelling alsnog van toepassing als de winst van het jaar plus de winsten van de vier voorafgaande jaren tezamen niet hoger zijn dan € 75.000. Let… >
 • Deadline aanvraag NOW en TVL! (25-01-2022) - NOW 7e periode De NOW, de tegemoetkoming in loonkosten, voor de 7e periode betreft november en december 2021. Deze kunt u via het UWV aanvragen tot en met 31 januari 2022. Voorwaarde is dat u in die maanden minstens 20% omzetverlies heeft geleden ten opzichte van 2019. De loonsom over uw omzetverlies wordt voor maximaal 90% gecompenseerd. De compensatie bedraagt 85%. Let op! Bij uw aanvraag kunt u maximaal 80%… >
 • Werkgevers verplicht om CO2-uitstoot personeel bij te houden (25-01-2022) - Uitstoot als gevolg van zakelijk reizen De bij te houden uitstoot betreft al het zakelijke reizen van het personeel: dus zowel het woon-werkverkeer als alle overige zakelijke reizen.  Wat moet worden bijgehouden? U moet in ieder geval gaan bijhouden welk type vervoersmiddel uw werknemers gebruiken: fiets, bromfiets, snorfiets, auto of het openbaar vervoer. Vervoer per auto verder uitgewerkt Ook moet er een onderscheid per gebruikte auto gemaakt worden. Personenauto’s hebben… >
 • Lage AWf-premie bij tijdelijke urenuitbreiding tóch mogelijk (25-01-2022) - Wat is gewijzigd? Het oorspronkelijke standpunt was dat een tijdelijke urenuitbreiding altijd een aparte arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is. Hierop was daarom altijd de hoge AWf-premie van toepassing. Nu is bepaald dat een tijdelijke urenuitbreiding ook een tijdelijke wijziging van een bestaande arbeidsovereenkomst kan zijn, waardoor de lage AWf-premie van toepassing is. Gevolgen voor de AWf-premie Voor 2020, 2021 en 2022 geldt voor de tijdelijke urenuitbreiding dezelfde AWf-premie als voor… >
 • Wijziging verrekening loonkostensubsidie bij ziekte (24-01-2022) - Hoe was het voorheen geregeld? Tot en met 31 december 2021 moest een werkgever een werknemer voor wie hij loonkostensubsidie ontvangt bij ziekte, bij twee loketten ziek- en betermelden: bij het UWV (vanwege de no-riskpolis) én bij de gemeente (vanwege het stopzetten en hervatten van de loonkostensubsidie). Dit systeem leidde tot allerlei verrekeningen tussen gemeenten, UWV en werkgevers vanwege de samenloop van de no-riskpolis en loonkostensubsidie. Dit is nu vereenvoudigd.… >
 • Tijdelijk laag btw-tarief voor online sportlessen (21-01-2022) - Sportscholen beperkt geopend Vanwege corona waren sportscholen vanaf 28 november 2021 beperkt geopend en vanaf 19 december 2021 tot en met 14 januari 2022 verplicht gesloten. Veel sportscholen gingen toen over tot het aanbieden van online sportlessen. Geen sportaccommodatie Het lage btw-tarief mag normaal gesproken echter alleen berekend worden als gebruikgemaakt wordt van een sportaccommodatie. Nu dit bij online sportlessen ontbreekt, ziet het kabinet zich genoodzaakt genoemde versoepeling te hanteren.… >
 • Landbouwnormen 2021 bekend (21-01-2022) - Onderverdeling De landbouwnormen bevatten een onderverdeling in veehouderij, land- en tuinbouw en zaken waarop wordt afgeschreven, zoals landbouwmachines. Er is per sector een verdere onderverdeling te vinden, zoals voor de veehouderij in bijvoorbeeld varkens, schapen en konijnen. Waardebepaling Een belangrijk onderdeel van de landbouwnormen is de waardebepaling van agrarische goederen. Deze is vanwege de diverse situaties erg gedetailleerd. Om toepassing ervan te vereenvoudigen bevatten de landbouwnormen ook verschillende uitgewerkte voorbeeldberekeningen.… >
 • Advieswijzer Verlofregelingen 2022 (20-01-2022) - Zwangerschaps- en bevallingsverlof Zwangerschapsverlof gaat zes tot vier weken voor de dag na de vermoedelijke bevallingsdatum in. Dit wordt de flexibiliseringsperiode genoemd. De werknemer moet dit verlof uiterlijk drie weken voordat het verlof ingaat, aanvragen bij de werkgever met een verklaring van een arts of verloskundige waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat. Het bevallingsverlof duurt vanaf de dag na de bevalling ten minste tien weken, te vermeerderen met het aantal dagen… >
 • Reserves VvE blijven buiten WOZ-waarde (19-01-2022) - Nieuwe WOZ-beschikking Eigenaren van een woning ontvangen ieder jaar een WOZ-beschikking in de bus met een nieuwe WOZ-waarde. Die waarde is bepaald op 1 januari van het voorafgaande jaar. De WOZ-beschikking voor 2022 gaat dus uit van de waarde op 1 januari 2021. Reserves Vereniging van Eigenaren (VvE) Wie een appartement bezit, is automatisch ook lid van de Vereniging van Eigenaren (VvE). Deze vereniging beslist over gemeenschappelijke zaken ten aanzien… >
 • Voorlopige aanslag IB 2022 nog met volledige box 3-heffing (18-01-2022) - Oordeel box 3-heffing De Hoge Raad oordeelde op 24 december 2021 dat het huidige systeem van de box 3-heffing in strijd is met het ongestoord genot van eigendom en het discriminatieverbod in het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens (EVRM). Belastingheffing over werkelijk rendement in plaats van forfaitair rendement De box 3-heffing gaat uit van een zogenaamd forfaitair rendement. Dit rendement wordt geacht hoger te zijn… >
 • Energielijst voor EIA 2022 gepubliceerd (18-01-2022) - Energielijst Bedrijfsmiddelen die op de Energielijst staan, komen in aanmerking voor de energie-investeringsaftrek (EIA). Deze zijn energiebesparend ten opzichte van bedrijfsmiddelen die niet op de Energielijst staan en duurder in aanschaf. Door de EIA worden deze extra kosten beperkt. Energie-investeringsaftrek (EIA) De energie-investeringsaftrek (EIA) is een percentage van de aanschafprijs van het bedrijfsmiddel dat extra op de winst in mindering kan worden gebracht. Het percentage voor 2022 bedraagt 45,5%, hetzelfde… >
 • Uitstel van belastingbetaling: de laatste stand van zaken (17-01-2022) - Uitstel tot en met 31 januari 2022 Op dit moment is het mogelijk om uitstel van betaling te krijgen tot en met 31 januari 2022 voor alle belastingen waarvoor dit al eerder mogelijk was. Het gaat dan om onder meer loonheffingen, omzetbelasting, inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Had u voor een van deze belastingen al uitstel van betaling tot 1 oktober 2021? Dan heeft u automatisch voor al deze belastingen uitstel tot… >
 • Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari (17-01-2022) - Huur onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De huur van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verhuurder betekent een btw-vrijgestelde verhuur dat hij btw, die hij in verband met de verhuur betaalt, niet in aftrek kan brengen. Bovendien kan dit betekenen dat hij de btw die hij bij de aankoop van de onroerende zaak betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het… >
 • Top 10 changes for employers in 2022 (17-01-2022) - 1. Change to work-related expenses scheme (WKR) in 2022 With effect from 1 January 2022 the fixed budget under the work-related expenses scheme has been reduced again to 1.7% on the first € 400,000 of the wage bill. On the excess amount of your wage bill it is 1.18%. In 2021, as a result of the coronavirus crisis, the fixed budget had been increased (on a one-off basis) to 3%… >
 • Subsidieregeling voor emissieloze bedrijfsauto’s (14-01-2022) - Koop of financiële lease van nieuwe emissieloze bedrijfsauto U kunt subsidie (SEBA) krijgen voor de koop of financiële lease van een nieuwe emissieloze bedrijfsauto, aangedreven door alleen een elektromotor. Het maximale gewicht van de auto mag maximaal 4.250 kilogram bedragen en de netto catalogusprijs of verkoopprijs exclusief btw moet hoger zijn dan € 20.000. Voor typegoedkeuring voor lichte voertuigen geldt bovendien een minimale WLTP-actieradius van 100 kilometer. Tip! Bij operationele… >
 • Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger (14-01-2022) - Werkelijk gebruikelijk loon Een gebruikelijk loon van € 48.000 is echter lang niet altijd voldoende. Het gebruikelijk loon dient namelijk te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 48.000. Let op! Alleen als het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking lager dan… >
 • Top 10 wijzigingen 2022 voor de werkgever (13-01-2022) - 1. Wijziging werkkostenregeling 2022 Per 1 januari 2022 is de vrije ruimte binnen de WKR weer verlaagd naar 1,7% over de eerste € 400.000 van de loonsom. Over het meerdere van uw loonsom is de vrije ruimte 1,18%. In 2021 was naar aanleiding van de coronacrisis de vrije ruimte (eenmalig) verhoogd naar 3% over de eerste € 400.000 van de loonsom.  2. Thuiswerkvergoeding Het bedrag dat u sinds 1 januari… >
 • Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Let op de btw-verklaring! (13-01-2022) - Levering onroerende zaak in principe btw-vrijgesteld De levering van een onroerende zaak is in principe btw-vrijgesteld. Voor de verkoper kan een btw-vrijgestelde levering echter betekenen dat hij de btw, die hij destijds bij aankoop betaalde en in aftrek bracht, (deels) moet terugbetalen aan de Belastingdienst. Dit is het geval als er nog geen negen jaren verstreken zijn na het jaar van aankoop. Let op! De levering van een onroerende zaak… >
 • Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’ (12-01-2022) - 30%-regeling Volgens de 30%-regeling mag u voor werknemers met een specifieke deskundigheid maximaal 30% van het salaris belastingvrij uitbetalen als tegemoetkoming in de extra kosten die dergelijke werknemers plegen te maken. Hiervoor geldt wel een aantal voorwaarden. Specifieke deskundigheid Een werknemer wordt geacht over een specifieke deskundigheid te beschikken als hij een bepaald loon verdient. Voor 2022 is dit minimaal € 39.467, exclusief de belastingvrije vergoeding. Voor werknemers die in… >
 • Nieuw maximumbedrag transitievergoeding 2022 (12-01-2022) - Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? Is sprake van een beëindiging van het dienstverband op initiatief van u als werkgever -en soms op initiatief van de werknemer-, dan bent u de betreffende werknemer een transitievergoeding verschuldigd. Denk aan het niet verlengen van een tijdelijke arbeidsovereenkomst, het opzeggen van de arbeidsovereenkomst na een verkregen ontslagvergunning van het UWV of aan een ontbinding van de arbeidsovereenkomst door de kantonrechter. Als sprake is… >
 • Premies vrijwillige verzekeringen voor 2022 vastgesteld (11-01-2022) - Voor wie? Werknemers zijn verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Bent u zelfstandige, ontwikkelingswerker, alfahulp of werkt u momenteel niet? Dan heeft u de mogelijkheid om u onder bepaalde voorwaarden bij het UWV vrijwillig te verzekeren voor de Ziektewet, Werkloosheidswet (WW), Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) of een combinatie hiervan.  Premiepercentages voor 2022 Premiepercentages Ziektewet  2021  2022  Landelijk  9,20  9,20  Alfahulpen  7,95  7,95  WW  1,90 … >
 • Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022 (11-01-2022) - UBO UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de uiteindelijke belanghebbende. Dit is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Doel UBO-register Het UBO-register maakt de UBO's inzichtelijk en voorkomt zo het gebruik van het financiële stelsel voor fraude, terrorismefinanciering of het witwassen van geld. UBO van een bv, stichting of vereniging Bij een bv bijvoorbeeld gaat het om… >
 • Extra aandacht voor laatste btw-aangifte 2021 (10-01-2022) - Auto van de zaak Een belangrijke correctie betreft het privégebruik van de auto van de zaak. U mag alle btw gedurende het jaar namelijk gewoon in aftrek brengen, maar u moet dit wel op het eind van het jaar corrigeren voor het privégebruik. In de regel is de correctie een forfaitair bedrag. Dit bedraagt 2,7% van de cataloguswaarde. Echter voor auto’s die nog in gebruik zijn na afloop van het… >
 • Geen MIA meer voor elektrische personenauto (10-01-2022) - Milieulijst Jaarlijks publiceert de RVO een nieuwe Milieulijst. Ondernemers die investeren in milieuvriendelijke goederen en diensten die op de milieulijst staan, komen in aanmerking voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en/of de Vamil (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen). MIA De MIA bedraagt een percentage  van de aanschafprijs van een goed of dienst. Dit percentage kan extra op de winst in aftrek worden gebracht. Via de Vamil kan een ondernemer willekeurig op milieuvriendelijke goederen en… >
 • Uurloongrenzen lage-inkomensvoordeel 2022 (7-01-2022) - Uurloongrenzen per 1 januari 2022 Het LIV is net als het lage-inkomensvoordeel voor jongeren (jeugd-LIV) en de loonkostenvoordelen (LKV’s) een tegemoetkoming die werkgevers kunnen ontvangen per verloond uur. Om in aanmerking te komen voor het LIV moet u ervoor zorgen dat het uurloon van uw werknemer gemiddeld over het hele kalenderjaar minimaal 100% en maximaal 125% van het wettelijk minimumloon is.    100% 125% Gemiddeld bruto per uur € 10,73… >
 • Fiscale behandeling grensarbeider verlengd t/m 31 maart 2022 (6-01-2022) - Thuiswerken niet anders belasten Nederland heeft met België en Duitsland voor grensarbeiders in loondienst al eerder afgesproken dat de dagen waarop thuis wordt gewerkt, mogen worden behandeld alsof er is gewerkt in het land waar de werknemer onder normale omstandigheden zou hebben gewerkt.  De thuis gewerkte dagen moeten daar dan wel worden belast. Op die manier verandert er niets in de belastingheffing over deze inkomsten. Afspraken mogelijk verlengd De afspraken… >
 • Aanvragen subsidie elektrische auto kan nog (5-01-2022) - Meer subsidie beschikbaar Dat de subsidie voor nieuwe elektrische auto’s nog beschikbaar is, komt omdat er dit jaar veel meer subsidie beschikbaar is. Een andere oorzaak is dat de subsidie dit jaar minder bedraagt dan vorig jaar, € 3.350 in plaats van € 4.000. Voorwaarden Wie subsidie wil aanvragen, moet er snel bij zijn en voldoen aan de fiscale voorwaarden. Zo moet de auto een minimale actieradius hebben van 120… >
 • Inhoudingsvrijstelling dividendbelasting landgoedvennootschap (4-01-2022) - Fiscale faciliteiten voor landgoed Onder de Natuurschoonwet 1928 kan een Nederlands of buitenlands landgoed vallen. U heeft dan recht op fiscale faciliteiten met als doel het instandhouden van landgoederen en het bevorderen van natuurschoon in particulier bezit. De fiscale faciliteiten gelden voor diverse belastingen. Nog geen faciliteit in de dividendbelasting Heeft u een vennootschap? Dan geldt tot nu toe voor u dat er in de dividendbelasting momenteel geen faciliteit geldt.… >
 • Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie (3-01-2022) - Gedifferentieerde Whk-premie Elk jaar verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. Die gedifferentieerde premie Whk bestaat uit een premie voor de Regeling werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA) en een premie voor de Ziektewet (ZW). Bent u eigenrisicodrager voor de WGA of de ZW? Dan krijgt u ook een beschikking toegestuurd. Hierin hoort… >
 • Betalingsregelingen TVL verruimd (3-01-2022) - TVL De TVL is een tegemoetkoming voor de vaste lasten van ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. Ondernemers dienen bij de aanvraag van de TVL het omzetverlies te schatten en ontvangen op basis hiervan een voorschot van de tegemoetkoming van 80%. Definitieve cijfers De uiteindelijke TVL wordt gebaseerd op het definitief geleden omzetverlies. Is dit gelijk aan het geschatte omzetverlies, dan ontvangt de ondernemer de… >
 • Blijf buitenschoolse opvang betalen ondanks coronasluiting (30-12-2021) - Compensatie Het kabinet geeft tevens aan dat de ouders hiervoor gecompenseerd zullen worden. Ze krijgen een tegemoetkoming voor de eigen bijdrage tot de maximumuurprijs. Ook cruciale beroepen en kwetsbare kinderen De tegemoetkoming geldt ook voor ouders met een cruciaal beroep en kwetsbare kinderen die hun kind toch naar de buitenschoolse opvang kunnen brengen. Let op! Gastouderopvang blijft wel open en dus is er voor deze ouders geen compensatie. >
 • Waarom blijft er zo ‘weinig’ over van mijn eindejaarsbonus? (29-12-2021) - Schijventarief In de loonbelasting, maar ook in de inkomstenbelasting, kennen we een zogenaamd schijventarief. Vanaf een bepaald inkomen wordt een bepaald belastingtarief toegepast, welke stijgt naarmate het inkomen hoger is. In 2021 geldt voor zowel de loonbelasting als de inkomstenbelasting voor personen die de AOW-leeftijd nog niet hebben bereikt, het volgende schijventarief: Schijf Belastbaar inkomen Belasting 1 t/m € 68.508 37,1% 2 vanaf € 68.508 49,5% Op basis van de… >
 • Subsidie elektrische auto aanvragen vanaf 3 januari 2022 (28-12-2021) - Omvang subsidie De subsidie voor een nieuwe elektrische personenauto bedraagt in 2022 € 3.350. Voor een gebruikte elektrische personenauto is dit € 2.000. Voor de subsidie is meer budget beschikbaar dan vorig jaar, zodat meer particulieren ervan kunnen profiteren. Voor nieuwe auto’s is dit zelfs bijna vijf keer zoveel. Voorwaarden Er gelden uiteraard voorwaarden. Belangrijk is met name dat de auto een actieradius moet hebben van minstens 120 kilometer en… >
 • Hoge Raad maakt korte metten met systeem vermogensbelasting (27-12-2021) - Heffing box 3 De heffing over vermogen in box 3 gaat sinds 2017 uit van een systeem waarbij belasting wordt geheven over een verondersteld rendement. Dit rendement wordt hoger geacht naarmate een belastingplichtige over meer vermogen beschikt. Volgens de wetgever zal iemand met meer vermogen eerder gaan beleggen en waarschijnlijk dus meer rendement behalen. Onredelijke verhouding  De Hoge Raad, de hoogste Nederlandse rechter, is van mening dat er door dit… >
 • Is er ruimte voor een eindejaarsbonus? (24-12-2021) - Vrije ruimte werkkostenregeling Via de WKR kunt u uw werknemers belastingvrij allerlei zaken, zoals een kerstpakket maar ook een eindejaarsbonus, belastingvrij verstrekken. U beschikt daarbij over een vrije ruimte die dit jaar tot een totale loonsom van € 400.000 3% bedraagt en over het meerdere 1,18%. Blijven uw vergoedingen en verstrekkingen aan uw personeel binnen deze vrije ruimte, dan betaalt u ook als werkgever geen belasting. Eindheffing Schiet u wel… >
 • Btw op zonnepanelen mogelijk naar 0% (23-12-2021) - Niet alleen voor zonnepanelen Behalve voor zonnepanelen wordt een tarief tussen 0% en 5% ook mogelijk voor water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows. Keuzevrijheid voor nog meer Een laag tarief tussen 0% en 5% kan verder bijvoorbeeld worden toegepast op farmaceutische producten, medische uitrusting, levering van boeken, dagbladen en magazines en het uitlenen daarvan door bibliotheken. Lidstaten krijgen hierbij meer keuzevrijheid, zolang concurrentieverstoring maar wordt voorkomen. Voordeel beperkt… >
 • Kabinet verruimt coronasteun vanwege nieuwe lockdown (22-12-2021) - NOW: verhoging maximaal omzetverlies Via de NOW kunnen werkgevers die met minstens 20% omzetverlies geconfronteerd worden, een vergoeding krijgen voor een deel van de loonkosten. Besloten is dat voor de NOW 5 voor de maanden november en december 2021 het omzetverlies maximaal 90% kan bedragen in plaats van 80%. Dit verhoogde percentage gaat ook gelden voor de NOW 6 voor de maanden januari t/m maart 2022. Met deze verhoging kan… >
 • Deadline vaststellingsverzoek TVL tweede kwartaal 2021 verlengd (22-12-2021) - De TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming voor ondernemers met minstens 30% minder omzet als gevolg van corona of een andere oorzaak. De TVL voor Q2 van 2021 bedraagt 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze worden berekend aan de hand van branchecijfers; uw werkelijke vaste lasten zijn dus niet van belang. Wat is uw omzetverlies? U ontvangt per e-mail bericht omtrent het indienen van het… >
 • Viert u dit jaar toch kerst met uw personeel? (21-12-2021) - Op de werkplek? Fiscaal is het om te beginnen van belang of u het kerstfeest al dan niet op de werkplek organiseert. Hapjes en drankjes op de werkplek zijn namelijk onbelast. Dat geldt ook voor de kosten van bijvoorbeeld kerstversiering. Een feest buiten de werkplek, zoals in een horecagelegenheid, is in beginsel wel belast. Drive-through Recent is de Belastingdienst zelfs ingegaan op de fiscale gevolgen van een kerstviering via drive-through.… >
 • Verruiming NL Leert Door: sectoraal maatwerk (21-12-2021) - Ook voor werklozen Met de subsidie kunnen samenwerkingsverbanden van bijvoorbeeld brancheorganisaties, werkgeversverenigingen en O&O-fondsen maatwerktrajecten opzetten ter ondersteuning van het behoud van werk of de overgang naar ander werk. De regeling was oorspronkelijk alleen bedoeld voor werkenden die als gevolg van de coronacrisis in de problemen zijn gekomen. De regeling is nu verruimd en ook toegankelijk voor werklozen. Welke activiteiten? Via de regeling komen vier subsidiabele activiteiten in aanmerking waarmee… >
 • TVL Q4 2021 aanvragen vanaf 20 december (20-12-2021) - Omzetverlies De tegemoetkoming hangt samen met het omzetverlies dat minstens 30% moet zijn. Of dit al dan niet veroorzaakt wordt door corona, is niet van belang. De tegemoetkoming bedraagt 100% van de hieraan gekoppelde vaste lasten. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 60%, wordt dus ook 60% van de vaste lasten vergoed. Referentiekwartaal U mag uw omzetverlies bepalen op basis van uw omzet in het vierde kwartaal van 2019 of het… >
 • Rekenregels daglonen 2022 bekend (20-12-2021) - Maximumdagloon omhoog In de nieuwe rekenregels zijn de gevolgen verwerkt van aanpassingen van het bruto wettelijk minimumloon voor uitkeringsbedragen en grondslagen op dat brutominimumloon. Het maximumdagloon bedraagt vanaf 1 januari 2022 € 228,76 per dag. Het maximummaandloon wordt € 4.975,53 per maand. Dit maximummaandloon wordt berekend door het maximumdagloon te vermenigvuldigen met 21,75. Dit is het gemiddeld aantal uitkeringsdagen in een maand. UVW-uitkering nooit hoger dan het maximumdagloon De maximumbedragen… >
 • Definitieve NOW Q4 2020 nu aanvragen (16-12-2021) - NOW 3.1 De NOW 3.1 voorzag in een tegemoetkoming van maximaal 80% van de loonkosten. De tegemoetkoming was afhankelijk van de omzetdaling, die minstens 20% en maximaal 100% kon bedragen. Definitieve aanvraag Een werkgever kon bij zijn aanvraag het omzetverlies schatten. Op basis hiervan werd een voorschot verstrekt. Nu de definitieve omzetcijfers bekend kunnen zijn, dienen deze te worden doorgegeven aan het UWV. Die zorgt dan voor de eindafrekening. EHerkenning… >
 • Top 5 hoofdpunten regeerakkoord 2021 voor de ondernemer (15-12-2021) - De partijen zetten in hun akkoord onder andere in op tegengaan van klimaatverandering, het bouwen van betaalbare woningen, verbeteren van de gezondheidszorg, verbeteren van de bestaanszekerheid via het aanpakken van onevenwichtigheden op de arbeidsmarkt, het gericht verlagen van belastingen, investeren in innovatie en een goed vestigingsklimaat voor ondernemers en bedrijven. In dit artikel zetten wij per onderwerp de belangrijkste voorgenomen wijzigingen voor ondernemers op een rij.  1. Ondernemen De continuïteit… >
 • TVL vierde kwartaal nog vóór kerst aan te vragen (15-12-2021) - TVL De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies in het vierde kwartaal. Dit omzetverlies moet minstens 30% zijn. De vaste lasten worden gebaseerd op branchecijfers. Dit betekent dat de werkelijke vaste lasten van een bedrijf voor de TVL niet van belang zijn. Omvang tegemoetkoming Van de vaste lasten wordt 100% gecompenseerd, maal het omzetverlies. Bij een omzetverlies van bijvoorbeeld 50%, wordt dus ook de helft van de vaste lasten vergoed.… >
 • Extra steun bedrijven verlengd naar Q1 2022 (15-12-2021) - NOW 5 Voor de maanden november en december is er loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% ten opzichte van 2019 via de NOW-regeling (NOW 5). De grens voor het maximaal te vergoeden omzetverlies is 80%. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. De tegemoetkoming is gebaseerd op de loonsom in september 2021. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere NOW-regelingen zijn er enkele… >
 • Uw kind geld lenen voor het kopen van een huis? (14-12-2021) - Zakelijkheid voorop Bij leningen tussen familieleden zoals tussen ouders en kind, dient de zakelijkheid voorop te staan. Er zullen dus duidelijke afspraken gemaakt moeten worden over onder meer de betaling van de rente en het terugbetalen van de hoofdsom. Aftrekbare hypotheekrente? Wilt u een lening verstrekken voor de aanschaf van een eigen woning en wilt u dat uw kind de rente kan aftrekken als hypotheekrente? Dan geldt er een aantal… >
 • Voorlopige aanslag 2022: optimale verdeling aftrekposten (14-12-2021) - Voorlopige aanslag Via een voorlopige aanslag kan al in de loop van het jaar een belastingteruggave verkregen worden of een bedrag aan te betalen belasting gespreid worden betaald. De voorlopige aanslag is een zo goed mogelijke schatting van het inkomen en de aftrekposten voor het betreffende jaar, op basis van gegevens uit het verleden. Verdeling aftrekposten Fiscale partners hebben de mogelijkheid om bepaalde aftrekposten onderling te verdelen. Het betreft met… >
 • Werkgever kan per 13 december NOW-5 aanvragen (13-12-2021) - Wat zijn de verschillen met de vorige NOW-steunmaatregelen? Overeenkomsten De NOW-5 verschilt van zijn voorgangers, maar is in de basis toch goeddeels hetzelfde gebleven. Zo kan de NOW-5 ook dit keer worden aangevraagd bij een omzetverlies van minstens 20% en maximaal 80% en wordt 85% van de loonkosten vergoed. De loonkosten worden ook nu weer verhoogd met 40% in verband met bijkomende kosten, zoals het vakantiegeld. Verschillen De NOW-5 kent… >
 • Nieuwe subsidie voor vergroenen bouwsector (13-12-2021) - Verlaging van meerkosten De subsidie richt zich primair op een vermindering van de meerkosten bij aanschaf van ‘groen’ bouwmaterieel ten opzichte van regulier bouwmaterieel. Daartoe zullen deze meerkosten voor maximaal 40% worden gesubsidieerd, voor mkb-bedrijven tot maximaal 50%. Samenloop MIA Daar waar de regeling samenloopt met de milieu-investeringsaftrek (MIA), zal een korting plaats gaan vinden. Die betreft dan 11,25% van de MIA, als een investeringsmiddel hiervoor in aanmerking komt. Dit… >
 • RVO gestart met vaststellen TVL Q2 2021 (9-12-2021) - TVL De TVL, tegemoetkoming vaste lasten, is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming over het tweede kwartaal is gekoppeld aan de omvang van het omzetverlies. De tegemoetkoming bedraagt 100% van het omzetverlies, maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Vaststellen De TVL wordt in eerste instantie… >
 • Advieswijzer Arbeid en arbeidscontracten 2021: ken uw rechten en verplichtingen (9-12-2021) - Weet u het allemaal nog? Voor iedereen die het overzicht een beetje kwijt is, nog één keer de belangrijkste wijzigingen op een rij. 1. Denk aan uw aanzegverplichting en voorkom een aanzegvergoeding Bij tijdelijke contracten van zes maanden of langer, moet u uiterlijk een maand voor de overeengekomen einddatum schriftelijk aan de werknemer laten weten of u het contract wel of niet wenst voort te zetten en zo ja, onder… >
 • In 2022 strengere regels voor milieuzones (8-12-2021) - Milieuzones Amsterdam, Arnhem, Breda, Delft, Den Haag, Eindhoven, Leiden, Maastricht, Rijswijk, Rotterdam, ’s-Hertogenbosch, Tilburg en Utrecht beschikken over een milieuzone voor vrachtauto’s. Haarlem krijgt deze per 2022. Amsterdam en Eindhoven hebben ook een milieuzone voor bussen. Den Haag en Utrecht krijgen die per 2022. Personen- en bestelauto’s Amsterdam, Arnhem, Den Haag en Utrecht hebben tevens een milieuzone voor personen- en bestelauto’s. Amsterdam en Den Haag hebben die ook voor snor-… >
 • Uitkering TVL en TOGS onbelast, NOW belast (7-12-2021) - Kosten wel aftrekbaar De kosten waarop de TVL ziet, de vaste lasten die u als ondernemer maakt zoals de kosten voor huur en verzekeringen, zijn wel gewoon aftrekbaar van de winst. TVL – Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming varieert dit jaar van maximaal 85% tot 100%… >
 • Ouders krijgen meer compensatie kinderopvang (7-12-2021) - Tijdelijke tegemoetkomingsregelingen kinderopvang (TTKO) De herziening van de tijdelijke tegemoetkomingsregeling kinderopvang hangt samen met het feit dat in bepaalde gevallen te weinig compensatie is toegekend. De oorzaak hiervan is dat er destijds gestreefd is naar een snelle en eenvoudige regeling. Honderden euro’s De tegemoetkoming is ongeveer gelijk aan de eigen bijdrage van de ouders. In sommige gevallen hebben ouders echter tot enkele honderden euro’s te weinig compensatie ontvangen. Peildatum Om… >
 • TVL vierde kwartaal; de verschillen (6-12-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies en van de vaste lasten. Deze worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Omzetverlies Het omzetverlies voor de TVL in het vierde kwartaal van dit jaar dient minstens 30% te bedragen. Dit percentage gold ook toen de regeling… >
 • Belastingdienst herstelt fouten met belastingrente (6-12-2021) - Wat zijn de voorwaarden? De Belastingdienst moet belastingrente betalen zodra het meer dan acht weken duurt als een verzoek om teruggave, vermindering, bezwaar of suppletie inzake de btw wordt vastgesteld. Dit geldt alleen voor verzoeken die ingediend zijn ná het jaar waarop de teruggave betrekking heeft en waarop de Belastingdienst ná 1 april beslist. Brief of persoonlijk contact De betreffende ondernemers worden per brief geïnformeerd en krijgen excuses aangeboden. Met… >
 • Onderscheid mogelijk bij heffing reclamebelasting? (2-12-2021) - Voorwaarden Volgens een uitspraak van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden is dit onderscheid inderdaad mogelijk, mits hiervoor een objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. Ook mag de te betalen reclamebelasting niet afhankelijk zijn van het inkomen, de winst of het vermogen. Kernwinkelgebied en aanloopgebied Voor het heffen van reclamebelasting maakt de gemeente Ede een onderscheid in kernwinkelgebied en aanloopgebied. Een pand behoort tot het aanloopgebied als vanuit de kern van Ede een straat… >
 • Speciale computerbril belastingvrij? (2-12-2021) - Computerbril Bij een computerbril is de bril zowel ingesteld op zicht op het toetsenbord, als op het beeldscherm. De bril kent dus een verschil in afstand qua scherpte. Dit voorkomt onder meer nekklachten die ontstaan als de werknemer zonder de bril een foute werkhouding aanneemt. Arbovoorziening Is een computerbril nodig om te werken achter een beeldscherm, dan kan de computerbril aangemerkt worden als arbovoorziening. Die kunt u als werkgever onbelast… >
 • Lager gebruikelijk loon dga moet aantoonbaar zijn (1-12-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv indien een van deze bedragen hoger is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Wie eist, bewijst In… >
 • Belastingtelefoon zit ernaast, wat zijn de gevolgen? (1-12-2021) - Reiskosten aftrekbaar? In een zaak die speelde voor het gerechtshof in Den Bosch, had een belastingplichtige de zakelijke kilometers die hij maakte voor zijn baas afgetrokken tegen € 0,19/km. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Belastingtelefoon had hem hierover fout voorgelicht. Inspecteur bestrijdt fout niet Dat de Belastingtelefoon kennelijk een fout had gemaakt, stond voor het gerechtshof niet ter discussie. Wel de vraag welke gevolgen dit moest hebben. Volgens… >
 • Special Eindejaarstips 2021 (30-11-2021) - Wat kunt u als ondernemer fiscaal dit jaar nog regelen? Zijn er voor de dga belangrijke aandachtspunten waarop u moet anticiperen? Op welke zaken moet u zich als werkgever voorbereiden op het nieuwe jaar? In de Special Eindejaarstips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Daarnaast hebben we ook enkele tips rondom coronamaatregelen opgenomen. Let op! Een aantal van de plannen… >
 • Werkgeverspremies voor 2022 bekend (30-11-2021) - De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is gedifferentieerd. Ook is het maximumpremieloon voor 2022 bekendgemaakt. Gedifferentieerde Aof-premie per 2022 Per 1 januari 2022 geldt een gedifferentieerde Aof-premie. Er is een lagere premie voor kleine werkgevers en een hogere premie voor (middel)grote werkgevers. Dit onderscheid moet de loondoorbetalingsplicht bij ziekte goedkoper maken voor kleinere werkgevers. Wat zijn de percentages voor 2022? Premies  2021  2022  AOW  Ouderdomsfonds  17,90%  17,90%  ANW  Nabestaandenfonds  0,10% … >
 • Nog geen wijziging belastingheffing aandelenopties (30-11-2021) - Belasting over aandelenopties Aandelenopties zijn belast op het moment dat de opties worden omgezet in aandelen. Een nadeel hiervan is dat er soms al belasting betaald moet worden op een moment dat de aandelen nog niet verkocht mogen worden of dat er nog niet voldoende middelen zijn om de belasting te betalen. Wijziging moment belastingheffing Het plan is om werknemers ook de keuze te bieden belasting te betalen op het… >
 • Extra steun bedrijven vanwege coronabeperkingen (28-11-2021) - NOW Er komt voor de maanden november en december opnieuw loonsteun voor bedrijven met een omzetverlies van minstens 20% via de NOW-regeling (NOW 5). Het omzetverlies kan maximaal 80% bedragen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Wijzigingen Ten opzichte van de eerdere tegemoetkomingen zijn er enkele wijzigingen. Zo mag de loonsom met maximaal 15% dalen, zonder dat dit effect heeft op de uiteindelijke subsidie.… >
 • Volgend jaar KOR toepassen? Nu aanmelden! (26-11-2021) - Voordeel KOR U kunt zich aanmelden voor de KOR als uw omzet in een jaar maximaal € 20.000 bedraagt. Als u gebruikmaakt van de KOR, hoeft u geen btw te berekenen. U kunt de betaalde btw op uw aankopen ook niet aftrekken. De KOR is daarmee dus niet altijd voordelig. Zeker als u recht heeft op teruggave van btw, omdat u bijvoorbeeld heeft geïnvesteerd.  Wacht niet te lang Ondanks het… >
 • Vier sinterklaas fiscaal vriendelijk (25-11-2021) - Feest op de werkplek Organiseert u het sinterklaasfeest op de werkplek, dan is dit fiscaal het voordeligst. De kosten van het inhuren van sint en zijn pieten leiden namelijk niet tot belastingheffing. Dit omdat er sprake is van een voorziening op de werkplek. Dit geldt ook voor drankjes, strooigoed en eventuele hapjes. Cadeautje belast Krijgen de kinderen een cadeautje mee naar huis, dan is dit belast loon voor de betreffende… >
 • Uw hypotheek onderbrengen in box 3? (24-11-2021) - Woning en hypotheek in box 1 Dat uw woning in box 1 zit, betekent onder meer dat u hierover jaarlijks belasting betaalt via het eigenwoningforfait. Een deel van de WOZ-waarde, in 2022 in de meeste gevallen 0,45%, moet u daardoor bij uw inkomen tellen. Daar mag u de betaalde hypotheekrente echter weer van aftrekken. Hypotheekrente laag De hypotheekrente staat al jaren op een historisch laag peil. De aftrek zet voor… >
 • Heeft u dit jaar de schenkvrijstelling al gebruikt? (24-11-2021) - Verhoging De verhoging van de schenkvrijstelling met € 1.000 hangt samen met de coronacrisis. Het kabinet was van mening dat in deze barre tijden menigeen wel een extraatje kan gebruiken en wil schenkingen aanmoedigen. Concreet is daarom de vrijstelling voor kinderen dit jaar verhoogd naar € 6.604 en voor derden, onder wie ook kleinkinderen, naar € 3.244. Eenmalig De verhoging met € 1.000 is eenmalig en zal volgend jaar dus… >
 • Betalingen aan derden voortaan inclusief BSN (23-11-2021) - Betaling aan derden Bij betalingen aan derden gaat het om betalingen aan personen die niet bij de opdrachtgever in dienst zijn en aan personen die geen ondernemer zijn en zelf geen factuur uitreiken met btw. Te denken valt aan personen die lezingen op hun vakgebied houden en aan freelancers, zoals schoonmakers. Gegevens De door te geven gegevens betreffen de NAW-gegevens van de ingehuurde derde, de geboortedatum, het BSN-nummer en de… >
 • Verklaring geen privégebruik auto te laat, wat nu? (23-11-2021) - Bijtelling auto Als een auto van de zaak ter beschikking wordt besteld, moet een percentage van de cataloguswaarde bij het inkomen worden geteld. Voor nieuwe auto’s geldt dit jaar een bijtelling van 22%, tenzij de auto volledig elektrisch is. Dan bedraagt de bijtelling 12% tot een cataloguswaarde van € 40.000 en 22% over het meerdere. In 2022 geldt voor elektrische auto’s een bijtelling van 16% tot een cataloguswaarde van €… >
 • Pas uw beloning voor thuiswerkers aan (22-11-2021) - Thuiswerkvergoeding € 2 per dag Het bedrag dat u vanaf 2022 aan thuiswerkers belastingvrij mag verstrekken, is € 2 per dag. Het bedrag is vrijgesteld en komt ook niet ten laste van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Let op! De vrijgestelde vergoeding van € 2 per dag is voor € 0,95 slechts beperkt aftrekbaar. Dit deel van de vergoeding wordt namelijk aangemerkt als een vergoeding voor gemengde kosten, zoals… >
 • Aanspraak levensloop per 1 november belast (22-11-2021) - Levensloopregeling Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutosalaris sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken. Werknemers konden tot 1 november echter ook nog over een levenslooptegoed beschikken. Loon uit arbeid De waarde van het tegoed wordt in beginsel aangemerkt als loon uit arbeid. Alleen als de werknemer of ex-werknemer 1 januari 2021 61 jaar of ouder was, wordt de aanspraak aangemerkt als loon… >
 • Aanvragen vaststelling TVL Q2 2021 vanaf 29 november (18-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die door corona of een andere oorzaak minstens 30% omzetverlies hebben geleden. De tegemoetkoming bedraagt voor het tweede kwartaal van 2021 100% van het omzetverlies maal de vaste lasten. Deze vaste lasten worden bepaald aan de hand van branchegegevens. Voorschot Ondernemers die de TVL hebben aangevraagd, hebben al een voorschot gekregen van 80%. Dit voorschot… >
 • Opnieuw coronasteun voor getroffen bedrijven (17-11-2021) - Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) De al aangekondigde steun via de VLN (Vaste Lasten Nachthoreca) wordt vervangen door de al bekende steunmaatregel TVL. Dit betekent dat in beginsel alle ondernemers die in het vierde kwartaal van dit jaar een omzetverlies boeken van minstens 30% een tegemoetkoming in de vaste lasten kunnen krijgen. De tegemoetkoming is gerelateerd aan het omzetverlies en bedraagt 85% van de vaste lasten. De omvang van de vaste… >
 • Pas op voor bestuurdersaansprakelijkheid (17-11-2021) - Bestuursaansprakelijkheid Wettelijk is geregeld dat bestuurders van een bv, onder wie meestal de dga, in beginsel hoofdelijk aansprakelijk zijn voor een aantal belastingschulden. Dit betreft onder meer de loonheffing en omzetbelasting. De Belastingdienst kan u als bestuurder moeilijker aansprakelijk stellen als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig aan de Belastingdienst meldt. Dit betekent binnen twee weken nadat betaald had moeten worden. Let op! Als u betalingsmoeilijkheden van uw bv tijdig… >
 • Nog geen sancties bij toezicht op arbeidsrelaties (16-11-2021) - Modelovereenkomst Als er sprake is van een arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en -nemer, moeten belasting en premies worden ingehouden. Op basis van een modelovereenkomst kunnen de voorwaarden waaronder een opdracht wordt uitgevoerd, worden vastgelegd. Hieruit volgt of dit al dan niet leidt tot een arbeidsrelatie. Kwaadwillendheid De Belastingdienst heeft bekendgemaakt dat vooralsnog alleen sancties worden getroffen als blijkt dat er sprake is van kwaadwillendheid. Dit is tot nu toe bij controles… >
 • Beloon Wajonger extra via werkkostenregeling (16-11-2021) - Korting 70% Voor werkende Wajongers hangt de hoogte van de uitkering af van het inkomen. Verdient een Wajonger meer, dan gaat de aanvullende uitkering die hij krijgt omlaag. Sinds 1 januari 2021 geldt voor alle Wajongers dat 70% procent van het verdiende inkomen verrekend wordt met de uitkering. Dit geldt ook voor een eenmalige bruto vergoeding. WKR biedt oplossing De werkkostenregeling (WKR) biedt soelaas voor dit ‘probleem’. Daarom kunt u… >
 • Hoger Vpb-tarief in 2022 (15-11-2021) - Lager tarief over langere schijf Het kabinet had al eerder voorgesteld het lage tarief van 15% in de vennootschapsbelasting vanaf 2022 toe te passen op een groter deel van de winst. Nu is dit lage tarief nog van toepassing op de eerste € 245.000 winst, vanaf volgend jaar op de eerste € 395.000 van de winst. Omslagpunt Bovenstaande wijzigingen betekenen dat kleinere bv’s vanaf 2022 minder belasting gaan betalen en… >
 • Beperk privéopnames vóór 1 januari (15-11-2021) - Box 3 De belastingheffing in box 3 is afhankelijk van de omvang van uw vermogen. Hoe meer vermogen, hoe hoger de belasting. Daarbij gaat de fiscus uit van een verondersteld rendement. Volgend jaar kan dit oplopen tot 5,53%. Het tarief in box 3 van 31% betekent dat u dus maximaal 5,53% x 31% = 1,71% van het vermogen betaalt aan belasting.  Opname winst Ondernemers in de inkomstenbelasting die de winst… >
 • Wat als een werknemer een passende functie weigert? (11-11-2021) - Een werknemer van wie de functie is komen te vervallen, kan niet zomaar een aangeboden, passende functie weigeren. Als hij dit ten onrechte toch doet, kan hij zijn recht op betaling van een transitievergoeding verspelen. Hoe zit dat precies? Een rechter oordeelde daarover. Drie keer een aanbod De casus was als volgt. De functie van een werkneemster verviel en haar arbeidsovereenkomst werd na toestemming van het UWV opgezegd. De werkgever… >
 • Bijtelling elektrische auto uit 2017 flink hoger (10-11-2021) - Bijtelling nieuwe auto omhoog in 2022 De bijtelling voor een nieuwe elektrische auto stijgt volgend jaar ook van 12 naar 16%. De bijtelling geldt alleen voor de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde. Nu is dat nog over de eerste € 40.000. Over het meerdere bedraagt de bijtelling 22%.  Bijtelling bestaande na 60 maanden De bijtelling voor een auto staat vast voor de eerste 60 maanden nadat deze voor het… >
 • Zonder controle eerdere jaren geen ‘nieuw feit’ (10-11-2021) - Voortdurende verliezen niet opgemerkt In de betreffende zaak ging het om een belastingplichtige die naast zijn baan in loondienst een webshop en borduurstudio exploiteerde. Hiermee behaalde hij gedurende veertien jaren alleen maar verliezen. Doordat er positieve inkomsten uit dienstbetrekking tegenover stonden, was het inkomen per saldo toch steeds positief en had de inspecteur de verliezen niet opgemerkt. Navorderen mogelijk? De inspecteur merkte de verliezen bij het opleggen van de aanslag… >
 • Reclamebelasting, wat verstaan we onder reclame? (9-11-2021) - Reclamebelasting Een gemeente kan een aanslag reclamebelasting opleggen voor openbare aankondigingen die zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.  Verordening Als een gemeente reclamebelasting wil heffen, moet dit zijn vastgelegd in een gemeentelijke verordening. Hierin kan bepaald zijn dat de belasting slechts in een deel van de gemeente wordt geheven. Gezellig! In bovenstaande zaak was aan een café-eigenaar een aanslag reclamebelasting opgelegd van € 541. Volgens de gemeente bestond hiertoe het… >
 • Maximaliseer voordeel KIA (9-11-2021) - Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) De KIA is met name bedoeld voor kleinschalige investeringen. Daarom krijgt u relatief minder KIA als uw investeringen oplopen. Tot een investeringsbedrag van € 59.170 bedraagt de KIA 28%. Tussen € 59.170 en € 109.574 krijgt u aan KIA een vast bedrag van € 16.568. Boven een investeringsbedrag van € 109.574 loopt de KIA langzaam af naar nihil bij een bedrag hoger dan € 328.721. Let op! De… >
 • Hoe lang is geruisloze overdracht te herzien? (8-11-2021) - Geruisloos doorschuiven Als een onderneming geruisloos naar een overnemer wordt doorgeschoven, vindt er fiscaal geen staking plaats. Dit betekent dat degene die het bedrijf stopt of overdraagt, niet met de fiscus hoeft af te rekenen over onder meer de boekwinsten. Die claims schuiven door naar de opvolger en vertaalt zich in een lagere overnameprijs. Voorwaarden Geruisloos doorschuiven is gebonden aan voorwaarden. Een belangrijke is dat de overdrager en de opvolger… >
 • Neveninkomsten mogelijk pas in later jaar ter discussie (8-11-2021) - Gratis bemiddeling In de betreffende zaak dreef een belastingplichtige een organisatieadviesbureau dat was gericht op mediation in het kader van buurtbemiddeling. Uit deze neveninkomsten resulteerden sinds zeven jaren slechts verliezen. Dit was ook te verwachten, want de activiteiten werden verricht op vrijwillige basis. Geen bron van inkomen Er werd volgens de rechter dan ook geen voordeel met de activiteiten beoogd en een voordeel was ook niet te verwachten. Daardoor was… >
 • Voorkom afrekenen over herinvesteringsreserve (4-11-2021) - Herinvesteringsreserve (HIR) De herinvesteringsreserve is een faciliteit waarbij u de boekwinst bij verkoop van een bedrijfsmiddel reserveert en deze afboekt op een ander aan te schaffen bedrijfsmiddel. De boekwaarde van het nieuwe bedrijfsmiddel wordt daardoor verlaagd met de HIR, wat betekent dat u er minder op kunt afschrijven. Zodoende betaalt u toch belasting over de boekwinst, maar nu gespreid. Reserveren in beginsel maximaal drie jaar De boekwinst moet u in… >
 • Lager gebruikelijk loon door kostenvergoeding en bijtelling (4-11-2021) - Gebruikelijk loon Het gebruikelijk loon dient volgens de wet te worden vastgesteld op 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of op het hoogste loon van de werknemers die in dienst zijn bij uw bv, indien een van deze bedragen meer is dan € 47.000. Is het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking lager dan € 47.000, dan wordt het gebruikelijk loon vastgesteld op dit bedrag. Belast in box 1… >
 • Opnieuw meer tijd voor aanvraag vaststelling NOW 1 (3-11-2021) - Compensatie loonkosten Vanwege de coronacrisis kon een werkgever die minstens 20% omzetverlies had geleden financiële compensatie aanvragen voor de loonkosten. Dit kon voor het eerst voor de periode maart t/m mei 2020 (NOW 1). Het omzetverlies werd gebaseerd op een schatting. Vandaar dat de definitieve omzetdaling moet worden doorgegeven. Laatste kans Een meerderheid van de werkgevers die de NOW 1 aanvroegen, hebben inmiddels de vaststelling aangevraagd. De groep ondernemers die… >
 • Koop nog dit jaar elektrische auto (2-11-2021) - Bijtelling verhoogd De bijtelling vanwege het privégebruik is voor een elektrische auto dit jaar nog 12% tot € 40.000 van de cataloguswaarde. Over het meerdere van de cataloguswaarde is de bijtelling 22%. Volgend jaar wordt de bijtelling 16% over de eerste € 35.000 van de cataloguswaarde en 22% over het meerdere. Dat levert een fors hogere bijtelling op. Wat scheelt dat nu? Stel dat u dit jaar nog een elektrische… >
 • Kerstpakket belastingvrij via werkkostenregeling (2-11-2021) - Werkkostenregeling Via de werkkostenregeling kunt u allerlei zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw werknemers. Dat hoeven niet alleen kostenvergoedingen te zijn. Ook bijvoorbeeld een extraatje vanwege een prima omzet kunt u via de werkkostenregeling belastingvrij verstrekken. Vrije ruimte Vergoedingen en verstrekkingen die niet boven de vrije ruimte uitkomen, zijn belastingvrij. Komen ze wel boven de vrije ruimte uit, dan blijven ze belastingvrij voor de werknemer. U moet als werkgever… >
 • Schenken op papier, waar moet u op letten? (1-11-2021) - Schenken op papier Als u schenkt op papier, schenkt u een bepaald bedrag en leent u dit vervolgens weer van de ontvanger van de schenking terug. Feitelijk verandert er dus niets, behalve dat u een schuld krijgt bij de ontvanger van de schenking en deze een vordering op u heeft. Daarbij spreekt u af dat deze schuld opeisbaar wordt na uw dood. Belastingbesparing Het nut van een schenking op papier… >
 • Onnauwkeurige dga komt flink op de koffie (1-11-2021) - Niet zo nauw De dga in deze zaak nam het niet zo nauw, zo bleek. Hij betaalde onder meer diverse privé-uitgaven vanuit de zaak, kende zichzelf een gebruikelijk loon toe dat ver onder het wettelijk minimum van nu € 47.000 lag, vergat de bijtelling voor de ter beschikking gestelde auto’s aan te geven, verzweeg tienduizenden euro’s aan omzet en gaf te weinig zakelijk ontvangen rente aan. De inspecteur berekende de… >
 • Correctie heffing box 3 door interen op vermogen (28-10-2021) - Box 3 ter discussie De belastingheffing in box 3 staat al jaren ter discussie. De heffing is namelijk gebaseerd op een fictief rendement, dat hoger wordt verondersteld naarmate het vermogen toeneemt. Dus los van de vraag wat het werkelijke rendement is dat met het vermogen wordt behaald. Buitensporige last In bovengenoemde zaak concludeerde de rechtbank dat de heffing in deze specifieke situatie een individuele en buitensporige last oplevert. Uit eerdere… >
 • Geen extra correctie bij fout loonkostenvoordeel (27-10-2021) - Loonkostenvoordeel U kunt loonkostenvoordeel krijgen voor de volgende doelgroepen: oudere werknemers vanaf 56 jaar arbeidsgehandicapte werknemers die nieuw in dienst komen werknemers uit de doelgroep van de banenafspraak en scholingsbelemmerden arbeidsgehandicapte werknemers die herplaatst worden Als u het voordeel aanvraagt, heeft u een doelgroepenverklaring nodig. Het loonkostenvoordeel kan oplopen tot € 6.000 per werknemer per jaar. Loonaangifte U moet in uw loonaangifte aanvinken dat u voor een bepaalde werknemer recht… >
 • Advieswijzer Kantoor aan huis 2021 (27-10-2021) - Er is onder meer een verschil in de behandeling van een zogeheten kwalificerende en een niet-kwalificerende werkruimte. Daarnaast gelden er voor een ondernemer met een eenmanszaak, vof of maatschap andere regels dan voor een ondernemer met een bv. En hoe zit het eigenlijk met de btw? In deze advieswijzer komen de verschillende regels aan de orde. Kwalificerende werkruimte Als eerste is het van belang om vast te stellen of sprake… >
 • Aanvraag TVL derde kwartaal 2021 verlengd (26-10-2021) - TVL De TVL is een financiële tegemoetkoming in de vaste lasten voor ondernemers die, al dan niet vanwege corona, minstens 30% omzetverlies realiseren. De TVL is afhankelijk van de grootte van het omzetverlies, bedraagt maximaal 100% en wordt gebaseerd op branchecijfers inzake de omvang van de vaste lasten. ICT-probleem De aanvraagtermijn is verlengd vanwege ICT-problemen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl). Deze dienst voert de TVL uit. Twee referentieperiodes… >
 • Vaak ziek? Geen reden voor ontbinding arbeidsovereenkomst (26-10-2021) - Voorwaarden ontbinding bij frequent ziekteverzuim  De wet bepaalt dat aan de volgende voorwaarden moet zijn voldaan om een arbeidsovereenkomst te ontbinden: er is sprake van regelmatig ziekteverzuim, en dat regelmatige ziekteverzuim is géén gevolg van onvoldoende zorg van de werkgever, en dat regelmatige ziekteverzuim zorgt voor onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, en herstel binnen 26 weken is niet aannemelijk, en herplaatsing in een andere passende functie is niet mogelijk. Cumulatieve… >
 • Voorschot UWV niet op eigenrisicodrager WGA verhalen (25-10-2021) - De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee uitkeringen: de WGA voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten en de IVA-uitkering voor volledig arbeidsongeschikten. Bezwaar tegen toerekening voorschotten WGA Bij de rechtbank in Roermond is er geprocedeerd over de vraag of het UWV de uitbetaalde voorschotten aan (ex-)werknemers mag doorbelasten aan de WGA-eigenrisicodrager, de (ex-)werkgever dus. Dat mag niet, aldus de rechtbank. Ontbreken wettelijke grondslag De rechtbank Roermond bepaalde in de zaak… >
 • Geen BOR bij weinig actief beleggen in vastgoed (25-10-2021) - Inhoud BOR Volgens de BOR wordt de schenking van een onderneming onder voorwaarden tot een bedrag van € 1.119.845 (2021) vrijgesteld van belastingheffing. Is de waarde hoger, dan is van het meerdere nog 83% vrijgesteld. Verhuur garageboxen en bedrijfsruimtes In een zaak die in september 2021 speelde voor de Hoge Raad, was de vraag aan de orde of het verhuren van garageboxen en bedrijfsruimtes kan worden aangemerkt als een materiële… >
 • Coronamaatregelen: wat is gestopt en wat niet? (20-10-2021) - Nieuwe steunmaatregelen: horeca en boekhandels Voor een paar sectoren is een aantal nieuwe maatregelen bekendgemaakt. Horecaondernemers die getroffen worden door de verplichte nachtsluiting tussen 0.00 en 6.00 uur kunnen in het vierde kwartaal 2021 een beroep doen op de nieuwe regeling Vaste Lasten Nachtsluiting Horeca (VLN). Voorwaarden zijn onder meer dat de ondernemer minimaal 50% minder omzet maakt dan in het vierde kwartaal 2019 én dat de ondernemer in het… >
 • Is de fiscale eenheid vennootschapsbelasting nog aantrekkelijk? (20-10-2021) - Tarieven vennootschapsbelasting In 2021 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 245.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Vanaf 2022 bedraagt het tarief 15% voor het winstdeel tot € 395.000 en 25% voor het winstdeel daarboven. Als meerdere bv’s onderdeel zijn van een fiscale eenheid vennootschapsbelasting, kan niet elke bv apart gebruikmaken van deze zogenaamde tariefopstap. De fiscale eenheid zal bij hogere winsten daarom veelal leiden tot hogere… >
 • Verliezen verrekenen: wat verandert er per 1 januari 2022? (20-10-2021) - Op hoofdlijnen Vanaf 1 januari 2022 zijn verliezen in tijd onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Tegelijkertijd zijn vanaf die datum verliezen in omvang beperkt verrekenbaar: volledige verliesverrekening is straks slechts mogelijk tot een bedrag van € 1 miljoen. Waarom? Het doel van de wijzigingen is om te voorkomen dat bedrijven met winstgevende activiteiten jaren achtereen geen vennootschapsbelasting (Vpb) betalen. De wijzigingen moeten leiden tot een meer geleidelijke verliesverrekening en daarmee stabielere belastinginkomsten.… >
 • Top-10 Year-End Tips (19-10-2021) - Please note:The government’s plans still have to be approved by the Lower and Upper House. 1. Buy an electric car quickly If you were planning to buy an electric car in the near future and register it in your company’s name, do so this year. From next year the addition to taxable income is increasing from 12% to 16% and this lower rate will apply only on the first €… >
 • Strenge eisen Milieulijst niet altijd fataal (19-10-2021) - MIA Als een bedrijfsmiddel voor de MIA in aanmerking komt, betekent dit dat u een percentage van de aanschafprijs extra mag afschrijven. Het percentage hangt af van het bedrijfsmiddel. Dit jaar zijn de percentages 13,5%, 27% en 36%, volgend jaar worden ze verhoogd naar 27%, 36% en 45%. Vamil Een bedrijfsmiddel waarop u de Vamil kunt toepassen, kunt u willekeurig voor 75% afschrijven. Dat kan desgewenst al in het eerste… >
 • Tijdens vakantie ook recht op doorbetaling overuren (19-10-2021) - In een zaak die eerder bij het gerechtshof Den Haag speelde stond de vraag centraal of tijdens de vakantie van chauffeurs ook het loon over de overuren betaald moest worden. Een chauffeur maakte gedurende meerdere jaren op maandelijkse basis veel overuren. Deze overuren vormden een aanzienlijk deel van haar salaris. Ze was daarom van oordeel dat deze overuren (inclusief de onregelmatigheidstoeslag) ook tijdens de opname van vakantie moesten worden doorbetaald.… >
 • Wijzigingen 2022 in belastingheffing eigen woning (18-10-2021) - Aftrek hypotheekrente verder beperkt Vanaf 2022 kan de hypotheekrente nog maar worden afgetrokken tegen een tarief van maximaal 40%. Momenteel is dat nog tegen maximaal 43%. Alleen degenen met een belastbaar inkomen in de hoogste tariefschijf (in 2022 € 69.398 of meer) kunnen hierdoor worden getroffen. Eigenwoningforfait daalt Woningeigenaren moeten jaarlijks een percentage van de WOZ-waarde van de woning bij hun inkomen tellen, het zogenaamde eigenwoningforfait. Dit jaar bedraagt het… >
 • Vereenvoudiging btw-regels voor EU-ondernemer (18-10-2021) - Wijziging btw op afstandsverkopen Dit jaar is op 1 juli het systeem van btw op afstandsverkopen gewijzigd. Er geldt nog maar één omzetdrempel van € 10.000 per kalenderjaar. Ondernemers met een omzet boven de € 10.000 dienen btw te berekenen van het EU-land waaraan men goederen of digitale diensten levert. OSS-systeem Om administratieve lasten te beperken, kunnen ondernemers bij afstandsverkopen, zoals via een webshop, gebruik maken van het éénloketsysteem (One… >
 • Top 10 Eindejaarstips (14-10-2021) - Let op! De plannen van het kabinet moeten nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd. 1. Koop nog snel een elektrische auto Was u al van plan op korte termijn een elektrische auto te kopen en op de zaak te zetten, doe dat dan nog dit jaar. Vanaf volgend jaar wordt de bijtelling namelijk verhoogd van 12 naar 16% én geldt dit lagere tarief nog maar voor de eerste €… >
 • Vanaf 2022 hogere BPM (14-10-2021) - De belasting die bij aankoop van een nieuwe personenauto betaald moet worden (BPM), gaat de komende vier jaar stijgen. Dit is op Prinsjesdag in het Belastingplan 2022 bekendgemaakt. >
 • STAP in plaats van scholingsaftrek (13-10-2021) - Vanaf 2022 is er voor scholingsactiviteiten een nieuwe subsidie beschikbaar. Deze kan vanaf 1 maart 2022 worden aangevraagd. De subsidie STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie) komt in de plaats van de huidige scholingsaftrek. Deze aftrek is alleen in 2021 nog mogelijk. >
 • Wetsvoorstel lenen bij eigen bv aangehouden (12-10-2021) - Het kabinet heeft de behandeling van het wetsvoorstel 'Excessief lenen bij de eigen vennootschap' voorlopig opgeschort. Dit wetsvoorstel wil leningen van meer dan € 500.000 bij de eigen bv belasten in box 2. Het is onbekend of de opschorting van de behandeling ook betekent dat het wetsvoorstel later dan 2023 ingaat. >
 • Welke cao is op uw bedrijf van toepassing? (12-10-2021) - In de praktijk komt het regelmatig voor dat ondernemingen hun bedrijfsactiviteiten wijzigen. Vaak wordt er vergeten dat wijzigingen invloed kunnen hebben op de toepasselijkheid van de cao. Past u de juiste cao toe? Voorkom onaangename verrassingen. >
 • Soms toch langer uitstel van betaling belastingschuld (11-10-2021) - Ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis, kunnen in sommige gevallen toch nog langer uitstel van betaling van hun belastingschuld krijgen. Het uitstel betreft belastingen die vanaf 1 oktober 2021 weer betaald hadden moeten worden. >
 • Eisen bijstand zelfstandige versoepeld vanwege corona (11-10-2021) - De eisen voor zelfstandigen die vanaf 1 oktober van dit jaar een beroep doen op de bijstand (Bbz), zijn versoepeld. Dit heeft het ministerie van SZW eerder bekendgemaakt. De versoepeling hangt samen met de coronacrisis. >
 • Lastenverlichting voor kleinere bv vanaf 2022 (7-10-2021) - Volgend jaar betalen bv’s over een winst tot € 395.000 nog maar 15% vennootschapsbelasting. Nu is dit lage tarief nog maar van toepassing op de eerste € 245.000 winst. Over het meerdere blijft het tarief 25%. Dit blijkt uit de stukken die gepresenteerd zijn op Prinsjesdag. >
 • Minder subsidie nieuwe elektrische auto in 2022 (6-10-2021) - Volgend jaar kunnen particulieren voor een nieuwe elektrische auto € 3.350 subsidie krijgen. Dit is € 650 minder dan in 2021. De subsidie voor aanschaf van een gebruikte elektrische auto blijft in 2022 met € 2.000 hetzelfde als nu. >
 • Vrije ruimte WKR in 2022 weer beperkt (6-10-2021) - De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt in 2022 weer beperkt. De vrije ruimte was in 2020 en 2021 verruimd vanwege de coronacrisis. Dat de vrije ruimte in 2022 wordt beperkt, blijkt uit het Belastingplan 2022 dat met Prinsjesdag is gepresenteerd. >
 • Terugwerkende kracht juiste sectorindeling mogelijk (5-10-2021) - Betaalde een werkgever te veel premies omdat hij in een verkeerde sector was ingedeeld, dan was het niet mogelijk om ingedeeld te worden in de juiste sector. De Hoge Raad heeft daar nu een streep doorheen gezet en de mogelijkheid heropend naar een wijziging van de sectorindeling met terugwerkende kracht. >
 • Ook dit jaar versoepeling uren kinderopvangtoeslag (4-10-2021) - Vanwege de coronacrisis wordt ook in 2021 de eis versoepeld voor de kinderopvangtoeslag inzake het aantal gewerkte uren. Ouders die niet konden werken vanwege corona, krijgen daardoor meer kinderopvangtoeslag. >
 • Specifieke steun boekhandels vanwege corona (4-10-2021) - Ook de fysieke boekhandel heeft geleden onder de coronacrisis. Op aandrang van de Tweede Kamer is er daarom een specifieke steunmaatregel beschikbaar. >
 • Deadline vaststelling TVL eerste kwartaal 2021 verlengd (1-10-2021) - Ondernemers die voor het eerste kwartaal van 2021 de tegemoetkoming vaste lasten (TVL) hebben aangevraagd, hoeven de definitieve vaststelling pas uiterlijk 12 november van dit jaar aan te leveren. Oorspronkelijk was dit 1 oktober. >
 • Ook in 2022 lager gebruikelijk loon innovatieve start-up (30-09-2021) - Innovatieve start-ups kunnen ook in 2022 ervoor kiezen een lager gebruikelijk loon uit te keren dan een dga normaal gesproken aan gebruikelijk loon moet opnemen. Door een lager gebruikelijk loon uit te keren wordt de liquiditeitspositie van de bv verbeterd. Dit staat vermeld in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag bekend is gemaakt. >
 • Advieswijzer Echtscheiding en uw bedrijf 2021 (30-09-2021) - Wanneer u als ondernemer gaat scheiden, heeft dit in de meeste gevallen ook gevolgen voor de onderneming. Of dit nu een eenmanszaak is of een bv. Een eigen bedrijf maakt een scheiding vele malen lastiger. >
 • Aandelenopties vanaf 2022 flexibeler belast (29-09-2021) - Vanaf volgend jaar kan een werknemer kiezen wanneer hij belasting wil betalen over verkregen aandelenopties. Door deze keuzevrijheid wordt het met name voor IT-bedrijven aantrekkelijker om personeel te belonen via aandelenopties. Dit voorstel is op Prinsjesdag bekendgemaakt. >
 • Uiterlijk 31 oktober definitieve NOW 1 aanvragen! (28-09-2021) - Ondernemers die voor de eerste periode NOW hebben aangevraagd, moeten uiterlijk 31 oktober een definitieve aanvraag indienen. Doen ze dit niet, dan moeten ze alle ontvangen NOW met betrekking tot de eerste periode terugbetalen. >
 • Extra steun voor nachthoreca (27-09-2021) - De nachthoreca, zoals discotheken en nachtclubs, mogen voorlopig na middernacht nog niet open. Daarom heeft het kabinet besloten voor deze sector een extra financiële steunmaatregel te treffen, de VLN. >
 • Volgend jaar lagere zelfstandigenaftrek (27-09-2021) - De zelfstandigenaftrek wordt volgend jaar verder verlaagd. Dit staat in de stukken die op Prinsjesdag zijn gepubliceerd. De verlaging was al eerder aangekondigd. >
 • Top 10 proposals from Prince’s Day 2021 (24-09-2021) - What important tax proposals for entrepreneurs did the caretaker Minister of Finance pull from his briefcase on Prince’s Day? An explanation of the ten most important ones is provided below. >
 • Sparen en beleggen iets minder zwaar belast (24-09-2021) - Sparen en beleggen wordt volgend jaar iets minder zwaar belast. Dit blijkt uit de stukken die op Prinsjesdag zijn gepresenteerd. >
 • Per 2022 meer milieu-investeringsaftrek (24-09-2021) - Als u volgend jaar milieuvriendelijk investeert, kunt u in aanmerking komen voor een hogere milieu-investeringsaftrek (MIA). Dit staat in het Belastingplan 2022 dat op Prinsjesdag is bekendgemaakt. >
 • Bijtelling elektrische auto in 2022 extra omhoog (23-09-2021) - De bijtelling voor de volledig elektrische auto van de zaak gaat volgend jaar extra omhoog. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Vanaf 2022 belastingvrije thuiswerkvergoeding mogelijk (23-09-2021) - Vanwege corona wordt er nog veel thuis gewerkt. Vanaf volgend jaar is het mogelijk om werknemers hiervoor een belastingvrije vergoeding van € 2 per dag te geven. Dit staat in het Belastingplan 2022. >
 • Top 10 Prinsjesdag 2021 (22-09-2021) - Welke belangrijke fiscale voorstellen voor ondernemers kwamen op Prinsjesdag uit het koffertje van de demissionair minister van Financiën? Wij zetten de tien belangrijkste voor u op een rij. >
 • Per 2026 kilometerheffing vrachtauto (21-09-2021) - Het is de bedoeling dat er in Nederland vanaf 2026 een kilometerheffing wordt ingevoerd voor vrachtauto’s die gebruik maken van snelwegen of van een aantal provinciale en lokale wegen. De opbrengst van de heffing wordt besteed aan milieuvriendelijke maatregelen inzake het wegvervoer. >
 • Aftrek hypotheekrente vergeten bij lening familie of bv? (21-09-2021) - Leende u geld bij de bv of een familielid voor een woning en vergat u de rente per abuis in aftrek te brengen, dan kunt u dat niet in alle gevallen herstellen volgens de Belastingdienst. Een adviseur van de Hoge Raad adviseerde de Hoge Raad onlangs echter om de aftrek van rente toch toe te staan. >
 • Laatste keer NOW vóór 1 oktober aanvragen (20-09-2021) - U kunt voor de zesde keer een tegemoetkoming in loonkosten aanvragen via de NOW. Uw aanvraag moet dan uiterlijk 30 september bij het UWV binnen zijn. Het gaat dan om de periode juli, augustus en september 2021. >
 • Met terugwerkende kracht de bv in? Wees op tijd! (20-09-2021) - Heeft u een eenmanszaak, vof of maatschap? Dan is het raadzaam om van tijd tot tijd te beoordelen of de overstap naar een bv raadzaam is. Maak die beoordeling nu. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 actie onderneemt, dan kan de overstap fiscaal zelfs nog met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Wat kan er fiscaal wel voor een gezonde lunch? (16-09-2021) - Werkgevers die hun personeel voorzien van een gezonde lunch, krijgen hiervoor geen extra fiscale faciliteit. Dit blijkt uit het eerdere antwoord van staatssecretaris Vijlbrief op Kamervragen. Maar wat kan er wel? >
 • Gebruikelijk loon niet lager door ziekte (16-09-2021) - Als dga moet u uit uw bv een gebruikelijk loon opnemen. Ziekte leidt er in beginsel niet toe dat het gebruikelijk loon lager mag worden gesteld dan wettelijk is voorgeschreven, aldus rechtbank Gelderland. >
 • Advieswijzer Vakantiewoning en fiscus 2021 (15-09-2021) - Als u een vakantiewoning op het oog heeft in Nederland, zijn er fiscale regels over de aankoop en het gebruik hiervan. Denk aan inkomstenbelasting, onroerendezaakbelasting en mogelijk ook overdrachtsbelasting, omzetbelasting en forensenbelasting. >
 • Met terugwerkende kracht de bv uit? Deadline 1 oktober (14-09-2021) - Als u opereert vanuit een bv, kunnen er redenen zijn uw bv om te zetten naar een eenmanszaak, vof of maatschap. Maak die beoordeling op tijd. Als u namelijk vóór 1 oktober 2021 uw intentie om de bv uit te gaan registreert bij de Belastingdienst, kan dat fiscaal zonder afrekening met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021. >
 • Premies ZW en WGA volgend jaar omhoog (14-09-2021) - De gemiddelde werkgeverspremies voor de ziektewet (ZW) en voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WGA) gaan volgend jaar omhoog. Dit heeft het UWV bekendgemaakt. >
 • Aanvragen uitstel van belasting tot 1 oktober (13-09-2021) - Ondernemers die door de coronacrisis hun belastingen niet tijdig kunnen betalen, kunnen nog tot 1 oktober van dit jaar bijzonder uitstel aanvragen. Heeft u al bijzonder uitstel aangevraagd en loopt dit vóór 1 oktober af, dan hoeft u geen verlenging aan te vragen voor de belastingen waarvoor u al bijzonder uitstel hebt. >
 • Special Miljoenennota 2021 (17-09-2020) - Inleiding Het kabinet presenteerde op deze aangepaste Prinsjesdag de Miljoenennota 2021 en het Belastingplan 2021. De maatregelen in het Belastingplan 2021 zijn sterk beïnvloed door de coronacrisis. Dit document bevat voorstellen van het kabinet die de komende periode in het parlement worden behandeld. De voorgestelde maatregelen treden per 1 januari 2021 in werking, tenzij anders is vermeld. Tarieven Onroerend goed Ondernemers en ondernemingen Internationaal Vervoer en verduurzaming Vastlegging coronasteunmaatregelen Overige… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden