Nieuws

 • Extra uitstel loonaangifte vanwege eHerkenning (10-08-2020) - EHerkenning Het extra uitstel wordt verleend vanwege het verplicht indienen van de loonaangifte via eHerkenning. Organisaties hebben aangegeven hiervoor meer tijd nodig te hebben.  EHerkenning is een veilig gedigitaliseerd communicatiemiddel waarmee inmiddels met enige honderden overheidsinstanties gecommuniceerd kan worden. Aan het gebruik ervan zijn kosten verbonden. Let op! Organisaties komen hiervoor alleen in aanmerking voor zover ze nog geen loonaangifte over een tijdvak in dit jaar hebben ingediend. Telefonisch benaderen… >
 • ‘Bruto = Netto’ voor uw vakantiekracht! (7-08-2020) - Scholieren- en studentenregeling De scholieren- en studentenregeling zijn bedoeld voor scholieren en studenten met recht op kinderbijslag of studiefinanciering. De regeling komt er in het kort op neer dat u vanwege de beperkte periode waarin gewerkt wordt, minder of geen loonbelasting en minder premies volksverzekeringen hoeft in te houden. Voorwaarden Naast het recht op kinderbijslag of studiefinanciering is vereist dat de scholier of student ook een formulier invult en bij… >
 • Wat als uw aanvraag Tozo of NOW wordt afgewezen? (6-08-2020) - De overheid heeft de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo 1.0 en Tozo 2.0) en de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkgelegenheid (NOW 1.0 en NOW 2.0) in het leven geroepen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. De procedure De aanvragen voor deze subsidies lopen via verschillende loketten. Voor de Tozo moet u uw aanvraag indienen bij uw woongemeente, ook al drijft u uw onderneming in een andere gemeente. Voor de… >
 • Waar ligt de ondergrens voor een navorderingsaanslag? (5-08-2020) - Grens € 450, tenzij... Voor navorderingsaanslagen geldt in beginsel een grens van € 450. Bij kleinere correcties wordt dus niet nagevorderd. Dit is anders als er sprake is van kwade trouw of als vaker dezelfde fout wordt gemaakt. Dan wordt bij kleinere correcties wel nagevorderd. Voor of na bezwaar? De Hoge Raad oordeelde in een zaak waarbij het ging om de vraag of de grens van € 450 ook geldt… >
 • In quarantine after holiday: who has to pay the wages? (4-08-2020) - Travel to code yellow countries Code yellow countries are countries that have more or less the same infection risks as the Netherlands. The local rules for keeping sufficient distance, hand hygiene and wearing face masks are also similar to those in the Netherlands. Code yellow countries for instance are Germany, France and Italy. Sick in a code yellow country? If an employee falls ill during a stay in a code… >
 • Een verbetertraject aanbieden…formaliteit of niet? (4-08-2020) - Niet functioneren? Als een werknemer niet goed functioneert, gelden er strikte voorwaarden voor ontslag. Een van die voorwaarden is dat u een verbetertraject aanbiedt. Waar moet u nog meer aan denken? De voorwaarden op een rij U moet in de eerste plaats uw werknemer tijdig laten weten dat u vindt dat zijn prestaties onder de maat zijn. U moet door middel van documenten kunnen aantonen dat u dit heeft gedaan.… >
 • Advieswijzer Overstappen naar een bv 2020 (3-08-2020) - Winst belast in de bv In de bv betaalt u vennootschapsbelasting over – kort gezegd – de behaalde winst. Over de eerste € 200.000 winst betaalt de bv in 2020 16,5% belasting, over het meerdere 25%. Deze tarieven zullen volgend jaar verder dalen (zie verderop onder het kopje 'Tarieven vanaf 2021'). Pas als de bv de winst die na belasting resteert, uitdeelt aan de directeur-grootaandeelhouder (dga), moet de dga over… >
 • Check uw beschikking LIV en LKV (31-07-2020) - LIV en LKV Het LIV is een tegemoetkoming in de loonkosten voor werknemers die in 2019 een gemiddeld uurloon hadden tussen € 10,05 en € 12,58 en bedraagt maximaal € 2.000 per werknemer. Het LKV is een tegemoetkoming in de loonkosten van oudere en arbeidsbeperkte werknemers. Het LKV kan maximaal € 3,05 per uur bedragen en maximaal € 6.000 per jaar. Voorlopige berekening Heeft u recht op het LIV of… >
 • Ook subsidie voor amateursportclubs vanwege corona (30-07-2020) - Coronavirus Vanwege het coronavirus hebben ook tal van amateursportorganisaties geen activiteiten kunnen of mogen uitvoeren. De financiële compensatie is bedoeld voor de organisaties die minstens een omzetverlies van 20% hebben geleden in de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 of in de periode 1 juni tot en met 31 augustus. Let op! Naar verwachting wordt in augustus bekendgemaakt of er een mogelijkheid komt om ook voor… >
 • Een webshop, welke verplichtingen zijn er? (29-07-2020) - Niet alleen de lusten Juist in deze coronatijd hebben veel ondernemers het online ondernemen ontdekt. Hoe aantrekkelijk de verkoop via een webshop ook is, er zijn ook verplichtingen aan verbonden. Deze verplichtingen zijn in het leven geroepen om online consumenten zo veel mogelijk te beschermen. Onderschat dit dus niet! Veel nadelige gevolgen Als u hier niet met uw webshop aan voldoet, heeft dit behoorlijk veel nadelige gevolgen. In de eerste… >
 • Advieswijzer Verenigingen en Stichtingen 2020 (28-07-2020) - Een aantal belangrijke actualiteiten hebben wij daarom voor u op een rij gezet. Zoals: Wat is het verschil tussen een ANBI en een SBBI? Moet u vennootschapsbelasting betalen? Komt u in aanmerking voor vrijwilligersaftrek en hoeveel mag u uw vrijwilligers vergoeden? Wat houdt de kantineregeling in? Is uw instelling een ANBI of SBBI? ANBI staat voor algemeen nut beogende instelling. Uw vereniging of stichting kan alleen een ANBI zijn als… >
 • Overleg over nieuwe meetmethode BPM (27-07-2020) - Nieuwe meetmethode Voor het vaststellen van de hoogte van de BPM bij aankoop van een nieuwe auto, wordt sinds 1 juli van dit jaar gebruikgemaakt van een nieuwe meetmethode WLTP. Deze methode stelt de uitstoot van CO2 nauwkeuriger vast dan de oude meetmethode NEDC. Deze uitstoot is bepalend voor de hoogte van de BPM. Budgetneutraal? Volgens onderzoek van het kabinet zal de nieuwe meetmethode budgetneutraal uitwerken. Dit betekent wel dat… >
 • Corona: ruimere vrijstelling BPM en MRB bij kort gebruik (23-07-2020) - Als u met een auto met buitenlands kenteken op de Nederlandse weg rijdt, moet u belasting van personenauto's en motorrijwielen (BPM) en motorrijtuigenbelasting (MRB) betalen. Eens per jaar kan een vrijstelling voor die belastingen worden aangevraagd voor gebruik van maximaal twee weken in Nederland. Voor een tweetal situaties is nu goedgekeurd dat tot 1 oktober voor een tweede maal de kortstondige vrijstelling kan worden aangevraagd. Deze vrijstelling geldt dan voor… >
 • Verruiming aftrek scholingskosten van transitievergoeding (22-07-2020) - Voor 1 juli 2020 moest het nog gaan om zogeheten kosten ter bevordering van kennis en vaardigheden voor een functie buiten de organisatie van werkgever. Nu mogen werkgevers ook scholingskosten in mindering brengen op de transitievergoeding als het gaat om een andere functie binnen hetzelfde bedrijf. Dit om werkgevers en werknemers meer te stimuleren om tijdens het dienstverband te investeren in de bredere inzetbaarheid van werknemers. De wijziging sluit aan… >
 • UBO-register vanaf 27 september openbaar (21-07-2020) - UBO-register Het UBO-register is bedoeld om inzicht te geven in de belanghebbenden van juridische entiteiten, zoals bv’s. Het invoeren van het register hangt samen met de wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). Registreer op tijd  Voor rechtspersonen en personenvennootschappen die op of na 27 september 2020 worden opgericht, moet u meteen bij de inschrijving in het Handelsregister de UBO’s aanmelden bij de Kamer van Koophandel (KvK).… >
 • Wat als een werkgever te veel loon uitbetaald bij ziekte? (20-07-2020) - Aanvulling vanuit de cao In de destijds geldende cao voor het technisch installatiebedrijf (een minimumcao) was bepaald dat de werkgever bij ziekte gehouden was de eerste zes maanden 100% van het loon door te betalen en de daarop volgende maanden 90%. Bij werkhervatting tegen loonwaarde dan wel op arbeidstherapeutische basis diende een aanvulling tot 100% van het loon plaats te vinden. Deze cao-bepaling gaf een arbeidsongeschikte werknemer na de zesde… >
 • Advieswijzer Ondernemen in een keten 2020 (16-07-2020) - Is (een deel van) het door u aangenomen werk uitbesteed aan een onderaannemer, dan is het mogelijk dat deze onderaannemer dit op zijn beurt weer (deels) uitbesteedt aan een andere onderaannemer. Ook deze onderaannemer kan het werk weer verder uitbesteden. Op deze manier ontstaat een keten van aannemers en onderaannemers. Ketenaansprakelijkheid Ketenaansprakelijkheid houdt in dat als één onderaannemer zijn loonheffingen (verzamelterm voor loonbelasting en premies volks- en werknemersverzekeringen en inkomensafhankelijke… >
 • Heeft u wel recht op aftrek voor werkruimte? (16-07-2020) - Meestal geen aftrek Een woning wordt meestal niet tot het ondernemingsvermogen gerekend. In dat geval bestaat er voor een werkkamer ook geen recht op aftrek van kosten van de winst, tenzij het een zelfstandige werkkamer is waarin voldoende inkomen wordt verdiend. Wanneer zelfstandig? Een werkkamer is zelfstandig als deze een eigen in- of opgang heeft en eigen sanitair. U zou de werkkamer dus ook zonder problemen aan een derde moeten… >
 • Geen beschikking? Dan betaalt u geen invorderingsrente (16-07-2020) - Wanneer invorderingsrente betalen? U betaalt invorderingsrente als u na de uiterste betaaldatum van de aanslag nog een bedrag moet betalen. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen. Let op! Vanwege de coronacrisis bedraagt de invorderingsrente tijdelijk slechts 0,01% in plaats van 4%. Deze verlaging is in ieder geval tot 1 oktober 2020 van kracht. Ontslagvergoeding belast In een procedure bij genoemde rechtbank ging het over verschuldigde invorderingsrente… >
 • Na vakantie in quarantaine: wie betaalt het loon door? (15-07-2020) - Reizen naar landen met code geel Gele landen zijn landen waar min of meer dezelfde besmettingsrisico’s als in Nederland gelden. Ook de lokale regels voor het houden van voldoende afstand, handhygiëne en het dragen van mondkapjes zijn vergelijkbaar. Het gaat dan bijvoorbeeld om de landen Duitsland, Frankrijk en Italië. Ziek in een land met code geel? Wordt de werknemer ziek tijdens een verblijf in een geel land - het maakt… >
 • NL leert door: bij- of omscholen via de NOW-regeling (14-07-2020) - Naar verwachting kunnen werkenden en werkzoekenden begin augustus kosteloos een ontwikkeltraject volgen bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur. Dit biedt hen zicht op mogelijke arbeidsmarktkansen. Loopbaanadviseurs kunnen mensen ook ondersteunen bij het kiezen van de juiste (bij)scholing of tips geven bij het zoeken en solliciteren naar werk. Deze ontwikkeladviezen zijn onderdeel van het crisisprogramma ‘NL leert door’.  Voor het pakket ‘NL leert door’ worden nu twee subsidieregelingen gemaakt: de tijdelijke subsidieregeling ‘NL… >
 • Langer de tijd voor noodloket flexwerker (13-07-2020) - Dit meldt de Rijksoverheid op de site. Het aantal aanvragen staat nu op bijna 19.000. De verwachting is, aldus de site van Rijksoverheid, dat meer mensen van de regeling gebruik zouden kunnen maken.  Tool UWV Om teleurstellingen van aanvragers te voorkomen heeft het UWV op de site een tool gezet, waarmee eenvoudig kan worden nagegaan of aan de voorwaarden voor de TOFA wordt voldaan. Op deze manier weet men al… >
 • Ook rentevergoeding Belastingdienst bij eigen fout (10-07-2020) - Afstandsverkopen In de betreffende zaak ging het om een handel in afstandsverkopen. Deze verkopen, veelal online, nemen de laatste jaren sterk toe. De regels zijn echter nogal ingewikkeld als het verkopen over de grens betreft. Te veel btw aangegeven In de zaak voor de rechtbank had een handelaar in onderdelen voor klassieke motoren ten onrechte in Nederland btw afgedragen over de verkoop aan particulieren. Ook wanneer het particulieren in de… >
 • Welke verklaring heeft u nodig voor de NOW? (9-07-2020) - Wat speelt er? Om massale ontslaggolven te voorkomen, heeft de overheid begin maart de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in het leven geroepen. Deze NOW kent twee tijdvakken. Voor het eerste tijdvak (NOW 1.0) moest er uiterlijk op 5 juni 2020 een aanvraag zijn ingediend, het tweede tijdvak (NOW 2.0) is op 6 juli 2020 aangevangen. Vaststelling aanvragen In beide regelingen is de verplichting opgenomen dat de… >
 • TOFA, let op de deadline van 12 juli (8-07-2020) - Aanvragen afgewezen Het UWV heeft inmiddels al meer dan 16.000 aanvragen binnen gekregen, zo blijkt uit recente cijfers. Ongeveer driekwart van de aanvragers heeft een beslissing ontvangen. Het merendeel van de goedgekeurde aanvragen is uitgekeerd. Om in aanmerking te komen voor de TOFA moet het loon dit jaar in februari namelijk minstens € 400 hebben bedragen, in april minstens 50% minder zijn én niet meer dan € 550. Ook moet… >
 • Weg vrij voor een nieuw pensioenstelsel (8-07-2020) - Let op! Het pensioenakkoord dat werkgevers, werknemers en het kabinet zijn overeengekomen wordt nu in een wetsvoorstel verder uitgewerkt en zal begin 2021 naar de Tweede Kamer gaan. Het is de bedoeling dat het nieuwe systeem in 2026 wordt ingevoerd, vanaf 2022 kan begonnen worden met de overstap. Waarom een nieuw pensioenstelsel? De sociale partners (vakbonden en werkgevers) en het kabinet praten al jarenlang over een nieuw pensioenstelsel. Reden is… >
 • Einde bedrijf door pensioen of ziekte? Per 2021 compensatie transitievergoeding (7-07-2020) - De compensatie transitievergoeding bij beëindiging van het bedrijf is geregeld in de Wet arbeidsmarkt in balans. Voor de berekening van het aantal werknemers is niet van belang of de werknemer een tijdelijk dan wel een vast contract heeft. Deze compensatieregeling treedt vanaf 1 januari 2021 in werking. Er geldt geen terugwerkende kracht. Niet uit privévermogen De overheid wil voorkomen dat werkgevers die door ziekte of pensionering gedwongen zijn hun onderneming… >
 • NOW 2.0 aanvragen? Dat kan vanaf 6 juli (6-07-2020) - Tegemoetkoming NOW 2.0 De NOW 2.0-regeling zorgt voor een tegemoetkoming in de loonkosten voor werkgevers. De tegemoetkoming kan worden aangevraagd als vanwege de coronacrisis over een periode van vier maanden een omzetverlies is geleden van minstens 20%. Omzetverlies inschatten U moet het omzetverlies in beginsel opgeven voor de periode juni tot en met september. Probeer dit bij uw aanvraag zo goed mogelijk te doen om te voorkomen dat u later… >
 • De tijd dringt voor een goede Brexit-voorbereiding (6-07-2020) - Het VK heeft namelijk besloten geen verlenging aan te vragen. U heeft dus nog tot eind dit jaar de tijd om uw bedrijf voor te bereiden op de nieuwe relatie en situatie. Ondernemers minder goed op de hoogte Uit onderzoek van Kantar, in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken in samenwerking met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat, blijkt dat Nederlandse bedrijven minder op de hoogte en minder… >
 • Advieswijzer Zonnepanelen op uw woning 2020 (3-07-2020) - Europese uitspraak Het Europese Hof bepaalde in 2013 dat een particulier met zonnepanelen op zijn woning kan worden aangemerkt als btw-ondernemer. Een Oostenrijkse particulier, de heer Fuchs, installeerde zonnepanelen op het dak van zijn woning. De elektriciteit die hij produceerde met deze zonnepanelen, leverde hij terug aan het openbare elektriciteitsnet. Het Europese Hof besliste dat de heer Fuchs voor het leveren van elektriciteit aan het openbare elektriciteitsnet btw-ondernemer is. Hij… >
 • Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen (2-07-2020) - Praktijkleren Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt. Merendeel bestemd voor mbo De subsidie is met name gericht op kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, studenten in sectoren met een tekort aan gekwalificeerd personeel en op wetenschappelijk personeel dat onmisbaar is voor de Nederlandse kenniseconomie. Het merendeel van de subsidie is bestemd… >
 • Werkgever hoeft mondkapjes voor OV niet te vergoeden (1-07-2020) - Mondkapjes verplicht in openbaar vervoer Mondkapjes zijn sinds 1 juni 2020 verplicht voor degenen die gebruik maken van het openbaar vervoer. Met deze maatregel hoopt men de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Veilige werkplek De werkgever is wettelijk wel verplicht te zorgen voor een veilige werkplek. Als er kans is op besmetting met het coronavirus, is de werkgever dus verplicht om beschermingsmateriaal aan te bieden en te betalen. Dit… >
 • Eind augustus besluit over derde steunpakket (1-07-2020) - Onzekerheid Volgens de minister is er nog veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie. In augustus krijgt hij meer cijfers van het CBS, zodat daarna kan worden besloten of extra steun nodig  is. Werkgelegenheid Ook blijft het kabinet de werkgelegenheid in de gaten houden. Vanwege het coronavirus is er daarom, samen met sociale partners, extra aandacht voor om- en bijscholing om zodoende mensen… >
 • Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk (30-06-2020) - Vijf weken extra Het aanvullend geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is bovenop het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximum dagloon. Voorwaarden Voor het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden: De werknemer neemt eerst het standaard geboorteverlof op van één keer het… >
 • Tegemoetkoming Vaste Lasten vanaf 30 juni aanvragen (29-06-2020) - TVL De TVL is een tegemoetkoming voor mkb-bedrijven die door de coronacrisis minstens 30% minder omzet hebben behaald. Deze omzetdaling moet hebben plaatsgevonden in de periode juni tot en met september. In deze periode moet het bedrijf ook minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. De TVL compenseert maximaal de helft van uw vaste lasten. Maximaal € 50.000 Hoeveel TVL u ontvangt, hangt af van uw omzetverlies en uw branche.… >
 • Bonus voor zorgpersoneel is echt extra (29-06-2020) - Corona De bonus hangt samen met de inzet van zorgmedewerkers ter bestrijding van het coronavirus. Het gaat om alle professionals die in de zorg en ondersteuning werken en die zich in coronatijd, de periode van 1 maart tot 1 september 2020, hebben ingezet voor patiënten en cliënten en daarbij direct of indirect de effecten van het virus hebben ondervonden. Van schoonmaakpersoneel tot wijkverpleging De tegemoetkoming geldt voor alle sectoren voor… >
 • Kabinet wil snellere betaling voor mkb (29-06-2020) - Betalingstermijn halveren Concreet gaat het wetsvoorstel de huidige uiterste betalingstermijn inkorten van 60 dagen naar 30 dagen. Hierdoor krijgen mkb-bedrijven hun facturen sneller betaald en hebben ze daardoor meer financiële armslag. Betalingstermijn loopt op Uit onderzoek blijkt dat de betalingstermijn van grote bedrijven oploopt. In de eerste helft van 2019 steeg de betalingstermijn van 41 dagen naar 41,4 dagen. Het kabinet had beloofd dan met een wetsvoorstel te komen. Toezicht… >
 • Plan voor nieuwe belasting box 3 van de baan (26-06-2020) - Fictief rendement Inkomsten uit sparen en beleggen worden nu belast in box 3, waarbij wordt uitgegaan van een fictief rendement. Dit fictieve rendement loopt op naarmate men meer vermogen bezit. Momenteel loopt dit op van minimaal 1,79% tot maximaal 5,28%. Over dit fictieve rendement betaalt de belastingplichtige 30% belasting. Onderscheid sparen en overige vermogensinkomsten Oorspronkelijk was het idee om vanaf 2022 inkomsten uit sparen anders te belasten dan overige vermogensinkomsten,… >
 • Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag (25-06-2020) - Bijtelling Voor het privégebruik dat met een auto van de zaak gemaakt kan worden, geldt als uitgangspunt een bijtelling die wordt uitgedrukt in een percentage van de cataloguswaarde. In 2020 is dit standaard 22%. Voor elektrische auto’s is de bijtelling 8% tot een cataloguswaarde van € 45.000, daarboven 22%. Voor auto’s die vóór 2020 voor het eerst op kenteken zijn gezet, kunnen ook andere percentages gelden. Bewijs leveren Wie de… >
 • Paar extra aanpassingen NOW 2.0 (25-06-2020) - Via UWV uitbetaalde uitkeringen niet gefilterd uit de loonsom In de NOW 2.0 is een aanpassing opgenomen die ook voor de NOW 1.0 geldt. Uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, ook wel instantiebetalingen genoemd, worden niet gefilterd uit de loonsom. Dit bleek uitvoeringstechnisch niet mogelijk te zijn. Het gaat hier met name om betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet en de Wet arbeid en zorg… >
 • Met Quick Start snel inzicht in Werkwijzer Poortwachter (24-06-2020) - Doel Quick Start Veel werkgevers vinden de Werkwijzer Poortwachter te ingewikkeld en niet goed leesbaar. Voor hen is het belangrijk dat zij weten welke stappen zij in het re-integratieproces moeten zetten en waarop ze in het algemeen moeten letten. Daarvoor is nu de Quick Start ontwikkeld. Wat zijn de stappen? De Quick Start geeft aan de hand van een tijdlijn aan welke stappen er in het kader van de Wet… >
 • Extra subsidie voor varkenshouderijen die willen stoppen (24-06-2020) - Milieuoverlast De milieuoverlast zou met name bestaan met uit stankoverlast. Daarnaast zouden varkenshouderijen ook voor uitstoot van onder meer stikstof en broeikasgassen zorgen. Een speciale subsidieregeling biedt varkenshouders compensatie voor de te lijden schade bij staking van het bedrijf. Deze regeling is onderdeel van het Programma Sanering en Verduurzaming Veehouderij. Let op! Het is de bedoeling dat alle aanvragers die voor de subsidie in aanmerking komen in juli van dit… >
 • TOFA voor flexwerkers nu aan te vragen! (23-06-2020) - Geen uitkering? Dan TOFA De TOFA is alleen bedoeld voor flexwerkers die geen recht hebben op een uitkering, zoals bijvoorbeeld bijstand, Tozo, WW, WAO of Anw. De TOFA geldt ook voor studenten. Het recht op studiefinanciering heeft echter geen invloed op de TOFA-uitkering. Verlies aan inkomen Er gelden specifieke voorwaarden voor wat betreft het verlies aan inkomen. Zo moet het loon dit jaar: in februari minstens € 400 hebben bedragen,… >
 • Student mag onbeperkt bijverdienen vanwege corona (22-06-2020) - Geen gevolg voor kinderbijslag Kinderen van 16 of 17 jaar mogen vanaf 1 januari 2020 ook onbeperkt bijverdienen zonder dat de kinderbijslag in gevaar komt. Kinderen tot 16 jaar mochten al onbeperkt bijverdienen. Verruiming blijvend? De verruimde regeling voor de studiefinanciering geldt alleen voor dit jaar vanwege de coronacrisis. De verruiming inzake de kinderbijslag is wel blijvend en geldt dus voor 2020 en ook voor de komende jaren. >
 • Verlenging compensatie langdurige zorg vanwege corona (22-06-2020) - Doorlopende kosten De compensatie is een vergoeding voor de doorlopende kosten die zorgaanbieders moeten maken voor overeengekomen productie die ondanks het coronavirus gerealiseerd wordt. De compensatie bedraagt in beginsel het verschil tussen de verwachte omzet in een situatie zonder corona en de gerealiseerde productie. Uitzonderlijke situatie Na deze nieuwe verlengde data komen aanbieders in beginsel niet meer in aanmerking voor de vergoeding van de doorlopende kosten. In uitzonderlijke situaties kunnen… >
 • Deadline aanvraag TOGS: vrijdag 26 juni! (19-06-2020) - Omzetverlies Om voor de regeling in aanmerking te komen, moet een ondernemer in de periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 een omzetverlies van minstens € 4.000 realiseren. Ook moet hij in deze periode minstens € 4.000 aan vaste lasten hebben. Er gelden ook nog enkele andere voorwaarden. Let op! U moet desgevraagd achteraf kunnen bewijzen dat u aan alle voorwaarden voldoet! Meer sectoren Hoewel de… >
 • Verlengen bijzonder uitstel betalen belasting vanaf 29 juni ook online (19-06-2020) - Uitstel van betaling Bijzonder uitstel van betaling van belastingschulden is een van de middelen waarmee het kabinet ondernemers tegemoetkomt vanwege de coronacrisis. Dit kon vanaf 16 maart worden aangevraagd en wordt dan automatisch verleend voor een periode van drie maanden. Online aanvragen Online bijzonder uitstel van betaling verlengen kan naar verwachting vanaf 29 juni. Tot die tijd kunt u het uitstel ook schriftelijk verlengen. Uitstel loopt eerder af? U kunt… >
 • Dga: maximaal lenen bij eigen bv kan tot 2023 (18-06-2020) - Lenen bij eigen bv Lenen bij de eigen bv komt onder dga’s veelvuldig voor. In 2017 ging het in totaal om € 58 miljard. Op deze manier kan belastingheffing namelijk worden uitgesteld en soms zelfs geheel voorkomen. Het kabinet vindt dit ongewenst en gaat excessief lenen bij de eigen bv daarom belasten. Tarief box 2 Het tarief van de nieuwe heffing is het tarief in box 2 en dus hetzelfde… >
 • Leg arbeidscontract vóór 1 juli schriftelijk vast! (18-06-2020) - Lage WW-premie De hoogte van de WW-premie die u als werkgever verschuldigd bent, hangt tegenwoordig af van de vraag of het al dan niet een vast arbeidscontract betreft. Bij een vaste arbeidsovereenkomst betaalt u minder WW-premie. Op die manier wil het kabinet het afsluiten van vaste contracten bevorderen. Extra uitstel door corona Aanvankelijk moest het arbeidscontract van werknemers die al op 31 december 2019 in dienst waren, vóór 1 april… >
 • Toch vergoeding kosten eHerkenning (17-06-2020) - Financiële compensatie De Tweede Kamer had er eerder op aangedrongen de kosten voor ondernemers te compenseren, ervan uitgaande dat het doen van belastingaangifte gratis moet blijven. Er komt nu dus een regeling waarbij één eHerkenningsmiddel per organisatie per jaar wordt gecompenseerd. Dit schrijft staatssecretaris Knops (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer. Compensatie € 24 per jaar De regeling duurt twee jaar en wordt daarna geëvalueerd. De vergoeding wordt alleen betaald… >
 • Wetsvoorstel Trust-register (23-04-2020) - Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer. Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.* Hoofdpunten consultatiedocument trustregister Het Trust-register gaat gelden voor… >
 • Gevolgen van het coronavirus (16-03-2020) - De gevolgen van het coronavirus hebben ongetwijfeld gevolgen voor u en uw onderneming. De exacte impact hiervan laat zich op dit moment moeilijk voorspellen. Vanuit een fiscaal, juridisch en financieel oogpunt brengen wij echter graag het volgende onder uw aandacht zodat u optimaal bent voorbereid: Uitstel van betaling voor belastingen:  U of uw adviseur kan de Belastingdienst uitstel van betaling vragen voor de verschuldigde BTW, loonheffingen, inkomsten- en vennootschapsbelasting. Deze… >
 • Voorlopige conclusies wetvoorstel UBO-Register (8-04-2019) - Op 4 april jl. is het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van het UBO-register per 1 januari 2020. Hieronder sommen wij (i) de hoofdlijnen en (ii) onze voorlopige conclusies kort op. Hoofdlijnen UBO is de uiteindelijke belanghebbende. Hij/zij houdt meer dan 25% in een rechtspersoon of onderneming of heeft meer dan 25% zeggenschap in deze rechtspersoon of onderneming. Als er geen “echte” UBO is, wordt een “pseudo” UBO aangewezen. Dit… >
 • Wetsvoorstel (“ter consultatie”) maatregel excessief lenen DGA bij de B.V. (6-03-2019) - Op Prinsjesdag is een maatregel aangekondigd om zogenaamd “excessief lenen” bij de BV tegen te gaan. Inmiddels heeft dit zich vertaald naar een wetsvoorstel “ter consultatie”. Essentie In essentie komt het erop neer dat een aanmerkelijkbelanghouder -dat is iemand die kort gezegd ten minste 5% belang heeft in een vennootschap- met ingang van het jaar 2022 maximaal EUR 500k schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Het surplus (boven het bedrag… >
 • Estate Planning (11-01-2019) - In onze fiscale adviespraktijk rijst voor internationale echtparen regelmatig de vraag welk huwelijksvermogensrecht op hen van toepassing is. Bijvoorbeeld als ze in Nederland zijn getrouwd, maar daarna in het buitenland zijn gaan wonen of als ze in het buitenland zijn getrouwd. Het toepasselijke huwelijksvermogensrecht bepaalt welk vermogen van wie is en vormt dus een belangrijke basis onder een fiscaal advies, zoals op het vlak van ‘estate planning’. Op 29 januari… >
 • MKB Nieuwsbrief april 2018 (30-04-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Voldoe in 5 stappen aan AVG Aftrekposten mkb-ondernemer minder lucratief? Leningen tussen dga en bv: hoe zit het fiscaal? Concurrentiebeding: wel of niet mogelijk in tijdelijk arbeidscontract? Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief maart 2018 (28-03-2018) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Oninbare oude facturen? Vraag op tijd de btw terug WBSO: meld op tijd gerealiseerde S&O-uren 2017! Wat levert de verlaging vennootschapsbelasting u op? Voorkom discussie waardering 'familie'maatschap na overlijden Nieuwsberichten >
 • MKB Nieuwsbrief 01/2018 (27-12-2017) - Mocht u na het lezen van de tips vragen hebben, neem dan contact op met Londen & Van Holland. Uw contactpersoon helpt u graag verder. Bel 020-4307400 of mail ons vrijblijvend: info@londenholland.nl Veel plezier bij het lezen van onze nieuwsbrief. Indeling Belastingplan 2018: op een aantal punten aangepast Afschaffing btw-landbouwregeling niet ineens Bundeling kleine pensioenen Hoeveel blijft er netto over van de eindejaarsbonus? Nieuwsberichten >
 • Tips voor de woningeigenaar (2-12-2016) - Verkoop uw eigen woning slim rondom de jaarwisseling Heeft u uw eigen woning verkocht en staat de overdracht gepland rondom de jaarwisseling? Plan de overdracht bij de notaris dan fiscaal slim. Verkoopt u uw eigen woning en behaalt u daarbij een winst? Dan kan het financieel nadelig zijn wanneer de overdracht bij de notaris voor 1 januari plaatsvindt. Als u de winst dan niet direct gebruikt voor de aankoop van… >
 • Tips voor de automobilist (9-08-2016) - Investeer nog dit jaar in een milieuvriendelijke auto Wilt u in een milieuvriendelijke nieuwe auto van de zaak gaan rijden? Schaf deze auto dan dit jaar nog aan. Auto’s met een CO2-uitstoot tot en met 50 gr/km hebben dan nog 60 maanden 7% bijtelling. Schaft u dezelfde auto aan in 2016, dan bedraagt de bijtelling gedurende 60 maanden 15%. Maar ook de iets minder zuinige auto met een CO2-uitstoot van… >
 • Tips voor werkgevers (9-08-2016) - Benut uw vrije ruimte optimaal Vanaf 1 januari 2015 past u verplicht de werkkostenregeling toe. Binnen de werkkostenregeling zijn aangewezen vergoedingen en verstrekkingen niet belast tot 1,2% van de totale fiscale loonsom (de vrije ruimte). Daarboven betaalt u 80% belasting. Heeft u nog voldoende vrije ruimte over, benut deze dan voor het einde van het jaar optimaal voor belastingvrije vergoedingen en verstrekkingen aan uw werknemers. Tip: Het is niet mogelijk… >
 • Tips voor de bv en de dga (9-08-2016) - Nieuwe gebruikelijk loonregels toegepast? Ga na of u de nieuwe aangescherpte regels voor het gebruikelijk loon heeft toegepast. Uw loon bedraagt het hoogste van de volgende bedragen: • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare dienstbetrekking; • het hoogste loon van de overige werknemers van de bv of daarmee verbonden vennootschappen (lichamen); • € 44.000. Onder voorwaarden is het mogelijk om uw loon lager vast te stellen. Onze adviseurs… >
 • Tips voor de ondernemer in de inkomstenbelasting (8-08-2016) - Houd een urenadministratie bij Wilt u profiteren van een aantal aantrekkelijke ondernemersfaciliteiten, zoals de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek voor beginnende ondernemers en de meewerkaftrek, dan zult u moeten voldoen aan het urencriterium. Oftewel, u moet elk jaar minimaal 1.225 uren werken aan, in en voor uw onderneming. Bent u niet alleen ondernemer maar bijvoorbeeld ook werknemer, dan zit er een addertje onder het gras. U moet namelijk meer dan de helft… >
 • Tips voor ondernemers en rechtspersonen (29-07-2016) - Houd rekening met wijziging in de RDA Per 1 januari 2016 wordt de Research & Developmentaftrek (RDA) hoogstwaarschijnlijk samengevoegd met de WBSO. Die samenvoeging heeft tot gevolg dat voor beide innovatieregelingen dezelfde voordeelpercentages gaan gelden en dat het plafond vervalt. Door deze wijzigingen kan het verstandig zijn om nog snel kosten te maken voor de RDA of dit juist uit te stellen. Let op! Heeft u in de afgelopen jaren… >
 • Tips voor alle belastingplichtigen (29-07-2016) - 1. Voorlopige aanslag 2016 een tegenvaller? Volgend jaar wordt de derde schijf in de inkomstenbelasting langer. Dat wil zeggen dat u pas bij een inkomen boven de € 66.000 in de vierde schijf terechtkomt en 52% inkomstenbelasting gaat betalen. Dit klinkt aantrekkelijk, maar heeft ook een keerzijde indien u bijvoorbeeld hypotheekrenteaftrek claimt. Aftrekposten worden namelijk ook minder waard. Let op! De inkomstenbelasting gaat naar beneden, maar helaas uw teruggaaf ook.… >
Meer berichten laden