Klachten & klokkenluidersregeling

Klachtenregeling
Mocht een opdrachtgever en/of andere betrokkenen aanmerkingen hebben op het handelen van een medewerker of op de dienstverlening van Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs dan kan/ kunnen deze zich wenden tot de compliance officer van het kantoor, de heer R. Koffeman RA, dan wel de heer C. Bijvoet RA, voorzitter van het bestuur van Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs.

Wij gaan ervan uit dat meldingen te goeder trouw zijn en uiting geven aan oprechte, gegronde zorg. Alle meldingen worden door ons zorgvuldig beoordeeld. Wij zullen uw klacht of melding vertrouwelijk behandelen.

Klokkenluiderregeling
Naast de klachtenprocedure kent Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs een klokkenluiderregeling. Deze regeling waarborgt dat personen van buiten de accountantsorganisatie en bij haar verbonden personen zonder gevaar voor hun rechtspositie vermeende onregelmatigheden binnen of (mede) buiten de accountantsorganisatie aan de orde kunnen stellen.

De klokkenluiderregeling heeft betrekking op de volgende situaties:

A. Handelingen die leiden tot strafbare feiten door Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs of haar medewerkers;

B. Alle werkelijke of vermoede andere overtredingen van externe wet en regelgeving door Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs of haar medewerkers;

C. Alle werkelijke of vermoede overtredingen van interne regelgeving door Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs of haar medewerkers;

D. (Dreigende) intimidatie van medewerkers door collega’s dan wel leidinggevenden;

E. (Dreigende) onrechtmatige vernietiging of manipulatie van gegevens of informatie;

F. En verder alle situaties die naar de mening van een melder voor melding aan de vertrouwenspersoon in aanmerking komen.

Meldingen inzake het vorenstaande kunnen gedaan worden bij de heer Mark Ketelaars en zullen op basis van anonimiteit worden behandeld.

Beide regelingen waarborgen dat klachten en misstanden worden vastgelegd, vertrouwelijk en tijdig worden behandeld en dat de onregelmatigheden waarover wordt geklaagd, indien gegrond, tijdig worden afgehandeld door het nemen van passende maatregelen door Londen & Van Holland Registeraccountants en Belastingadviseurs.