NOW-regeling 2.0 de ontslagboete mogelijk van de baan?

In de verlengde NOW-regeling (NOW 2.0) zijn enkele aanpassingen doorgevoerd. Het mogelijk (deels) vervallen van de ontslagboete is daar een voorbeeld van. Ook gelden er voorwaarden rond dividenduitkeringen en bonussen en is er een handreiking gedaan aan seizoensgebonden bedrijven.

De NOW heeft ten doel om u als werkgever, in deze tijden van acute en zware terugval in de omzet, via een subsidie te ondersteunen bij het zoveel mogelijk in dienst houden van werknemers. Deze NOW-regeling vergoedt tot 90% van de loonkosten van bedrijven die minstens 20% omzetverlies hebben. De maximale vergoeding van 90% is van kracht als de omzet voor 100% wegvalt. Valt minder omzet weg, dan wordt de vergoeding evenredig verlaagd. Bij 50% omzetverlies betekent dit een vergoeding van 45% van de loonkosten.

Omzetdaling
De omzetdaling wordt vastgesteld over een periode van drie maanden, die naar keuze kan starten op 1 juni, 1 juli of 1 augustus. Voor aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW geldt dat de omzetperiode moet aansluiten op de periode gekozen in het eerste tijdvak.

Loonsom
De hoogte van de loonsom bij de NOW 2.0 wordt afgeleid van de loonsom in maart. Voor zowel de NOW 1.0 als de NOW 2.0 geldt dat eventuele subsidies die ondernemers in het kader van de coronacrisis ontvangen als omzet meetellen. Daardoor krijgen ondernemers die tevens een tegemoetkoming ontvangen op grond van de TOGS-regeling minder tegemoetkoming via de NOW-regeling.

De verlengde tegemoetkoming in de loonkosten geldt voor de periode juni, juli en augustus vanaf 6 juli worden aangevraagd, zo is het streven van het kabinet.

 Extra voorwaarden

  • Bonussen
    Een bedrijf dat dit jaar gebruikmaakt van de NOW-regeling, mag geen winstuitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen aan het bestuur en/of de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. De voorwaarde om dergelijke handelingen over 2020 niet te verrichten, geldt tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 wanneer de jaarrekening wordt vastgesteld. De voorwaarde ziet niet op dividend, bonussen en aandelen over 2019. Onder bonussen worden zowel winstdelingen als andere bonusbetalingen verstaan. Het verbod geldt alleen voor bedrijven die een tegemoetkoming ontvangen waarvoor een accountantsverklaring vereist is. Wanneer dit vereist is, wordt later bekendgemaakt.
  • Bij- en omscholen verplicht
    Werkgevers die de NOW 2.0 aanvragen, krijgen een inspanningsverplichting om hun werknemers te stimuleren om aan bij- en omscholing te gaan doen. Op die manier moet het aantal gedwongen ontslagen als gevolg van de coronacrisis zo veel mogelijk worden beperkt. Het kabinet stelt een scholingspakket, ‘NL leert door’ geheten, van € 50 miljoen ter beschikking.

Ontslagboete vervalt mogelijk
In de NOW 2.0 vervalt mogelijk de ontslagboete die een werkgever krijgt als hij tijdens de NOW-subsidie werknemers om bedrijfseconomische redenen ontslaat. Het gaat hierbij om de ontslagaanvragen die in de periode 1 juni tot en met 31 augustus 2020 bij het UWV worden ingediend.

Als bedrijven voor meer dan 20 mensen bedrijfseconomisch ontslag willen aanvragen, moeten zij gedurende vier weken overleggen met vakbonden over het voorgenomen ontslag. Dit volgt al uit de Wet Melding Collectief Ontslag. De wettelijke bescherming bij ontslag blijft gewoon van kracht, dus blijft ook de verplichting tot het betalen van een transitievergoeding bestaan.

Let op! De hierboven beschreven maatregelen zijn onder voorbehoud en zijn nog onderhevig aan politieke besluitvorming.

Let op! Mocht u aanspraak maken op de NOW 1.0 of de 2.0 maatregel dan betekent dit dat u automatisch akkoord gaat met een eventuele openbaarmaking van bepaalde gegevens, zoals bedrijfsnaam, -adres, bedrag van de NOW-voorschot en definitieve bedrag NOW.  Er is voor gekozen om de automatische instemming alleen te laten gelden voor een aantal gegevens, die voor transparantie over de besteding van publieke middelen het meest van belang zijn, maar geen bedrijfsgevoelige informatie prijsgeven.