Nieuwsberichten juni 2022

1. TVL voor starters tot 2 augustus aan te vragen
Ondernemers in het mkb die vanaf 1 juli 2020 zijn gestart, kunnen TVL voor starters aanvragen. Voor het vierde kwartaal 2021 bij een omzetverlies van 20% en voor het eerste kwartaal 2022 bij een omzetverlies van 30% ten opzichte van het derde kwartaal 2021. Voorwaarde is onder meer dat de onderneming na 30 juni 2020 maar uiterlijk 30 juni 2021 (voor TVL Q4 2021) of 30 september 2021 (voor TVL Q1 2022) was ingeschreven bij de KvK. De minimale TVL bedraagt € 1.500 per kwartaal, de maximale € 100.000. Voor bepaalde sectoren is het maximum lager. Het aanvragen van de TVL kan tot 2 augustus 2022 17.00 uur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

 2. Aanvraag subsidie praktijkleren weer mogelijk
Vanaf 2 juni 2022 tot en met 16 september 2022 17.00 uur is het mogelijk om een aanvraag in te dienen voor een subsidie praktijkleren voor het studiejaar 2021-2022. De subsidie praktijkleren is bedoeld voor werkgevers die leerlingen, deelnemers of studenten begeleiden. Daarnaast biedt de subsidie een tegemoetkoming in de loon- of begeleidingskosten van promovendi of technologische ontwerpers in opleiding (toio’s). De subsidie bedraagt maximaal € 2.700 per praktijk- of werkleerplaats. Voor een mbo bbl-leerplek in de sectoren landbouw, horeca en recreatie en in contact- en conjunctuurgevoelige sectoren en voor een hbo-leerplek in de sectoren techniek (inclusief ICT) en gezondheidszorg is extra subsidie beschikbaar. Deze extra subsidie loopt automatisch mee in uw reguliere aanvraag van de subsidie praktijkleren.

3. Langere betalingsregeling mogelijk bij de Belastingdienst?
De maximale termijn van een betalingsregeling voor ondernemers bij de Belastingdienst bedraagt twaalf maanden. Deze termijn van twaalf maanden vangt normaal gesproken aan vanaf de uiterste betaaldatum van de belastingaanslag. De staatssecretaris van Financiën staat echter voor uitstelverzoeken die tot en met 30 september 2020 zijn ingediend, toe dat de termijn van twaalf maanden aanvangt vanaf het moment dat de ontvanger de betalingsregeling bij beschikking toestaat. Houd er rekening mee dat de andere voorwaarden voor uitstel van betaling ongewijzigd zijn. Zo zal de Belastingdienst u over het algemeen bijvoorbeeld geen uitstel van betaling verlenen als u niet voldoende zekerheid kunt stellen.

4. Wat als u het niet eens bent met het geboden rechtsherstel box 3?
Als u tegen de box 3-heffing in uw aanslagen inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 en/of 2020 tijdig bezwaar maakte, beoordeelt de Belastingdienst vóór 4 augustus of en zo ja welk rechtsherstel u krijgt. Na dit automatisch rechtsherstel bestaat in principe geen mogelijkheid meer om daartegen in beroep te gaan. De Hoge Raad heeft op 20 mei 2022 echter uitgelegd wat u nog wel kunt doen. Als u zich niet kunt vinden in de berekening van het rechtsherstel kunt u een verzoek om ambtshalve vermindering indienen bij de Belastingdienst. Wijst de Belastingdienst dit af, dan kunt u daartegen in bezwaar en eventueel in beroep bij de belastingrechter. Op deze manier kunt u, via een omweg, alsnog het rechtsherstel voorleggen aan de rechter.

5. Welke reiskosten kunt u in 2022, 2023 en 2024 onbelast vergoeden?
Reiskosten in verband met het werk kunt u, binnen bepaalde grenzen, onbelast vergoeden. Het kabinet besloot onlangs het vaste bedrag van € 0,19 per kilometer vanaf volgend jaar in twee stappen te verhogen naar waarschijnlijk € 0,21 vanaf 2023 en € 0,23 vanaf 2024. Deze verhoging betekent niet dat u ook automatisch gebonden bent aan deze bedragen. Welke vergoeding u verstrekt is afhankelijk van wat daarover in een eventuele van toepassing zijnde cao is opgenomen en/of van welke (individuele) afspraken u daarover met uw werknemers maakt.

6. Per 1 juni SLIM-subsidie voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijf aanvragen
Per 1 juni is een nieuwe ronde SLIM voor samenwerkingsverbanden in het mkb en grootbedrijven in de landbouw, horeca en recreatiesector, geopend. Met deze subsidie kunnen bedrijven initiatieven opzetten om hun werknemers blijvend te laten ontwikkelen om hen goed inzetbaar te houden in het bedrijf. U kunt digitaal de SLIM-subsidie aanvragen van 1 juni 09:00 uur tot en met 29 juli 17:00 uur via het Subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Nieuw dit jaar is dat onbenut budget uit een tijdvak doorgeschoven kan worden naar een volgend tijdvak. Verder is de aanvraagperiode nu twee in plaats van een maand en is de loting afgeschaft. Aanvragen worden daarom direct na binnenkomst in behandeling genomen.

7. Ongewenst gevolg voor schenk- en erfbelasting bij samenwonende familieleden gerepareerd

De staatssecretaris van Financiën heeft recentelijk in een besluit goedgekeurd dat de zogeheten samentelregeling voor de schenk- en erfbelasting voor ongehuwde partners onder voorwaarden niet van toepassing is voor samenwonende familieleden.

Wat was het probleem?
Voor de schenk- en erfbelasting moeten alle verkrijgingen door partners worden samengeteld. Zij worden voor deze belastingen gezien als één persoon. Hierdoor kunnen partners slechts eenmaal gebruik maken van een vrijstelling en kan maar een keer gebruik worden gemaakt van de gunstigere eerste tariefschijf.

Als partners voor de schenk- en erfbelasting kwalificeren naast gehuwden en geregistreerde partners ook personen die weliswaar geen notarieel samenlevingsovereenkomst hebben opgesteld, maar die ten minste 5 jaar op hetzelfde adres wonen. Als er wel een notariële samenlevingsovereenkomst is opgesteld met daarin een wederzijdse zorgverplichting, dan kwalificeert men al sneller als partner.

De situatie kan zich voordoen dat bijvoorbeeld twee meerderjarige kinderen nog thuis wonen en op grond van de schenk- en erfbelasting kwalificeerden als partners. Gevolg hiervan is dat de schenkingen aan deze kinderen bij elkaar opgeteld moeten worden en dat de vrijstelling slechts één keer van toepassing is. Hierdoor zal eerder schenk- of erfbelasting verschuldigd zijn of in een hogere tariefschijf vallen.

Wat houdt de goedkeuring in?
In het besluit heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat – onder voorwaarden – de samentelregeling niet van toepassing is. Deze voorwaarden zijn:

  1. Het partnerschap van de verkrijgers is uitsluitend ontstaan door 5 jaren samen te wonen en niet op grond van een notariële samenlevingsovereenkomst;
  2. Degene die het geld geeft of nalaat staat in dezelfde relatie tot de beide partners (bijvoorbeeld een ouder ten opzichte van zijn 2 samenwonende kinderen of een grootouder ten opzichte van 2 samenwonende neven);
  3. De verkrijgers zijn bloedverwanten (familie) van elkaar. Stiefbroers en -zussen worden gelijkgesteld met bloedverwanten.

Per wanneer geldt de goedkeuring?
De goedkeuring treedt in werking met ingang van 23 april 2022 en werkt terug tot en met vijf jaar voorafgaand aan deze dag.