Nieuwsberichten juli 2020

1. Subsidie praktijkleren vanaf 1 juli aanvragen

Heeft u het afgelopen schooljaar een praktijk- of werkleerplaats aangeboden aan een student, dan kunt u vanaf 1 juli 9.00 uur hiervoor de definitieve subsidie aanvragen. Uw aanvraag moet uiterlijk 16 september 17.00 uur binnen zijn. Het doel van praktijkleren is het beter voorbereiden van studenten op de arbeidsmarkt. De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten die u als werkgever maakt.

Let op!
De sectoren landbouw, horeca en recreatie kunnen extra subsidie krijgen voor een praktijkleerplaats. Hoeveel u dit extra oplevert, hangt af van het aantal ingediende aanvragen.

Sluiting door corona?
Bent u enige tijd gesloten geweest als gevolg van het coronavirus, dan heeft u uw leerling enige tijd niet kunnen begeleiden. Dit heeft echter geen invloed op de hoogte van uw subsidie. Het maakt daarbij niet uit of u gedwongen gesloten was of omdat dit volgens de richtlijnen van het RIVM niet verantwoord was.

2. Uitstel dga-taks tot 2023

Dga’s die meer dan € 500.000 lenen bij de eigen bv, gaan hierover per 2023 belasting betalen. Vanwege de coronacrisis wordt deze zogenaamde dga-taks een jaar later ingevoerd dan gepland. In essentie komt het erop neer dat een dga (én met hem verbonden personen) per 2023 maximaal € 500.000 schuld mag hebben bij zijn vennootschap. Eigenwoningschulden zijn hierop uitgezonderd. Het surplus (boven het bedrag van € 500.000) wordt vervolgens gezien als een fictieve dividenduitkering en zal zijn belast met box-2-belasting. Het belastingtarief in box 2 gaat per 2021 omhoog van 26,25% naar 26,9%.

Let op!
Deze plannen zijn opgenomen in een wetsvoorstel. De Tweede en Eerste Kamer moeten hier nog akkoord mee gaan.

3. Vanaf 1 juli aanvullend geboorteverlof mogelijk

Als werkgever kunt u voor uw werknemer aanvullend geboorteverlof aanvragen. Dit extra verlof geldt voor partners van vrouwen die op of na 1 juli 2020 een baby hebben gekregen. Het aanvullende geboorteverlof bedraagt maximaal vijf weken. Dit is boven op het verlof van één werkweek die verplicht voor rekening van de werkgever komt. Voor deze periode van vijf weken krijgen de partners via het UWV een uitkering van 70% van het dagloon tot het maximumdagloon.

Voor het aanvullend geboorteverlof geldt een aantal voorwaarden. De werknemer moet eerst het standaard geboorteverlof van één keer het aantal werkuren per week opnemen. Andere voorwaarde is dat de werknemer de extra verlofweken binnen zes maanden na de geboorte opneemt. Dit kan ineens of verspreid over zes maanden. Verder moet de werknemer het kind erkend hebben en is de werknemer de partner van de moeder van het kind.

4. Bewijs privékilometers? Ook achteraf opgestelde rittenstaat mag

Wie in een auto van de zaak rijdt, heeft met de bekende bijtelling te maken. Wilt u die bijtelling voorkomen, dan dient u jaarlijks niet meer dan 500 kilometer privé met de auto te rijden. De bijtelling wordt uitgedrukt in een percentage van de cataloguswaarde. Het bewijs hiervoor kunt u in beginsel ook leveren met een achteraf opgestelde rittenstaat, zo besliste het gerechtshof in Arnhem eerder. Een ondernemer maakte gebruik van een achteraf opgestelde rittenstaat en een zogenaamd teller-rapport. Ze gebruikte als bewijs ook facturen, foto’s, een werkplaatsbon van de garage en verklaringen van haar personeel. De inspecteur ging hier niet mee akkoord, maar het hof vond dat het bewijs geleverd was en verscheurde de naheffing.

5. Eind augustus besluit over derde steunpakket

Het kabinet beslist eind augustus of er opnieuw steunmaatregelen voor het bedrijfsleven worden getroffen vanwege de coronacrisis. Volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is er nog veel onzekerheid over het verloop van het virus en de stand van de economie. In augustus krijgt hij meer cijfers van het CBS, zodat daarna kan worden besloten of extra steun nodig is. De deadline van de huidige steunmaatregelen is 1 oktober. Regelingen zoals de NOW 2.0, TVL en TOZO 2.0 lopen dan af, tenzij ze opnieuw verlengd worden.

6. Plan nieuwe belasting box 3 van de baan

Het plan om inkomsten uit sparen en beleggen anders te belasten, ook wel de ‘spaartaks’ genoemd, is van de baan. Volgens staatssecretaris Vijlbrief (Financiën) werd er in dat plan een te groot verschil gemaakt tussen het bedrag dat over rendementen uit beleggingen zou worden betaald ten opzichte van wat er over spaarrente betaald zou worden. Oorspronkelijk was het idee om vanaf 2022 inkomsten uit sparen anders te belasten dan overige vermogensinkomsten, zoals uit beleggen. Dit vanwege de extreem lage spaarrente die al een aantal jaren aanhoudt. Vijlbrief zou het liefst het werkelijke rendement in box 3 belasten, maar dit is onuitvoerbaar voor de Belastingdienst. Daarom wil hij een simpeler en eerlijker systeem invoeren. Volgens de staatssecretaris moeten in een dergelijk systeem de kleine spaarder en belegger in hoge mate worden ontzien. Dit is mogelijk door het bedrag waarover spaarders en beleggers geen belasting betalen, aanzienlijk te verhogen. De bewindsman maakt hierbij wel de kanttekening dat dit dan wel mogelijk moet zijn.