Nieuwsberichten Juli 2018

1. Hoeveel mag uw kind bijklussen deze zomer?
De komende vakantieperiode overspoelen scholieren weer tijdelijk de arbeidsmarkt, op zoek naar een vakantiebaantje. Ontvangt u nog kinderbijslag, dan zijn er wel maximumbedragen gesteld aan wat uw kind mag bijverdienen. In de zomer gelden er echter andere regels.

Ontvangt u nog kinderbijslag voor uw kind? Dan vervalt in principe het recht op kinderbijslag als uw kind te veel verdient. Voor de kinderbijslag mag uw kind niet meer dan € 1.285 netto per kwartaal bijverdienen.

In de zomervakantie hebben kinderen soms een vakantiebaan of werken ze meer dan anders. Een kind mag in de zomervakantie € 1.319 netto extra verdienen (dus € 1.285 + € 1.319) voordat dit gevolgen heeft voor de kinderbijslag. De zomervakantie is de periode tussen twee schooljaren in. Voor
een kind dat eindexamen doet, start de zomervakantie al eerder en mag er dus al eerder bijverdiend worden.

2. Werkgever wordt gecompenseerd bij transitievergoeding langdurig ziekte
Werkgevers worden gecompenseerd als zij een transitievergoeding moeten betalen bij ontslag na een langdurige ziekte. De Tweede Kamer heeft recent ingestemd met het wetsvoorstel dat de compensatie voor de werkgever regelt. Door de vergoeding hoopt het kabinet dat werkgevers eerder geneigd zijn werknemers in dienst te nemen. Deze compensatie gaat in per 2020.

Werknemers hebben recht op een transitievergoeding bij onvrijwillig ontslag. De arbeidsovereenkomst moet wel minimaal twee jaar hebben geduurd. Ook bij vrijwillig ontslag kan er recht bestaan op een transitievergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

De compensatie wordt betaald uit het algemeen werkloosheidsfonds, Awf. Om een en ander te kunnen bekostigen, wordt de uniforme Awf-premie verhoogd. Deze verhoging komt ten laste van werkgevers. Ook krijgen cao-partijen meer ruimte om af te wijken van de transitievergoeding die betaald moet worden bij ontslag om bedrijfseconomische redenen. Wel moet de cao voorzien in een redelijke financiële vergoeding of in voorzieningen die de kans op nieuw werk vergroten.

3. Ontslag op staande voet: moet u loon doorbetalen?
Slechts in uitzonderlijke gevallen, zoals bij diefstal, kunt u een werknemer op staande voet ontslaan. In die gevallen loopt u het risico dat u het loon moet doorbetalen. Ook als u door de rechter in het gelijk wordt gesteld.

Dit volgt uit een advies van de advocaat-generaal in een ontslagzaak. In de betreffende zaak was sprake van diefstal door een werknemer. Hierna volgde ontslag op staande voet. De werknemer stapte naar de rechter, die het ontslag vernietigde, omdat niet bewezen was dat er sprake was van diefstal. In hoger beroep vernietigde het gerechtshof de beslissing van de kantonrechter en ontbond alsnog de arbeidsovereenkomst per direct. De rechter mag namelijk onder de Wet werk en zekerheid een arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende kracht ontbinden.

Het hof besliste ook dat de werkgever gedurende de periode dat de arbeidsovereenkomst in stand was gebleven, maar de werknemer geen werkzaamheden meer had verricht, het salaris niet hoefde door te betalen.

4. Mag u loondiensturen meerekenen voor de zelfstandigenaftrek?
De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost van € 7.280 en daarmee een belangrijke fiscale faciliteit voor zelfstandig ondernemers. Om voor deze aftrekpost in aanmerking te komen, moet u als ondernemer wel voldoen aan het urencriterium.

Het urencriterium betekent dat u in een jaar minstens 1.225 uren voor uw bedrijf werkzaam moet zijn. Op deze manier wordt bereikt dat de zelfstandigenaftrek met name toekomt aan degenen die vooral werkzaam zijn in een eigen bedrijf.

Tevens geldt een aanvullende voorwaarde: meer dan de helft van het totale aantal werkzame uren moet in het eigen bedrijf worden gewerkt. Let op: deze voorwaarde geldt niet voor starters. Starters kunnen dus meer uren naast hun bedrijf werkzaam zijn dan in hun bedrijf, zonder dat daardoor de zelfstandigenaftrek verloren gaat.

De uren in loondienst tellen voor een ondernemer alleen mee voor het urencriterium als de
werkzaamheden in dienstbetrekking en als ondernemer nauw met elkaar samenhangen. Bovendien moeten de werkzaamheden in dienstbetrekking in het geheel van de ondernemersactiviteiten een ondergeschikte plaats innemen.

5. Hoeveel mag een student bijverdienen?
Gaat uw kind studeren? Hoeveel mag er met een bijbaantje worden bijverdiend? Soms mogen studenten maar een bepaald bedrag bijverdienen, anders heeft het vervelende gevolgen. Het verschil zit hem onder meer in de studiefinanciering oude stelsel en die onder het nieuwe stelsel.

  • Te veel bijverdienen kan gevolgen hebben voor studenten in het mbo en voor studenten in het hbo en wo die vallen onder het oude stelsel van studiefinanciering. Zij mogen maximaal € 14.456 per jaar bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering. Dit bedrag betreft het verzamelinkomen, dat in de meeste gevallen gelijk is aan het belastbaar loon.
  • Studenten in het hbo en wo die onder het nieuwe stelsel van studiefinanciering vallen, mogen onbeperkt bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor hun studiefinanciering.

Wie dus onder het oude stelsel valt en meer bijverdient dan het maximum, wordt voor het meerdere gekort op zijn studiefinanciering. Wat je meer verdient, moet je terugbetalen. Dit is nooit meer dan de basisbeurs, aanvullende beurs en studentenreisproduct bij elkaar opgeteld.

6. Nieuwe fiscale regeling monumentenpand
Er komt een nieuwe regeling voor het onderhoud van monumentenpanden. De huidige fiscale aftrek van 80% wordt vanaf 2019 vervangen door een subsidie.

Voor monumentenwoningen mag op dit moment een deel van de kosten in aftrek worden gebracht. Hoe hoger uw belastingtarief, hoe meer dit oplevert. In de nieuwe regeling krijgt u een subsidie van 35% van de kosten. De nieuwe subsidie is dus niet langer afhankelijk van het belastingtarief. In de nieuwe subsidieregeling komt er wel vooraf een toets op de kwaliteit. Doel van de nieuwe regeling is namelijk een betere besteding van de middelen. De nieuwe regeling wordt in 2021 geëvalueerd om te kijken of deze aan de wensen voldoet. Let op: deze nieuwe subsidieregeling moet nog wel door de Tweede en Eerste Kamer worden goedgekeurd.