Nieuwsberichten Januari 2022

1. Gebruikelijk loon dga dit jaar weer hoger
Het normbedrag voor het gebruikelijk loon van een dga stijgt voor het jaar 2022 van € 47.000 naar € 48.000. Het gebruikelijk loon moet hoger vastgesteld worden als 75% van het loon uit de vergelijkbaarste dienstbetrekking of het hoogste loon van een werknemer in dienst van de bv hoger is dan € 48.000. Soms kan het gebruikelijk loon lager zijn, bijvoorbeeld bij starters of verlieslijdende bv’s. Hiervoor gelden wel aanvullende voorwaarden. Of de speciale coronaregeling voor het gebruikelijk loon ook voor 2022 zal gelden, is nog onduidelijk.

2. Deadline inschrijving UBO-register 27 maart 2022
Organisaties moeten hun UBO’s (= ultimate beneficial owners) uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven bij de Kamer van Koophandel. Organisaties die dit niet (tijdig) doen, riskeren een sanctie. Dit kan een boete, maar ook een gevangenisstraf zijn. Een UBO is de persoon die de uiteindelijke eigenaar is of de uiteindelijke zeggenschap heeft over een onderneming, stichting of vereniging. Bij een bv gaat het om personen met meer dan 25% van de aandelen, met meer dan 25% van de stemrechten en om personen die de feitelijke zeggenschap over de onderneming hebben. Bij een stichting gaat het onder meer om degenen die voor meer dan 25% begunstigde van het vermogen zijn en om personen die meer dan 25% stemrecht hebben. Op de site van de Kamer van Koophandel (kvk.nl) vindt u uitgebreide informatie over de inschrijving.

3. Controleer uw jaarlijkse beschikking Whk-premie
Elk jaar in december verstuurt de Belastingdienst de premie Whk-beschikking aan alle middelgrote en grote organisaties. Hierin staat wat u het volgende kalenderjaar moet betalen aan premie voor de Whk. U doet er goed aan deze beschikking te controleren. Is er een onjuiste berekening gemaakt? Dan kunt u binnen zes weken bezwaar aantekenen. Als de controle wat meer tijd vraagt, kunt u beter alvast een voorlopig bezwaarschift indienen. Bent u een kleine werkgever (25 werknemers of minder), dan betaalt u een vaste sectorale premie. U heeft dan een mededeling van de Belastingdienst gekregen met de premie voor 2022. De mogelijkheid om bezwaar aan te tekenen, geldt niet voor deze premiemededeling.

4. Btw-belaste levering van onroerende zaak in 2020? Uiterlijk 28 januari 2022 btw-verklaring!
Kocht u in 2020 onroerende zaken en heeft u daarbij samen met de verkoper gekozen om dit met btw te belasten? Dan moet u uiterlijk 28 januari 2022 aan zowel de verkoper als de Belastingdienst schriftelijk verklaren of u in 2020 én 2021 de onroerende zaak voor 90% (voor sommige branches 70%) of meer heeft gebruikt voor btw-belaste handelingen. De keuze om de levering van de onroerende zaak met btw te belasten, was namelijk alleen mogelijk als u aan deze zogenaamde 90%-norm zou voldoen. De verklaring is bedoeld om te controleren of ook inderdaad aan de norm is voldaan. Is uw boekjaar niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de verklaring binnen vier weken na afloop van uw boekjaar plaatsvinden.

5. Huur onroerende zaak met btw? Mogelijke meldingsplicht uiterlijk 28 januari 2022
Huurders die in 2021 een onroerende zaak huurden mét btw, moeten uiterlijk 28 januari 2022 een schriftelijke melding doen aan de verhuurder én aan de Belastingdienst. Dit geldt als zij de onroerende zaak in 2021 niet voor minimaal 90% (voor sommige branches 70%) gebruikten voor btw-belaste handelingen. Is het boekjaar van de huurder niet gelijk aan het kalenderjaar, dan moet de melding binnen vier weken na afloop van het boekjaar plaatsvinden.

6. Alleen vast loon bepalend voor toepassen ‘30%-regeling’
Buitenlandse werknemers waarvoor u de 30%-regeling wilt toepassen, moeten een vast loon genieten dat voor 2022 minimaal € 39.467 moet bedragen. Voor werknemers die in het wetenschappelijk onderwijs een Nederlandse mastertitel hebben behaald of een gelijkwaardige buitenlandse titel én die jonger zijn dan 30 jaar, is deze minimale inkomensnorm in 2022 € 30.001. Variabele loonelementen tellen niet mee bij de bepaling of voldaan is aan deze norm, aldus een rechter. Let op: houd er rekening mee dat voor de btw woon-werkverkeer niet zakelijk is, maar privé.