Nieuwsberichten december 2020

1. Volgend jaar extra belastingvrij schenken
In 2021 wordt de vrijstelling voor schenkingen aan kinderen en aan derden eenmalig met € 1.000 verhoogd.

De vrijstelling van ouders aan kinderen bedraagt voor dit jaar (2020) € 5.515 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 6.604. Voor anderen dan kinderen bestaat geen specifieke jaarlijkse schenkvrijstelling. Wel is er een generieke vrijstelling die voor iedereen geldt. Hiervan kan bijvoorbeeld gebruikgemaakt worden bij een schenking aan kleinkinderen. De generieke vrijstelling bedraagt dit jaar € 2.208 en komt door de extra verhoging en de inflatiecorrectie in 2021 uit op € 3.244. Let op: de verhoging is eenmalig. Dit betekent dat in 2022 beide vrijstellingen weer met € 1.000 worden verlaagd.

2. Gebruik dit jaar de werkkostenregeling nog optimaal
Met het einde van het jaar in aantocht is het raadzaam te berekenen hoeveel vrije ruimte u nog heeft in de WKR. Is dit het geval, dan kunt u tot dit bedrag nog zaken belastingvrij vergoeden en verstrekken aan uw personeel. Heeft u een bv, dan kan dit dus ook aan uzelf als dga en aan uw partner als deze ook op de loonlijst staat. U kunt via de WKR uw personeel ook een onbelaste bonus verstrekken.

Vanwege de coronacrisis bedraagt de vrije ruimte dit jaar 3% van de loonsom van uw bedrijf tot € 400.000. Over het meerdere van de loonsom bedraagt de vrije ruimte 1,2%. Geeft u meer uit aan vergoedingen en verstrekkingen, dan betaalt u als werkgever 80% belasting over het meerdere in de vorm van een eindheffing.

U moet er wel rekening mee houden dat een vergoeding of verstrekking via de werkkostenregeling moet voldoen aan het gebruikelijkheidscriterium. Dit betekent dat de vergoeding of verstrekking niet meer dan 30% mag afwijken van wat in soortgelijke omstandigheden gebruikelijk is.

Let op:
er gelden soms wel beperkingen voor bonussen aan directie en bestuur van een bv als deze bv vanwege de coronacrisis een beroep heeft gedaan op de NOW-regelingen. Deze beperkingen gelden ook als er langer dan drie maanden bijzonder uitstel van betaling van belasting is verkregen.

3. Subsidie voor elektrische bestelauto
Steden kunnen vanaf 1 januari 2025 een zero-emissiezone invoeren. Nieuwe bestel- of vrachtwagens die na 2025 op kenteken worden gezet, moeten emissieloos rijden om in deze stadscentra te komen.

Ondernemers die in een emissieloze zone moeten zijn, kunnen vanaf komend voorjaar (2021) subsidie aanvragen voor de aanschaf of lease van een uitstootvrije bestelbus. De subsidie bedraagt 10% van de nieuwprijs, met een maximum van € 5.000.

De nieuwe subsidie kent een aantal voorwaarden:

  • de bestelbus moet een minimale actieradius van 100 kilometer hebben;
  • er komt per bedrijf een maximum aan het aantal bestelbussen waarvoor subsidie mag worden aangevraagd;
  • bij doorverkoop van de bestelbus binnen drie jaar moet de subsidie deels worden terugbetaald.

Let op:
de subsidie krijgt men naast de bestaande investeringsaftrekken, zoals die voor kleinschalige en milieuvriendelijke investeringen.

4. Verplichte verklaring verlaagd tarief overdrachtsbelasting
Het kabinet heeft voorgesteld de overdrachtsbelasting per 1 januari 2021 te herzien. Jongeren tot 35 jaar krijgen een eenmalige vrijstelling bij aanschaf van een eigen woning. De aanschaf van panden die niet gebruikt worden als eigen woning wordt voortaan belast met 8% overdrachtsbelasting. Dat kopers van een woning recht hebben op de eenmalige vrijstelling dan wel op het lage tarief van 2%, moet blijken uit een verklaring. Iedere koper van de woning moet een dergelijke verklaring aan de notaris verstrekken. Dit kan desgewenst ook via een gevolmachtigde.

In de verklaring staan de gegevens die noodzakelijk zijn voor uitvoering en toezicht door de Belastingdienst. Dit betreft de gegevens van de verkrijger, zoals naam, geboortedatum, adres op het moment van afgifte van de verklaring, het BSN en het adres van de woning waarop de verklaring betrekking heeft. De koper moet ook verklaren dat hij de woning ‘anders dan tijdelijk als hoofdverblijf’ zal gebruiken. Bij bijvoorbeeld een vakantiewoning is de vrijstelling of het lage tarief van de overdrachtsbelasting namelijk niet van toepassing. Ook moet verklaard worden dat de vrijstelling nog niet eerder is toegepast.

5. Verminder uw vermogen in box 3
Heeft u een bv en beschikt u in privé over een omvangrijk vermogen, dan kan het lucratief zijn een deel van uw vermogen over te hevelen naar uw bv.

Uw privévermogen valt onder box 3. Hierover betaalt u belasting waarbij de fiscus uitgaat van een fictief rendement. Dit wordt geacht hoger te zijn naarmate uw vermogen toeneemt. Hierdoor betaalt u in 2021 over uw belaste vermogen boven € 100.000 al 1,4% belasting, over uw belaste vermogen boven € 1.000.000 zelfs 1,76%.

Hevelt u uw vermogen over naar de bv, dan betaalt de bv alleen belasting over het werkelijk behaalde rendement. Vanaf 2021 is het tarief over de eerste € 245.000 rendement slechts 15% en pas als het aan u wordt uitgedeeld, betaalt u over het restant nog 26,9%. Per saldo komt dit neer op een tarief van bijna 38% over het behaalde rendement.

U kunt vermogen overhevelen door middel van een kapitaalstorting of door uw bv een lening te verstrekken. Denk er in het laatste geval wel aan dat u zakelijke voorwaarden hanteert, zoals het vaststellen en betalen van een reële rente. Een fiscaal adviseur kan u hierbij van het juiste advies voorzien.

6. Premiepercentages werknemersverzekeringen 2021 bekend
De definitieve premies voor 2021 voor de volksverzekeringen en de werknemersverzekeringen zijn bekendgemaakt. Deze nieuwe percentages moet u vanaf 1 januari 2021 hanteren bij het invullen van de loonaangifte voor uw werknemers.

Premies    2020  2021
AOW Ouderdomsfonds 17,90% 17,90%
ANW Nabestaandenfonds 0,10% 0,10%
AWf Algemeen Werkloosheidsfonds
AWf-laag 2,94% 2,70%
AWf-hoog 7,94% 7,70%
Ufo Uitvoeringsfonds voor Overheid 0,68% 0,68%
SFn/Ufo Uniforme opslag kinderopvangtoeslag 0,50% 0,50%
Aof Arbeidsongeschiktheidsfonds 6,77% 7,03%
Whk Werkhervattingskas 1,28% 1,36%

Maximumpremieloon in 2021
Het maximumpremieloon is ook bekend. Dat is in 2021 € 58.311 op jaarbasis. In 2020 was dat nog € 57.232. U hoeft over het meerdere dat een werknemer verdient geen premies te betalen. Dit maximumbedrag wordt ook gehanteerd bij het berekenen van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (ZVW).