Nieuwsberichten

1. Afrekening werkkostenregeling 2022 in maart 2023

In 2022 bedroeg de vrije ruimte in de werkkostenregeling, de WKR, 1,7% over de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van uw werknemers en 1,18% over het meerdere. Was het bedrag aan vergoedingen, verstrekkingen en/of terbeschikkingstellingen die u ten laste van de vrije ruimte bracht meer dan de vrije ruimte? Dan bent u over het meerdere 80% eindheffing (belasting) verschuldigd. Deze eindheffing moet u uiterlijk in uw tweede aangifte loonheffingen 2023 aangeven en betalen. Doet u per maand aangifte, dan moet u dit dus bij uw aangifte februari 2023 doen. Deze aangifte moet u uiterlijk 31 maart 2023 indienen en betalen.

2. Schenking gehad in 2022? Doe voor 1 maart aangifte schenkbelasting 2022

Kreeg u in 2022 een of meerdere schenkingen? Vergeet dan niet aangifte schenkbelasting 2022 te doen. U moet dit doen als u in 2022 een of meer schenkingen van uw ouder(s) kreeg met een totale waarde hoger dan € 5.677. U moet dit ook doen als u in 2022 een of meer schenkingen van dezelfde schenker (niet uw ouders) kreeg met een totale waarde hoger dan € 2.274. Ook bij toepassing van een eenmalig verhoogde vrijstelling (bijvoorbeeld voor de eigen woning) moet u aangifte schenkbelasting doen. De aangifte schenkbelasting 2022 moet voor 1 maart 2023 door de Belastingdienst ontvangen zijn. Lukt het niet om op tijd aangifte schenkbelasting 2022 te doen, dan kunt u uitstel aanvragen. U krijgt dan vijf maanden uitstel.

3. Korting bij betaling voorlopige aanslag inkomstenbelasting ineens

Als u uw voorlopige aanslag inkomstenbelasting 2023 in één keer betaalt voor de uiterste betaaldatum van de eerste termijn, dan mag u een betalingskorting in mindering brengen. U hoeft de betalingskorting niet zelf te berekenen. Op uw voorlopige aanslag ziet u of u korting krijgt en hoe hoog deze korting is. De gehele voorlopige aanslag moet door de Belastingdienst ontvangen zijn op de datum die op uw aanslag staat bij ‘eerste vervaldag’. Is het bedrag op die dag niet (geheel) ontvangen door de Belastingdienst? Dan heeft u geen recht op betalingskorting, ook niet voor een gedeelte. Voor de voorlopige aanslag vennootschapsbelasting 2023 is de betalingskorting helaas afgeschaft.

4. Hernieuwde STAP-subsidie aanvragen vanaf 28 februari

Vanaf 28 februari 2023 10.00 uur kunt u weer STAP-subsidie aanvragen. Iedereen kan één keer per jaar deze subsidie van maximaal € 1.000 per persoon aanvragen via de site van het UWV. Vanwege misbruik en oneigenlijk gebruik zijn de voorwaarden op een aantal punten aangescherpt. Zo is onder andere het aantal toekenningen per opleiding (van één opleider) begrensd tot 300 per kalenderjaar, moeten opleiders vooraf verklaren te voldoen aan de gestelde eisen en mogen ze cursisten geen cadeaus of snoepreisjes meer aanbieden. Wees er op tijd bij, vorig jaar was het budget elke keer in zeer korte tijd vergeven. Vanaf 1 mei, 3 juli, 4 september en 1 november starten nieuwe aanvraagperiodes.

5. Aftrek vrije ruimte in de inkomstenbelasting

Een inwoner van Nederland die werkt voor een werkgever die in Nederland niet inhoudingsplichtig is voor de loonbelasting, kan in zijn aangifte inkomstenbelasting een bedrag ter grootte van de vrije ruimte in aftrek brengen. Dit oordeelde de Hoge Raad. Deze werknemer kan dus in 2023 in principe zonder nadere voorwaarden 3% van zijn aan Nederland toe te rekenen brutoloon (tot een maximum van € 400.000; voor het deel van het brutoloon daarboven 1,18%) aftrekken in de inkomstenbelasting. De vraag of deze werknemer ook bepaalde gerichte vrijstellingen in aftrek kan brengen, zoals € 0,21 per zakelijke kilometer, moet de Hoge Raad nog beantwoorden. Een gerechtshof beantwoordde deze vraag in ieder geval bevestigend.

6. Pas vanaf 2024 uitbetalen 10% pensioen ineens

Werknemers die met pensioen gaan, kunnen straks maximaal 10% van hun pensioen in één keer laten uitbetalen. Wat een gepensioneerde met dit bedrag wil gaan doen, staat vrij. Er is in de wet geen verplicht bestedingsdoel opgenomen. De mogelijkheid om maximaal 10% ineens uit te laten betalen, zou oorspronkelijk per 1 januari 2023 ingaan, was al met een halfjaar uitgesteld en is nu nog verder uitgesteld naar 1 januari 2024. Door het uitstel van de beoogde ingangsdatum naar 1 januari 2024, komt deze mogelijkheid dus niet beschikbaar als de pensioeningangsdatum vóór 1 januari 2024 ligt.