Nieuwsberichten

1. Aanzeggen tijdelijk arbeidscontract moet verplicht schriftelijk

Voor contracten voor bepaalde tijd met een looptijd van zes maanden of langer geldt een aanzegplicht. U moet als werkgever uiterlijk een maand voordat een dergelijke arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege eindigt, de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Bij een voortzetting informeert u ook over de voorwaarden waaronder de arbeidsovereenkomst wordt voortgezet. In bepaalde gevallen geldt de aanzegplicht niet. Bijvoorbeeld bij een arbeidsovereenkomst voor de duur van een project of met een uitzendbeding of bij een tweede of derde overeenkomst die korter dan zes maanden duurt. Zegt u (schriftelijk) niet aan wanneer dit wel moet, dan moet u de werknemer een aanzegvergoeding betalen ter grootte van een kaal bruto maandsalaris. Dit kan ook een pro rato deel zijn als de aanzegging te laat plaatsvindt.

 

2. Lage WW-premie herzien bij kort dienstverband

Betaalt u de lage WW-premie voor een werknemer met een vast contract, dan moet u dit herzien als het dienstverband uiterlijk twee maanden na aanvang van het dienstverband alweer eindigt. U betaalt dan alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie. Het maakt daarbij niet uit of nog sprake is van een proeftijd of wie het initiatief tot beëindiging neemt. Ook bij overlijden van de werknemer binnen twee maanden na aanvang van het dienstverband moet alsnog met terugwerkende kracht de hoge WW-premie betaald worden. Is sprake van overgang van een onderneming of een contractovername waarbij het contract ongewijzigd blijft? Dan vangt de tweemaandentermijn aan op de oorspronkelijk startdatum van het dienstverband bij de oude werkgever.

3. 3750 euro subsidie omscholing kansrijke beroepen ICT en techniek

Wanneer u als werkgever een (nieuwe) werknemer wilt laten omscholen naar een beroep in de ICT of techniek, dan kunt u hiervoor onder voorwaarden subsidie aanvragen bij de RVO. Het subsidiebedrag is € 3.750 per omscholingstraject. U kunt voor maximaal zes omscholingstrajecten subsidie krijgen. Aanvragen is mogelijk tot en met 1 december 2023, 17.00 uur. Er gelden verschillende voorwaarden. Zo moet sprake zijn van omscholing naar een kansrijk beroep binnen de ICT en techniek en mag de werknemer vóór 1 juli 2022 nog niet in dit beroep werkzaam zijn. De omscholing moet op of na 1 juli 2022 starten en minimaal € 7.500 bedragen. Verder is het niet mogelijk om deze subsidie te combineren met een subsidie uit de regeling praktijkleren of de SLIM-regeling. Wilt u weten of u aan alle voorwaarden kunt voldoen, neem dan voor meer informatie contact met ons op.

4. Subsidie afgelaste evenementen begin 2022 nu aanvragen

U kunt tot 28 december 2022, 17.00 uur een aanvraag indienen voor de subsidieregeling voor afgelaste evenementen vanwege corona. Deze subsidie betreft evenementen die vanwege een verbod door de Rijksoverheid zijn afgelast in de periode 1 januari 2022 tot en met 8 maart 2022. Voor de subsidie geldt een aantal voorwaarden. Zo moet het gaan om een voor publiek toegankelijk evenement dat maximaal 14 dagen zou duren. U kunt alleen subsidie krijgen voor externe kosten, zoals de kosten van onderaannemers, tribunebouwers, artiesten en beveiliging. Van de gemaakte kosten krijgt u maximaal 90% vergoed. Deze kosten moeten minimaal € 2.500 bedragen. Voor de overige 10% kunt u een lening krijgen tegen een rente van 2%. Deze lening dient u dan wel binnen vijf jaar af te lossen.

5. Compensatie voor schade Brexit vanaf 1 november aanvragen

Bent u benadeeld door de Brexit, dan kunt u vanaf 1 november 2022 compensatie aanvragen voor bepaalde kosten. De Brexit Adjustment Reserve (BAR) Bedrijfslevenregeling komt u in deze kosten tegemoet, mits u voldoet aan de gestelde voorwaarden. Er zijn twee regelingen: een voor gemaakte kosten vanwege de Brexit en een tweede voor nog te maken kosten vanwege de Brexit. De BAR compenseert u niet voor verlies aan omzet. Wel kunt u een vergoeding krijgen voor bijvoorbeeld de kosten van opleidingen, voorlichtingscampagnes, ICT-aanpassingen, extern advies of voor de tijdelijke inhuur van extra transportmaterieel. De tegemoetkoming voor gemaakte kosten kunt u aanvragen tot en met 31 maart 2023 17.00 uur. Voor de tegemoetkoming voor nog te maken kosten heeft u minder tijd; deze moet u uiterlijk 13 december 2022 17.00 uur aanvragen.

6. Onderbouw uw vaste kostenvergoeding

Geeft u uw werknemers een vaste kostenvergoeding? Dan kunt u misschien belasting besparen als u zorgt voor een goede vastlegging. Als u de vaste kostenvergoeding aanwijst in de vrije ruimte, betaalt u bij overschrijding van die vrije ruimte namelijk 80% eindheffing. Als (een deel van) uw vaste kostenvergoeding gericht vrijgesteld is of als intermediaire kosten niet tot het loon behoren, kunt u daarom misschien vrije ruimte overhouden. U moet dan wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet u deze bedragen onder meer specificeren en onderbouwen met een onderzoek vooraf naar de werkelijk gemaakte kosten (steekproef). Onderbouwen achteraf is niet mogelijk. Het kan zeker de moeite lonen om zo’n onderzoek te doen naar de werkelijk gemaakte kosten. Er is namelijk een flink aantal kosten dat onder een gerichte vrijstelling of intermediaire kosten valt. Denk bijvoorbeeld aan een vergoeding voor woon-werkverkeer, voor het wassen van de auto van de zaak, voor het internetgebruik thuis en voor een mobiele telefoon.