Nieuwsberichten

1. Aangifte of verzoek voorlopige aanslag IB 2021 vóór 1 mei

Levert uw aangifte inkomstenbelasting 2021 een te betalen bedrag op? Dan kunt u te maken krijgen met belastingrente. U kunt dit voorkomen door vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente. Is het niet mogelijk om al vóór 1 mei 2022 uw aangifte inkomstenbelasting 2022 in te dienen? Dan kunt u om uitstel voor het indienen van de aangifte vragen. Het is dan wel verstandig om vóór 1 mei 2022 te verzoeken om een voorlopige aanslag. In dat geval berekent de Belastingdienst namelijk ook geen belastingrente. Zorg wel dat de voorlopige aanslag zo nauwkeurig mogelijk aansluit bij de werkelijkheid. Bij een te lage voorlopige aanslag betaalt u later anders alsnog belastingrente.

2. Regel uw vennootschapsbelasting, voorkom 8 procent rente

Als u een bv heeft, kunt u belastingrente voorkomen door vóór 1 juni 2022 een correcte aangifte vennootschapsbelasting (Vpb) 2021 in te dienen. De Belastingdienst berekent dan geen belastingrente (normaal 8 procent!) als zij niet van de aangifte hoeft af te wijken. Lukt het niet om vóór 1 juni 2022 een aangifte in te dienen, vraag dan vóór 1 mei 2022 een voorlopige aanslag Vpb 2022 aan. Als u op de definitieve aanslag Vpb 2022 niet hoeft bij te betalen, voorkomt u dan ook 8 procent belastingrente. Heeft u een gebroken boekjaar? Dan geldt als deadline voor het indienen van de aangifte zes maanden na afloop van het boekjaar en voor het vragen om een voorlopige aanslag vijf maanden na afloop van het boekjaar.

3. Einde thuiswerken; inrichting werkkamer terug naar kantoor?

Droeg u zorg voor de inrichting van de werkplek thuis van uw werknemers? Denk daarbij aan het ter beschikking stellen, verstrekken of vergoeden van een bureaustoel, bureau en verlichting. Als uw werknemers niet meer thuis werken, moeten deze spullen geretourneerd worden. Gebeurt dat niet, dan is belasting verschuldigd over de restwaarde, tenzij de werknemer de restwaarde aan u vergoedt. Deze belasting komt in principe ten laste van de werknemer, maar u kunt ook kiezen om de restwaarde onder te brengen in de werkkostenregeling. Als u voldoende vrije ruimte heeft, kan dit belastingvrij. Bij overschrijding van de vrije ruimte betaalt u 80 procent eindheffing over de overschrijding.

4. Subsidie voor alternatieve markten vanwege oorlog Oekraïne

Heeft u omzetverlies door de handelsbeperkingen vanwege de oorlog in Oekraïne? Dan kunt u vanaf 1 april 2022 een beroep doen op subsidieregeling Support International Business (SIB) Alternatieve markten Oekraïne. U kunt deze subsidie gebruiken om advies te krijgen over de optimalisatie van uw logistieke processen of internationale productie. Verder kunt u hulp krijgen bij het organiseren van uw financiën of procesbeheer op afstand en het zoeken naar alternatieve afzetmarkten. De subsidie bedraagt 80 procent van de kosten, tot een maximum van € 2.500. U vraagt deze aan bij de Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

5. Ook dit jaar weer belastingvrij schenken

Ook dit jaar kunt u weer schenken en daarbij gebruikmaken van de jaarlijkse vrijstellingen. Voor een schenking aan een kind bedraagt de vrijstelling in 2022 € 5.677. Een kind in de leeftijd tussen 18 en 40 jaar kunt u eenmalig belastingvrij een bedrag van € 27.231 schenken. Als u schenkt ten behoeve van een dure studie, bestaat recht op een eenmalige verhoging van de vrijstelling tot € 56.724. De schenkingsvrijstelling eigen woning bedraagt in 2022 € 106.671. Deze schenkingsvrijstelling wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar € 27.231 en per 1 januari 2024 helemaal afgeschaft. Wilt u gebruikmaken van de verhoogde vrijstellingen? Laat u dan eerst informeren over de voorwaarden. Schenkt u aan anderen, zoals een kleinkind, neef of goede vriend, dan geldt een vrijstelling van € 2.274.

6. Rentevergoeding btw-teruggaaf bij trage Belastingdienst

Heeft de Belastingdienst nog niet beslist op uw btw-teruggaaf over 2021? Dan heeft u recht op vergoeding van belastingrente vanaf 1 april 2022, als de Belastingdienst uw verzoek tenminste acht weken daarvoor ontving. De belastingrente van 4% vangt aan op 1 april 2022 of, als dat later is, als acht weken verstreken zijn na ontvangst van uw verzoek. Ook voor btw-teruggaven over eerdere jaren moet de Belastingdienst u belastingrente vergoeden als acht weken zijn verstreken na ontvangst van uw verzoek om btw-teruggaaf. Controleer daarom of u mogelijk recht heeft op vergoeding van belastingrente.