Afschrijven en aftrek van kosten

Verlaging afschrijven onroerend goed binnen het bedrijf
De afschrijving op onroerend goed in eigen gebruik in de vennootschapsbelasting wordt beperkt. Nu mag nog tot 50% van de WOZ-waarde worden afgeschreven. Per 1 januari 2019 mag niet meer worden afgeschreven dan tot 100% van de WOZ-waarde.

Voorbeeld
Stel de WOZ-waarde van een pand is € 1.000.000 en de boekwaarde is € 900.000. In de oude situatie mocht tot 50% van de WOZ-waarde, in dit voorbeeld dus tot € 500.000, worden afgeschreven. In de nieuwe plannen mag niet meer onder de WOZ-waarde worden afgeschreven. In dit voorbeeld is er dus geen afschrijving meer mogelijk.

WOZ-waarde Boekwaarde Afschrijven tot maximaal

WOZ-waarde Boekwaarde Afschrijven tot maximaal
2018 € 1.000.000 € 900.000 50% WOZ, dus
€ 500.000
2019 € 1.000.000 € 900.000 100% WOZ, dus geen afschrijvingsmogelijkheid

Let op!
Deze maatregel is alleen van toepassing op vennootschapsbelastingplichtigen.
Versnelde afbouw aftrekposten inkomstenbelasting
Sinds 2014 wordt het tarief voor aftrekbare kosten voor de eigen woning, zoals betaalde hypotheekrente, jaarlijks met 0,5% afgebouwd. Met ingang van 1 januari 2020 wordt deze jaarlijkse afbouw verhoogd naar 3% en kunnen dus steeds minder kosten verrekend worden.

Dezelfde afbouw geldt per 1 januari 2020 ook voor de volgende aftrekposten in de inkomstenbelasting:

  • de ondernemersaftrek: zelfstandigenaftrek, aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk, meewerkaftrek, startersaftrek bij arbeidsongeschiktheid en de stakingsaftrek
  • de mkb-winstvrijstelling
  • de terbeschikkingstellingsvrijstelling
  • de persoonsgebonden aftrek: uitgaven voor onderhoudsverplichtingen (alimentatie), uitgaven voor specifieke zorgkosten, weekenduitgaven voor gehandicapten, scholingsuitgaven, aftrekbare giften, het restant van persoonsgebonden aftrek van voorgaande jaren en de verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Let op!
Door deze wijzigingen kan de situatie ontstaan dat uw inkomsten tegen het hoogste tarief van de inkomstenbelasting worden belast, terwijl uw aftrekbare kosten tegen een lager tarief aftrekbaar zijn.

In onderstaande tabel is de afbouw van de aftrekposten schematisch weergegeven.

Jaar 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Maximaal aftrektarief aftrekbare kosten eigen woning 49,5% 49,0% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%
Maximaal aftrektarief andere aftrekposten 51,95% 51,75% 46,0% 43,0% 40,0% 37,05%

Tip:
Heeft u aftrekbare kosten, zoals noodzakelijke kosten voor het plaatsen van implantaten, in het vooruitzicht? Plan de behandeling dan uiterlijk in 2019. Daarna vermindert de aftrekbaarheid van deze kosten elk jaar met 3%. Raadpleeg uw adviseur om te beoordelen in hoeverre uw kosten aftrekbaar zijn. Dit hangt af van meerdere omstandigheden, bijvoorbeeld uw zorgverzekering.