MKB-Nieuwsbrief Corona update 03/04/2020

De overheid heeft een flink aantal maatregelen genomen of aangekondigd om ondernemers zoveel mogelijk te ondersteunen als gevolg van de coronacrisis. Graag brengen wij u op de hoogte van de laatste stand van zaken met betrekking tot deze maatregelen middels deze nieuwsbrief. Kijkt u ook op onze website waar wij een actueel corona dossier hebben ingericht.

For the newsletter in English, please see below.

TEGEMOETKOMING INKOMSTEN EN SALARISSEN

 • Noodmaatregel overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW)
  • Elk bedrijf dat verwacht ten minste 20% van zijn omzet te verliezen, kan een vergoeding aanvragen waarmee gedurende drie maanden het loon van de werknemers wordt betaald. Voor de NOW is van belang dat uw onderneming gedurende drie maanden minstens 20% omzetverlies heeft geleden. Om dit vast te stellen wordt het omzetverlies van een driemaandsperiode die aanvangt in maart, april of mei 2020 vergeleken met 25% van de omzet van 2019. De loonsom waarvoor compensatie wordt verleend is de loonsom van maart, april en mei 2020. De maximaal te betalen
   vergoeding is 90% van de loonsom en wordt pro rata berekend op basis van het verwachte omzetverlies. Bij een verwacht verlies van 100% vergoedt het UWV 90% van de arbeidskosten.
  • Het UWV verwacht dat de mogelijkheid om de NOW aan te vragen op maandag 6 april start. Na ontvangst van het verzoek kent het UWV een voorschot van 80% toe van de gevraagde vergoeding in drie gelijke termijnen. Het streven is om de eerste termijn binnen twee tot vier weken na de aanvraag uit te keren.
  • Neem contact op met uw adviseur of met het speciaal ingerichte Covid-19 team middels Covid19@londenholland.nl indien u vragen heeft.
 • Aanpassingen gebruikelijk loon DGA
  • Als de coronacrisis grote gevolgen heeft voor de omzet en liquiditeit van een BV, mogen de BV en aanmerkelijkbelanghouder in 2020 tijdelijk een lager maandloon afspreken. Aan het einde van het jaar stelt de BV het gebruikelijk jaarloon voor 2020 vast en vermeldt dit in de aangifte loonheffingen.
 • Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS) – eenmalig € 4.000
  • Bedrijven ontvangen een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000. De TOGS staat alleen open voor aangewezen sectoren. U kunt met uw KvK-nummer controleren of uw onderneming in aanmerking komt voor de TOGS door de volgende link te volgen:
   https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19
   Mocht uw onderneming in aanmerking komen voor de tegemoetkoming dan kunt u tot en met vrijdag 26 juni 2020 een aanvraag indienen via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. Voor uw aanvraag heeft u eHerkenning nodig. Beschikt u hier niet over dan kunt u ons machtigen om de aanvraag voor u in te dienen. Neem dan contact op met uw adviseur of met het speciaal ingerichte Covid-19 team middels Covid19@londenholland.nl.
 • Overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)
  • Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, inkomensondersteuning (bijstandsregeling) krijgen. De bijstand wordt binnen vier weken verstrekt, eventueel via voorschotten. Dit geldt ook voor leningen voor bedrijfskapitaal tot maximaal € 10.157. De hoogte van de inkomensondersteuning is afhankelijk van het inkomen en de huishoudsamenstelling en bedraagt maximaal € 1.500 netto per maand per huishouden. De € 1.500 betreft een gift en dit bedrag hoeft dus niet te worden terugbetaald. De aanvraag kan worden ingediend bij uw gemeente.

Naast de bovengenoemde regeling zijn ook de volgende maatregelen in het leven geroepen.

UITSTEL VAN BETALING

 • Uitstel van betaling belastingaanslagen
 • Tijdelijke verlaging invorderingsrente naar 0,01%
 • Tijdelijke verlaging belastingrente naar 0,01%
 • Uitstel van gemeentelijke belastingen (o.a. toerismebelasting, ozb) (verschillend per gemeente)

Let op! Een melding betalingsonmacht voor niet afgedragen omzetbelasting of loonheffingen over de maand februari dient vooralsnog uiterlijk 14 april te zijn ingediend bij de Belastingdienst, separaat van het verzoek voor uitstel van betaling. Neem bij vragen contact op met Covid19@londenholland.nl.

VERSOEPELING KREDIETEN

 • Verruiming borgstelling MKB
 • Borgstellingskrediet Landbouw (BL)
 • Garantie Ondernemingsfaciliteit (GO-regeling)
 • Verruiming kredieten Qredits

OVERIGE

 • Verlaging van voorlopige aanslag IB/Vpb 2020
 • WW- premiedifferentiatie
 • Versoepeling van diverse douane verplichtingen

Voor uitgebreidere informatie over de hierboven genoemde maatregelen verwijzen wij u naar onze website. Mocht u hulp wensen bij de aanvraag of meer informatie wensen dan verzoeken wij u contact op te nemen met uw directe adviseur of met het speciaal ingerichte Covid-19 team middels Covid19@londenholland.nl.

===

Dear relation of Londen & Van Holland,

The Dutch government took and announced several measures to support entrepreneurs as much as possible as a result of the corona crisis. We are happy to inform on the latest developments as follows through this newsletter. Please also visit our website where you will find a current corona file.

INCOME AND SALARY ALLOWANCES

 • Emergency bridging measure for retention of employment (NOW)
  • Any company that expects to lose at least 20% of its revenue can request compensation to pay employees’ wages for three months. It is important for the NOW that your company has suffered at least a 20% loss of turnover during three months. To determine this, the loss of revenue from a three-month period beginning in March, April or May 2020 is compared with 25% of 2019’s revenue. The wages for which compensation is granted are the wages of March, April and May 2020. The maximum compensation payable is 90% of the wage bill and is calculated pro rata on the basis of the expected loss of turnover. In the event of an expected loss of 100%, the UWV will reimburse 90% of the labor costs.
  • The UWV expects the possibility to apply for the NOW to start on Monday 6 April. After receiving the request, the UWV will grant an advance of 80% of the requested compensation in three equal installments. The aim is to pay the first installment within two to four weeks after the application. Bridging scheme entrepreneurs affected sectors (TOGS) – one-off € 4,000.
  • Please contact your advisor or the dedicated Covid-19 team at Covid19@londenholland.nl if you have any questions.
 • Adjustment for labor income of substantial shareholders
  • If the corona crisis has a big impact on revenue and liquidity of the BV, the BV and its substantial shareholder can temporarily agree on a lower labor income fee for that substantial shareholder. At the end of the year, the BV assesses the labor income for 2020 for the substantial shareholder and reports this in the wage tax return.
 • A one-off payment for specified sectors (TOGS)
  • Companies receive a one-off payment of € 4,000. The TOGS is only open to specified sectors. You can check with your Chamber of Commerce number whether your company is eligible for the TOGS by following the following link; https://www.rvo.nl/subsidie-en-fancieringswijzer/tegemoetkoming-schade-covid-19.
   If your company is eligible for the allowance, you can submit an application up to and including Friday 26 June 2020 via rvo.nl/tegemoetkomingcorona. You need ‘eHerkenning’ for your application. If you do not have this, you can authorize us to submit the application for you. Please contact your direct advisor or the specially equipped Covid-19 team at Covid19@londenholland.nl.
 • Bridging scheme for independent entrepreneurs (Tozo)
  •  Self-employed persons can receive income support (social assistance) for a period of three months, via an accelerated procedure. The assistance is provided within four weeks, possibly through advances. This also applies to loans for working capital up to a maximum of € 10,157. The level of income support depends on income and household composition and amounts to a maximum of € 1,500 net per month per household. The € 1,500 is a gift and therefore does not have to be refunded. The application can be submitted to your municipality.

In addition to the above measures, the following measures have also been introduced.

DEFERRAL OF PAYMENTS

 • Deferral of payment of taxes
 • Temporary lowering of interest on late payment of taxes to 0.01% (invorderingsrente)
 • Temporary lowering of interest on underpaid taxes to 0.01% (belastingrente)
 • Deferral of municipal taxes (e.g. tourism tax, real estate tax) (different per municipality)

Pay attention! Inability to report payment of VAT or payroll taxes for February must be submitted no later than 14 April with the Dutch tax authorities. Please contact Covid19@londenholland.nl

CREDIT EASING

 • Widening of the BMKB guarantee for SME’s
 • Credit Guarantee scheme for Agriculture (BL-C).
 • Guarantee entrepreneurs financing (GO facility)
 • Widening of financing Qredits

OTHER MEASURES

 • Lowering of the provisional assessment of personal or corporate income tax 2020
 • Unemployment premium differentiation
 • Easing of various customs obligations

For more detailed information about the above measures, we kindly refer to our website. If you would like help with the application or if you would like more information, please contact your direct advisor or the dedicated Covid-19 team at Covid19@londenholland.nl.