Wetsvoorstel Trust-register

Op 17 april jl. is ter consultatie het wetsvoorstel gepubliceerd voor de invoering van een Nederlands Trust-register. De consultatie sluit op 15 mei a.s.. De aanbieding aan de Tweede Kamer staat gepland voor na de zomer.

Het Trust-register beoogt inzicht te verschaffen in de uiteindelijk belanghebbende(n) (de ‘UBO’) van trusts en zogenaamde “trust-achtigen”. Het Trust-register vertoont de nodige overeenkomsten met het UBO-register.*

Hoofdpunten consultatiedocument trustregister

 • Het Trust-register gaat gelden voor trusts en trust-achtigen waarvan de beheerder/trustee
  • in Nederland woont of is gevestigd;
  • buiten de EU woont of is gevestigd, maar namens de trust(achtige) in Nederland onroerend goed verwerft of een zakelijke relatie aangaat.
 • Het Nederlandse fonds voor gemene rekening (zowel “open” als “besloten”) valt als trust-achtige onder het Trust-register.
 • Een beneficiary van een trust of een participant in een fonds voor gemene rekening kwalificeert als UBO, ongeacht de omvang van het gehouden “belang”.
 • De openbare UBO-informatie betreft de naam, nationaliteit, woonstaat, geboortejaar/geboortemaand.
 • Afscherming van informatie kan alleen indien de UBO minderjarig is of anderszins handelingsonbekwaam of van overheidswege wordt beveiligd.

Voorlopige conclusies

 • Het trustregister wordt grotendeels openbaar (net als het UBO-register).
 • Met name UBO’s van Nederlandse fondsen voor gemene rekening (waaronder vbi’s) lijken te worden geraakt door het trustregister, ongeacht of deze fondsen “open” of “besloten” zijn.
 • Opvallend is dat waar het UBO-register pas van een UBO spreekt bij een belang van meer dan 25%, het trustregister hiervoor géén ondergrens hanteert.
 • Omdat een commanditaire vennootschap (CV) onder het UBO-register valt, lijkt deze de privacy voor “UBO’s tot 25%” beter te waarborgen dan een fonds voor gemene rekening.
 • De “omzetting” van een fonds voor gemene rekening naar een CV kan veelal fiscaal neutraal plaatsvinden, tenzij deze bijvoorbeeld de VBI-status heeft of vastgoed houdt.

Heeft u vragen over het trustregister, neem dan gerust contact met ons op,

* Hierover informeerden wij u in ons nieuwsbericht d.d. 8 april 2019 “Voorlopige conclusies Wetsvoorstel UBO-register”.