Uitstel meldplicht grensoverschrijdende constructies

Bijgewerkt: 29 oktober 2020

Het kabinet heeft de ingangsdatum van de Mandatory Disclosure-richtlijn (ook wel DAC6 genoemd) uitgesteld.

DAC6 verplicht belastingplichtigen en intermediairs zoals belastingadviseurs, accountants en financiële instellingen vanaf 1 juli 2020 grensoverschrijdende constructies die gebruikt kunnen worden om belasting te ontwijken bij de Belastingdienst te melden. De informatie die vanaf dan geleverd moet worden gaat terug tot 25 juni 2018. De Belastingdienst zal deze informatie vervolgens automatisch uitwisselen met de belastingautoriteiten van andere lidstaten van de Europese Unie (EU).

Uitstel
Omdat de gevolgen van de coronacrisis groot zijn en de uitvoering van DAC- veel extra werk voor bedrijven betekent, is er binnen de EU afgesproken de meldplicht niet op 1 juli 2020 maar op 1 januari 2021 in te laten gaan. Dit uitstel heeft geen gevolgen voor de terugwerkende kracht: de informatie die geleverd moet worden gaat nog altijd terug tot 25 juni 2018.

Bijna alle EU-lidstaten zijn van plan om gebruik te maken van deze optie. Omdat de meldplicht grensoverschrijdend is, wordt het doel van het uitstel (het ontlasten van bedrijven) het beste bereikt als alle lidstaten de optie overnemen. De Europese Commissie heeft alle lidstaten dan ook nadrukkelijk opgeroepen de mogelijkheid tot het verschuiven van de termijnen over te nemen.

De staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst heeft daarom in een beleidsbesluit goedgekeurd dat de meldplicht pas op 1 januari 2021 ingaat.

Het later ingaan van de meldtermijnen betekent alleen dat informatie over grensoverschrijdende constructies een half jaar later wordt ontvangen, maar niet dat minder informatie binnenkomt. Intermediairs en belastingplichtigen krijgen alleen meer ruimte om aan de meldplicht te voldoen, zonder dat een mogelijkheid wordt geboden tot eventueel misbruik.

Geen uitstel
Niet alle lidstaten hebben – ondanks de oproep van de Europese Commissie – van de uitstelmogelijkheid gebruik gemaakt. Door de verschillende deadlines die lidstaten hanteren kunnen dan onvoorziene situaties ontstaan.

Het kan voorkomen dat een lidstaat zonder uitstel verwacht dat een in die lidstaat gevestigde belastingplichtige een melding doet waarbij (alleen) een intermediair is betrokken uit een lidstaat waar wél uitstel van de termijnen bestaat (zoals Nederland).

Om te voorkomen dat een Nederlandse intermediair, op het moment dat de meldplicht in Nederland ingaat, alsnog een melding moet doen van een constructie die al in een andere lidstaat is gemeld (met dubbele meldingen tot gevolg), heeft de staatssecretaris van Financiën – Fiscaliteit en Belastingdienst ook hiervoor een goedkeuring afgegeven. De melding mag achterwege blijven als de Nederlandse intermediair met een referentienummer aannemelijk kan maken dat de melding al voor 1 januari 2021 in de andere lidstaat is gedaan.

Bron: Taxlive