Nederland leert door

Bijgewerkt: 4-09-2020

Het kabinet vraagt van werkgevers hun werknemers te stimuleren om aan bij- of omscholing te doen. De fundamentele veranderingen die onze samenleving en economie ondergaan vragen om andere bedrijfsmodellen, met een andere inzet van mensen en middelen. Veel werknemers werken door de coronacrisis minder uren of zelfs helemaal niet en zullen zich moeten voorbereiden op een andere manier van werken of zelfs ander werk.

Omscholing, bijscholing en opleiding
Werknemers moeten dan wel de kans krijgen om zich op deze nieuwe omstandigheden voor te bereiden en een ontwikkeladvies aan te vragen of zich bij te scholen voor behoud van werk. Werkgevers kunnen werknemers hierin stimuleren door bijvoorbeeld (vrijvallende) tijd beschikbaar te stellen en middelen te verschaffen via een opleidings- en ontwikkelingsfonds (O&O-fonds). Werknemers worden hierdoor in staat gesteld gemakkelijker te kunnen anticiperen op de veranderde arbeidsmarkt.

NL leert door
Ter ondersteuning komt het kabinet met een flankerend crisispakket onder de noemer “NL leert door”.

Doel is mensen te ondersteunen die hun werk als gevolg van de crisis dreigen te verliezen of al verloren hebben en de transitie naar ander kansrijk werk zullen moeten maken. Dat betreft naast werknemers in getroffen sectoren ook flexwerkers en zzp’ers die geen opdrachten meer krijgen.

Ontwikkeladvies en online scholing
Het pakket bestaat uit ontwikkeladviezen en online scholing, met een focus op arbeidsmarktrelevante loopbaanstappen. Gekwalificeerde loopbaanadviseurs kunnen mensen ondersteunen met ontwikkeladvies gericht op kansen op de arbeidsmarkt.

Om richting ander soort werk te bewegen is vaak scholing nodig. Dat zal in deze tijd online scholing betreffen, die mensen vanuit huis kunnen volgen. Het kabinet streeft naar variatie in zowel het niveau als de duur van de scholing, zodat het voor zoveel mogelijk mensen toegankelijk is.

Het pakket is niet bedoeld om omvangrijke omscholing of “van-werk-naar-werk”-trajecten te financieren.

Onder het pakket NL Leert Door vallen twee subsidieregelingen:

  • De “Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies” is inmiddels gepubliceerd. Via deze regeling zijn ontwikkeladviezen vanaf 1 augustus 2020 beschikbaar. Deelnemers kunnen dan starten met hun (her)oriëntatie op de arbeidsmarkt onder begeleiding van een gekwalificeerde loopbaanadviseur.
  • De “Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing” waarmee mensen kosteloos online scholingsactiviteiten kunnen krijgen bij een aantal publieke en private opleiders is op 4 september 2020 gepubliceerd. Deze opleiders kunnen – desgewenst in een samenwerkingsverband met andere opleiders of met andere bij scholing betrokken partijen – een aanvraag indienen om de kosten van die online scholingsactiviteiten vanuit de subsidieregeling te dekken. Gezien de tijd die nodig is voor het kunnen maken en indienen van deze aanvragen en de beoordeling ervan, zullen deelnemers uiterlijk in het vierde kwartaal gebruik kunnen maken van het online scholingsaanbod.

Tijdelijke regeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies
Voordat mensen aan scholing beginnen, moeten mensen eerst hebben nagedacht over hoe ze hun eigen toekomst voor zich zien. Waar liggen voor hen de mogelijkheden, waar zijn vacatures of is ondernemerschap een optie, en hoe zijn zij daarop voorbereid? Voor een deel van de mensen is het vanzelfsprekend om daar mee bezig te zijn. Maar voor een ander deel is het lastiger om daar tijdig over na te denken en tot handelen over te gaan. Om hen te ondersteunen, gaat het kabinet ontwikkeladviezen kosteloos beschikbaar stellen. Deelnemers volgen een traject bij een gekwalificeerd loopbaanadviseur.

Iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt komt in aanmerking voor dit ontwikkeladvies (conform de zogenoemde STAP-regeling). Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben.

Gezien het belang van goede informatie over iemands kansen op de huidige onzekere arbeidsmarkt, zal een arbeidsmarktscan onderdeel zijn van het ontwikkeladvies. Met deze arbeidsmarktscan wordt inzichtelijk gemaakt welke arbeidsmarktkansen er nu zijn, gegeven iemands ervaring en ontwikkelwensen. De verplichte minimale inhoud van het ontwikkeladviestraject is nader beschreven in een bijlage bij de subsidieregeling.

Het beschikbare bedrag per ontwikkeladvies bedraagt € 700 per traject.

De loopbaanadviseur moet voorafgaand aan de subsidieaanvraag de deelnemer aan een ontwikkeladviestraject registeren op een speciale website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Daarbij moet hij de naam, het e-mailadres en de geboortedatum van de deelnemer opgeven. Na de registratie gaat er een mail naar de deelnemer, die de registratie moet bevestigen. Na deze bevestiging krijgt de loopbaanadviseur een registratiecode. Deze code is bedoeld om bij te houden hoeveel lopende trajecten er zijn aangemeld.

Op 2 september 2020 werd bekend dat deze registratie niet meer mogelijk is omdat het maximum aantal registraties al was bereikt.

Om de drempel voor deelnemers zo laag mogelijk te maken, loopt de aanvraag van de subsidie en de betaling ervan via de loopbaanadviseurs. Om administratieve lasten voor de loopbaanadviseurs te beperken wordt de mogelijkheid geboden om maximaal 5 aanvragen te bundelen en in één keer in te dienen.

Aanvragen voor afgeronde trajecten kunnen worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB) van het ministerie van SZW, vanaf 1 oktober 2020 tot 1 maart 2021. De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. Bij de subsidieaanvraag moet de loopbaanadviseur ook de registratiecodes opgeven van de trajecten waarvoor hij subsidie aanvraagt. Gelet op de hoogte van het subsidiebedrag wordt de subsidie direct vastgesteld, zonder voorafgaande verlening.

De subsidieaanvrager moet voor elk loopbaanadviestraject waarvoor subsidie wordt aangevraagd een administratie bijhouden, aan de hand waarvan kan worden vastgesteld of voldaan is aan de voorwaarden voor subsidieverstrekking, of het ontwikkeladviestraject gegeven is en of het traject voldoet aan de inhoudelijke voorwaarden.

Het doel is om op deze manier vanaf 1 augustus 2020 circa 20.000 ontwikkeladviezen mogelijk te maken.

Tijdelijke regeling NL leert door met inzet van online scholing
Door de coronacrisis bestaat veel onzekerheid over de mogelijkheden om te blijven werken. Daarnaast is voor een deel van de mensen geen werk meer. Deze tijd vraagt een groot aanpassingsvermogen van mensen en de bereidheid te blijven investeren in de eigen ontwikkeling. Daarbij kan enige bijscholing of soms ook meer omvangrijke omscholing nodig zijn.

Het volgen van (online) scholing kan bijdragen aan het up to date houden van de kennis en vaardigheden van individuen en daarnaast zorgen voor betere kansen op de arbeidsmarkt. Met de “tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing” wordt het mogelijk subsidie aan te vragen voor het aanbieden van (online) scholing die bijdraagt aan het behouden van werk of het versterken van de arbeidsmarktpositie. De subsidie wordt beschikbaar gesteld aan opleiders, opleiderscollectieven en samenwerkingsverbanden. Het is de bedoeling dat zij vervolgens kosteloos scholing aanbieden voor iedereen vanaf 18 jaar tot de pensioengerechtigde leeftijd met een band met de Nederlandse arbeidsmarkt (conform de STAP-regeling). Dat zijn dus zowel mensen die (nog) aan het werk zijn, inclusief zzp’ers en zelfstandig ondernemers, als mensen die geen werk meer hebben. De nadruk van de regeling ligt op online scholing, maar fysiek onderwijs wordt niet expliciet uitgesloten.

Met de “tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing” worden verschillende soorten scholingsactiviteiten gesubsidieerd. Zo kunnen deelnemers straks gratis kortdurende trainingen en cursussen volgens bij verschillende opleiders om hun vaardigheden verder te ontwikkelen. Deelnemers kunnen zo op een laagdrempelige manier ervaren of een bepaalde cursus of training past bij hun interesse en bij een eventueel volgende loopbaanstap. Ook is het mogelijk voor samenwerkingsverbanden om een aanvraag in te dienen voor meer omvangrijke scholing, zoals omscholing richting tekortsectoren. Op de website www.hoewerktnederland.nl wordt het beschikbare aanbod geplaatst.

Deelnemers kunnen zich individueel aanmelden voor de scholing bij de aanbieders die voor de subsidie in aanmerking komen. Welke aanbieders kwalificeren wordt via een communicatiecampagne en website gecommuniceerd.

De subsidie is bedoeld voor de bekostiging van de online scholingsactiviteiten van de deelnemers en wordt via de aanvrager verstrekt ter dekking van de kosten van de opleider voor de betreffende scholingsactiviteit. De last van het aanvragen van de subsidie komt zo niet terecht bij de deelnemers.

Dit betekent dat de subsidieregeling wordt opengesteld voor aanvragen van individuele opleiders, een groep samenwerkende opleiders en voor samenwerkingsverbanden waarbij naast opleiders ook andere bij scholing betrokken partijen kunnen participeren. Hierbij worden kwaliteitseisen gesteld aan de opleiders (conform de STAP-regeling).

Om de kwaliteit van de scholingsactiviteiten te garanderen en mogelijk misbruik of oneigenlijk gebruik via de kant van de opleider te voorkomen moet het scholingsaanbod aan diverse criteria voldoen. Het aanbod moet bijvoorbeeld arbeidsmarktrelevant zijn. Ook moet de scholing in ieder geval gedeeltelijk online worden gegeven. Verder moet elk scholingstraject worden afgesloten met een bewijs van afronding (bewijs van deelname, diploma, certificaat of getuigschrift).

Subsidie mag alleen worden aangevraagd voor scholingsactiviteiten die voor 5 september 2020 voor een vergelijkbaar of hoger bedrag is aangeboden. Met vergelijkbaar wordt bedoeld dat de scholing bij de subsidieaanvraag niet meer mag kosten van 102% van het bedrag waarvoor de scholing vóór 5 september 2020 werd aangeboden.

De eisen in de regeling zijn bedoeld om te komen tot een relevant, divers en kwalitatief hoogstaand aanbod voor de deelnemers. Het aanbod zal in drie groepen worden verdeeld, afhankelijk van de duur en studiebelasting, waarbij per groep met een vaste tegemoetkoming per scholingsactiviteit wordt gewerkt:

  • De eerste groep omvat kortdurende trainingen via leerpakketten en abonnementen om mensen op een laagdrempelige manier hun kennis en vaardigheden (verder) te laten ontwikkelen en te laten ervaren dat scholing en ontwikkeling zinvol en leuk is. De tegemoetkoming in de kosten van scholing in deze categorie bedraagt € 150 per activiteit.
  • De tweede groep is bedoeld voor iets omvangrijkere cursussen en trainingen, naast het verbeteren van vaardigheden ook gericht op vakgerichte bijscholing. De tegemoetkoming in de kosten in deze categorie bedraagt € 500.
  • De derde groep is bedoeld voor het kunnen volgen van vakgerichte modules, bijvoorbeeld als eerste stap of oriëntatie op eventuele omscholing. De tegemoetkoming in de kosten in deze categorie bedraagt € 1000. Het kabinet vraagt sociale partners, sectoren en O&O-fondsen om met cofinanciering bij te dragen en daarmee meer kostbare trajecten mogelijk te maken zodat mensen die willen omscholen hiervoor ook de benodigde middelen krijgen.

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend bij Uitvoering van Beleid (UVB) van het ministerie van SZW. Er worden twee aanvraagtijdvakken opengesteld, waarin een subsidieaanvraag kan worden ingediend.

Het eerste aanvraagtijdvak loopt van 1 oktober 2020 t/m 15 oktober 2020, 17.00 uur en wordt opengesteld voor individuele opleiders en opleiderscollectieven. Een individuele opleider of een opleiderscollectief kan voor maximaal € 1,5 miljoen subsidie aanvragen.

Het tweede aanvraagtijdvak loopt van 2 november 2020 t/m 16 november 2020, 17.00 uur en wordt opengesteld voor samenwerkingsverbanden. Een samenwerkingsverband kan voor maximaal € 2 miljoen subsidie aanvragen. Per aanvraagtijdvak is € 17 miljoen beschikbaar.

Een opleider, opleiderscollectief of een samenwerkingsverband mag maar één subsidieaanvraag per aanvraagtijdvak indienen.

De subsidieaanvragen worden behandeld op volgorde van ontvangst. De beslissing over een subsidieaanvraag wordt binnen 13 weken genomen. Als de subsidie wordt verleend, ontvangt de subsidieontvanger een voorschot ter hoogte van 60% van het toegekende subsidiebedrag.
De subsidieaanvrager moet voor 1 oktober 2021, 17.00 uur een formele vaststelling van de subsidie aanvragen.

Het doel is om met deze regeling tussen de 50.000 en 80.000 (online)scholingsactiviteiten plaats te laten vinden. Voor de deelnemers is het aanbod uiterlijk in het vierde kwartaal van 2020 beschikbaar.

Communicatiecampagne
Om het pakket gericht onder de aandacht te brengen, komt er een campagne. In die campagne wordt samenwerking gezocht met partijen die in contact staan met de mensen die baat hebben bij dit pakket, zoals werkgevers, sociale partners, O&O-fondsen, leerwerkloketten, branche-organisaties, opleiders, UWV en andere uitvoeringsinstellingen en onderwijsinstellingen.

In de communicatiecampagne zal gefaseerd aandacht worden besteed aan de verschillende onderdelen. Vanuit de overheid zal de campagne aanhaken bij de lopende campagne Hoewerktnederland.nl die als landingspagina voor NL Leert Door zal fungeren en rijksoverheid.nl als informatiebron.

Met de samenwerkingspartners wordt daarnaast een “multi-channel”-aanpak gerealiseerd, waarbij deze organisaties ook hun eigen communicatiekanalen inzetten.

Het daadwerkelijk aanmelden van een individuele gebruiker voor een traject gaat via de loopbaanadviseurs en de aanvragers die voor online scholing subsidie ontvangen.

Budget
Voor “NL leert door” heeft het kabinet € 50 miljoen (inclusief uitvoeringskosten) beschikbaar gesteld.

 

Bron: Taxlive