Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Bijgewerkt: 02-06-2020

Het kabinet heeft een breed pakket aan regelingen opgesteld om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis.

Toch willen kabinet en de banken de toegang tot liquiditeit voor het kleinere MKB verder vergemakkelijken. De kans is groot dat het kleinere MKB-bedrijf door de coronacrisis extra liquiditeit nodig heeft, maar hiervoor tot dusver niet bij een financier terecht kon. Deze kleine ondernemingen waren daarmee extra kwetsbaar. Daarom introduceert het kabinet met de banken een aanvullend instrument: de Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC).

Klein Krediet Corona garantieregeling (KKC)

Kleine ondernemer
De KKC is specifiek bedoeld voor in Nederland gevestigde MKB-ondernemers die voor de coronacrisis voldoende winstgevend waren en die zijn ingeschreven in het handelsregister sinds 1 januari 2019.

Uitgesloten van de KKC zijn ondernemingen waarvan de activiteiten betrekking hebben op onroerend goed of de financiële sector. Ook zorgaanbieders, ondernemingen die actief zijn in de sector visserij en aquacultuur, de primaire productie van landbouwproducten en de sector verwerking en afzet van landbouwproducten, zijn uitgesloten.

Ondernemingen die op 31 december 2019 al in financiële moeilijkheden verkeren kunnen geen gebruik maken van de KKC.

Lening met staatsgarantie
De lening dient ter financiering van door de ondernemer geleden of te verwachten verlies aan inkomsten dat door de coronacrisis is ontstaan of naar verwachting ontstaat tussen 19 maart 2020 en 31 december 2020. De KKC staat open voor kredietaanvragen van minimaal € 10.000 tot en met € 50.000.

De leningovereenkomst die door een financier met een ondernemer wordt gesloten kan zowel de vorm krijgen van een geldlening als de vorm van krediet in rekening-courant. Het mag hierbij niet gaan om een achtergestelde of een converteerbare lening.

De overheid staat voor 95% garant voor de lening. Door dit hoge garantiepercentage kan een groot aantal ondernemers geholpen worden en kan het kredietbeoordelingsproces grotendeels geautomatiseerd plaatsvinden.

Kredietbeoordeling
Wel blijft een goede toetsing van kredietaanvragen van belang. Dit is traditioneel de expertise van financiers in de markt (bancair en non-bancair). Het gegeven dat financiers een bescheiden risico lopen zorgt ervoor dat zij een financiële prikkel hebben om een goede risicobeoordeling te doen. De risico’s voor de rijksbegroting worden daardoor zo goed mogelijk beperkt. Ook wordt bij de risicobeoordeling zoveel mogelijk gewaarborgd dat alleen kredieten verstrekt worden aan in de kern gezonde bedrijven met terugbetaalcapaciteit.

Het is ook in deze bijzondere situatie van belang dat banken ondernemers met gepaste zorgvuldigheid behandelen. De banken hebben onder meer aangegeven zich te houden aan de Gedragscode Kleinzakelijke kredietverlening.

Bij de kredietbeoordeling geldt de aanname dat de omstandigheden per 1 januari 2021 weer genormaliseerd zijn. De onderneming moet in 2019 winstgevend zijn geweest of gemiddeld genomen geweest over minimaal de laatste twee boekjaren.

In totaal mag de onderneming niet meer dan € 250.000 aan leningen hebben uitstaan.

De onderneming mag niet gelijktijdig met de KKC-lening ander krediet afsluiten en zal dat op korte termijn ook niet doen. Ook mag geen sprake zijn van ander krediet waarvoor de staat borg of garant staat.

Banken en andere geaccrediteerde financiers
De banken gaan de leningen met KKC-garantie aanbieden. Andere financiers die geaccrediteerd zijn voor de BMKB-C (zie hiervoor in dit deel van het Dossier Corona), mogen de regeling ook aanbieden. Overige financiers kunnen zich daarvoor bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) laten accrediteren.

Looptijd, rente en eenmalige premie, aflossing, borgstelling
De maximale looptijd van de lening is vijf jaar. Het is mogelijk de looptijd op te schorten met een periode van maximaal acht kwartalen, onder gelijktijdige verlenging van de looptijd.

De rente die de financiers jaarlijks aan de ondernemers mogen doorrekenen is maximaal 4% van het uitstaande kredietbedrag. Daarnaast betalen ondernemers aan de staat een eenmalige premie van 2% als vergoeding.

De lening moet, na een eventuele aflossingsvrije periode van maximaal twaalf maanden na verstrekking, op annuïtaire of lineaire basis te worden afgelost. Tussentijds (extra) aflossen is onder voorwaarden toegestaan.

Als de ondernemer een rechtspersoon is of een personenvennootschap met een rechtspersoon als vennoot, geldt een persoonlijke borgstelling van 10% van de hoofdsom van de lening.

Rijksbegroting
Het kabinet verwacht dat met deze KKC-faciliteit in totaal € 750 miljoen aan krediet kan worden verstrekt. Het heeft daarom € 713 miljoen als garantiebudget ter beschikking gesteld.

Staatssteun
De Europese Commissie heeft de regeling goedgekeurd. In totaal mag een onderneming maximaal € 800.00 aan aan de coronacrisis gerelateerde staatsteun ontvangen.

Inwerkingtreding en looptijd
De regeling is op 30 mei 2020 inwerking getreden en vervalt op 1 januari 2021. De aanvraag moet uiterlijk 15 december 2020 zijn ingediend.

In ieder geval hebben Rabobank, ABN AMRO, ING, de Volksbank en Triodos toegezegd leningen met KKC-garantie aan te bieden.

Bron: Taxlive