Financiële maatregelen sierteelt- en voedingstuinbouw

Bijgewerkt: 08-06-2020

Het kabinet heeft geconstateerd dat voor de agrarische sector de crisismaatregelen zoals de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) in specifieke situaties onvoldoende soelaas bieden.

Het gaat dan specifiek om een combinatie van:

  • Situaties waarin de productie doorgaat terwijl er nauwelijks omzet wordt gemaakt.
  • Situaties waarin producten slecht of niet houdbaar zijn vanwege bederfelijkheid en waarvoor geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden zijn.
  • Situaties waarin bedrijven in de periode maart, april, mei een grote seizoenspiek hebben in productie, personele bezetting en omzet.

Bovengenoemde combinatie doet zich voor in de sierteelt, de voedingstuinbouw die gespecialiseerd is in producten voor de horeca en de fritesaardappelsector. Daarom heeft het kabinet een financiële compensatieregeling opgesteld om hen tegemoet te komen.

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19
De regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 voorziet in een tegemoetkoming voor sierteelt en onderdelen van de voedingstuinbouw en een tegemoetkoming voor fritesaardappeltelers.

De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Sierteelt/voedingstuinbouw

Omzetschade
Ondernemers die in de periode 12 maart 2020 tot en met 11 juni 2020 ten opzichte van de gemiddelde omzet in dezelfde periode in de drie voorgaande jaren 2017-2019 een forse omzetderving hebben, komen in aanmerking voor een eenmalige financiële compensatie om onder andere onvermijdelijke seizoensgebonden loonkosten te kunnen blijven betalen.

Groothandelsbedrijven moeten niet met de omzet, maar met de brutowinstmarge (omzet verminderd met inkoopwaarde van de omzet) rekenen. Voor veilingen geldt dat de tegemoetkoming wordt gebaseerd op de gederfde opbrengst aan provisies en heffingen van de leden van de desbetreffende veiling, met een maximum van 7% van de totale omzetderving.

Hoogte tegemoetkoming
Uitgangspunt is dat de eerste 30% van de omzetschade onder het ondernemersrisico valt en dat de staat de resterende 70% van de omzetschade voor een aanzienlijk deel compenseert. De omzetschade wordt verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de ondernemer door de coronacrisis zijn afgenomen.

De tegemoetkoming is gemaximeerd, afhankelijk van de gemiddelde omzet in de referentieperiode 12 maart-11 juni in 2017-2018-2019. De tabel met de exacte bedragen van de maximale tegemoetkoming (variërend van € 100.000 tot € 1 miljoen) staat op de site van de RVO (www.rvo.nl).

De tegemoetkoming aan een bedrijf wordt verminderd met financiële steun die de onderneming al op andere wijze ontvangt voor de omzetschade, bijvoorbeeld uit een verzekering of uit een Europese of nationale steunregel.

Sectoren
Op de website van de RVO staat ook vermeld in welke sectoren een ondernemer werkzaam moet zijn, om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen. Voor de voedingstuinbouw is daar ook vermeld welke SBI-code hun horecaklanten moeten hebben om van de regeling gebruik te kunnen maken. De omzet aan horecaklanten moet minimaal 75% van de totale omzet bedragen.

Uitbetaling en vaststellingsaanvraag
Na ontvangst van de aanvraag keert de RVO binnen vijf werkdagen 50% van de tegemoetkoming als voorschot uit.

De definitieve tegemoetkoming en daarmee formele vaststelling van de subsidie moet daarna apart worden aangevraagd. Daartoe stuurt de RVO een uitnodiging per e-mail naar de ondernemer.

De andere 50% wordt uitgekeerd binnen acht weken na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken (zoals controleverklaringen van een accountant over de daadwerkelijke omzetdaling, de omzet uit de referentieperiode, de afname van de kosten en andere ontvangen financiële steun). Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Uiterlijk 31 augustus 2020 moet de vaststellingsaanvraag zijn ingediend.

Subsidiebudget
Het totale subsidiebudget bedraagt € 600 miljoen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder.

Fritesaardappelen
Telers van fritesaardappelen krijgen een compensatie voor de hoeveelheid fritesaardappelen die zij nog in opslag hebben liggen en die niet meer verkocht kan worden. De vergoeding wordt vastgesteld op basis van 1 miljoen ton aardappelen, die niet meer verwerkt kunnen worden tot frites dit seizoen.

Hoogte tegemoetkoming
Elke teler ontvangt maximaal € 0,06 per kilogram fritesaardappelen. De tegemoetkoming is maximaal 40% van de gemiddelde marktwaarde van deze fritesaardappelen over de periode september 2019 t/m februari 2020. Een onderneming ontvangt minimaal € 1000 en maximaal € 150.000.

De tegemoetkoming wordt verminderd met het bedrag waarmee de kosten van de teler door de coronacrisis zijn afgenomen en met andere financiële steun, bijvoorbeeld uit een verzekering of uit een Europese of nationale steunregel.

Sectoren
De tegemoetkoming is voor telers van consumptie- of fritesaardappelen, die door de coronacrisis hun fritesaardappelen niet kunnen leveren. Dat geldt voor de periode van 16 maart tot en met 31 augustus 2020. Het gaat om levering aan:

  • De voedingsindustrie die consumptieaardappelen verwerkt tot diepgevroren en/of koel-verse aardappelproducten.
  • Groothandel.
  • Detailhandel (in kleinverpakking).

De fritesaardappelen mogen niet eerder zijn verhandeld op de termijnmarkt.

Uitbetaling en vaststellingsaanvraag
Na ontvangst van de aanvraag bij de RVO keert de RVO binnen vijf werkdagen 30% van de tegemoetkoming als voorschot uit.

De definitieve tegemoetkoming en daarmee formele vaststelling van de subsidie moet daarna apart worden aangevraagd. Daartoe stuurt de RVO een uitnodiging per e-mail naar de ondernemer.

De andere 70% wordt uitgekeerd binnen acht weken na ontvangst van de complete vaststellingsaanvraag met bewijsstukken (zoals CMR-vrachtbrieven, weegbonnen, VVA-certificaat, VVAK-certificaat of GLOBAL G.A.P.-certificaat en een controleverklaring van een accountant over de afname van de kosten). Deze termijn kan langer worden als de aanvraag niet compleet is en moet worden aangevuld.

Uiterlijk 15 september 2020 moet de vaststellingsaanvraag zijn ingediend.

Subsidiebudget
Het totale subsidiebudget bedraagt € 50 miljoen. Als het totaal aangevraagde subsidiebedrag het subsidieplafond overschrijdt, krijgen alle aanvragers een vastgesteld percentage minder.

Algemene voorwaarden
Alleen ondernemers die op 12 maart 2020 in het handelsregister stonden ingeschreven en een fysieke vestiging in Nederland hebben, kunnen een aanvraag voor de regeling indienen. De onderneming mag niet in staat van faillissement verkeren of surseance van betaling hebben aangevraagd. Ook mag de onderneming geen ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvragen voor haar werknemers en moet zij zoveel mogelijk werknemers in dienst houden en tegen het huidige loon doorbetalen.

Belastingheffing
De ontvangen tegemoetkoming behoort tot de belastbare winst. De regeling leidt niet tot heffing van omzetbelasting (btw) over deze tegemoetkoming.

Aanvraag
De Europese Commissie heeft de steunmaatregelen goedgekeurd en de regeling is formeel op 7 mei 2020 in werking getreden. Ondernemers kunnen zich aanmelden bij de RVO. De aanvraag sluit op 18 juni 2020, 1700 uur. Aanvragen kunnen alleen digitaal met eHerkenning niveau 1 of hoger worden gedaan. Ook gemachtigden kunnen de aanvraag namens de onderneming indienen.

Bron: taxlive.nl en SRA